tingguian.com - Umali Kayo!
Home · News · Articles · Forum · Photo Gallery · Video Clips · Web Links · Contact Us Sunday, May 01, 2016
Navigation
Home
News
Articles
Forum
Photo Gallery
Video Clips
Downloads
FAQ
Web Links
Search
Contact Us

Online Store

Chess Challenge
General Info
Province of Abra
27 Municipalities

Municipality Site Users
Bangued125
Boliney6
Bucay2
Bucloc3
Daguioman6
Danglas7
Dolores1
La Paz1
Lacub3
Lagangilang6
Lagayan6
Langiden8
Licuan-Baay18
Luba38
Malibcong20
Manabo16
Peñarrubia9
Pidigan1
Pilar3
Sallapadan34
San Isidro2
San Juan4
San Quintin2
Tayum8
Tineg3
Tubo10
Villaviciosa8
Forum Threads
Newest Threads
Homebased researcher...
Online Opportunity
New online store
Рем...
THE BAGO TRIBE
Hottest Threads
Politikan di taga... [454]
kamaengan [169]
Umalika Kantowe! [132]
MAGARAK GAK TAKO.... [91]
mabuhay, tingguians [88]
Last Comments
Latest Photos

TINUAE10066

TINUAE10065

TINUAE10064

TINUAE10063

TINUAE10062
MUNICIPALITY OF BUCLOC
Municipality of Bucloc
Hon. Gody Cardenas
Mayor
Comments
Umangal on December 16 2007 04:15:09
pay naid tago sina no? happy xmas to all bucloc people. Proud to be Genti. I miss the real sinag-it, bugatol, cory(kohol) with lapang alan. hmmmmmm miis unay.....
hannahcrv08 on December 16 2007 09:04:30
Mangal, malgip no yad ummoy takay nan ala cory kan lapan alan ad kabisligan? Kinosikos ay lapa with cory sinag-it. Mabalin koma mandoor to door da si cory from Pinas. Ay win ado pay Oong adsina, kan wad new discovery ni Aida taga Abas ay Pakpako last summer yad ummoy da nanhunting Ugsa. Ado abos agudong kan bonnok go Wangwang. Adi interesado Americano ti inittok da.
Umangal on December 17 2007 20:00:32
siya aya. nam ay u pay? adsina, achu mit na oong nim bukon ay sungkan oong takay. baka napulaw mit na agudong sinat.
hannahcrv08 on December 18 2007 14:53:44
black as in nangitit ay agudong deng nim adi ay natadom na ipos na... pukol. Ay win gayam ado delata ay gibgib-ok from Thailand and Indonesia namiis iadobo..
leho33322 on December 19 2007 10:15:25
naatong mit mayat koma no naganossmileysmileysmiley
Ba-ang on December 19 2007 17:29:54
unnayang tay uwad malamanan no na naid ta adi in-inpon no panag gigip=gip-ok ad igaw takay.heheheh
milcha on January 03 2008 15:51:49
Happy new year 2 tita illyn n tita yoly renren smiley n RENREN sinat lamaosmiley
milcha on January 03 2008 15:53:21
from EMILIA ITALYsmiley
PULOT on February 29 2008 09:15:51
I just wanna say hi to my dear best friend in Barrie, Ontario, who is also an avid Tingguian.com reader. Ala dear I don't need to mention your name un tay ammom lattan nu si ano ka hehehe! Call me if you have time ok. Ikumustaak to latta kada auntie kan uncle ad Labaanun. Ingats and God bless!! Mwah!:p;)
paningitan on June 16 2008 22:37:10
musta chad pachak eh ilafaan man..achan man na machamag mit go-onnat..mustah gayam yad fiesta on?mayat fayon?kayyad ko unay mali maki-ay-ayam c sopbol kandad lightbringers..smileyala ot umali kay mit ah ya?ta manfifinnachamag takay..smiley
badeth on July 11 2008 12:36:30
musta kay sinaton bacth ano na madamag si biag u ad ano na igaw u itan adi kay mit madpadlawon :p
pintaz on July 22 2008 05:26:48
wow!baro nga lider,baro nga administrasyon,baro nga namnama...
paningitan on August 24 2008 16:15:32
usto ka sinsin ay weng2,baro ay namnana talaga na baro ay administrasyon ad bucloc,sapay kuma ah ta o umuyak abus ad bucloc ot adin ton ay mailobo na pilid d motor ko..hehehehee
kulkuldong on October 10 2009 09:32:54
sipay sin last year payang na last comment u sina ay bucloc? into igaw dad watchumara on? c engr. Illin "tommy" Lunezu wad potot non hehe. tartaraki latta mit nat mayor yo. mailiw si tukling ay makitong it kan sikan mayol. kmusta mit si insin eddie toriti molina man? kulot payang akit nat buok no?regards to the wacnang family. u r 1 of the best. the jakkiw family, u r 1 of the most.
an-anusak on November 27 2009 21:35:03
itan kakailiyan ot tiempon man politika on..ajan makanan u man??
an-anusak on November 27 2009 21:37:43
aju man na lumtawun ay ikin-lagud ad bucloc..
wanin!asijaang umuy ad bucloc no tiempon eleksyun!
lumafan kanu c wadagan ay mayor ita,..ajan makanan jana kakailiyak ay ibucloc man?
share your thoughts pleassssssssssssss!smiley
Markham on December 03 2009 17:31:11
Gody Cardenas for Mayor. Naid Safali yon!
an-anusak on December 07 2009 00:53:56
magustuwak nat kanam fusat ay markham!
bucloc fumangun ka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smiley
pittogo on December 07 2009 01:27:08
masuyop ka ot fucloc!!!!!!!!!smiley
Markham on December 07 2009 15:40:25
Too many candidates for SB. Sabagay ado na mankikilan dad tagtago ammok lattan. Na nakibot kan muno bagsak, mapera, generous kan wad utok na makaltaw...Muno kan mapera awad namnama na... Ala makaammo kayon
an-anusak on December 08 2009 02:21:15
apo pittogo.inta masuyopom fucloc na?fangunom kit ijan ta makaimukat ja!usto jin ay panag siyup!hehehehehe.
ya ang pay apo markham,pilmi kaajun sumango ita ay SB,nim usto mit ah ta aju na pankwaltaan ita..hakhakhak!smiley
diwata0814 on December 08 2009 20:00:49
jumamamag kam man mit adsina nu siano na mandidinnungpar or natunos oposisyon ay idungpar kan mayol gody...si wady kanu ay anak Mailed???siano na bise na adu mit ligat da man kamkamat si ipartner da, awad payun???sangguniqn man nakabuo d apayun????wanin....tunos naijon????wanin naton
an-anusak on December 10 2009 01:26:31
apo diwata:awad mit ah kanu naurnos da wady ay linya da,ot ilan takay to angun ah no cino na mangabakon,pilmi mit na panag kwaltan d politika ita ad bucloc,manlugi payun na sinnuhol ita ay tiempon ot mabayag mit kuma payang,ala ta bumaknang alud dad padak ay mamirmiraot ad bucloc,ta adi ang ay aponit na pangpangan mi,makanginakam mit c kalni itan ay wadja politiko!hehehehehe.....takayut mamakpako!go mayor gody!!!!!!!smiley
Markham on December 10 2009 17:10:15
Jan jana sasanggunian ay under Mayor Gody Cardenas. Post please thanks!
an-anusak on December 11 2009 03:40:35
MARKHAM; Cardenas, Gody Mayor
Molina, Wadi Paul Mayor
Lataoan, Macbey Vice Mayor
Manangbao, Alberto Vice Mayor
Abuos, Antonio SB
Agpad, Faustino Jr. SB
Anniban, Bruno SB
Balao-as, Ferdinand SB
Batoon, Noemi SB
Bayongan, Bannas SB
Benwagen, Antonio SB
Bonifacio, Generoso SB
Brillantes, Ruben SB
Calumnag, Redio SB
Cariño, Maria SB
Castro, Alice SB
Cillo, Eugene SB
Colet, Johnny SB
Danao, Florentino SB
Domel-ac, Solomon Jr. SB
Gabino, Banisal SB
Galvan, Pedro SB
Jefferson, Alvin SB
Layugan, Monica SB
Liagao, Michael SB
Linggayo, Darwin SB
Lomioan, Bisnan SB
Lopez, Miriam SB
Lunizo, Roy SB
Magalong, Eunice SB
Molina, Barrero SB
Pio, Edison SB
Sangoy, Florendo SB
Valera, Jerry SB
Wacnang, Gina SB
  JANA NA LISTAAN JAD KAKANDIDATO AD BUCLOC!smiley
diwata0814 on December 11 2009 09:04:00
sipay nu tuwa wad payun....wajak ad bucloc ngamin sin mantaltalo na tagtaguwan sin nummoy managoy mailed si ipartner na kan anak na...ala ut makaammo ja on a....palis ja mit id kualta na ningun a ut pinnaltak jan...
iway on December 31 2009 22:33:50
happy new yr to all taga bucloc! politika maninon ajo man na mansisina ay manfufugsat gapo politika, aji ja koma ipappapuso.kalyad ko ammowon no ajan chana sb go linyan Gody kan Wadi. pls. post.........
iway on December 31 2009 22:52:39
kusto nat kanam kabsat ay an-anusak ajovoz jad nafitil ay mabsog ita ay timpon politika.KAISUNNA OT A NA PANAG TUGAW MAYOR GODI? AWAD PAYON IMPROVEMENT BUCLOC?smileysmileysmileysmiley
an-anusak on January 12 2010 23:22:57
hallow to all!!!!!!!!!!!!!!!!!sapay kuma kan apo kabunyan ta mayat ichachatong kan panag ayus na nauy ay tawon kanchitakay lusan....
bout mayor godie apo kullipan,sipod nailak xan ot mayat na approach na kansakon,mayat nit ah na panagturay na,....bumangbangun ngata payang ah na bucloc...smiley
iway on January 14 2010 10:16:45
yessssssss!sapay koma ngalujon ta vumangunon?ta aji mit ay kankanayon ay uyawon sad kaarruba takay ay taga BUCLOC.SAPAY KOMA KAN APO KABUNIAN TA INNA IJA TAMTAM AWAN INTON MAGTUNGAN NA PINAGPIPILI C UMNO AY MANTUGAW.smileysmileysmiley
an-anusak on February 08 2010 03:18:36
yes apo kullipan...sapay kumasmileysmileysmileysmileysmiley
talangotong on February 10 2010 01:30:07
inta man ay aji ja kasuwon na sinikugan mayor godi ay empleyado na i si rowena.. ay i nangay pay.. natoy ngarud na manturay.. dakos ay example... kakaasi pay na i bucloc ita... naid ammon mayor u ita.. mansugsugalang ad casino na ammu na.. sukatan yun.. namaymayatang yad jati ay mayol un.. jaksok pay umaoy sina ton.. maysan nak ang nu hokon ay godi na mayol un... hahaha.. id pay ammo na man english wanin!!
talangotong on February 10 2010 01:32:57
wadagan nak latta... hahaha... godi ot babai na si lgu na!!! hahaha...
talangotong on February 10 2010 01:35:14
na makanak kan an-anusak.. gayyom.. sakbay ay manpatang ka.. siguladwom ay tutuwa na kankanam ta hokon mit laing ay maibabain na bucol.. sabagay ot naibabainon ah ta nasikogan mit mayol godi na empleyada na-on... jan na ngata reaksyon mayora yun...hehehe...
makiah on February 10 2010 20:02:51
alla ta anna man sinan na UPIL di SALLAPADAN non uway sukatam na ngadan nu mailila na ipos nu...nu taga bucloc ka maymaysang na kulis da....Gody latta kanu mit...nu wad pruwebam ay binugiyana si rowena kan babai na si LGU iltaw nu WAYAM....ta uway ida ut mamulta ammoda siaasawa ikayang da????na pinagenglish sinat wad yan LOcal Govt code ay ag-agnam kan ak-akbatom ay na mayol ut nasilib????si apom ay masayo wad nalpas na???sipay siya na kamkamangon inam ay umututangan...insalda na alsan kararwa na on kansiya on ta ammom ut mono mit ay kanam......adi manbalin na atakar nu si sallapadan umalis ka man si bucloc kon ay siuulimokon......ano ngalud nu na pamilyam ut IYUTAN di tago anusam a na man-ukuknom nu way annawom ut dakson kay si tago ay pantugawon....atatakarang na ammom CASINO way......nu bisyo adadu ngata na bisyo na nu si mailed ay adviser ni inam????Ibucloc na manguddong adi ay sika ay isubusob......maawatam????talangutong kanu an....mangibabain ka bastos adim ammo ay basbasaon alsan kaitnogan naoy????ay anian aya na kinasirib nu nu tutuwa ka ay na .....maial man nu mangabak ka tay nasirib ka ita ay pinagkandidatom ay snaggunian di sallapadan dangnga!!!!!smiley
iway on February 11 2010 16:02:56
xa aya!ajika unay pal usan sa mansapit cka kavsat e talangutong akumam pay mit ngarakngak!sunka kan manyak....ammom mit manfufugsat lusan na tago igaw takay jtakay ammo no wad jimpon j panagplanon ji sumaluno ay kaputotan tkay.ammom ot lusan janat pan-uugnan ji tago no makavussagka c laWing ay sapit winno lawing ay ALAMID!C Ano ay rowena na kankanam kabsat ay talangutong?
talangotong on February 15 2010 23:17:32
makiah!!! hahahaha!!!! sika mit gayam na mangiyaw awan!!! sungka kan kapkapudnuwan ay mansapsapit ot mailaman ka mit laing si ngajan ujom ay tago i perjam na ngajanja.. for example na in sabit nu ngajan apo mailed..!!!! hahahaha... pikon!!!! smileysmileysmiley.... anybody here can post their own opinion... I'm not from sallapadan... from district 2 nak dugang!!! hahaha.... dagita chismis nga nasagap ko... naggapo met lang kadagita empleyado dita bucloc!!!! taktakyan da met ketdi ulo ta mayor u.. smileysmileysmileysmileysmiley anya kuma ti gapun nga taga sallapadan nakon!!! dakayo payen nga agkakailyan ti agpipinnerdin!!! bwahahahasmileysmileysmileysmileysmileysmiley baka haan u pay nga suportaran ni mailed nga pada nga tingguian gapu ti kasta nga panunot u...hahahha.... bag pay dadduma nga iloko, adda takder da nga agsao.. smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
tangob on February 16 2010 02:01:53
anoy nakaanap dana tago si lugar ay libre man ibukingan da si tago adi m8 nakwa naoy ay para kan takay no manpipinerdi takay m8 laing ay 8nog? yana k8 na madi kan takay ay itnog. . .
makiah on February 22 2010 22:27:11
ray ania tangtang-abem ditan...isangom ta rupam nu pudno ka han ka lumaban patalikod....taktakyan kanu....nu ania man han nga empleado nangipatakder ken apo mayor taga sabsabali a lugar daguita ta ammom...baka napuntaam empleado a puro rawet AG-TEV dadakkel a kanayun against ken mayor....ta mayor bucloc mayor tunos dayta TAO nangipatakder,,,unOPPOSED...suda ala makabalin mangikkat nu kayat da NOT EVEN YOU... kitan ta lattan a resulta na...agistick kan district 2 nu pudno Ka han mo ipasyar ta sirib mo ribrib...dangnga!!!!
iyang on February 22 2010 23:10:10
sika makiah adim ammo na galgalpangem isu met laeng nga saan ka maka paspasa ti bar ta mono ka gayam ita laeng nga mapaneknekan ka adwan nga kaitnegan, ditoy mon nga inbaban ti karadcad mon dogang, dika ammo amin tago ay na baknang familiam ken baknang kakabsat mo nga mayores ay puro tinakawan ti gobyerno, ket dayta nga kuarta nga tinakaw yu kuarta ti tattao,ta dayta nga kuarta para ti ili,kuarta ti ,proyecto. dika unay dita, agabain ka kunak manen...unoppose ni manong mo idi ah ta sinikapan u manen ni mailed, baga yo tunos han u met lang gayam sinuportaran ni waddy idi nga para bise. toli kay towa...inangay... smileysmileysmiley and ur soo confident huh??? well let's see, confident ka ah talaga tay adu manin na binangko u ay kwaltami ay tagtago, panbakbak u si eleksyon. It's ok God is watching u...ammom ti kabukbukodam nga panunot that its true, only ur a family so u defend them so much.smiley
makiah on February 22 2010 23:46:58
ay na iyang dugang....naminsanak la nagBAR ning.....wen I flunked ngem never ko intalo winno inbain....nim Npadasak tinugawan na tugaw si ATTY 11 POSITION di PENRO....SI 8 YRS...SIKA NGATAN WAD NGATA????SIKA NA NAYWYAW NA UTOKNAN SINAT....ALA umalisto ka latta manpundar si alias nu knyari adu kay nim maymaysa ka gayam sinat....ta nu kuan naulaw ka si passw0rd nun sinat etc..ibagam nu siaano ka ta ilak nu rabbong na ay saludwak sika awardak si KASIRIBAN ha hahaha.,..uyawom na abogadilya ni first year law adim pay naadakan....inat mabalin nu kanu applikaran na posisyon ay mabalin ko applayanay?????isun ka ang kan appeng sinat uyawom na BOLANTE THE SECOND SINA NA UT ADIM MIT MATUGAWAN NA CLERK OF COURT AY NATUGAWANA MAMATINGGA KA ANG AY UTILITY 1 DI KORTE LAGLAG...DIYANITOR.....ANUSAM A
makiah on February 23 2010 17:48:20
HAN ngata naganganas dangadang ta IYANG nu irwar mo kinataom???aglawag ka man ta ikutwak met kinataom nu nia husto a tinakder mo dungngo??????nu politiko man kakabasat ko add aman makurakot da natural dayta para kenca met lang a sepsep ..ta wad lamutom maawatam???adim iraman na pamilyak ay cardenas ta binbinnaten mi ururat mi katatrabaho ta ammom adda pamilya mi nakapayroll iti municipyo bucloc ken sallapadan???????maysa la agas na ata.....acceptarem ngaminen nga ni garde ken banit medyo immasenson...gasat ti politika....nu awna mo anusam a han ka sumanatsat dita...agsao ka diyos.....aramatem man ti nadaydayaw a patangan nagan ni apo han kumporme magalgalpang mo....
ay???ni MAILED???NGA ARI TI kinasirib ??masikapan ni Gody cardenas nga dina ammo aginglish a kunam????madin sa logic na a... SIRIB met assessment mo a...
iyang on February 23 2010 22:08:26
songbatac ta konan donya makiah talaga nga low IQ ka sika payen ti mangibutactac nga agtatakaw dagita kakabsat mo nga mayoyers ta ibagam nga natural ti mangurakot ti kuarta ti gobyerno? excuse me natural dayta kadakayo/ AND FOR YOUR INFORMATION I DON'T GO AND EAT OR EVEN ASK MONEY TO YOUR FAMILY. Isu nga don't tell me nga nagtakaw ni MAYOR GODI KENNI MAYOR GARDE TI INPAKAN NA KANYAK TA DAK AY MANGAN SI TINAKAWAN.::
iyang on February 23 2010 22:19:43
AND HUWAG KA NANG MAG ALIAS KASI ALAM NA NAMIN KUNG SINO KA SO WHAT IS DA USED OF USING YOUR ALIAS NONE SENSE RIGHT. YOU ALREADY OPEN UP YOUR MOUTH, YOU TRY TO HIDE YOU PERSONALITY BUT YOU DON'T KNOW HOW TO HIDE YOUR COMMENTS, YOUR VERY AFFECTED WITH THIS CONVERSATION ON LINE BAKA MAATAKEKA RELAX KA LANG KASI USAPANG PALENKE LANG ITO YOU KNOW TSISMIS KAYA KA NADUDULAS EH, HA HA HA NASA AKIN NGAYON ANG HULING HALAKHAK HA HA HA THIS COMMENT IS FOR MAKIAH KUNO.
iyang on February 23 2010 22:41:09
AND WHO ARE THOSE PEOPLE YOU ARE MENTIONING LIKE BOLANTE CLERK OF COURT , I DON'T EVEN KNOW THIS PERSON, I THINK YOU ARE TRYING TO POINT SOME PEOPLE THAT DON'T HAVE ANYTHING TO DO WITH THIS. IF YOU WHAT TO MEET ME OR TO KNOW ME COME AND VISIT ME HERE IN LONDON, DON'T YOU KNOW THIS INTERNET IS INTERNATIONAL, GLOBAL IHA, SO YONG PAG-AMIN MO NA NATURAL ANG MAGURAKOT NA MAYOR NABASANA NANG LAHAT NA NAG O ONLINE HINDI BA NAKAKAHIYA SA MADLANG KAITNEGAN. O BAKA NAMAN GUSTO MO PANG SABIHIN KO SAIYO NA BUONG MUNDO, ACTUALLY THIS IS VERY GOOD EVIDENCE IN COURT PARA MA INVESTIGATE ANG KAYAMANAN NI GARDE AND MAYORA NENITA ANU KAYA KUNG ITAWAG KO SA KAMARA KAYA HUWAG KAYONG MASYADONG MAYABANG KASI HINDI MO AKO KILALA AND YOU DONT KNOW WHAT I CAN DO.
makiah on February 24 2010 23:38:33
ay ania KET DAGUITI NAISAGAWEN AYA....NAKATUNGTONG LA BASSIT BALLASIW TAAW FEELING NAN KALAINGAN KEN KASIRIBAN....NAGLAING NGA AGUYAW DI NA MET ANAGEN SASAWEN NA....KITAM MAN TA ENGLISH MO BAGO KA BUMANAT DANGNGA....LOW IQ kanu sin sIn tataulam???BAGIM A LOKA.....paKAMAKAMARA KA PA......AMMOM TI KAMARA????MAYOR TA PATPATANGEM IDIOT...WENNO NAKAKAKBIT KA LA TI SINNO A PULATO NANGATO UPAUPAMON...WENNO MAYSA KA MET A NAGPUUNAN ITI ____NGIT NAKARAMAN A BAED...LONDON???SANUDAN KA KOMA NIA KOMAN...PWE TA RUPAM...URAY NIA UB-UBRAEM AGPUGIIT KA MAN....ANUSAM A MAYOR DAGUITI KAKABSAT KO....
DIAK PROBLEMAN NU DIM AMMMO TAO A SASAWEK...DIAK IDULDULIN KINATAOK , sika ngay BAED??????TAY KARIT KO NGAY????IBAGAM NU SINNO KA BAED....AMAMMONAK MET LA GAYAM....WHAT CAN YOU DO???GO AHEAD!!!!!!BEBBEB!!!!
makanugkog25 on February 25 2010 15:01:04
sika iyang tanangem ta labed mo nakababainka no talaga nga nasirib ka sikan ti sumango nga mayor dakdak ka nga dak dak ta ipakitam sirib mo kas tay kunada tay natangar nga pagay awan bagas na intyende? UR very CRAZYWOMAN U KNOW THAT.;;;;kitaem pay nga umuna ta bagim OKEY?YASU
sijot on February 25 2010 15:22:56
WOW......ganas nu jalaky nalajawak ningun post sak yaan pakammok ay wajak bunusak ay basaon yaan alsan...ananuska mayat ning na kanam kan mayor gody nu nim sumungbat si talangutong daksuna kontra mit siya...ilaman na abus na bugi bugi issues sinat.....nu pudno man kanak man i manlaglagip LALAKI MIT SI MAYOL....ano ngata na navalvalo na jakay AY ILAN...NA mayol AY maisabit si kinachikboy winno MAYOLA na makikamalala ipiputana na mayol ay asawa na.....ano na nabalbalo na akitang ay itong-its mayol godi ay tingi-tingi winno makitadi/derby si gingga P700T ad norte kanda SUR ETC...maila yo mit ita ALL weather roads kanun na bucloc kanan COKUE....nanyaman kanu unay tay mayat na silpo jan kan daguiomanon....kanayun ay wad ad municipyo na Gody....kallabos ad DANGDAnGLA ANG na municipyon bucloc.....bangunok kang sika ay mangwanwana.....si kumontra kan gayyom ko ay gody...ta sun kan ajim ammo na pasamak bucloc nu hika...kababain kan mayora biah na sapsapiton yo sinat....id mulit na nato ay mayora nu ammoyo jiyo ilaman si kinasalawasaw yo... sika mit iyang....ji ngata asang ka mit sinat ay nannamnama kan mayor gody ita pudno na gulamon ha ha ha ha.....
makanugkog25 on February 25 2010 16:14:59
sorry nong no naisturboka naisagudak man lang ditoy ket nabasak ti madi nga comments da ken mayor gody isunga it's hurt you know?dida pay la ket agpatingga dahil maybe one day soon daguitay people nga labed against mayor gody maaramid kanyada.isu nga dakkel gura iyang ken MAYOR ta MAUPILAN baka kayat na familyana maturay HA'HA"HA
makanugkog25 on February 25 2010 18:18:17
kusto na kanam makiah ta bareng no makapanunot ni iyang na anak mangngupel.pangas nakaawad na ad LONDON no tutuwa no wad ad LONDON.dina ya ngata mapanunot nga amen wad abroad ket para dalus tay KASILYA..............................?
iyang on February 25 2010 18:53:41
you guys are so funny don't you know that your mayors sister is also in abroad that means makiah nga abogadilia is also para is-is ti kasilya...... oh well pareho lang pala kami kung sakali but sorry i'm not para is-is. I dont know about your abogadilia. ken i'm not interested to be a mayor, saan nak nga agbibisin ti puwesto.nga kas kenni mayor garde. hahaha..
makiah on February 25 2010 22:33:36
LOOK WHO'S TALKING....sakun na funny?annaka manon no deng...ay anian ti taga LOndonen aya....adi ka mangiraman si wad ay pansapulam deng..nu adi man itan sabali na iyis-is-is nun a ngatan ha ha ha ngummato mit na tonada mon pwe!!!!!!pintasem ta giling mo ta su lang met ti ammok a puonam ket....ta baka agirado idivorse naka ta nasikpaw mo a lakay ha ha ha.....han met amakanugkog......aglaklako ak la ti lapa deng nga sasag-iten.....kayat mo Iyang???/ngem haanen baka kumaro gumatel ka kasla ka la ngarud tigin......hannak nga iparparis kenca ta agsabali ta k????YOU'RE NOT INTERESTED TO BE A MAYOR///OR POLITICS WILL NEVER BE INTERESTED IN YOU....KAPAL MO MAYOR PAY MET ASPIRARAM BAKA KAGAWAD DISQUALIFIED KA PAY NINING.....BOTARANAKA A PRESIDENTE TIMPUYOG TI INNA MAPROTESTAAN KA PAY GAPUT QUESTIONABLE MORALITY'M HAN NGATA/?//RUMWAR KA KUNAK TA MAYMAYAT DANGADANG TA ,PALINGKERA KA GAYAM.....I'LL JOIN YOU GIRL!!!!
makiah on February 25 2010 22:37:07
DIVORCE KUNAK malin sa....hannakan samet inkallaysa ta kabkabbalay mo lang a lakay....alistuam ipaspasom pay ta mayat kailalana kenca nalakam pay manpauli ka man yan nakailwamam ay makmakun ay kit manpalis ta manun man-ila ta yan pan-aanniyanon dedeng
makanugkog25 on February 26 2010 14:37:05
iyang,apay magasangang kan?sinungbatak lang ta nabasak?ipasaw mo lang kaadam LONDON?ania ngarud trabahom dita witress sa CLUB or DANCER?kunam nga saan ka INTERESTED apay ngarud nga dakkel ti GURAM FAMILYA CARDENAS?isu nga agawid ka ta inka met kumandidato ta doon mo ipakita ang GALING mo OKEY BA??????tapno saan la ta kinalaing mo agsaO paglaingam''''
iyang on February 26 2010 18:47:25
i'm working in a hospital here you people if u want to know about what i do.smileyket panunuten yon apo nu ania ti mabalin nga propesyon ti maysa tao nga agtrabaho ti ospital.smiley i leave that to u, am i a SLUT? dakay na mantanang si panag sib sibok u tay kan kanayon kay ay man kala ikalbos.hahaha kababain kay lang! naingar kay unay. i already have a good life and i dont dream of being a mayor or hold any position. agcom comment ak lang apo ta simmungbatak lang ti puro narugit nga ngaw ngaw u ti pamilya nga awanan ti gaway. ket kusto ti innak inexpect that once ay speak out for what i know, i will have to deal with a BIG WAR. we'll bring it on, im ready. pakabasulan gayam ti sumungbat. smiley
tierra61 on February 26 2010 18:59:56
ay kakabsat saan tayo nga agpinpinnadakes ti panonoten tayo no kasano nga romang-ay ti ili tayo amin ti masakbayan ti umili ti pagpapatangan yo saan nga diay mangperdi ti maysa a tattao ti masteren niyo aya ala saan yo pay laeng aya naikkat ti ugali nalaing a tsumismis panonoten yo ti sasayaaat aya
tierra61 on February 26 2010 19:11:04
good luck mayor Gody, you are the best well adu ti rumors ti paligid ngem kasta laeng ti biag kas konada ammo met ti kaaduan ket nasayaat kayo nga familya ket admire ko ta seviciom ta adu ti naipaay mo nga nagprogessoan ti pagilian ti ili ti Bucloc.
makiah on February 26 2010 19:35:25
in short iyang....nagparisan ta ti agserserbi iti pada ta a tao...tapno adda maipakasa iti bulsa ken maisakmol ta han kadi????malaksid anu kuam man ta hospitalen diding ko....addad ta ka manen nga aginSASANTAN TI BALIKAS...kas kunak tunggal sao adda sungbat na...anagem ta write ups mo nu makapabang-ar / makainspirar wenno makasair...kitam nag-INITIATE ti kalevel mo a balikas, okay???han la ditoy bumallasiw ka sallapadan...WAR????NAGSIMPLE KET A GUBATEN DUNGNGO...gubat ti di ka masinununUo a tao..NAABAKAKON A,DIAK MET AMMO KASUPSUPADIK NUNUTEN ATleast am-ammonak kenca....sika in-inpen kan a langen, han a dakes ti agcommento....nu adda right mo agiyebkas adda met kadakami nga agdepensa, nu dim iaccept sungbat ta alegasyon mo a ket NIA KOMA....NIA ket ngamin ta mabuteng ka met mangibuksil ta iduldulin mo a kinataom....NAGPINTASAn KET KOMAN nu agparang ka.....LONDONIAN KUNAM MAN AHA!!!!
makanugkog25 on February 27 2010 12:53:31
OH'OH nabara ka man unayen iyang gaput pudot mo naggil-ayab nagramaramen GUBAT man kunkunamon jak mapuntaan sika.COOL ka lang mARe malamig jan diba?IN CASE YOU WANT WAR GO FOR IT WE WILL CATCH YOU LIKE A BALL GOT THAT?????
makanugkog25 on February 27 2010 14:07:07
kosto na kanam tierra ad-ado komapay na ison kansika tay nabalo na kanam, bokon ay ison kandia odom ay tagtagowan ay manberberok da si kalaban da.
talangotong on March 01 2010 10:37:15
apay aya nga masilsilyan kayo makiah kada tierra nga what so ever.. blablablah... wen maawatan mi nga avid fan na kayo ni gody o***g...masapul aya nga makipinnatay kayon tapno isalakan u la unay ta dios yon!!! manu aya inbayad na kanyayo??? uray nu kasanu kabanglo ta patpatangen yo about ken gody... NO BODY IS PERFECT LATTA!!! enchendes!!! awan bibyang ko no agpudot piditpidit yo!!! hahahaha.. uray anya patangen yon awan mamati ta maymaysa lang met ti puntos yo!!! makauma pay ket ta salsalawasen yon... goodbye... pasensyan no han nak to maka sungbat ta reply yo kanyakon... maudi nga log in ko ditoyen nga wed add, den.. puro met dinadakes ti patang yo nga itnegs... kunak man nu agkakaysa kayo?? mangibabain!!! hahahaha!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
iyang on March 01 2010 13:05:50
nyahahahhaha husto unay kunam talangotong! yahooooo! nakapuntos ka unay ijay gayyem ko. avid fan da ngamin ni gody o***g!adda nakakita gayyem nga nakasarong jay nasikugan ni mayor gody. inlemmeng na jay lugan na.ammok ti map mapanan da pag hot hotelan.hihihi talaga makipinnatay ni makiah mangisalakan, sabagay, kabsat na ngamin, ngem ammo na met ti kinapudno,BAEN! hahahha. so u r catching me like a ball, huh makanugkog25? bilin ni banit dayta? ag online kau alannnnnnn kanana aya?smiley agbutengak sa...maymaysa la ti puntos u met,mangibabain kayo tlga!!!!hahahaha! pati trabahok sadapen u pay nga DANCER. gilingera etc.hahahaha ket basol mo ah makiah, apay ngamin nga inka inreveal ti identitym ditoyen!hahaha sya ngalud ay kanan da ay wad USERNAME!smiley naawatam? i know what i am doing so why would i reveal my true identity to u.this will be my last post in this bucloc site. nu kayat mo, surutennak jay sallapadan site ta ituloy ta sidi.trying hard ka pay mit ay pumatas si panag english ni garbooo16, nalal laing si garbooo.hahahahha nasirib nadi, ammom nu siano nadi sika? IDOL ko sya ay pam pamaatun!hahaha go garbooo16!!!smileysmileysmiley
makanugkog25 on March 01 2010 15:44:25
iyang''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?ka la nga talaga a makuna takrot ka met gayam. wen sippawen kanto no addan 2 oras na isu nga aguray ka wen? saan mo iramraman mayora ta naid bilin na sika ket ti awan BAEN na ta dangadang ka gapu ta saan daka nga amammo natured ka tsk;tsk;
makiah on March 01 2010 19:03:30
ha ha ha trying hard winno adim payun naawatan iyang....ilam kad danat posts nu sika ang ngalud na TH...spelling kan grammar payang bukobukon kan anoy..... .inta adi ka mit laing mamintinar nat inglis nun deng????adiyak makipalpaligsahan deng ta kuak ti kuak kuam ta kuam... ha miss londonian KUNO!!!WAYAM ag IDOL....Nia koma nasakit a bakrang ko ..LAGIPEM ti politika iti yan tayo iSARWA NA TI NASIRIB UNAY...dim madlaw aya...lukwem ta lelang mo...nu palingkera ka mas pay kaniak... last posts??ituloy mo sallapadan sitE???ania koma sanudan ka aya....BANGSIT ka ngamin su aglemmeng ka dedeng ha ha ha...AGlemmeng ka dita anniniwan mo...kumlakalawikiw met tay kimmul mo....
sika mit talangutong utro....aginnanakom ka sumingkaisaw mit nat sibok nu.....makipinnatay kam aya nu pudno irwar mo ta ebidensiyam ta uray sikami huntingen mi ti aggagatel a babai pumatol ta kabsat mi ammona siaasawa kunak manen...mangilta wka si issues sina...adim ammo ay sIaasawa danat ginggingaom ay tago ,mLGOO, ROWENA A SINONOBYO..NATAKneng ni mayora kabsat ket adda met pamilya na a makabasa ta sasawem???ita nu mausngbatan ka pumudot ka...sika met nagperdi ti site bucloc ket ANAGEM KADI...ilam nat gingam ay itnog sinat nu nakaibalikas kam kasubad danat ginga yo...nu inta kit sina na usaron yo panbidaan..mansigab na nakom yo nu adi yo mapasurot alsan....nu nauma ka SUMANGKA ak met....sumardeng kan nu pudno ka ...agkaykaysa??? iti ania???iti ilunglungalong mo????NA A!!!!
makiah on March 01 2010 19:09:07
iPM nak man sijot....kusto ning na kanam nu sika ay nanNAMNAMA SI iyang KAN MAYOR GODY nim INAGSAN MAYOL...TA SIPAY NU AMOD GULA NA KANSIYA...OTTOG..kanana payun....sipay ammona ji ngata nalamana??? HA HA HA HA
tierra61 on March 02 2010 21:10:01
oh well, excuse me to say to talangotong sakbay nga agsarita ka ket pangaasim man ta sarmingam ta kinataom weno kitaem man ta rupam ta sarming mo? ket ammon narigat iti mangtagibassit ti pada a tao
tierra61 on March 02 2010 21:12:25
no asnino man ti mangan ti asin maapradan ti mangan ti sili masilian yahooooooh ahahahahahahahhahahhahahahahhahah
longatbato on March 03 2010 11:29:49
hahaha magustuak mn dagita patang u... tira latta kakabsat matira ang matibay.....
etos on March 07 2010 00:39:00
naramanan na ah ngata.. hahaha! nasigab na nakom no iyang tay kasta na sapsapitom? hahaha nagatel unay ta dilam. manpaila ka ngamin adi mantalo sinat.. and wait, IYANG, kanam ay mangwangwangol ka ospital sinat london, na napanunut ko mit ay trabahom is __ mankiskis ka mit, adi aya? Maintenance! hahha.la mansapit ka. pasosyalom payang mit na kararwam.. pweh!. ano koma na expektalom ay bagbgam sinat, NURSE?DOCTOR? mangarap ka iyang! d ka mabain.. bwakaw ka ay gumingginga sinat iltaw mo na pruwebam sinat! opil ka ay talaga!
texi cardenas on March 12 2010 08:13:48
wel ur mistaken iyang,han agmanmandar pamilyak ti rinuker nga aramid!!mum kunada kenyak?not to stoop to your level ngem maayayatanak lang amin nga bagbagam against ti administrasyon ti 2 nga amak, patingga ka latta kastan ah.han garud??hahaah.awan ti karbengam agpatang against pamilyak,lalo ken amak, awan maaramid moh biag mun nu di ket pumerdi ti taon??? ur just wasting ur tym dear, uray agpugiit ka dita dakami ti administrasyon so better accept the reality as it is?okei? kasla ka la santa agpatpatang siguradwem nga awan ti mulit moh!!! cnu ka aya?? oh never mind uray bagam ti nagan moh han ka met nga known ryt??hahhaahha...upil moh la deta iturog mun wen?? agawid ka man langen wen ta itungpak kenyam ti namsaakan ti bucloc tata, naglaing ka pumatang bout panagserbi ti tao ket awan met ngarud kapadasam.hahahaha... agkilkilmangaw ka ti lubong moh!!!!
texi cardenas on March 12 2010 08:39:15
helow talongotong!!! chismosa ka nga talaga.hahahah.. pag-isu ta user name moh para sikpaw ti chismis!!! kakaasi ning para siksikpaw ka laeng...is der a proof?hahahha...district 2 ka met gayam nya kuma bibiang mo ti district 1? echuzerang manghuhula ka nga talaga!!!hahaha... nya kunam a****g ni amak?? pay dim ammu ti a****g??han ka ah ngarud ah nga normal.ryt??? uhmmm, according to erik erikson's theory, from 3 to 6 y/o ammu da ti ag*****en,because during that age the center of their gratification genetalia, so u cnt blame my fader ryt?hahahaah...nya garud aya nu nagwapo ti amak anusam lattan ah nga awatenen nya???hahaahaha...
texi cardenas on March 12 2010 08:45:07
naglaplapusanan ti panagyaman toy numo ti biang kenka tierra16 ti agtultuloy nga panagsuporta u ti administrasyon ni amak ken talek yo ti pamilya cardenas....bay-an tau latta dagita upilen patingga da metlang patang...GODY H. CARDENAS KEN GARDE H. CARDENAS LATTA...Ggogogoggo!!!! we can make it to the highest level..Godbless us ol..
Markham on March 12 2010 18:48:29
Vote for Gody Cardenas and party. I hope and pray for a peaceful election. Nobody is perfect, Gody is still the best choice for the people of Bucloc.
invictus on March 12 2010 23:41:36
this message is addressed to ma'am texie cardenas. i beg to disagree. your understanding about ERIKSON'S THEORY is all wrong. ajim naawatan na insulon mistalam. go back and read your books in PSYCHIATRY.

don't be soooooo trying hard ok?smiley 3-6 yrs of age in ERIKSON's theory is all about 2 forces. the so- called INITIATIVE vs. GUILT. if u are talking about the genitals, u might be referring to FREUD my dear. i bet iyang wont stoop to ur level too because u're a little bit lower than her i thinksmiley hep hep that's my opinion. jika gumula.hehehe

haan lang nga dayta ma'am... 3-6 y/o which is the PHALLIC STAGE, where in the center of attention is the genitalia, haan nga o***g dayjay madam. it is just the stage of being aware of their sexes as female or male, but they dont mean it sexually. sexual desires will then be directed on later stage when they start to build relationships which will evetually happen on the LATENT STAGE.
well, with the case of ur dad, again i beg to disagree, he is not NORMAL masang. ti tao nga adu ti naanakan na ken babaero, isu dayjay ti o***g nga kunada.

SINCE U STARTED TO USE PSYCHIATIC EXPLANATION, UR DAD IS NOT NORMAL, HE IS FIXATED ON THE PHALLIC STAGE,U SHOULD KNOW THAT IF U REALLY ARE GOOD WITH WHAT U ARE STUDYING, MS. NURSE?smiley
GO BACK AND READ YOUR BOOKS SO U WILL PASS THE BOARD, GOT THAT? HAAN NGA DAYTOY APA DITOY NGA SITE TI UBRAEN U NGA PAMILYA. I HEARD MAYMAYSA LANG NGA PAMILYA KAYO NGA PRO ADMIN. AG IIKIT KEN AGKAKASINSIN! smiley
THAT'S A SHAMEsmiley
Madam Claudia on March 13 2010 03:46:30
Bravo!!!!!!!!!!!!!!
texi cardenas on March 13 2010 04:10:04
no thankz invictus, I know what I'm saying, yeah I know that curiosity begins at that age n as they grow older, wat will happen ?mas****n ryt? jzt want to clarify 2 talongotong that when the person is "u***g" means he is normal.ryt? what did u say? my father is not normal? y did the people of bucloc voted him? natural nga dakami la ti pro ta pamilya kami garud haan nga kasjay? ken han la nga dakami, adu kami, manmanu kayo lang met nga anti admin. ryt? I understand u, daka pelang stage of anger... its tym to wake up dear, makasyan ka met ta bagim ah ta umas_asa ka latta met nga maidown kamin....ASANEZ!!!!!!hahahaha... sumungsungbatak la ti comento,dakes??? f u r in my situation, im sure maawatam kaririknak kas maysa nga anak...ub2raem payket, jak ket ubraenen...hahahaha.. sbagay han moh marikna ah ta imposible met mainvolve ni amam d2y.haan???hahahaha...
texi cardenas on March 13 2010 04:23:27
invictus, han moh pabaklay ti basol ken amak, basol ti babai ah nagkuna ngamin nga ikayang na? ken nya kuma ti bibiang mo nu adu naanakan? sika aya ti mangsupsuportar? hay apo!! deta ti paglaingan u nga anti agbirbiruk ti abut, di u ket pansininen nagbanagan ti ili u.... ken ta kinau****g nga bagbaga u apo, awan ti koneksyon na ti panagserbi ti maysa nga lugar.. han ka madanagan ta ti bagbagam nga u****g nga amak ket su 2 ti gapu nga han ka maitibkul ti pagnaanam...got the logic?
texi cardenas on March 13 2010 04:44:15
haan nga xyak ti pagsardengem agpost t comment invictus nu di ket dagita padam nga nakadaldalus nga tao nga awan pulos buyok na...nu talaga nga awan ah..hahahaha... hanak kumagat nu hanak makagat, nu usto kuma nasirib kau ken professional kau nga makuna apo, ammu kuma ti insensitive ken inconsiderate.bssss!!!
etos on March 13 2010 07:14:02
clap! clap! clap!.. bravO ms. texi cardenas!. paglaingan u invctus, t agcomment, no sikayo t agtugaw t pwesto da ngta malpas u ngata? da ngata maicontribute? wenno dayta napait nga templa t ngiwat u laeng t maipaay u?. hahaha! kasla kau la kalaingan nga agburay t sao dtoy, umapal kau laeng ta awan kayo t takder da!. puro opil! haaaayyy!!!!.. texi, keep ur calm! bay-am ta agcomment da latta nining. smiley umapal da laeng dagita!
makanugkog25 on March 13 2010 16:25:39
WoW!!!!!tex banatam latta oray siasinumet no ikaskasda ti amak masaktan nak ah. kusto na kanan etos ay umapal da?
Markham on March 13 2010 17:00:11
"Without wood a fire goes out; without gossip a quarrel dies down"
Markham on March 13 2010 17:02:39
"A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones"
tierra61 on March 13 2010 18:35:49
peace to all ibotos tayo ni mayor GODY adu ti naparang-ay ti ili tayo bucloc laglagipen tayo isona bareng adu pay ti maipaay na ti ado nga masangbayan ti pagilian tayo cheer up guys
etos on March 13 2010 22:02:41
sika nvctus, may patheory theory ka pa jan! rumwar ka ta kulungam ta kitaem, siplagak ta rupam. kalaingan ka pumatang sina!, siano ka koma!!!
pittogo on March 13 2010 22:39:16
apay invictus hanka pulos gu****g kawoy kanin mit huhuhuhu kaac kaang.....upilitis ka mit pay.... smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
hahahahahahahahahahahah!!!!!!
garboo16 on March 14 2010 06:00:52
I would like to reply to texi cardenas and etos' letter. Who are you to tell invictus “Agindadalus, Siplagak ta rupam, Kalaingan ka, Sinno ka koma”? Wow!!! Nagsao dagiti nababaknang…Baka makigtot kayo no maamuanyo no asinno isuna? HAHAHA!!! smiley

I am sure it was not your intention to be mean to people less fortunate than yourselves. You probably just did not keep in mind that you were privileged and blessed with “little” intelligence, Exposure and subsequent wealth. Yamanen yo ta dakayo ti naiyanak nga addaan…Nobody deserves to be poor. Consider yourselves lucky not being “unfortunate”. Nobody should refer to another person as “sinno ka koma”? Your comment reminded me of how it really saddens me when the RICH and INTELLIGENT think they have the right to verbally abuse other people.

People with no financial limitations will never understand why other people stay “humble”. They live in two different worlds!!!
garboo16 on March 14 2010 06:03:10
I take my hat off to you invictus. I bet you are not wealthy as the royal family (mustard-cardenas) but your heart is in the right place. Continue to serve others in your own way. I am positive you do not think you “deserve” something in return, But you will probably receive something good in turn anyway…

Hey, Where’s my shoes? Saan mo nga liplipatan ah? You know my size. You know who I am and you know what we’ve been through…Ngem amin dagitoy, Isu ti mangmuli iti kinatao ta. Laglagipem, God is with us…
texi cardenas on March 14 2010 06:51:58
2 garboo 16, sika payen nagapwana ta nabaknang nga patpatangem, ammu ti tao ti bucloc ken salapadan ti kina humble mi ta uray dakam turay we know how to mingle to people in all walks of life...awan ti kinabaknang mi nga maipanakkel mi nu di ket pamilya mi la ti baknang mi.. ken nu nya man ti adda kenyami tata, han mi pulos malipatan agyaman ken apo... correction plz, su han moh man alaen sympatya taon ta maguyod moh kunwari mangisakit ka!!Bssss!!! well trained nak pamilyak panagpakumbaba ngem nu kastoy metten ah nga pumerdi kau ti reputasyon ti ama kun ah ket agpakumbaba nak garud pelang?PANGIYARIGAM TA BAGIM!!! heat in the ryt place?did I read it ryt??? wow!!!! tattak la naanmwan nga ti pumerdi ti pada na nga tao ket in the ryt place met gayamen... padasek man met...hahahhah
texi cardenas on March 14 2010 07:04:52
cnu ya ni invictus garboo16?? baka birhen maria nga awan pulos mulit na, rebbeng nga pagrukbaban???hahaha..han ka madanagan, ta han mi malipatan ti nagapwan mi sunga dakam ayan mi tatta...cka ketdi ah, baka ta kinasirib u ken invictus ket malipatan u pay nagapwan un... verbaly abuse?? cnu ket ti nagaplag ti kanau***g d2y nga site aya??? han metlang nga dakau NASISIRIB? nga awan met laeng maitulong na ti ili ti salapadan ken bucloc nu di ket ta ngiwat u nga naglaplapusanan....RESPECT BEGETS RESPECT!!!!!!
texi cardenas on March 14 2010 07:25:28
agaramid ka man la ti libro mun garboo16 ta da met mapanan ta SIRIB moh ken da maipaay mu ti tao....GODBLESSsmiley
etos on March 14 2010 09:05:01
ayyyyy mono ka garbo16! anagem ken mulagatam no ana t inbagak! makigtt? apay anya ka koma nga pakakigttan mi? hahahahaha! bessss! akas kona ni ms texie cardenas t pamilya cardenas akas maimulagatam, adda nakitam nagpawpawisan da?? handa nga pawis nga kasla kanya u kadagita padam nga napait t ngiwat na. no nya man t esado da t biag tatta, ammo da agpakumbaba. han nga kasla kanyayo nga nakabroad kayo laeng kunam la itay no nangina badeken un, naisagaw ti tawag na dayta hahaha nga kasla kanyam garbo16 hahaha. adu la ket t patangem dtoyen aya. apay di u pala maakseptar aya,. ay apo ket dagiti opil kada apalen aya! la agaparang ka han ka sanudan, syak mismo mangsiplat ta rupam, naawatam? smiley. and to u texie cardenas, da kami latta dtoy ading, kadwam nga mangsiplat rupa dagiti opil kada awan bain na nga animal! hahahahhahahahsmiley
tomahawk on March 14 2010 16:27:51
wrong ka mit towa ms. texie cardenas. base mit si ittoy ay inadal ko si fundamentals of psychiatry ot kusto si invictus. wad pay amin gratification of genital issues ay inkanan ni erik erikson ot si sigmund freud nasdi...hehe

adika takay ngamin man incorporate si knowledge kada theories sina nu adi takay ay sure. isun si kanan ni invictus, let us not be sooo trying hard. smileyPEACEEE

maymayat kitdi ah ta inkorek ka kan sya ta nasapsapa, baka towa nato na lumtaw si board exam di phil nurses board, isuna pay ay puntos mun to...di ba?

nagagara kay mit unayon, agaya kay ang ay sumigplag kay si lupa na!smiley sabagay, totowa na kanan ni garboo16, isun kay mittin si kal kalaingan, di pay met nu man ipilit si uncle kan auntiem nu siano na ibutos tago. dont influence other people whom to vote. nadi na totowa manin ay fact kan logic. ibagam kan ida.nu adi totowa, deadma, nu totowa ah ot syempre we tend to be soo deffensive...thats the logic ms. Cardenas, right? ala sublatok mit na english nu ay RIGHT?hehehe
tomahawk on March 14 2010 16:34:07
sika mit etos. bakla ka aya? kasi na name mo ot isun si ECHOS!!! ay kan kanan AKONG!smileysmiley
nu nasirsirib ka nu si garboo16, ala man ngalud, patasam man na ideas kan panag english na! hahahaha ibanat nu man mit na english nu nu kayam? MONO sya kanam mit. baka pay ultimo one paragraph ot dictionary am pay! haha smiley
texi cardenas on March 14 2010 23:51:05
wow!!!! da man maysa nga upilen,maysa ka ngata manin ay kasisiribanun ngim naid mit pakail-an..hahaha...patingga ang sina na sirib nun tomahawk? ilam kad tuwa na tago ay makabasaang si english ot manbilbilibon kulang naang manpalintumongun.tsk...tsk..tsk... anyway, thankz 4 challenging me tomahawk to strive harder to pass the board exam ay pakaidayawan takay payun ay kaitnogan... pumilpilit? c anu na pimilit da olitog ko kan ikit ko? nanpatang ka ngata man si naid nangibasaramun...adi ay masapul ay pumilit kam tago ta ammuk ay ammu da na lubong da, mailila da mapaspasamak aglawlaw da UNLIKE U ay man-upupilang,anu ngata nu tumulong ka pagxaatan ilim? sabagay naid mit ammuk ay maitulong nu nu di ket mansaysaypok...
texi cardenas on March 14 2010 23:54:46
trying hard?der u go agen.. mandalming kay man nu c anu na TH ay kumontra admin?adi ay dakay?hahaha... or shud i say ambisyosa nga tumugaw??? adi ka mangnamnama on ta mapaay kaang.. mbalin?baka ilappik nu na upil nu..ilam ah...
texi cardenas on March 15 2010 00:13:35
ibabain nu payun karadkad nu tomahawk, gayaang ta manbilbilib kaang si panag englishon, adim panbiliban namsaakan ilim? mamakdong kaang panagenglish?is it ur 1st tym to hear those wordz!!! kaasi ka pay...hahaha
pintaz on March 15 2010 02:23:34
welcome to t.com tex! muzta ti baguio masang? really miz dat place u know... muzta ni chanicen? agam-ampang pelang? nag-chat kam ken glamorosa itay. super lukmeg!!! maisuot na pay ti wedding gown nan? wahahaha!!! smileysmileysmiley

han kano bale ti bagi, basta pintaz rupa hehehe...charuzzz! da kasjay mo masang? hahaha!!! bagam met ah kenni bellang ta umay sumirip ditoy. jak pay maila kimat na.
texi cardenas on March 15 2010 05:04:20
tru chang,nangnangruna na pintaz..hehehe.. ot bumalbalasang miton ah..amuna manpaimison..hehehe..nu dilawokun, "balasangakun manang" kanana mit chang.umno?..haha.. xa paun bguio kumog latta chang.. ot muzta ka man mit chang?
texi cardenas on March 15 2010 05:05:08
chang pintaz, pumasyal kan to mit cna ah..tc olweiz..
makiah on March 15 2010 06:18:27
ala huston dakay ay makaADMIN.....way ananwon takay ut sina da ang maipaila na laing da danat kumunkontra manpatingga pay nato.....challenge kandakay ay sumarsaruno ay kapututan naton...stop takay yon umipepekto ang tuwa na hidden agenda danat ay detractors...adi takay mit ngalud ida ay amamo in particular...ta makibinnnanat kay koma....keep in mind: na kaiw ay nabunga tangadtangadon makalaos....di payang mapnok UBUrUbuREN DAN..MAALA DA ANG NA BUNGANA...siya ay maginok takayon.....dandanin na resultan...ilan tu wangun.....
pintaz on March 15 2010 22:44:19
tex, wad mit c alice guyang cna dubai. nan-ila kam ummali xan b-house mi. napintaz mit ah na work na cashier c bakery. pasalay ko tawagan da ankel recto kan anti vilma ta kayyad ning liberty umali mit cna. ke bareng ah, madi payang ngamin umanay tawon na.
lassag on March 16 2010 20:04:18
hhoooyyy talongutong!!!! anu koman nu awad putot mayor sabali kajawyan lalaki ahh!!! imposible nat asawam nu wad asawam naid sabali ay babae na!!! kalyad mo ta ANGOYON kan??? bwahahahahsmileysmileysmiley
lassag on March 16 2010 20:18:58
ammo yo dakay ay mangngupil namalang na upil yo si pamilyan CARDENAS na??? mayat mit na panagserbi ja si tago.. apay makatogaw ja grud ita gaw togtogawan ja noh jiyay tago na mangisikad??? panunuton yo man nato noh wad mitlang panunut u..nu wad plano u sumokat si pwesto ja a ket lumaban kay no kalyad kay tago... ta jikay kit malappek kinaupil you.... nu nasirib kay ipaila yo si personal... ta maila nu si ano tlaga na nasirib.. bka ket wad ojon yo ay DICTIOANRY sinat igaw yo ita...hehehehehehsmileysmileysmileysmiley
lassag on March 16 2010 20:37:36
pada aya taga BUCLOC nu dikay man payang nakapasyar sina igaw takay ita umali kay kuma pumasyar un dikay madanagan tay aji ay naligat na kalsaja takayon jakkol kuma unay ay yamanun takay tay nalaing na manjama ay mayor takay ay si MAYOR GODY H. CARDENAS gpu si panagtugaw na jakkol unay na nanbaliwan na ili takayu ay bucloc..itultuloy tay kuma na TUNOS Ay narugyan na... Godbless....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on March 16 2010 21:55:15
Texie: There is right and wrong, So why can’t those around you tell the difference?
garboo16 on March 16 2010 21:59:56
Etos: Your comments were rather brusque. Why are you feeling sooo culpable? It really is sad, More so because it is so true?! smiley
etos on March 16 2010 23:44:50
whaaaattttt???????smileysmiley
pittogo on March 17 2010 01:22:29
garboo16 wad ka manin sinan inta ay amudang na guram kan idan grabe ka mit....!!!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on March 17 2010 01:26:49
tomahawk nabara unay na atak kan sika wad nakaibaga kan sakon no siano kan adim uwayon ay ibuksilak no siano ka.... mabain ta pay...manbasa ka ot liblomsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
lassag on March 17 2010 18:20:56
pittogo banatam man nat tomahawk..hehehehe patpatiyon u ang nat garbo16 ay yanat taw+an kan ilay..hahahaha pay naid talanutong un no??? ta anguyok kuman amangan kit nu nabgasan un..hahahaha
maman on March 17 2010 20:35:38
as im trying to scroll down and look for the sallapadan municipality, bucloc got my attention, WOW the daugther of gody texi, kalabuslabus lang idi nga ub-ubbaen ni lakay innan, ammo na met gayam ti maki apa ti computeyeren nga kas ken ikit na makiahsmileysmiley gody cardenas is not elected as the mayor of bucloc.. tinunos da laeng. ginatang ni garde ken mayor mailed ti pagkamayor ni gody tapno san nga pumalaban ni mailed di napalabas nga election. and luckily LAKAY ILLO in lingey ket napasurot ni gody nga amam nakong, su nga san kayo unay agpangpangas nga agasao.. smileysmileysmiley regarding ti panagputputot ni gody ti ruar, i got a lot of knowledge ngem awan ti biang ko ditan.. ta natural la ti maysa nga lalaki, basta san na la koma usaren ti kwarta ti bucloc nga paggatang ti FRESH NGA KARNE NGA INGGET NGINA a kas kenni manong na garde a mayor ti sallapadan.smileysmiley
tomahawk on March 17 2010 21:09:17
haaaayyyy pay nu naka adu kay manin sinan...bummakasyonak laeng ti sumagmamano nga kanito ket kasla nagbaliw ti pul uy ti angin... noy inta pay mit ay sakon na isun si main character sinan?smiley

anyway i wont make u wait for too long. addan dagiti sungbat ko kenyayo apo. umuna nga sungbat, kenka madaydayaw nga TEXIE CARDENAS. did i say something wrong madam? apay ket agpayso met nga talga nga wrong ti inka inbaga nga theory nga kun kunam? kagura nak? invictus was right, uray sadino nga libro ken uray pay internet, kulbitom na keypads mo, itype mo na erikso kan sigmund freud baka malw lawagan ka basangko.

with regards to me praising garboo16 how intelligent he is, well its already on my own prerogative if i'm gonna admire him or not. awanen ti bibiang mo jayen... at least i know when to accept that they are some people who are really greater and better persons than me. ket makitam met basang nga uray sinnu idtoy ket isuna laeng ti adda kasjay nga ideas na. KONTRABIDA it may sound to u, but bear in mind that in this life there will always be pro and anti. you cannot make all people to be at your side. nagkataon nga siak ken ni garboo16 agparis kami ti panirigan ti biag. we hate people who steal and who fool people.
my 1st time to hear those words from garboo16? well, no miss cardenas but it just makes me wonder and proud that there is someone who is like garboo16 who can express himself with such guts to call the attention of the people of Sallapadan who is like me, who was scared at 1st, to think and realize that politics in my place is too much to handle with the kinds of leaders we are having.
apay bulag aya ni kinyo, ni abat ken kalinyo nga saan na nga ammo nga nu labsek ti agsao ket ni mayor garde ken nita is now the richest couple in Sallapadan? uray pay ni letty baldosa ket isu pay dayta ti inna ipuk pukkaw jay kalsada adingko.
uway lappik ot ammo na pay.
tomahawk on March 17 2010 21:15:08
to u sir/ma'am pittogo. don't try to threathen me sir/ma'am. uray siak ket adda met nakaibaga nu sianu ka. don't try to fool us here. napudot na atam kan sakon? waht do u mean by that? lawagom man sir/ma'amsmiley
tomahawk on March 17 2010 21:19:15
maman i always wonder who are u? PM mo man sakon... adu na ammom nu...uway sakon, bka mapalis na ammo ta.

ay won gayam ms. texie cardenas, manbasa ka ngamin kan dad ummuna ay inpost ko sina ta maawatam na istolya, ok? adda pan ibasarak. it was never ENVY to ur family, CRITIC my dear. thats the wordsmiley
texi cardenas on March 17 2010 22:15:19
2 maman: nascroll moh met gayam bucloc site, nakitam ngata met gapu nu apay simungbat nak nya? pangas? dnt b 2 judgemental maman, u shud know me first okei?sam la maibaga ta pangas nga patpatangem... sumungsungbat nak lang apo maman ti coments kas metlang ti ububraem ah...nu maamammu nak ngata ket baka mapabainan ka ta panangibagam ti "PANGAS".. nya kunam?ginatang ni oliteg koh?pagarup koh man nu nasirib ni mailed nga bagbaga da? apay garud nga inlako na metlang panagkandidato na?wenu met naangot na nga nakapsuten sunga intunos na met putot na bisen.han ngata kasjay apo maman? maysa pay, nu kuarta ti bucloc ti patpatangem ket ultimo 20% nga bagi ti mayor ti project ket ted na pay munisipyon... naglaka ngamin agpatang ngem nu cka ngata da sitwasyon amak ket maawatam kasatnu rigat na, ngem han bale tao la ti bucloc ti amuk nga makaibaga nu cnu ni amak kas maysa nga mayor... godbless
texi cardenas on March 17 2010 22:23:36
la apo tomahawk, alangan met nga da ikit ken oliteg koh ti poorest couple in salapadan???nyan aya... hahahah...panunutem met ah ta bagbagam...
maman on March 18 2010 04:50:09
aga ammo tay idin nakong, your apo in mother side, fonger and siang, kadkadwak pay la isuda idi nakong, siak ti kaubingan da. balao-as, kulatting, josias valera, anniban, egan sangoy,nakadkadwak pay isuda uray ni lolom nga innan.. and i never be a judgemental at all.. ibagbagak la ti makitkitak ken maob obserbarak....you want more????smileysmiley
maman on March 18 2010 05:07:05
regarding the tunos of mayorial candidacy 3 yrs ago, ni garde nga uliteg mo ti nangsuhol ken mailed so nga ni mailed san nga nangipalaban, naityempo idi nga nalag an lang ti kalaban ni garde jay bangir su nga inshare na ti dadduma nga kwarta ti sallapadan ken mailed, ken yamanen yo ta naala yo rikna ni LAKAY ILLO jay lingey nga kumadwa kanyayo, in fairness to your dad, ad ado ti nagapuanan na in 3yrs time compare to 15yrs time of mailed molina. just an advice nakong, san kayo unay nangato nga agsao KABABBAIN...and pls pls dont dare me, inka ket agreview san mo parparisan ni ikit mo...dios ti mangbendisyon kenka nga kanayon....smileysmiley
texi cardenas on March 18 2010 07:56:23
han kami nga nangato apo maman, as u've said kadwam da lolok idi, so lolo ka pay garud nya? kadwam idi?wat made it change? ken awan ti ikit koh nga napangas apo maman ta amin nga iikit kada oliteg koh ket suda nangimula panunot mi nga ubbing ti PANAGPAKUMBABA...y shud i dare u in d 1st place apo maman?is there a reason to do so apo maman? nangato ti respetok ti amin nga tao apo maman lalo ammu da amin deta ngem nu maderderder ti pamilya kun ah ket sabali met nga patangan detan..ti maibagak lang apo maman ket uncomparable ti panagserbi ti pamilyak ti tattao...anyway,we cannot please everybody...godbless..
texi cardenas on March 18 2010 08:31:54
pintaz: xya aya, kanak ah nu wad manila alice, pakumustaam 2... godbless to all and wish u gud health pintaz..
pittogo on March 18 2010 10:26:16
mamam wad ebidensiyam sina ay paratang no mabalin ay iltaw no man nato kankanam.... nadagson nato ay paratang no iyong ko masdaaw nak ta amum mit ay adi basta basta na manparbu si istolya no ajim ay sangwon na inka iniltaw... awisen kayo man apo ditoy nga site users or even to the others municipalities of this site.... nga ichallenge tayo ni apo maman nga rumwar suna ta inna paneknekan toy inpablaak na nga issue han nga simple lang nga paratang daytoy apo no di ket seryoso nga banag daytoy nga dapat nga malawlawagan no pudno ka nga natured iyong ken no adda latteg mo met lang lawagam datoy nga issue.... wayam ti agreklamo ited mo amin nga makapaneknek nga sika ket adda pwerebam nga ada kinaagpayso na daytoy... siak mismo ti mangtulong kenka no pudpudno ta lawlawatem tong og.... amum sobra unay ta kinaupil mon.... malipatam pay ket ta bagimon no ania kan ta kinataom man pay ti kitaem no maiyakar met lang ta lawlawatem.... pangaasiyo man apo ta agmaymaysa tayo nga mangputed ti dila na daytoy nga tao nu madi na mapaneknekan ti inna inpablaak.... nallapek kanin mitinon iyong ta grabe na adu na character nu sina nu koma pelikula na inka inalamid ot pang oscar awards na tiradam ta adu ay character na binyag no nim na kinapudno na ot maymaysa ka ay tago... bilib nakon kan sika ilam ah ta adi ka umoy ad mental.... amum kanan tagalog masyadong malilikot ang mga imahenasyon mo hyper ka.... bilib nak talaga kan sikan nim adi sina koma ay banag si inka inumuyan kinarir no mittin naoyon ho nakupal kan eheheehehehey!!!!!!!!! la iltuad no man ta ilak od no pudno.... nim no ajim mailtaw na pwerebam pangaasim ta umoy ka si panbaludan... sakon mismo si manglitis kan sika grabe ka amudang na guram kan idan adi ay normal na panagpanpanunot no....!!!!!!smiley
makiah on March 18 2010 18:43:43
han kay agirugrugi ti sao nu diyo kayat masungbatan ....nu adda sumungbat ibagam manen maman nga "makiapa" nia ngarud ti kayat mon ipatpaturay da kan nga agipopost ti inuulbod???? adda kadaguiti taon nu mamati da wenno saan ngem sungbatan mi nu nia man ti maibagam...correction saan nga apa nadayaw a maman...pintasan koma nu amammo daka met ay anian aya...ta isabsabit nak latta kenca...nia ngata nu agconcentrate ka kenni garde ken nenita lattan ta dakami PADAM nga agobobserbar ngem nu pudno ka AGLAWAG ka ta maymayat pinnasagid ta han ngata????nu sumungbat daguita ubbing ikur-it mo latta nagan ko ay anian aya.....inka kadin agpalawag tunggal mitingan namaymayat pay ta mangngegan da ibagbagam ta mismo met nga agkandidato sumungbat nu dim kayat nga sumungbat kami ditoy. "Ka agreview ta dim padaan ni ikit mo".....han ko nga inlemmeng apo maman nga bimmagsakak ngem kaasi ni apo uray kasta natugawak met ti tugaw ti abogado iti 8 a tawen,ammom nu nia namsaakak haan???nia aya ti problemam????nia aya ti parparwarem nga istariray nak latta kenca ditoy...awan nasayang nga tawen ko hanak natambay wenno ania dita nausar ko tay bassit nga ammok.........KET SIKA ngata????aglinglinged ka latta met dungngo....nagmayatan koma nu ammok met han ngata????
agsao tayo kadi ti agpayso....han nga agpundar tapno la masao nga adda makuna tayo...binayadan ni mayor garde ni apo mailed????nagbaba ket pinagkita mon...ta kinasirib ni apo mailed kunak manen masikapan??????ammom ugali ni mayor garde panggep innibbet kuarta...HAN A BASTA BASTA....palabasem manen kuarta sallapadan????AGBAIN ka....awan puonan ni mayor gody nu di ti KINASIMPLE na ....kababaan a polisya pay lang nagpuunanen ti pinagserbi isu ti nakalagipan tao nga nangidurun kaniana adi kad kumpulmi na magingginga takay tapno la agbalin tay a bida, nauma ka sallapadan nagcrossmunicipality ka man Bucloc ken.....ita nu masungbatan ka APA kunam manen....su a nu kuam daytoy a site ta sika la mabalin agpost sen .....agyamanak ta nakitam met la nagapuanan ni mayor gody in three years time
kulkuldong on March 18 2010 19:06:42
kakailian nga taga fotloc, ilayon takay fafaon si layos say fotos si apo bokala BILLAGAT kan adsan takay liowan si manchat KABAYO Jr. Balao-as ta faling mangawkaw-as...
lassag on March 18 2010 19:17:53
[b]maman: apo maman sigurado ka nga ginatang mayor Garde butos mailed???iltaw mo man na ibedensiyam...FYI apo maman lalakay ti BUCLOC ti nangitakder ken MAYOR GODY ta ammu da nga agbaliw ti ili nga Bucloc nu isu na ti tumogaw akas mayor... ni LAKAY ILLO apo maman simmorot ken mayor godie ta ammo na ti masakbayan ti bucloc... ammo amin ti TAGA BUCLOC apo maman ti inubra ni MAILED kada ELMER BAYONGAN ken LAKAY ILLO ti napalpalabas nga eleksiyon...
lassag on March 18 2010 19:30:51
apo maman: ammu met amin ta tga BUDABOSA nu kasatnu panangaprisyar ti pamilya cardenas ti tattao.. su nga han mu ibaga nga nangato ti panagsasao da...su nga ti ammok apo maman bilib ti tatao ti BUDABOSA kadagiti ugali ken panang aprisyar ti pamilya CARDENAS iti pada da nga tao...ngem nu sika ngata jak ammun ta ti ammok napekpeklan ka nga ULEG!!!!!!smileysmileysmiley
kamkamti on March 18 2010 20:56:06
SIGE MANSO LATTA FAMILYA APA, NO INTA KIT AY LINUMTAW KA MANON MAMAN..MAGINOK KAYON KADI MANSIKSIKAT KAY SI DWA AY MUNICIPYON, AY ABBAY KAY PAYsmiley
lassag on March 20 2010 00:57:09
kakailyan ay taga Bucloc baybay-an atay latta dant tago ay UPIL un janat jad tago ay naid manaknakom na junjunoy kad ya malappek ja dsi kina UPIL ja...god bless u all..
garboo16 on March 22 2010 05:05:40
Lolo Maman and Tomahawk: I envy paranoids; They actually feel people are paying attention to them...smileysmileysmiley
etos on March 22 2010 06:57:20
Basta.......itultuloy mi latta na suportar mi kan mayor kan mayora ....id makaaltap kandakay......si progresso mi sina ili ay sallapadan....nu wad man kumuntra dad nanlapusanan ayat na tumugaw danat nim daksanggasat adi palugudan apo ay namarsua, bay an yo ida ay ginga ay ginga...inglis ay inglis si pawpawayan..na politika isalwa na na nalaing uminglis dim pay la madlaw garboo???ARAMID PAKAKITAAN...smileysmiley
sinag8 on March 25 2010 02:56:56
xa aya....ok....
smileysmileysmileysmiley
sinag8 on March 26 2010 02:19:50
To lassag:...
sin upil ja ang nat..kajawyan na,nu awad possitive awad latta negative Kon eh???!!!...xa payun kan Langit kan impyerno....getz??!!...
"ID JANAT!!" kanam ah,ikaw met....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
lassag on March 28 2010 19:51:19
sinag8: hahaha wenla sin.. naka amwam kan sakun na???smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
an-anusak on March 29 2010 00:25:48
ay!ay!ay!ay!...ajan jana na?(ay kanan pina?)inta on eh aju man na mansasawad cnan??aji kuma mit eh kasta ah..naafus go usang ay ili,isufad u fos na magiginnok cna!!!!aji mit ah..no wad man itod u e kapanonotan ot ishare u ang kan jumawat kapanonotan!aji eh kasta ay man fifinnato kay sapit!!ajan u ang na jakay ay manjubjuba c wad go posisyon?no nalaing kay kuman ah kit jakay na naka pweston!!!TAW-AN KAN APO U AY ILAY!!BAEN!!!!AMMALAM!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
sinag8 on April 01 2010 22:23:14
lassag:
muk ka latta sin....ahahaha
Ikaw met.....smileysmileysmiley
palungpong on April 05 2010 13:34:24
inta i tirtirisun nin mt si manchaton?????pangawkaw ason u na?????maakoman pilay na nismileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
lassag on April 12 2010 00:16:28
sinag8:
hahahah number mo man sin.. naka ammwam na??
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
elijahaza on April 20 2010 10:58:07
Abra mayor nabs 2 farm helpers suspected as ‘imported goons’
Date Published: March 26, 2010

BY ARTHA KIRA PAREDES

TWO farm helpers were arrested in Bangued, Abra on Tuesday by a group of 10 men led by a mayor and a police officer on suspicion that they were “imported goons” of Bangued Mayor Dominic Valera.

Valera immediately denied the allegations even as Lagayan Mayor Jendricks Luna and PO3 Benedict Bobias, who led the team that apprehended Freddie Bayle and Renel Balderas, refused to execute an affidavit of arrest to the police.

This led the Abra Provincial Police to ask the Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group to investigate the arrest without warrant made by Luna and Bobias’ group.

Valera is running for reelection. His daughter, Ma. Jocelyn “Joy” Valera-Bernos, is running for Congress, son Domino for Bangued councilor and daughter-in-law Janssen as Pidigan vice mayor.

Bayle and Balderas are farm helpers of former Maoay Barangay Captain Jovito Tadeo, a political supporter of the Bangued mayor.

Although Luna is not running for reelection, his mother Cecilia is running for reelection as congresswoman, brother Ryan for Bangued mayor and another brother, Cromwell, for Tineg mayor. His sister Haya is also running for vice mayor of Lagayan.

Chief Inspector Edward Aquintey, Bangued police chief, said police received “a series of calls that a group of armed men were harassing the residents of Barangay Maoay” at 8:30 a.m. on Tuesday.

On their way to Maoay, he said the responding team headed by Senior Inspector Jonny Golingab met Luna, who turned over Bayle and Balderas and a .45-caliber pistol loaded with six pieces of live ammunition.

Luna told the police that they “confiscated the firearm” from Bayle and were turning it over to for “proper disposition,” Aquintey said.

The firearm is licensed and owned by Tadeo, he said.

Aquintey said the victims refused to file an affidavit of complaint, while Luna’s group refused to give their affidavit of arrest.

‘Imported goons’

Luna admitted apprehending Bayle and Balderas whom he said were two of Valera’s six “imported goons” under the care of Tadeo.

He said they were contacted by concerned citizens who had reported sightings of armed men terrorizing nearby residents.

“We went to the house of the incumbent barangay captain first, but he was not there so we went to the house of the pasado kapitan (former captain),” he said in Ilocano.

He said the “goons imported from Zamboanga” tried to run away but they caught up with the two and started asking questions.

“They didn’t look like farmers and they could speak Ilocano but they had a different accent,” Luna said. He said the two also showed different IDs identifying them as police officers and security guards.

When they searched their bags, Luna said they found Army uniforms and the gun.

Just farmers

Valera said, however, Luna planned to harass Tadeo because the former barangay captain is his political ally in Maoay. “Tadeo has fled Bangued because he now fears for his life,” he said.

The Bangued mayor denied that Bayle and Balderas were his goons. The two farm workers were contracted by Tadeo to plant water melon and red pepper, he said.

He added that both did not even get their pay and have gone home to Barangay San Antonio, also in Bangued.

Senior Superintendent Ernesto Gaab, Abra provincial police director, told VERA Files that since both camps refused to give their affidavits, his office has recommended that CIDG conduct an investigation.

He said Bobias, an assigned security of Luna, has been recommended for relief while Bayle and Balderas have been released.

Related incident

On March 12, Robert Villastique, a political supporter of Valera, was shot and wounded while on board his motorcycle.

Gaab said, however, Villastique’s case is not election-related violence because police investigation showed the motive of the shooting incident was “revenge.” He said Villastique has been accused of raping a 14-year-old and has been suspected of murder.

But Valera said the shooting incident was “politically motivated” and that police are claiming otherwise because they are “one-sided.”

“If it is not politically motivated, how come Luna’s men are the suspects?” he said.

http://verafiles.org/front/abra-mayor-nabs-2-farm-helpers-suspected-as-imported-goons/

mayor dominic valewra, mayor jendricks luna, pnp-cidg, barangay maoay

news, politics

Last updated 22 days ago by AcomStaff
1 2 Next »
hocuspocus

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[hocuspocus]

Bravo, J. Luna!!! Fantastic deed indeed. The PNP couldn't have done better not in the least. I think you should set up your own checkpoints around Abra and I guarantee you, you will bag more guns from hoodlums than Houdie can pull rabbits from his hat. Hey, Houdie maybe you can learn something from JL's bag of tricks eh? I think DV is in dire straits staying with the older 3G technology - 4G has just been released all you need is a General to upgrade. A GE is good but a GM would work wonders! I meant General Electric or General Motors - not what you had in mind, silly Houdie.BTW, I don't think you'll see the Gadors again as they have gone Hollywood - they have ther own movie soon to premiere. KICKASS - the saga of the Gadors! hahahaha my ass! Wait till exgovah and Landog get hold of them - they'll be singing Ma Wai along with the San Antonio Spurs. hahahaha

hocuspocus 22 days ago

Reply

TheSource

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[TheSource]

Once again, Jendrix Luna had shown his lack of respect for the law as he thinks that he is the law. Under what authority did he base his warrantless arrest. Is he now authorized to exercise whatever peace and order duties or responsibilities he has as Mayor of Lagayan to discharge it outside of Lagayan like in Maoay, Bangued? Suppose some alleged concerned residents of Tineg, where another Luna brother is a mayoralty candidate, report to Jendrix that there are "imported goons" there in Tineg, is Jendrix now authorized to visit or raid also the houses of the leaders of Benwaren or the Crisologos and do the same thing? The Lunas are now showing their true color and abusive character this early, how much more if they control Abra, Bangued and Tineg. We must now act and appeal to all those who are in the position to put an end to these abuses by the Lunas. For one, General Versoza.

General Versoza, we have great respect for you most specially your principled stand that you will not allow extra-constitutional measures to retain Arroyo in the event of a failure of election. With such a stand, you have made yourself an idol and hero not only to us ordinary Abrenians but also to those military men who will follow you in upholding the Constitution. But we ask you to rein in your right hand man, General Martin, who is now reputedly the power behind the Lunas in Abra. Tell Martin and the inutile Gaab to respect their uniform by doing their job. How could a police escort/security (Bobias) assigned to the Lunas be leading the raid on the Lunas' political opponent. They are suppode to protect Luna from his opponents. Instead, they are helping Luna run after Luna's opponent. This is blatant partisanship on the part of the INP and General Versoza, please correct this right away, otherwise, Martin will drag you down to ignominy.

To the Lunas, they should remember the adage: "Those whom the gods wish to destroy, they first make them mad." This happened to a guy named Vicsyd a few years ago , and it looks like a mad man, an Ampatuan is out there in Abra , suffering from an apparent lunatic interval.

TheSource 21 days ago

Reply

rogue

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[rogue]

In reply to: TheSource

TS, what are the grounds for a warrantless arrest again? What are they if done by a police officer? What are they if done by a civilian/citizen?

When Luna led the arrest, where would he fall under the exceptions, if at all?

Do you think the PNP-CIDG are asking these same questions? If they are, how long would it take for them to determine if Luna had the authority to lead such warrantless arrest with his detailed security force of 9 or 10 men? What do you think the Highest Ranking Officer of the PNP Intelligence Directorate, in the person of GENERAL EUGENE MARTIN, do to "solve" the problem? Is this the same Luna who attempted to substitute Sinugo to run against Gov. Bersamin? If he will run in 2013 against Gov Bersamin and win, what do you think will happen to Abra?

The Source will now speak!

rogue 21 days ago

Reply

mayyong

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[mayyong]

nakasarak kan demonic ti nalokloko ngem sikan! la ipakitam ti kinatangken mo tatta! ti met la kayam ket dagiti pilay nga teenager, baket nga agtakaw, laklakayan nga abogado, james bragas, myembro ti kc nga lumakay isuda la ti kayam totopan. nya kwaem ngarud di ka pay rumwaren agkampanyan! agbuteng ka ken jenrix wenno agbuteng ka al-alia dagiti pinatpatay yo?

ammom the source amin nga politico toy abra pwera ken takit ken bosing ko agpapatay da. ngem datoy demonic ti kakarwanen kitaem met ti klase tattao tinotopan da. nya sino ngarud ti ampatuan kanyada tatta? ilayon tayo mailed para congressman ta agtalna ti abran! kitaen yo met poster bosing ko kadwa na apo takit.

mayyong 21 days ago

Reply

OLDGEEZER

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[OLDGEEZER]

3-30-2010 It is hard to say exactly who did what when or by what rights people did this or that. No charges were filed in the end and the whole thing smells of a set up that turned into a political mud fight. Valeria vs Luna= pot calling the kettle black. What is the name of that Shakespearian play, "Much ado about nothing!" O.G.

OLDGEEZER 21 days ago

Reply

apacer

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[apacer]

In reply to: mayyong

.......damagem man ken takit nu kusto nga agkadwa da......t kusto nga agkadwa ket ni Joy Bernos ken Takit.................ilayon tayo JOY BERNOS para Congresman.............isu t kusto ng mangted t kappia ken talna t Abra..............ni Mailed dati nga NPA ken myembro plng ita...............han ya nga natiliw isuna t marijuana...............bka nu mangabak ket maapektaran t kabataan ta agkaiwaran tun t marijuanan.......nya mayyong ni makunam..ag research ka ngamin nga umuna......han nga patang ka nga patang.............amin nga pamapatay d2oy abra LUna agin aramid.........

apacer 21 days ago

Reply

ABRACADABRA

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[ABRACADABRA]

In reply to: hocuspocus

hold your horses Merlin! the kid led a warrantless arrest with the powlish in tow! i don't think it's the job of a mayor in LAGAYAN doing a warrantless arrest with his powlish-bodyguards in BANGUED. and this is not definitely a good sign of a peaceful elections and-

1. who provided him the intel that "suspects" are in Bangued - Martin?

2. why is he so bold in doing acts like this (he just raided a GOVERNMENT OFFICE RECENTLY WITH HIS GOONS, DIDN'T HE? LOOKING FOR A FISCAL AND YET NOT EVEN AN ADMINISTRATIVE CASE WAS FILED, right?), is it because he knows that the powlish won't touch him, he being under the protection of MARTIN?

3. why is he so bold in leading a WARRANTLESS ARREST in a town where he has no jurisdiction, is it because the PNP-CIDG will not lift a finger on thugs under the protection of MARTIN?

the PRO-CAR DIRECTOR MUST implement the ROTATION OF POWLISH DETAILED TO LOCAL POLS. I can smell that the powlish under Luna are now a part of his PAGs and no longer under the command of the PNP. RELIEVE THOSE WHO MADE THE WARANTLESS ARREST TOO SINCE THE SITUATION CALLED FOR A WARRANT TO HAVE BEEN ISSUED FIRST BUT WANTONLY IGNORED AND PRACTICALLY WENT ABOVE WHAT THE LAW PROVIDES!!!

ROTATE THEM EVERY FIFTEEN DAYS TO AVOID SLIDING BACK TO THE OLD SYSTEM OF TURNING THE POWLISH AGAINST EACH OTHER!!!

i am not pro-dominic but i am not going to close my eyes when laws are violated in broad daylight!!!

hokspoks, we are supposed to be enjoying doing magic why are we involving ourselves in serious matters?

ABRACADABRA 21 days ago

Reply

taBUNGAW

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[taBUNGAW]

In reply to: OLDGEEZER

So OG, did Ms Artha Kira Paredes miss something in her news article? Do you know more than what is written? If so why don't you spit out what you personally know old man instead of watering down the situation? I am sure everybody will benefit if you can make some "clarifications", right? It's either we correct this now or we will end up correcting this in about 30 years period maybe? Or 20 if we are lucky. The significance of this incident OG is more, a lot more than it seems! And if allowed to repeat itself, will definitely affects the many many lives in many many years of our fellow Abrenians, in a terrible way! Let us not take this lightly!

taBUNGAW 21 days ago

Reply

OLDGEEZER

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[OLDGEEZER]

3-31-2010 taBungaw- This was a contrived event for political reasons that did not work out the way it was planned. One politician attempting to discredit another . What was it that the poet Robert Burns said,"the best laid plans of mice and men oft gang aglay" ? What I know and what I have hard evidence for is often two different things. As Sir Thomas Moore said," The world construs by its wits but, the court must constru by the law." What I thinkI know is based upon reason, logic and how I constru the situations. You are dealing with a group of people who think they are above the law and can do and get away with what ever they want because of their power and influence. These are called criminal thinking errors. Most politicians have criminal thinking errors in their perception of their world. Criminal thinking error no. 1 is; The criminal wants to be able to do what they want, when they want, without any consequences, and anyone who reports their criminal activities to the police are the bad guys. Until the pople of Abra find and elect people who respect and govern by the rule of law, these events will continue. I am glad to see that people are becoming more aware of their rights under the law and insisting on the rule of law by holding politicians accountable. This is a good beginning. O.G.

OLDGEEZER 21 days ago

Reply

hocuspocus

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[hocuspocus]

Houdie my dear, I was being facetious with my earlier post. What happened in MaWaii should never have occurred. J Luna had no excuse over what he did. Like most that he gets himself in trouble with, he fails to realize and foresee the consequences. This fella has ambitions of running for Takit's position as the next Governor of Abra - yeah all of that is heading down the drain towards the cess pool. He is unquestionably making a fool of himself and certainly not being taken seriously by the people. If he thinks he is asserting himself with his "bullishness" - he should take time to think again as there is no way he will advance to a position he fantasizes to attain.. Bullies have no place in this world and people in Abra are much smarter than to tolerate such childish behavior.

Grow up Jendriks Luna if you want your ambitions realized. You are most definitely missing the boat, my dear boy.hocuspocus 21 days ago

Reply

ABRACADABRA

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[ABRACADABRA]

In reply to: hocuspocus

hookeypookey dear, what is facetious? hahaha! maybe if i'll use it in a sentence i'll find enlightenment, huh?

"Hey Martin you are pro-Luna don't you ever deny it be a man and face it yos!"

(Merrylin dear, what's OG mumbling about? criminal thinking error? what is that? a new criminologist/penologist/low diez terminology?)

ABRACADABRA 21 days ago

Reply

kamlon

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[kamlon]

In reply to: OLDGEEZER

O G, Filipinos dont know citizen's arrest,,,,,i bet,,,,,,

kamlon 21 days ago

Reply

pasha

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[pasha]

he he this boy never stop to amaze me .whata boy he is a truly the lil general eh? is he the newly apppointed police chief of bangued?

pasha 21 days ago

Reply

mancono

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[mancono]

Whether it's arrogance or ignorance, or both, that propelled JLuna to act the way he did, I'd like to think that he violated some law. A Lagayan mayor apprehending people of, and in, Bangued as if Bangued were a barangay of Lagayan? If you really think you are better than an idiot, how the hell can you assume you had the power to do all that? And where on Earth did that "power" come from? From your congresswoman who just happened to be your mother? So frustrating and so disgusting that these people of such caliber were given the chance to lead the good people of Abra who are actually a lot finer and smarter than they are. It's equally disappointing that, once again, the law enforcers, Abra Provincial Police, can't do anything about the incident better than mere asking the PNPCIDG to investigate the arrest made by Luna and company without warrant. That's just passing the bucks, and it's not good enough. It's pathetically ineffective if not grossly useless. As always, things keep breaking down big time at Abrenians' expense, of course. We, Abrenians, can't continue succumbing to such abuse by people who are clueless about exercising authority appropriately. Abra will be much better off by dumping all these Lunatics and Demonics now before it's too late.

mancono 21 days ago

Reply

OLDGEEZER

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[OLDGEEZER]

3-3102010 Abracadabra- If you want to know more about criminal thinking errors, look them up on the internet. Type in 'criminal thinking errors' on your search engine and as fast as you can say Walla Walla, Washington , you will broaden your horizons. O.G.

OLDGEEZER 21 days ago

Reply

ABRACADABRA

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[ABRACADABRA]

In reply to: OLDGEEZER

OG, I was talking to hookeypookey do you mind? jeeeeez.....you were eavesdropping man! that ain't right! (LOL, LMAO!!! hokspoks dear, OG is pissed! hahaha!!!)

fine Jendricks Luna is a criminal thinking error, a CTE, there!!! happy now OG!

if we allow this error to rule our lives and be cowering in fear everytime he passes by with his PNP goons and if we fail to assert our political rights and do not have the courage to raise them up the roof, as a community, then our towns and barrios will surely turn into ghettos, and like the jews who lacked the will to resist we will have our own holocaust too. the CTE feeds on our fear, indifference and apathy to say that ENOUGH IS ENOUGH YOU HAVE TO STOP!!!

we live in a civilized society with laws serving as its cornerstones. we have a social contract that we can not just go out and take another's spouse, another's house, another's food, another's clothing, another's dignity, another's freedom, another's life whenever we feel like doing it without any consequences! those who are deputized to enforce this social contract must do their sworn duties because if not the system that feeds them will self-destruct and they will be destroyed with it. need examples? here's some - NAPOLEON, HITLER, MUSSOLINI, MARCOS, ESTRADA, VICSYD VALERA AND THEIR ALIPURES.

if we fail to resist. if we fail to exercise our political will. if we shut our mouth, do nothing, be complacent, and just be contented in sitting on the corner watching as others suffer, we might as well form a line, bend down and kiss our asses goodbye!

WE ABRENIANS ARE PROUD PEOPLE. WE ARE NOT SOME HERDS OF WILDEBEEST THAT CAN BE TERRORIZED AT WILL. WE WILL STOP THIS MADNESS AND START WALKING WITH OUR HEADS UP HIGH AGAIN!!!

ABRACADABRA 20 days ago

Reply

OLDGEEZER

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[OLDGEEZER]

3-31-2010 Good response Abracadabra- It is important for the people of Abra to realize that when we cower in fear, the goons and the guns win. And yet, self preservatioin is a strong instinct. O.G. I never get pissed on this web site, You do have the right to disagree with me. That is what makes this web site and many friendship so much fun!! O.G.

OLDGEEZER 20 days ago

Reply

baronamnama

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[baronamnama]

What a funny people commenting on this issue.........we have here a pro-valera, pro-Molina, pro-Luna and pro Bersamin. Your respective boss will never make you rich kid they just make you a servant. You are blaming at each other no one taking the accountability what is happening to my beloved Abra. Here one the comment of this Joy Valera-Bernos blaming on Luna on one of the TV station saying to Luna " Why they are contented for what do they have right now" now this comment backfires to her family.....Joy Bernos running for Congress......Dominic Valera for Bangued Mayor.......Domino Valera for Councilor of Bangued????. or Vice mayor????....... sister in Law Janssen Buemio-Valera for Pidigan Vice-Mayor what else...... Then we have this Luna's they want to change the name of Abra to province of Lunatics.......and put all Abrenians under their control...... This two camps are trading of accusations to each other.......and maybe this Valera's they want to expand their business interest in Abra and put the schools and other public places to the mountains......if this Valera will continue to rule over Bangued then perhaps in the near future the Bangued Plaza will become a Gasoline station. Then if this Luna will rule over then you'll be back to old age wherein there will be a King and a slave.

Then this one ambisyoso Molina wants to be congressman because of the pork barrel.......what a heck then we will have a congressman who is kidnapper etc....I am very sad to say that Abrenians who are very intellectual does not want to go back and serve in Abra because they can never win in any election because we have still a lot of people who wants to be servant to this families of corrupt killers etc....As my battle cry......When can I see Abra without the Valera's, Luna's, Seares, Bernos, Bersamin's etc in power?

In the next few week I'll coment here those people running in the provincial level what is my analysis in each candidate.

baronamnama 20 days ago

Reply

rogue

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[rogue]

In reply to: baronamnama

Way to go baronamnama!!! Why wait for the "next few week", comment now!!!

rogue 20 days ago

Reply

mayyong

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[mayyong]

baronamnama la umaykan baka sikan ti baro nga namnama. umay ka agkandidato ta sika man manglaban dagitoy nga familya nga ada ti uray. no maytured mo panawakon bosing ko mailed ta datoy sa met la bernos ti mabalin mi abaken. awan la pg gatang na ti botos ni bosing ko hehehe

mayyong 20 days ago

Reply

ringgoranna

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[ringgoranna]

AY APO TLAGA NGA KADUA LUNATIC DAGITA NGA GAAB KADA AKINTEY!! DAPAT MASUKATAN DA KOMAN. . NIA MET APO GOBERNADOR NGARUD ITA TI MAKUNAM KEN AKSIYON MO TI DAYTOY A PASAMAK????? MANARIMAAN MISA YO IDI ADDA MET AGHARHARASEN DAYTA NGA SAIRO JENDRIX DIAY MAOY. AYNA TANGTANGA KAY LA UNAYEN NO IBUTOS YO PAYLA DAGITA NGA DEMONYO LUNA!~!!! YAKS!!!!!!

ringgoranna 19 days ago

Reply

apacer

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[apacer]

In reply to: mayyong

hahahahahah agpakpaktawa ka tlga mayyong........tumaytayab sa met panunut mun...............

apacer 19 days ago

Reply

kamlon

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[kamlon]

this is a show of force......what else,,,,,then begin the war....and this is what Abra is waiting for,,,,,,,,

kamlon 19 days ago

Reply

rogue

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[rogue]

In reply to: kamlon

What kind of war kamlon? Mayor Dominic Valera PAGs vs. THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE, Under the command of Martin AND The Luna PAGs under the command of Jendricks Luna, carefully planned by Martin? If the Luna Group are true warriors then they should tell their PNP BABYSITTERS to stay away from their internal business and slug it out with the Valera Group like men!!! Right now the playing field is not even kamlon! It is the PNP vs. D Valera, group, the PNP here, reduced as mercenary PAGs!!! To think that the taxes of the people of Abra are being used to pay them to TERRORIZE THE PEOPLE OF ABRA!!! THAT'S UTTERLY INSANE!!!

MARTIN, THE MEDDLER, IS NOW THE REAL ENEMY OF THE PEOPLE OF ABRA. WHAT DOES HE CARE IF THE PEOPLE OF ABRA SUFFER, HE IS FROM BESAO AFTER ALL!!! HE IS THE REASON WHY THE LUNA'S THINK AND BEHAVE LIKE THEY ARE ABOVE THE LAW. THEY ARE UNTOUCHABLE BECAUSE OF MARTIN!!! THEY WILL EMERGE AS PUPPET OF MARTIN IN OUR LGU AFFAIRS!!! WE WILL BE RULED BY MARTIN IN THE YEARS TO COME, THROUGH HIS SURROGATES UNLESS WE STAND UP TO HIM NOW!!!

rogue 19 days ago

Reply

kamlon

Profile

Friends

Friends of

Photo Albums

Files

Pages
[kamlon]

so,,,,,Dominic is scared to Martin and not the Brothers? How often Martin is seen in Abra? Dominic acts like he has more balls to play,,,,why would he not show how Malalaki he is now, afterall, Abrenians are waiting for this,,,,and also the ELECTION WATCHERS OF THE INTERNET AND THE WHOLE PHILIPPINES,,,,,,,show us what you guys got,,,,,,,and bring it onnnnnnnnn.

kamlon 19 days ago
sinag8 on April 23 2010 20:25:53
AHH AHH....!!smileysmileysmiley
Markham on May 10 2010 09:22:35
CONGATULATIONS TO THE WINNERS! For those who did not make to the winner's list this is not your time awad latta naituding ay mangabak. Ala oway ti pinaragsak yo na tago ad Bucloc nasuysuya da kano kalnin bulok wad pay nanpliti da moy Bangod.
K-O-T-O-M on May 10 2010 13:43:16
SUS!! NALAJAWAK NIN NO? IPILITIYANAK KOMA MIT FROM EUROPE TO ABRA! SAYANG 100% COMA NA VOTOS KO! SAYANG TOWA HMMM....
iway on May 12 2010 06:03:27
paki post man no anya ti nangab-abak iti election diay BUCLOC, nagagarnak ngamin ay mangammo no ajan ja na nangab-avak? mayor down to sanggunian.
smileysmileysmiley
tierra61 on May 28 2010 15:38:42
once again cingratulations to you mayor Gody is awessome the place i couldn't imagine the quite place and i love it especially the people around there how i missed them
sinag8 on July 02 2010 01:55:30
sus!..pay ta akit ata na man'çomment ita nu...???
pay yad sakbay election ot aju ja...hahaha...smileysmileysmiley
sinag8 on July 02 2010 02:00:09
Lassag!!..
sin...still alive??...hahahaha JOWK....smileysmileysmileysmiley
lassag on August 15 2010 20:25:16
hello kakailyan ahy ibucloc..smiley kumusta kaun pay naid comments u un nuh sakbay election ot adu gaw dad kontra bida ahy tagtaguwanun..????j u unay dibdibun na pannakaabak u ahh.... ilan u ud amangan nu nanpakamatay jad naabak un..??? wahahahahahahahahahahhaha
lassag on August 15 2010 20:27:51
@ sinag8..:
hahahah sorry sin ita ak ang ahy man log in kit.... mustan sin..??? wanin jad abbaken un id comments jan sin..?? wahahahahahasmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
sinag8 on September 02 2010 04:02:38
lassag...
kusto man nat kanam sin...am latta janat 2n...hahahasmileysmileysmileysmileysmiley
lassag on September 16 2010 00:48:08
hahaha wen alud sin.. nauma ja nin paun..smiley hahaha wennu jja ma acceptar ahy naabak jaon..smiley hahahahaha
sinag8 on September 25 2010 21:58:59
Ay Apoh Laeng!!!...hahaha....smileysmiley
pay ta juwa ta angun nin na nabiyag cna un nu sin.....???smileysmiley
sinag8 on October 09 2010 23:54:21
anuyyy!!!!......
ad lang amin matagtago sina,kinwa u na mga kakadwa...???
Tumling kuma na naid...smileysmileysmiley
lassag on October 14 2010 23:33:39
HAHAHA sin ammumn mit un ah jad nalappek ahy naabak jja knu maka type un su ahy naid comments jan....smiley jhahaha
smileysmileysmileysmileysmileysmiley
lassag on October 14 2010 23:37:04
sin request mu man kan APO MAYOR GODY CARDENAS tah man pa MAYOR'S CUP.. ta wad mit ah manliwliwan takay itah ahy bakasyun..hehehe ta maila ja na ragsak takay ahy nangabak.....smiley hehehe
lassag on January 02 2011 02:00:25
HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU.... GOD BLESS U AND YOUR FAMILY....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
tierra61 on January 22 2011 07:10:28
Hi Mayor Gody Cardenas ,

Wishing you the very best and your constituents, More power to you!

Jojo Z Torio - Toronto , Canada
eca_grev on February 05 2011 23:27:11
wooowwwww..... makapakigtot met gayam jana rebelasyon yu paja ay i-itnog.... hahahahaha.. kalaglagsak ay basbasa-on jana comment yu. tutuwa ja ji? hahahahaha. please... don't be silly guys, magkakalahi tayo, bakit ganyan kayo? knowing na hindi lang kayo ang nakakabasa sa mga pinagsusulat n'yo.

GOD BLESS BUCLOC, ABRA!!!smiley
eca_grev on February 05 2011 23:55:45
one more.... comment ko lang po sa mag previous comments n'yo... sa englishan n'yo ba talaga sinusukat kong matalino ang isang tao? malay mo may hawak palang thesaurus 'yong nagcocomment habang nagpopost at tsaka haller computer 'to 'no nasa cyber space tayo, everything is possible. kahit sino matututo ng english dito eh. Huwag na huwag din kayong magsasabi towards other people ng "blessed with little intelligence" kasi pare-pareho lang po tayong may utak at may kanya-kanyang kakayanan. and 'yong "ta rupam and sinno ka aya?" agggghhhh..... masyado naman pong matapobre, we just don't know whats coming ahead of us..

GOD BLESS BUCLOC, ABRA!!!! PEACE!!!!
---sorry ladaw unay post ko, kadidiskubre ko lang eh,, DOTA and FB lang kasi ako----- smiley
eca_grev on February 08 2011 06:18:00
smiley... daan lang ako sa site na 'to, baka may mahuli ako na naka-online.. wala naman... hahahahaha
eca_grev on March 20 2011 02:05:32
Wala na naman tao... hahahaha. ui magcomment naman kayo!!!!! mga kababayan
eca_grev on April 07 2011 08:59:14
hahahahaha... wala talaga nagcocomment... hahahahahahahahahaha..... sana eleksiyon na ulit para naman may makausap ako dito... haahahaasmiley
kapersan on August 13 2011 02:32:13
aho kunak nu site ti bucloc daytoy site gayam ti defenders ni gody nga babaero, wad usya pang-internet ja...i salute u graboo16 and invictus..dakayo nga kapamilya ni gody, sarap ng kinakain nyo ano..galing sa amin yan kain lang kayo ha mga walanghiya, ay este walang hiya hiya palasmiley
sinag8 on September 05 2011 04:14:17
ay sus pay naton....smileysmiley
Parabur on September 06 2011 04:13:06
Gud day. mga taga bucloc God bless you all. kapersan jika met a pal-usan na mansapit ot aju pay na natultulungan ni mayor gudy.... uway amin nu babaero ot mayat latta na pakikisama na go tagtagu... kakaisuna e naid pun history na e nanpapapusol tago kan lantaran e panagakaw kwualtan umili. nu wad man inpakan na go tago kwaltan tago payun ji. kan osang mayat na project na go bucloc better than the one before. he didn't used his political power to manipulatye any one and i admire him for that. uway aju e opposition go municipyo from so called (stupid rebellious) intelligent folks humble latta. aju payang na panvasvasaona e students. pride yu wang nat e taga bucloc, you want intelligent people to destroy your own place. we need to show our support to our leaders so that we can be helpful and useful citizens in our own place. to speak against our leaders is an stupidity itself, therefore I can say kapersan and the others who speaks against our mayor you are very stupid and unhelpful rebellious people. Please don't get hurt with this, I just want to tell you that you are doing the wrong thing. Ti'll we meet again.... Jesus loves you all.
smiley
sissiwit on September 13 2011 17:38:21
smileysmileysmiley @parabur-sabali manen nga alyas ni pittogo, agudong ken daddumas pay.smileysmileysmiley
Parabur on September 15 2011 01:04:28
SISSIWIT jan na na pittogo ay nat na? he he he he nice meeting you guys..... lets support our mayor for the improvement of our place..... mabuhay Bucloc.... Jesus loves you all.....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
iway on February 23 2012 18:00:23
mayat itan na taray bucloc, sapay koma kan angkel gody ta itultuloy na latta na panag serbi ay nasayaat ta wad mit a manprogresowan na bucloc aji makankanan ay bucloc Bulok ay kananji tagalog... agbiyag ka itan ili mi a BUCLOC...smileysmileysmiley
sissiwit on March 03 2012 18:18:37
naid pon c mayol yad fiestan highlanders kan amdec lamao tay moy nan purchase piesan ji lugan. apay apo mayor, membro ka met gayam ta procurement committee nen? ahah! amak ka pay sitan? liklikam sa mit na manpalawag tay baka boooooo kanan ja kan sika. sya e inun unnay no muy mailokoy man purchase tay wad man makupit non? ilam nat O.R baka cash invoice na maalam. aji kit na honor gaw liquidation non hehe.
illang on August 16 2014 12:50:08
good news!! sementado na kalsadan bucloc itaun!! yehey!! manfiyag na Bucloc!! agalman ja na tagtag0 na kanglunaan ja na lider na!! smileysmileysmileysmiley
illang on August 18 2014 14:38:42
yoohhoooo!!!! is there any live person here??!! kahit bot man lang sana na makakausap...... smiley
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

Awesome! Awesome! 75% [3 Votes]
Very Good Very Good 25% [1 Vote]
Good Good 0% [No Votes]
Average Average 0% [No Votes]
Poor Poor 0% [No Votes]
Login

Welcome to Tingguian.Com!


 Registered users have much more options!

Register


Log in Zone

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Statistics
 User's registered...
   Last year: 0
   Yesterday: 3
   Today: 0
   In this week: 1
   In this month: 0
   In this year: 14
   Total registered: 1580
 Members visited page...
   Last year: 0
   Yesterday: 6
   Today: 0
   In this week: 1
   In this month: 0
   In this year: 6
   The newest user francismake
   Guests online:0

Last online users
 chenchen12495 5 days
 Agnaya_trienta 3 weeks
 herobayan 6 day
 rs2367gold11 day
 baohong313 day
 Jim14 day
 shoingfaai17 day
 fiena18 day
 nyanniee21 day
 TaiGameMienPhi21 day
Advertisements
Mail your Ads to sysad@tingguian.com.
Webcast

13/02/02 - Interview with Mr. David Guzman, BOD Chair, ABRECO
13/01/28 - ABRECO Open Forum
13/01/12 - Interview with an ABRECO Employee and CDA-Legal
12/12/23 - SP Special Session on ABRECO situation
10/10/21 - Interview with Mayor Ryan Luna and Cong Joy Bernos
10/10/11 - Speech of PNP Chief Gen. Raul Bacalzo
09/08/19 - SOPA of Gov Bersamin
09/07/07 - Interview with Gov Bersamin and Mayor Dominic Valera Regarding DZPA Building Shooting Incident
09/01/13 - Interview with Mayor Dominic Valera.
08/11/25 - Fiscals vs Mayor Luna.
08/05/29 - Second Provincial PPOC meeting held at the Abra Provincial Capitol(w/ Videos).
08/05/03 - Interviews about the Feast of Saint Joseph the Worker in Mayabo, Tubo
08/04/10 - PGMA's Promise to Finish Manabo Bridge
08/02/27 - Interview About the Upcoming Abrenian Festival 2008
08/02/06 - Interview with Col Pumecha
08/02/03 - Road Projects
Tingguian Music

NEW! music uploaded
>>Patanggok 104

NEW! songs uploaded
>>Salidummay 443
Events
Abra Electoral Candidates 2010
Election 2007 Results
Events Calendar
MoTuWeThFrSaSu
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Next 60 days
- 16.6. Reason to be thankful to the Lord

Birthday(s):

AVATARlakkisbella
AVATARbelmz
Shoutbox
You must login to post a message.

herobayan
25/10/2015 16:19
[url=http://neodamail.blo
gspot.com/2015/08/manfaat
-yoghurt.html]Manfaat Yoghurt[/url]


herobayan
25/10/2015 16:19
http://neodamail.blogspot
.com/2015/10/amazing-farm
-produsen-salad.html


joannaguinaban
30/07/2013 19:41
Manabo Bridge Abra now open July 31, 2013

Prince Wan
27/06/2013 14:34
eyes in the diff. parts of foreign land.

Prince Wan
27/06/2013 14:30
Could you please update us like what they are doing at Abrenian? Thank you very much for your care and patience of bringing us news as our only consolation while working with tears dropping from our

Prince Wan
27/06/2013 14:22
When are you going to change our headline news? Abrenians scattered outside the province are so anxious and curious to be informed on what's going on in our province.

prince malagantz
25/04/2013 15:45
You can have blood tests as many as you want, but the result still the same and never lies. Instead you should be proud of it, otherwise, you didn't exist in this world without it.

prince malagantz
25/04/2013 15:38
you to support her. Are you one of us or still trying to be different. Remember, whatever you do, wherever you are, you are still carrying that Tingguian blood.

prince malagantz
25/04/2013 15:35
Ms. Malabed vowed to promote our cultural identity with emphasis on universal love, friendship, unity, and peace to every human species on earth. But, she couldn't do it alone by herself without

prince malagantz
25/04/2013 15:28
not just be ignored now nor belittled by anyone or other cultural minorities scattered worldwide.

Shoutbox Archive
Top 10 Forum Posters
Sierraleon 295
rosela 201
stingo 148
pintaz 95
itneg gem 91
PULOT 83
Henry Ed 81
kanata 76
Liwliwa 68
SysAd 56
Copyright © 2007-2010 by Yaraworx

15138494 Unique Visits

Powered by PHP-Fusion v6.01.11 © 2003-2005