tingguian.com - Umali Kayo!
Home · News · Articles · Forum · Photo Gallery · Video Clips · Web Links · Contact Us Monday, May 02, 2016
Navigation
Home
News
Articles
Forum
Photo Gallery
Video Clips
Downloads
FAQ
Web Links
Search
Contact Us

Online Store

Chess Challenge
General Info
Province of Abra
27 Municipalities

Municipality Site Users
Bangued125
Boliney6
Bucay2
Bucloc3
Daguioman6
Danglas7
Dolores1
La Paz1
Lacub3
Lagangilang6
Lagayan6
Langiden8
Licuan-Baay18
Luba38
Malibcong20
Manabo16
Peñarrubia9
Pidigan1
Pilar3
Sallapadan34
San Isidro2
San Juan4
San Quintin2
Tayum8
Tineg3
Tubo10
Villaviciosa8
Forum Threads
Newest Threads
Homebased researcher...
Online Opportunity
New online store
Рем...
THE BAGO TRIBE
Hottest Threads
Politikan di taga... [454]
kamaengan [169]
Umalika Kantowe! [132]
MAGARAK GAK TAKO.... [91]
mabuhay, tingguians [88]
Last Comments
Latest Photos

TINUAE10066

TINUAE10065

TINUAE10064

TINUAE10063

TINUAE10062
MUNICIPALITY OF SALLAPADAN
Municipality of Sallapadan
History
Geographical Information
Hon. Nenita Mustard Cardenas
Mayor
Sallapadan Website
I.HISTORY

Sallapadan is a 5th class municipality in the province of Abra. Land Area is 89.0200 km2., with 35.48 kms from Bangued.

According to the 2000 census, it has a population of 5,497 people in 1,075 households.

Sal-lapadan was the first Tinguian settlement organized under the American regime in the highlands of Abra. The municipality got its name from the barrio where the seat of government originally was. The original inhabitants named their settlement "Salpa-chan," the name of a wild bush which was predominant at the time in the area.

During the Spanish period, Sal-lapadan was a part of Bucay. When Abra became a province in 1917, Sal-lapadan became a town occupying all the territories within the jurisdiction of her inhabitants, from Abas to Bucloc including Daguioman. From Sallapadan “Sal-pah-chan” Barrio, the seat of the government was moved to Subusob in 1921, and finally to Gangal in 1930.

The place climate is characterized by 2 distinct seasons. The dry season, which occurs from November to April, is marked by daily blue skies and clear starry nights and the wet season for the rest of the year with high rainfall intensities accompanied by storms and typhoons.


II. GEOGRAPHICAL INFORMATION


Source : Wikipedia
1. Administrative Composition

Sallapadan is politically subdivided into 9 barangays.


1. Gangal (Poblacion)
2. Subusob
3. Maguyepyep
4. Bazar
5. Sallapadan Barrio
6. Ud-udiao
7. Bilabila
8. Naguilian
9. Saccaang

These barangays are presently grouped into three (3) zones: Zone I: Gangal, Subusob, and Maguyepyep; Zone II: Bazar, Sallapadan Bo., and Ud-udiao; Zone III: Bilabila, Naguilian, and Saccaang.Source : Sallapadan.Com
Comments
PULOT on November 26 2007 08:32:22
Sallapadan is a 5th class municipality in the province of Abra, Philippines. According to the 2000 census, it has a population of 5,497 people in 1,075 households.

Barangays
Sallapadan is politically subdivided into 9 barangays.

Bazar
Bilabila
Gangal (Pob.)
Maguyepyep
Naguilian
Saccaang
Sallapadan
Subusob
Ud-udiao
sxinu on November 27 2007 07:09:56
iho pulot, adi ay baranggay na saccang, sition di abas. Sallapadan Barrio kanam pay ta adida pagalup ay siya na capital town ot adi gitgitong-ol sidi he he he uway innikwam ay (Posmiley abay gangal.smileysmileysmiley
PULOT on November 27 2007 07:45:04
Ay win? hahaha! Sorry posmiley In copy and paste ko ang pay nasdi nanlapu yan search hehehe! Anyway thanks for the correction manongsmiley


Gitgitong-ol paymit!hehehe!smiley
leho33322 on November 30 2007 21:08:24
manong sxinu inta ay adi baranggay na saccaang ay kanam ano man ngalud na makisiyam ay baranggay on adi mit ay baranggay na abas abus no abas kanam mit ot nasdi tolo ay barabggay gaw parte na sidi ano da amyanansmileysmileysmileysmiley merry christmas gayam wad ka gayam cnat on tinaynam mit na hustisya. mayat payon a nagulo mit ad igaw takay kakka agyatsmileysmiley
makiah on December 09 2007 16:33:57
Husto na Sac-caang manong, originally and popularly known as Abas na 3 ay brgys sindiyoy ay Saccaang, Bilabila kan Naguiilian nim nasimpan alsan pati Saccaang uway wad sitio ay kasta payun still Brgy Saccaang itaon..siya ay 3 brgys na amyananon...though Abas latta na popular ay tawag mi ay iyabas....win dapat wad bo. na na Sallapadan..kan malagip ko pulot sad sitio Gayaman ay kankanam si udom ay msgs nu ut sition di Bazar adi ay sal.Bo...nailak man beamer na kanam ay nagulo na iga wtakay...Sallapadan as a whole na kankanam???nu Abra as a whole I agree nim nu Sallapadan mit a kit adi mit ngata unay as compared si udom ay manpipinnasol dan etc....kaasi ni Apo dad nakatugaw si politika ut adi d amit mangdangran kumabil pumutok or ano sinat...sapay ta naid mangirugi si igam or armas..makapasyar ka payang mit sadi si disoras ad igaw takay kanu...politika..medyo nansisina dad dati nim sinuktan kANU MIT DAD UDOM KASDIAY...politika ay tlaga no permanent friends....gapu wang si recent elelections kanu..ay apo....siya ang mit kit nato a sadi igaw takay importante naid pinnasol....
leho33322 on December 09 2007 17:02:09
adi sallapadan na kankanak ate abra na kanak putod na message ko ...........husto nato kanam ate sumina da gapu ang si politika way nabayag ay nalpas koma na butos or etc.... ot adi da mauma ay gumulgula....................man snow ngatan sinat igaw mankitultol na puwog aglalo dad wad rayuma nansmiley
merry christmas to all
PULOT on December 10 2007 00:04:53
Hi Tsang! Nailak si Tsang Kila ibak ida ummoy nakibagongon kan ulitog ay Berto Balicao ad Bantay. MArimar mit na ngadan na itan hehehehe! Kumusta ka kano kanan tsong Celso hahahaha! Puro kunit kada ngalngal na kinkinwa mi tay nailana ay thanksgiving da ad labaan dad nagabak si brgy election. Ummoy da pay nakikasar ad Abang dad udum. Ado na activities ad igaw takay ita. Bunayag kada kasar. Maysamaysa gumuyud ay ninong.... pangal an ning si ipapotpotun ? hehehehe! Isunak mit si Turista ay manpicpcituron ah gapo nkan dakay ta uwad to i upload ko ta uwad mit umiliwan yu ay adi makabakasyon ita. Manong Xinu, wad mit gayam si manang Ligawa ad Magu. Kumuysta kay kan alsan sinat. Nadtongak pay si Marie ay kaysan gayam nanlapo nad Abu. Tummawag si Liyas sin wad kam ad Labaan ot naganas mit ah na istulyaan mi ot isun kan dakay ah ay umap apal tay uawd da kano ita ad Malaysia.
makiah on December 10 2007 17:57:48
hi beamer ano na husto ay ngadan nu iyang.....basta mansulsulatak lattan a siya????sabagy nu politiko ka expect that ay kanan da nu wad adim mapatgan ay banag sumina na tago lumtaw na husto ay kulay dan sinat nu ay maila na husto ay loyal kansika kasdiay...nabalo mit nu wad paspasamak ay kasdiay di ba??nim atleats sallapadan mayat mit payang ta wad payang tsansan tago ay maapsan, si sabali ay munisipyos dneg nu maapsan ka si politiko kasla ka a manok a mapasag kinabigatan na...at elats sallapadan adi payang hope aid mapasamak na pinnasol uway kaanu man innapsan okay lang...ryt???
Pulot nam-ay nu wang ay apo dneg....nim ala ipapaps nun ta single ka payang mariknam to mit nu wad esposo mon siyan to wnag na yan ganas nun dneg he he he....regards to all dneg si anti elis nailam????apo ipangato d akan yaan na dolyar sana ka paoitan kanam win??naduba kan unayon nu....he he he he....regards kan ng Ligawa nakabaksyon mit payun ay padam..manpaliiw ka si politika sinat aud ngata pay nanbaliwanan ...whatever itsikam latta kaniak ning...mayat man ken madi kampi or opposition mayat latta...he he he..regards to marimar...
PULOT on December 12 2007 08:41:38
Hello Tsang! Um,moy kam pay nan tatagay yan old house da tsang Elis infront of your mansion ot adiak mit naila syan tay labi mittin ngamin. Ado tuwa na nanbalbaliwan pul;iutika ad igaw takjay. Dad man iibba sindiyoy, ida na mankakalaban ita; dad mankakalaban sin diyoy, ida na man iibba ita! Hahahaha! Ado na pics ay i upload ko nim =nakabunbuntog mit pay na server da sina. Anusan yun ah na manbuya si ittoy ay mai upload ko sina klan yan group.

To Batch SysAd, Adiak talaga ah ay naiasa na ngipon ko ita sina hehehehe! Nagado ay olkasyon, bunyag sidi, kasar sinat hehehehe! Naid mit ngalud maipapotpot ah hehehehe!
sxinu on December 12 2007 23:42:54
Thanks for the correction abogada. Oldies but goodies ngamin na ammokon. Kumusta kay sinaton, nakaadu kay si mangisangbal kan da taon? Ilak-amanakangon a, baribar mit din paganakak deng. Ala agawaam kitdi na man-urnong ta sika na ipkallot no 2010 ta sakon to na super alalayno, in business lingo: "personal assistant". Kustokusto si panaggibus kontrata sina, ipalubos Apo Kabunian magudsan na Sallapadan by 2010 ay nakaradkad. Regards to insan, his siblings and the old folks there. Hug ur kids for me.

Erwin nakong, more updates on current events Sallapadan win? Ala enjoy your vacation mabayag kan to man ay makakaysanon. Laglagsakon yo na piesta takay cnat Magu.

A blessed Christmas and a prosperous New Year to one and all!
makiah on December 13 2007 00:27:13
mayat a koma manong nu makaurnong da tao di bale nu sika ngata na nakaadun...pautanganak to win???anak na ulnungokon ning sinan ilak-am kan a tuwa on matakungak adaddan.. he he he... hay politika...dapat wad PR Kan kuwartam nu igaw takay uway naid igam mabalin..dakes na nu PR la adda awan kuwarta abak ka met.....adu kuwartam awna PR madi latta met....dapat BOTH koma....kasanu ngarud ita...sikan tulbek nan ta both wad kansikan nu adi ka nakasagana ipabulod nu kansakun yaanon ...ipuunannak manong ta sublaten ta man met kaha ta adu itong it ta ha ha ha...mahjong mas susi kanu met a.....anna man sina dulik insan nu di malmalpas imis nan makipagbasan di ket agawir he he he....naepep kanu iliw na kenca nung...
ala pulot unnay nu man dad muwak nagabong da ngata unayon yan sango abongon????hay nakuh...inilim koma katugs ko mit aning....with innang ay bakus naidalit kanu piman abuson...adwem padamag mo politika ning....uray kasta at least kas kanak patingga kusilap gingaginga ang pay alng na ili takay di ba???unlike other towns kumuntra ka pasag ka pagsingising init...la adwem agpadamag....diak makabakasyunen san agurnungak yaan kuna nung xsinu para 2010 ha ha ha ha....surwam saddam ammaana brgy fiesta takay...solicit??wan problema...kontakena si sk fed trophy uniform whatsoever...i assure you mangtod nassi adi isun kansakon agparigat tao mangsolicit he he he...
sxinu on December 13 2007 04:36:12
Mayat mit no adu PR ipag uway naid pirak . . . PUSKOL RUPA ha ha ha. Inta pay kummibotak mit ay wad sinan? Ultimo sigarillo kada inum panay libren (kasta na makanan ay PR he he he) idinto ang ay da tao na manpapainum ad Magu he he he. Bareng uwad maurnong ko ay ipabulod ko kan sika ad adun to na sukat na tay wad to kan ita na tulbek di kaha, no adi ay kahan sigarilyo a abos. He he he. . . C ano ka pay nakong ay beamer? U know me and yet I don't have any idea who you are. Just PM me no adim kayyad ay maamuan kaaduan. Again, wishing you the best of the Holy Day.
makiah on December 13 2007 13:57:34
ha ha ha narikanm payunon????adi ang mit koma ay ita ang ay mansapul ta si kabukbukudan right nim inta ay kumibot ta????husto nato kuya gapu ta naligligat na biag takay sina abroad tuwa....unlike pinas uray takay sweldo makaawat ka uray inpunch naka la katrabahuam or uway adu langan..aid unay manbannugan na masweldo kasdiay nim nu sinan ay apo siping ilingot nu ay talaga....na kahan sigarilyo impattokon kuya.....the moment i stepped on NAIA departure first door...bye PHILIPpines kunakon....sucessful lak mit just dont know nu gapu ta sabali na swakok sinan ofcourse he he he..ipauli tan to abus nu mamolitika ta unnay na ang maiparaman si tagtaguwan ha ha ah...way skaun maburburtyaanak nim iyarasaas nun to man mit nu kumtit siya kansika..wad suspetsak nim tawan nu siya...wad ittok ay ipus na maililak..nalasbang a dayag sa...
sxinu on December 16 2007 06:11:34
Pirmi sun si jak kayyad gastowon uway 1 dirham. No mabalbalin pay koma ot jak manganon ta supay maurnong nim sipay mayamaan din kimankandela nga ramay, coca-cola shape nga bagi? (Nangpos ay kandela kan coke in can he he he). Jak ma-gets no si ano deng tay very limited mit panangitod na si clue. Adu mit na manpapaamma kan sakon ay ipappaala da si kakabagis da.
d gambler on December 24 2007 00:41:17
Hello beamer am ammokan sa? Kumusta kay cnat? Manlinglingot payang na sellang cnat? Manlinammin mit na igaw da lekeya kanon? Ummoy da kano pay nantaptapoyyos gaw snow on. Kamano na panag lakbay no na punta sa north pole? Ala enjoy ur natatanging bakasyon. Regards kay sherryl mc ferrin chan.
wine on January 27 2008 07:20:50
kmusta kailyan ay sxinu? kmano ka ay manbakaxon?smileysmileysmileysmiley
PULOT on January 31 2008 15:47:36
manong Wine, naliga man ta nabilukam naoy maysa ay sabang takay? hehehehe!smiley To NOng Xinu, Beamer, Lekeya and all kumustan? Mauwayan kay ngatan si uploads kon. Manway kay yaan bassit win? Dispensaron yu, adi da ngamin kaya ay raspa-on naoy computer ko sina. I need to buy new one so kasapulak ay man ulnong yaan si idownpayment ko si baro ay PC hihihihi!smiley
leho33322 on February 01 2008 12:44:22
kastoy latta pulot ala ot agawaam ngalud na man ulnong ta maila danad adu ay pics ad igaw takay magagalan ak pay mit ay makaila smileysmileysmileysmiley ano nasdi ibagbagan melody pay ay mankasapulan da c workers cnat diak malagip nasd province ay kanana muyak gaw POEA ot not hiring for canada kanana mit more info pls.............
sxinu on February 04 2008 23:35:54
Kabsat Wine, mangabakak yaan si lottery asiak kumaysan he he he, ita payang ay maalak residency visak ngamin. Kumusta kay sinaton. extend my regards to ading Cyrus nabayag gayam sinat Saudin.
Emie Krisha on February 06 2008 16:52:22
Hi, Nong Sxinu kumusta wad kagayam sinat UAE maililam payon da Ging-Ging? ay win si Tita Piit wad sinat Dubai ala win naliga a ta wad ka sinat kayyad ko pay ay umali dumagas dakam kan mamay no manbakasyon ad Pinas nim naid payang definite date no kamano. regards and God Blesssmileysmiley
Classifieds on February 10 2008 02:54:41
...i miss sallapadan...
maman on February 10 2008 06:32:57
umaliyak manmit makikaukos hena...nu pangngep di poloitiko di sallapadan a ket kas naobservar ko ket kayat met ngamin da apo mayor ay bukodan din turayen inkari da kano ngamin ya kada meastro randy ay sad anak da ay balasang na ikabil da as sk federation sya ay ninkasot met piman si meastro....last botar sad kaanakan na metten na inna sinuportaran....syempre kaanakan na...ngem yanna man na WORD OF HONOR....observaasyon lang naey.smiley
maman on February 10 2008 06:35:41
sya na gapo na ay ninriringgor dan....2010 pukpukan to ngata naey ay eleksyon di sallapadan lalo ket minpaso si apo garde en...sino ngata na ipalaban na aya?si manang na bokala wenno si baket na nenita??????smiley
maman on February 10 2008 06:39:23
ngen mas kayat mi ah koma no sad adingna ay abogadasmiley
sxinu on February 11 2008 07:51:04
Emie Krisha iha, mismo ay kaallubak si antim piit sina isun payon ad magu. Si ging-ging, jak payang nasalakan tay wad ad Sharja.
Federico on February 11 2008 20:55:06
To maman, siya ay sinuportaran ni mayor na kaanakana ta interesado ay manserbi yad anak. Da maestro randy mit kan asawa na na interesado. Siya kanu ta kalyad ni maestro randy ta pan -tuition kanu anak na. kan man-college kanu pay yad balasang ay anak na ay SK. Ammok pay, nabaknang da mit, supervisor mit ket kalyad da kanu ay alan yad puesto ay SK federation ta ydsuweldo pan-tuition kano annak na. Yad mit kanakan mayor, interesado ay manserbi cina ili ay sallapadan. Inbagam ay bukbukodan da, uway nu kasta, manserserbi da ay talaga. Siya ay nu 2010, kalyad ko ay mangapu man si pamilya da na sumangon, ta sipupuso da ay manserbi cina ili ay sallapadan. mailam mit, IMPROVING na ili ay sallapadan. Nu sabali na mabutosan ay sun kanni sir randy ay kwarta na habol da, naid ang na ammok ay mapasamak sina ili ay sallapadan. yad mit WORD OF HONOR ay ibagbagam, kinanayon ay Word of Honor'on. Immuna ay SK fed, yad busat asawa ni sir randy, sumaruno kasinsin da anak ruby, ita manin anak sir randy kan ruby? makainam dan, naid mit ngalud maila ay naaramid da. Siya ay maila ay talaga nu si ano na loyal ay talaga. Illam ket Pulitiko na pamilya da, ta manserserbi da ngalud ay talaga. Siya ay kalyad mi na pamilya da, ta nalaing da.
makiah on February 11 2008 20:59:37
Correction man apo maman sad kanam ay bukudan apo mayor na turay adi na basol nu siya na kayyad di tago open na mankandidato nim naid mit lumaban bukudana ngarud?wad nadamag nun ay pwersa winno initmidasyon ay inammaana si ili??naid...nagusar armas??naid....ad municpyo wad kabagyaan ay naipatugaw sidi??naid nu di kit puro taga poblacion etc.naid pamilya ni mayor ay mismo..umoy takay si sk...kinapudnuna naid nangikaryan mayor...nagassume ni apo randy nga isu kayat mayor ta asideg da ngarud unay kanida ....nge,m adda d amet mayat nga agkandidato met apo...lalo ta kanayun a poblacion aggapuan sk fed a dati irugi ken apo heidi amasi, ni apo ramses kabsat asawa ni apo randy, ni apo dexie kaanakn apo randy poblacion da amin...itan nga adda agissem aggapu ti amyanan dakes kadi tay kaanakana nga bunga ti amyanan putot ti taga daya met bazar sal bo ken ududiao....ay ket mangabak a talagan...kinaagpaysuna awna suportar mayor ta kaisnsin mayor asawa ni apo randy...maipit..ngem kayat da man wenno saan tay nangabak ita ti kayat ti tao nga agtugaw apo.....nagsuspetsa ni apo randy nga nalimed a supsuportaran mayor kaanakan na ngem solo limmakad tay ubing uray agdamag kayo apo...ngem uray nu aksat nu diyo ammo napan nagpakawanen tay asawa ni apo randy kadagauiti biddut na ken apo mayor ken mayora ta nu maminsan nangato unay ngamin dgauiti tattao iti sal-lapadan nu mabalin parukmaen da mayor nu maminsan ket karit da butos d a kanu nga kesyo sumina da kanu nu dida mapagustuan...ita han ngata nadaydayaw met sabali a baryo aggapuan sk fed han la poblacion ta makita met adda maipatakder a proyekto ti sk wenno awan???
adayo pay ta politika apo..addan to convention maaramid handa aggaraw nga isisuda tumabuno lilideres iti ili... ti famila cardenas basta aggaraw TATTAO sadag da..han da agggaraw nu awan suportar tao...nu mapansin yo unopposed da ..addada met lumaban a payen....mayor bucloc a kabsat mayor garde unopposed apo...ni bokala nancy...nagnumber one....gapu ayat ti tattao dayta han nga tay sao a bukudan ti turay ta ti agkandidato narigat met ket ngem kaasi ni apo rumwar damet latta....nga awan pinnilitan wenno pinuersahan...
Classifieds on February 11 2008 21:02:04
Correct ka Bomba. Siya ay ipangpangas ko na ili ay sallapadan. Nalaing ay talaga na pamilya da. talaga mit ay makainam na pamilya da *** ***** ay matultulonganun. Natoy na ipaila da? ammu da ang ngalud ay lumaban na kanakanan di da payang umatras. Makainam na pamilya da ay matultulonganun. Ano kayat da ay sawen, Bukodan da na SK fed?
Classifieds on February 11 2008 21:07:08
Husto ta kunam apo lekeya...sabagay ubing pay tay anak apo randy 3rd yr na pay after term tay nangabak itan a ket sumublat ton han kadi?tay mismo isuna aggaraw mangampanya man han nga ni mestro randy agliklikmot dita...bukudan apo mayor turay...madi dayta..makita yo met kababalin na apo humble a tao dayta dina ammo aglangsot..napakumbaba....
Federico on February 11 2008 21:27:27
Ilan yo, adi gayam ay sinuportaran mayor, yad anak ay kanakana na nangaraw. siya ay nalaing ay talaga na pamilya da.
sxinu on February 11 2008 23:29:41
Pati ba naman dito politika pa rin? Mayat koma uway politika panpapatangan no sad pansayaatan patpatgon takay ay Sallapadan na ibuksilan takay sina adi ay danat pansigaban ulon mansumbangir. Bukodan na turay??? Ala ot agawaan yo a na manpabango ta sublaton yo mit na turay ta ipaila yo mit na kabaulan yo ay manserbi. Adu mit a na maila ay mabalin ay manmayor ad igaw takay nim adi da mit ay politiko. They just want to serve in their own small ways. Maman, uwayom sad ading mayor ay abogada, wad ad Isteyt moy nan-urnong tay adi mit mabalin mankandidatoka ad igaw takay no naid kuwartam. Kusto na kanan inaudi ay lekeya, tiemponan ay maiyaton na kina SK Chair tay kanayon ang mit ay ad Subusob/Gangal nanipud idin.
maman on February 12 2008 01:27:57
hehehe.....smileysmileysmiley
maman on February 12 2008 05:54:27
pudno mt ta depensa yon kailyan kayakanyang side nga talaga jak ammo no sino ti husto kanyayon.....hehehe....kuna jay bangir kastoy kuna yo met kasta.....nya pay ngarud basta ive got my own obsrvation.....panapanahon lang yan ng kuna ni erap.....hehehesmileysmileysmiley
makiah on February 12 2008 08:53:44
atleast maibaga mi mit na kua mi ay obserbasyon mayat nato maman ta naibagam eh di wad basis nu itan agpaliiw kan..ammo da ngarud nu dim naibaga????nung xsino..maymayat ta naibaga da panggop si politika ta wad maisungbat ay pangibasaran d amit ta di ang one sided na manaag da mit....nu sad basat na ay atty not yet awanin full time mother ningun ammom pay nu makaulnong...kansika mit kabsat federico...tutuwa nato bayabay la bagi mayor si kakandidato ...nu wad no GO...nim suportar i doubt it....agdamag ka kakapitan a nagkandidato awna s ahusto a minanok na kano ammok pay....
Ba-ang on February 12 2008 13:57:09
ay-e mantaod pay si gurang-gura na patangan ay kastoy. sukatan takay man na panggop si politika ay patangan sina. wad da paymit nasigab ay ginga ay mabasa.
Bay-an takay na polotika tay natalna mit na ili takay. Adi maala si kualta koma na panangabak,no si ano talaga na makabaol ay mansirbi, ngim gapu tay gapu si ligat biag kualta na mangalaw tay siya mit na nakailuamandan man-uway si itod kandidato. ngim no naid koma nan-ilugi ay mankwalta mayat koma tay na mangabak ot sad talaga ay kayya tago ay mankualta.Na mangabak mit ngamin si turay itan ot dad wad dakkol ay kualta ay itod da si botantes.dispensaronak si waday naibagak, ngim ammok ot totowa dana ay mapaspasamak. Adi kitdin?smiley
dulimaman on February 12 2008 18:30:52
Hello manong sxinu kumusta!ot kumusta man mit na wangol no, inta on ay tinaynam na wangol no ad bangued pay mailiw si manong ay jokno kan sika.kumusta ka kano kanan uncle ay suki, kidawok man na email-address no,am-ammowak kan sika.sakon si kaanakan uncle ay suki.manbasyon ka no next year ta man-iila takay baka no makabakasyon mit si uncle suki.smileysmileysmileysmileysmiley
maman on February 12 2008 22:37:07
baang husto ta kunam nya nga suporta ti tao???????money talks tattan no wad ta pilak mo sika na mayol.....awan ti kinnabagyan nen tattan no wad ta milyon mo sika ti sumublat...data ti kinaagpayso na ketdi kakabsat.haan nga gapo ta kayat mo ti agserbi.......i dont think so......smileysmileysmiley
makiah on February 12 2008 23:08:18
win tutuwa wad latta kualta nim wad buyog na ay aramid...ta naid koman naabakon ay nanitupak si milyon ad sallapadanon nu kualta ang na magna ....wad dan nankandidaton ay nakukualta nim naid nabalinan da....sabagy nu maminsan adu na mayyad ay manpolitiko sina igaw takay nim madi na politika kanida ..uray anaNwem nu nAid PUDOS NU,,PULOS NO...iyutang nu man na kararwam si pankandidatom nu naid yan ulat nu na politika ABAK latta na igaw nu adi aya....unnayang mit na ili takay a nu udom sinat manppipinnusol dan gapu si turay nalinak takay payang mit kitdi..wa dpayang tutuw aay pinagkikinnabagyan umoy ka si sabali ay ili, ano??
sxinu on February 12 2008 23:30:24
Dulimamam, ok mit na wangol ko sina ita. Umaliak man man-ulnong si adu ay kwuarta naid ngamin maurnong ad Pilipinas ta sakon na sumango ay mayor no 2010 he he he. Just email me at sxinu@yahoo.com
makiah on February 13 2008 00:04:11
nato man na kanak manong...mayat ngata na laban yon kan Engr Leo won...ta siya kanu mit ning na lumaban, husto tay kunam kuarta lang politika kunana met pay..mayat ngatan na gallab yon million to million na magnan ilan man na panbalinan na kwinnalta nu siya tuwa na magna ha ha ha ha..
sxinu on February 13 2008 01:53:54
I dont think money is everything si politika ad igaw takay ading ko. Yes, money talks nim adu payang na maprinsipyo ay tagtagowan. Napigpigsa payang na nabalo ay aramid ay pan guyod si tago. Danat makuwaltaan ot adi ay intelihente ay botante, kayyad na ay gingaon B O B O! kan naid prinsipyo da. Makasarili ay kanan tagalog. Adida panonoton na masakbayan ay henerasyon. Sorry if it hurts. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit.
Classifieds on February 13 2008 02:57:09
Naalas nga agpayso politika patangan adsina nim ilan yo man na nangilugi bukudan na turay pay mit ay kanan maman.....aglalo kit ngatan nu na vice mayor garde yon ut mrs nan...na konsehal nan ut babsat nan sus apo....mallappik kay ngaytan..siya ang pay na nakatugaw ibaga yon ay bukudanan.... adi kay mandanag tay adu na baknang ad sallapadan..last term mit mayor garde yon....adu na manngayngayangay..annat si apo Napoleon...nanlapo ad Amilika....or si capt Eddie bayongan ay datin ay milionaryo ta dolyar miliones na adun na...annat pamilya paderes...wad pay abogado da si atty Ambot, winno uncle na nga apo BIR winno pasado bokal ay Ruben or sad damag ko ay si sanguniana Lingling kanu na iimanok amana, annat pay pamilya Mustard..nu adi ay mayora....annat si Atty Julius siya na iyululnungan ning kanu parents na abroad...nim nu pudno sad damag ko annat si milionaryo ay Engr Leo Mustard...siya ning na lumaban....kuarta ang kanu mit na sallapadan ay kanan yo ut ilan to a nu kasano mit laing dana nababaknang ay naibagak nu 2010..wad si danat na manmayor ton nu kuarta ay tutuwa na gapun pinangabak..
maman on February 13 2008 03:33:47
correction man kakabsat bakon ay saken na ninlapuan na nato ay patang ninlapo si tago ad saypachan in post ko ang ta kayyad ko man mit ay maila na depensa di bangir ay partes thats my point naid sabalin dakay no ano na wad si panunut yo I DONT CARE....smileysmileysmiley
makiah on February 13 2008 05:46:47
Exactly....That's what ive been pointing at manong... ammok ay ammom ay adi yang ay kualta na magna ad igaw takay...ta nu mansapit ngamin tagu won ut kuwalta na magna...i agree adi yang ay nato....though yan ang common denominator di ba????nu sakun adiak masaktan ta ammok na pudno kan ammok financial capability tunggal maysa....as ive said nu kualta tuwa wad sidanaton na mabalin ut mailan to a nu wad si danat na mangalaw or mangabak....
Classifieds on February 13 2008 07:25:42
okay apo maman at least naibagam ta maibagak mit na kapanunutak ta adiyang ida na manaag nu nim better koma nu makapulapol nu si mayor mailam na husto...bukudan na turay ay ginga rinumsua sinsidi payang adu na pammabasol da ngamin...na kesyo basol bokala nancy na pannakaabak ni sir Ruben ay bokal....ta wad ay simmali....nu nangadigad da si number 4 mabalin ngata nim number one na maysa kutit si kakutitan na maysa..wad ngarud akinbasol ita???ammok payen sitanen a kunen ni osangen...wad dikayun..ibagam sitwe kan sad nakapulapol nu ay tago//
Ba-ang on February 13 2008 11:20:59
Siya nato sukatan takay na patangan sina,man ilugi takay si sabali ay topic tay ammoka takay payon ay wad gayam payon masaktan no owad makabasa.hehehehe!kanakang mit ah tay adi naikwa naoy ay site ay manpasakit takay si papda takay ay tago no di kit naikwa ay man-iiniliwan,man-iinamuan, mandadap-ayan adi ay mandedebatian...smileysmiley
hannahcrv08 on February 13 2008 18:59:33
Lekeya, you're absolutely RIGHT!
SysAd on February 13 2008 22:50:26
Hi to all kakailyan!Suggestion laeng apo. Baka mabalin nga ituloytayo ti discussion tayo idiay forum section. Click http://www.yaraworx.com/tingguian/forum/viewforum.php?forum_id=20 to create a thread about Sallapadan politics. Atiddog ngamin unay daytoyen apo nga comments nga para koma iti pakasaritaan about Sallapadan.

Agyamanak unay apo!

Cheers!

SysAd
makiah on February 13 2008 23:22:02
okay....depensa lang met a apo sysad jay naisawang maikontra ken mayor mi ken agdama a politika mi ...okay...lipaten tay daytan...han na tay met la met mapabaknang daguita a dakdakamaten tayo nga agpyso....sangwen tay ket bukod tay a pagsiaatan...dispensaren yo toy numo apo...
Classifieds on February 14 2008 01:51:00
Im sorry to be mentioning names nim tapno maawatan tagtaguan na buo ay pakasaritaan maymayat ngata ta nim puro in general.... ay puntos...BURBURTYA to latta...for everyone's assessment nauyon...hope stop na dito nunot takay angun na udom..at least adu payang na makaila, makapansin, kan manappreciate si nanbaliwan sallapadan under mayor garde's leadership and his whole administration...last term nan....mabalin mapnok takay ton si nagasat ay sumublat kansiyan ay intay ipatugawon....mabuhay sal-lapadan..
sxinu on February 14 2008 03:55:00
He he he . . . Ay siya man pay, won man pay! Hello Salpajanian miss you all. Please help me with this, I am doing a library research ngamin. Na ammok ang ay sitio di sallapadan ot Bantay ad Magu, Lam-awan, Gayaman ad Bazar, Mabongtot ad USA. Inaudi ay Lekeya how about in Zone 3? Thanks and God bless us all!
makiah on February 14 2008 09:06:45
Nagas-asan ad ududiao pay,Beklat ken kallaban bazar,Tangtangbaoan at Kaniogan sa Naguillian, Is-ISO,sitio saccaang,Salideng, Sagsagod kan Tamdagan ad Brgy sACCAANG manong....kumpleto naton manong ..goodluck sa research nu....
dulimaman on February 18 2008 07:44:17
Tago,naid matagtago ummayan u pay.
dulimaman on February 18 2008 07:47:02
Si ano pay na beamer ay na,si ano ka?adi ay sakon si robelynwad siya ad new york sakon ot wadak sina florida,naid snow mi sina florida new york na igaw na.siano ka pay na beamer?
sxinu on February 18 2008 08:21:49
Manyamanak unay si impormasyon adi Lekeya. Dulimaman nabannog da ning na tagtaguwan. Anna pay mit ay itakaw ko yaan manpost tay kaysan da amokon maymaysak sinan opisina. He he he. Regards and God bless to everybody!
leho33322 on February 18 2008 11:49:33
c ano koma na kaanakan nong suki ay wad ad florida kakasinsin na mit danaddi malaksig no ammoda na man itnog dad aanak da kan maysa adi mit ay si sally abus tay ammok c sally adi a ay florida na igaw tultuli kaon ay kanan domogmasmileysmileysmileysmileysmiley
leho33322 on February 18 2008 11:50:35
florida na igaw na kanak koma cka dulimaman na adi ay florida na igaw nosmileysmileysmiley
dulimaman on February 18 2008 14:01:57
what do you mean i learn it from the 2 inang.you guys can learn english i can learn itnog too. eheheh
dulimaman on February 18 2008 14:32:06
tagtagowan ajan igaw yo na.smileysmiley
maman on February 20 2008 23:02:49
naid makwa yo aya nail wam kayang towa si kaugalyan takay masoyop kayon no naid di maubra yosmileysmileysmiley
Classifieds on February 21 2008 05:15:09
we're just here kakailians....la manpost kay ngalud si namaymayat kan nabalbalo ay topiko ta awad pangagayam takay ...ut wasington mi sian abra ita umoy kam bangod...adu umoy kailian takay ngumina si kankandilo kaskaserola kan kurkurtina kan makiperya ha ha ha ha...maugpo tago yan kaskaseron kaitnogan abus...nam-ay da ang...
dulimaman on February 21 2008 20:33:19
ot ala laponon yo a ngalod na kandilo kada kaserola naapot kay mit ay moy makiperya ha ha ha.smileysmileysmileysmiley
Classifieds on February 22 2008 20:21:26
ut umali ka mit a nu kayyad nu wad mit nanlakuak si mano ay salup ay aswiti kan corazon trading kan nana Lana..ha ha ha...
PULOT on February 29 2008 09:09:52
smileyAla lapunon u man ngatan kakailian na Timba, Palanggana kada Kaserola ad Bangod nu inkay makiwashington nyahahahaha! smiley Makaungot to man na Kundoktor luganun tay imbis ay mantugawan kuma pasajero ot naid ton tay Timba mit na nakatugawon nyahahahaha!smiley Cheers! Laglagsakon trakay latta naoyon ah dap ayan takay. Hello hayam si Domogma Family ad Hawaii. Manong Tamar, kumusta kay alsan sinat.smileysmiley
Classifieds on March 04 2008 03:39:05
haciendera: adu na mangibagbaga ay bukbukudan ta poliyika ngim ipakaammukang kandakay ay adi ay nalaka na manbalin ay politiko ta sagrapom lusan ay ligat panagbiag, ngim anu ngalun nu xya kalyad tago, maisulo takay ngalud? well datz lyf and accept the reality that u're a loser uray ngata pay agdepdeppa kan awatem lattan ken makidanggay ka lattan nu nya man resulta na.... im proud of sallapadan, the land of my first breath.......... naragsak tay kuma apo ta ti sallapadan ket isu't kapintasan nga mangipasimudaag metlaeng ti panagrang-ay ti kaitnegan.... sunga lukmunen u lamgen apo dagita kinaupil un.....hahahahahahahahahahaha..
hannahcrv08 on March 04 2008 18:04:29
nakalinawa ang ngalud na Sallapadan gapu kan Mayor Garde. Administrsyon na nanimprove Sallapadan,iraman takay mit a dana babaen na ay nansuporta si plano na. Umapapal kam ay IDaguioman kan IBucloc na dakkol ay improvement. Sapay ta na sumaruno ot isun kan siya....
Xenocyde on March 05 2008 16:05:06
hi hannahcv08, nanimprove pay ad Daguioman akit no achika payang nanbakason dont worry napintas na Dag.mabalin on ikay san no na lugan no on porsche.ngem no wad ka ad Bucloc kon ikwam yaan gaw flatbed trailer tay wakis kalsada payang sidi ta achina pon milotuk na porsche gaw luttak.ha ha ha hay.
hannahcrv08 on March 06 2008 19:19:57
Daguioman is blessed with natural beauty, the landscape especially it did not take that much of effort to improve(proyecto na kalyad ko ay saowon ). Before the road was cemented napintason. I was hoping i live in that place. It's too obvious in Sallapadan ti mailam na dakkol ay nanbaiwana. Ammom mit na langan Sallapadan idi...Napinpintas koma payang ad daya no isun kan kinakaalisto ni ISallapadan. I don't deny Daguioman is a beautiful place too. I don't have a porche i can't afford it i'm just a poor girl..
sxinu on March 10 2008 22:39:03
Warmest greetings to all of you out there. Pay naidang manpost si news ad Sallapadanon. Manpadamag kay mit a si mapaspasamak patpatgon takay ay Sallapadan? Anything under the sky. Please dakay babsat ay wad sinat pinas. God bless us all!!!!!!!
makiah on March 11 2008 04:17:07
Our condolences to the Cortel-Balweg family....for the sudden death of Ms Corazon Cortel Balweg.....ay apo ta naaatake kanu sin adkalabyanang nairana wad ad Isabela pay mit ta adu nakipartner rana si negosyo sidi...alla May she rests in Peace.....unnayang ta adi igam or iman di tago na gapuna nalaglag-anang ay awaton....
sxinu on March 11 2008 22:38:14
My condolences to her bereaved family. Jak maipeksa na ladingit ko because I owe her late husband a lot during my high school days. He's my mentor, benefactor and everything. May their souls rest in peace!
dulimaman on March 15 2008 20:15:05
congratulation Mr Christian Dior Alberto ALYAS 'bintogo'.pay nangasawa ka on no bintogo.ot ala agawaam a,kanak no manbasbasa ka ad baguio.smileysmileysmileysmileysmileysmiley
horama on March 21 2008 19:45:23
can someone do a research of the Sallapadan anscestry?
who was the first leader?
where they came from?
Originality?
balbalayang on March 25 2008 03:50:52
wad research ko ita apo horama... nim na focus na ot entire masadiit kalaman na bucloc kan boliney... it's about masadiit ethnohistory and their peace building practices - fochong and the lallakay justice system...

(uggayam) ala ah, kaanakana bintugu... dagup yu ngalisana tummabunu... paltis kakabagyu... maymaysa ta innak panagdayaw dikayu... hehehehehe!

kaanakan, iyanu pay na inasawam? nangay, un-unaanak mittin, hehehehesmiley
elle on May 26 2008 05:49:34
hello mga itneg adi kay koma mit yumama sin reputasyon tagtaguan. Mankilkilmangaw kay. Na cardenas Family adi da ay aguman na trono. manresearch kay koma. iduron mit na tago na kalyad ya da ay mantugaw. adi ay kwalta kan milyonaryo na patangan o adi ay aramid.. da mayor garde, da mayor gody, vocala nancy, sk chairman ammo na istorya na? su koma ay adi kay mansapsapit si nalas ay komentaryo, si vocala nancy sinolo na ay simmango uway siano na pandamagn yo?. adi kma mita kasta. smiley. naisaw na panpanunut yo..
hannahcrv08 on May 26 2008 12:04:45
TRUE na kanam
dulimaman on June 08 2008 20:55:55
hello nong sxinu adim aya nadamag na gubat ad igaw takay,ngim gangal na nakapasamakana na gubat,rinaot NPA na kampon CAFGU,300 NPA,agasom nato ay kaadon NPA,wad natoy ay apat maysa kaanakan uncle ay antong taga baay na palayaw na ot "Basbas"wad mit apat ay nasugatan ay "CAFGU".
sxinu on June 08 2008 22:25:18
nadamag ko nakong. kanak no totowa natoy si jack villastique xa na tummawagak ad magu. kaasin Apo adi mit. wanin manlugi man ngata na gulo ad igaw takayon. manyoy da man ngata si sanga batalyon ay soldado sidin.
elle on June 10 2008 06:58:16
mafeeling ka *****smileysmiley
dulimaman on June 11 2008 21:06:09
wad kano abos naila da ad magu ad manakasak kan na nakail-an da siya na moy inilan army,ado kan pay na nansangpot ay army lapo cagay-an.
Hasser on June 13 2008 15:51:03
sxinu,
sin, wad ka gayam cnat UEA, musta cnat man? cnat ngata kit na pangulpiam si nawad-wadon. mangilak am kanto ah.. God bless
mariamercedez200852 on June 18 2008 01:47:44
smileysmileysmileysmiley
glamorosa on June 21 2008 23:52:46
musta kakailian ay i sallapadan...
glamorosa on June 25 2008 22:22:38
elle.musta na..musta na kau ni dennis???hehhehe,,,pudno dana kailian takay i sallapdan.pulitika latta na topic da..
wadagan bernal on July 09 2008 23:57:24
hello awd tigtigammo yon islam?from sallapadan barrio, i wish to get in touch with her.tnx
glamorosa on July 10 2008 00:02:19
miss her too, islam anak uncle kisap???wer boardmates in baguio bfore..
glamorosa on July 10 2008 00:02:47
taga ano ka pay wadagan?smiley
badeth on July 11 2008 08:44:02
halla innonna kay kay apload ay apload sinat nay u pay a ta naganas big u cnat way dakam kan michelle inommoy kam ad yan da melody wad da sidi kan anti emay kanayon da ay nakaabya kapodpodot paymit sidi igaw da ahhhlumaknat kanayon abos na inom sina abu dhabi makauma maikamang pay kit ngatan si michelle ad dogong...smiley
Ba-ang on July 20 2008 19:22:36
inta ay nasusuyop na isallapadan no..naid da mit ay mankotkoti sinaon..busy da..
smiley
pintaz on July 22 2008 04:13:55
hello chang makiah!!!cpay no,nakadua kay gayamon kan ankel?ay apo,agawaan u na man-iputlay c napipintas ay puonan...regards to all.
pintaz on July 24 2008 03:44:21
inzan pulot,umapalak man c pics ay in-upload kakailian ay taga-luba aglalo dad side viewn lugar da?into mit na kwa takay ay i-sallapadan?maala koma na kinapintas sadag,lantagan,dunggaw,sleeping beauty,lasan,toloboy,dulimaman park,municipyo kan baro ay bldng. di police headquarters?adu pay na beauty spots takay sadi.wad koma mit umoy manpicture ta wad mit ipangas takay...
Liwliwa on July 24 2008 15:44:59
Kakabsat ay i-sallapadan, adu na collection of pics di ili yo ad sad photo archives. ngem no kayat yo pay na ad-adu, i-post yo cna na listaan dad lugar ad ili yo ay wad tourist appeal na ta umoy kam to manen manpasiar kaduak na Road Challengers kan dad ibagayo ay luglugar ay mabalin pasiaren. tnx for the support to Tingguian.comsmiley
glamorosa on July 24 2008 17:11:41
umaliak manin makiinniliw kandakay kakailiak kan kakabagyan ay taga sallapadan...musta kayon?nabayagagak adi nanpasyar ad sallapdan.makaunget ngata c papa dear ad sadagon...ano na madamag kandakay???
ainos on August 10 2008 07:36:17
ano aya na kankanan u?makan nassi ?mangtod kay man mit...jejeje....smiley
sxinu on November 16 2008 03:46:50
hello kakailian ay isallapadan. pay manpapada takay ning ay nabayag adi dummap-aw sina ay siteon no? mustakayon sinat lubong ay igawyo? dakay ay wad sallapadan manpadamag kay mit a si mapaspasamak sinat.:
d gambler on December 30 2008 18:12:51
Happy New Year to All kakailyan!!! sapay koma ta naragsak kan nagasat na baro ay tawon takay alsan. cheeeeers!!!
Classifieds on February 13 2009 08:01:46
Happy Valentines Kakailyan.
dulimaman on February 22 2009 18:34:42
HELLO HAPPY NEW 2009?? INTA AY NAID POLOS NAN POST SINA ?? PINASUYOP DAN NAOYUN?? HAPPY VALENTINES TO YOU TOO.
Hasser on February 22 2009 22:17:07
naidon adi da masango c ka busy di trabaho. manpadamag ka man dulimaman, kanayonak ay man open cna naid mit mabasa ay damag.
d gambler on March 17 2009 08:22:04
Hello Sallapadan!!! Manlugi kano na Fiesta ita ay wakas intakayon minbuya am in! ado na lako ay bubod!
Pinpinaing on March 28 2009 22:03:57
inta pay ay mataltalak na kulturan itnog di whole sallapadan? maliuwan takay sa mittin na intod dadi mamanakman ay kultura un? upper sallapadanang mit nin na mejo wad payng akit ammu da si ayayog kan tadok takay.. ay ay nu matalak dana napipintas ay salidummay takay..
wine on April 01 2009 03:23:07
hello gagayyem ko kan relatives ni bakos ko ad maguyepyep sallapadan, kumusta kayo itaon? smiley mayyad man tay tiga maguyepyep na Miss Diyosa ng Sallapadan... meaning, napipintas alsan ay tiga maguyepyep!!! ... oh, di bah??? smileysmiley CONGRATZ Miss Hazel Horne! blow-out non ninang Goli? smiley
indiatagpurple on May 06 2009 23:50:10
manong wine. man umaka. adu na malappik no ibagam ay napipintas na imaguyepyep.kumusta kay lusan kailyan ay iSal-lapadan.
saluyot on May 07 2009 22:48:46
kumusta papada ay genti si sallapadan! umalik man kablaawan na kapintasan si maguyepyep ay si rowena manggad a.k.a KAWING! pangaasi u ta naid kumunkontra smileysmiley
nato na makankanan ay legendary beauty.
mamiss ko unay dad happenings ko sinjoy sinat ili ay maguyepyep. nalalaing na tago sinat kan very hospitable da. esp. the manggads. nangruna si maysa ay tago sinat ay am-ammok ay adik to pulos maluowan na kinalaing na.
pintaz on May 08 2009 23:01:57
ay ay kabsat smirnoff ice,manpalis ta ning pay mit c paborito ay inumon.i beg to disagree...makupalak c inpalawag no.adika mankaskasta masang,mannumo ay magamotak...smileysmileysmileyala ot iyam-ammom mit ah na bagim kan sakon ta maamuak no si ano ka ot ni nabkosakon,mankabawak ning payon.yamanok na panagdayaw no si puon ko.napanglaw kam inaudi ngim nalagsak kam tay nakaad-adu kam ay puli.in other words,nankawalikat!!!smileysmileysmiley
saluyot on May 09 2009 00:58:11
naligaman pintaz tay nakadtong payun kan sika na kablaaw ko ay sipupuso. smileysmiley
uway adik iyam-ammon na bagik, am-ammo akon payun ay sigurado kansika. mailam ang si panagpatpatang kon gagah... hehehe!
nabuwas ay imagayopyop wahahaha! ngim uway no kasta, nalagsak payun na tumunggal maysa tay mayat payun na biag ay pinili di maysa kan maysa. kananda ngalud ay wad kano alsan lason na no inta ay mapasamak na maysa ay banag. usto payun na itnog ko pintaz?
ala, umaliak to latta pumaspasyal sinat ili yo no wad abus tsansa ay panagiinnila takay. kumusta gayam si libag mittin? adno ay lubong mit na iyan nan? adim ipatulay ay mankupas na pintas no ta naid latta makaagaw si tronosmileysmiley
pintaz on May 09 2009 05:39:25
hey,tanx smirnoff ice...i'll take it as a compliment.ngim pardon the ab-abo man gayyom,but i don't have d slightest idea no si ano ka.tell me something absurd...maybe,juz maybe...malagip ko.
si insan libag,nangasawan.won,usto nat kanam.d best is yet to come so don't think dat wat's happening now is d be all and end all;focus on a future.worrying about wat comes nxt takes away ur ability 2 enjoy wat's happening now;focus on 2day's events.
regards to poot.SAF na daw.xa bagay na tay panumboyon mit.smileysmileysmiley
saluyot on May 09 2009 10:39:28
hi pintaz... saano na poot ay kanam sina? injak am-ammo naoy. i don't know anyone ay SAF.
kupar ka man abos no jak am-ammo kansika. adim ang madetect the way ay panagpatpatang kada the way ay umayan patang kon? u know me girl... am sure of that, a lil doubt maybe, pero ammok ay wad si panunot non ay sakon naoy.
nabayag si ittoy na panagkadwa tan, adi ak ang magetsing kan sikan? kamano na panagbakasyon no ta alan ka ay maysa ay ninang. palubos apo, makakaysanak amin naoy july. uway naid pilak kon ah hahaha!
pintaz on May 10 2009 04:45:49
si Rona Baula man na Poot ay kankanak.jak ammo na iyan na ay lubongon.ngim nadamag ko manpay ay SAF kanon.ida payon kano kada ng Greg kan Froileen.bagam mit ta umali da dumap-ay cna site takay.manbakasyon ka no july?ot mayat ah...sangabay-on ngata na pilak non,hahaha!!!awisom da limpot,inggo kada uggo ta inkay manpipitnik ad tunnel.ot ilaman no pay si dolz...hehehe!!!dagiti lagip ti napalabas...smileysmileysmiley
saluyot on May 10 2009 15:46:08
laad ka man pintaz, kumpulmi ang na magalgaltab no.smileysmiley
wad si uggo on ad bahrain, ida ay man asawa.
ay ano na baro ay damag kansika on?
pintaz on May 16 2009 03:54:18
saluyot?smileyay nakasarak...nan-ak-aknamam abos cnat ay ngadan non masang?isag-it ka ni!smileysmileyadd ak to gaw YM no.unnay na ah tay manbakasyon ka manin.adu ngata na watta mon.smileysmiley:smileyala ot way maysa ang ay boten Martini Bianco na bitbitom ay pasalubong kon ta wad itagtagay ko ad sadag no gidgidam aglalo no man-al-albis.
atimbungalon on June 04 2009 17:02:30
mali akk man mit cna igaw taga sallapandan uway taga manabo akkk hehehhe no mabalin a na umali makisagsagpaw
pintaz on June 07 2009 01:56:29
welcome ka latta ah inaudi ay atimbungalon.ma-isagpaw ka latta ta nalaglagsak payon na intakay panaggagagayam.
masadi-it on June 08 2009 21:09:44
mabalin na umali mit makigagayam kan dakay ay kakailiyan ay tga sallapadan,
blackdahlia on June 20 2009 23:51:08
Sallapadan is one of the most progressive town in Abra,i can see the effort of the Mayor in Abra,although i am only in Abra during holidays i can attest to his support to his people and his dedication to his work...
Agibiag kayo sallapadan,abra..
datoy ti kaanakan u,ahanak man nga dimmakel dita sallapadan ahan ko nga malipatan ti nagapuwak...
Agay-ayat kada kayo unay dita,kakasinsin ken kakaanakak dita gangal,datoy ni genesis agpad enostaion..
Kuya Garde idol kang talaga,long LIve kuya...smiley
d gambler on July 03 2009 18:11:22
Siano pay na Genesis Agpad Enostacion? kapin anom si Solanay Agpad nakong? siano na inam kan amam? adno na iyan no itan?
sAlLaPaDaN on July 05 2009 00:39:30
kmzta kakailyan.. nganngani man na eleksyonun.. daanu na malmal um ay mankakandidaton..? kwaon man ngata da mayoron.. c mayora kanu mit na sumalonu ay manmayor.. ida maninon.. sa bagay ida mit na wad kwalta da ay kwaltan umili payon.. nadamag ko ay mapno kanu c loglogan n parking lot daon nu.. ta wad kanu pay hilux dan ot milyon nasdi.. umasag og man na elksyon ay panlililyan pampamilyaon.. mayat kuma na administrasyon mayor garde no wad maysa ay ginga da.. underon mit ngamin bakus na ay mayora.. man annad takay kailyan ilan yo kadi na kinwa da kan eddie bayongan.. nadi ang ngamin n kamalin eddie ta nantiwala kan ida gapu ta wad payon pankakabsatan da tay basat mayora c napoleon ay asawan basat eddie ay c betty.. ot naoy ot yinam an da kanu gapo c kinaagum c posisyon c politika.. ummayan na sad kankanada sinjoy ay nansasalitaan dan.. naoy ay pulitika gamin.. kinaagum n maalamid tago gapo alsan c kwalta..c bise mayor ay oscar.. anu ngata nabanag nan.. umip ipos ngata payang kada mayor winu inuttutan dan ay padan eddie.. ilam ang tuwa n laing da ay man iyaton c alipospos tago.. makaammu takay ton kakailyan.. may 2010 is not too long but too short for us to think about who will be seated in that position..
binongan on July 16 2009 12:51:19
SALLAPADAN!?? hmmmmmm.smiley
indiatagpurple on August 05 2009 12:42:13
i dont understand why people keep on looking on the bad side. if u open your eyes, u can see the good works of our very own Mayor Garde Cardenas. is it enviousness? obssession? well, kakailian, no manmulagat kay, mailayo na gapuanan di tago. so ilan takay kitdi na panrang ayan di ili takay ay Sallapadan.
sAlLaPaDaN on August 09 2009 06:19:23
kmzta ili nga Sallapdan.. miz u oll.. i miss being there.. i miss TOLOBOY..hello indiatagpurple, for that terms of Mayor garde nasdi ang na nagapwanan na INDIATAGPURPLE .. ok kan cka naston.. o common wad ka ang c part ay maililam.. para kan sakon its not enough. u know makidamdamag ak ang thru net but when i left na ili takay ay sallapadan almost cxa payon ita... wad naammaan mayor takay ngim its not enough incomplete to payang.. to be continued payang na projects na ay nalpas na.. who will continue? asagon eleksyonon... c bakos na..? i doubt it.. according to my source when it comes to money madam nenita is like Imelda marcos.. i like mayor garde but becoz of his wife nenita... yinam an na ngadan lakay na.. well, its only our damn opinions about our municiplaity when it comes to politics .. its our town i dont wanna see going down 6ft below the ground.. nato na dummakolak.. no lukatam na atam, u will see what you dont see.. ur just seeing it but ur not merely looking at it.. sallapadan common its not the end a lot of chances is still there.. wad kan takay na panbalinan ili takay naid c iman nakatogaw and who have the power.. Dur-as ti Sallapadan nga kuna ni Mayor Garde.. maamiris takay na Dur-as no wad concencya takay lusan.. ammo takay mit na nabalo kan adi..
Markham on August 09 2009 16:01:05
Burburtia bulong ti lapa nanpada, siya payon.....Under de saya mit si mayor sipay nandur as Sallapadan... Nantinnolong da kadawyan manasawa. Padason yo yaan ay isallapadan sakbay kay ay mankomentaryo lawlawing kan mayora naligat mit no you judge the book by its cover...No lawlawing nagapuanan na adiyo ibutos kasin...
makiah on August 09 2009 19:41:04
ha ha ha tutuw aka markham and indiatagpurple, sika mit sallapadan pay mit na innalam ay ngadan nu dim sayun dedeng...UPIL koma na bagay nu ay ngadan ..la usalom naoy ay site manyama nim way an-anwom wad atan tagtaguwan deng ..kas kanam wad kan itakay na panbalinan sallapadan adi ay depending si nakatugaw nim nu kasta na nunot takay sun si kuam ay laglagip a ut WIS IMPROVEMEnT na ili takay..mangiturturungang si mayor kan itakay.....under kankanam sinat ut nagmayat na samahan da, danat ay mansawa dida mansusuway id kabit da or what...id subpoena gapu si ututang da ay kumamkamat kan ida ta ammo da na manbayad id luklukuwon da ay tagu ta ammom... bulag ka???? yamanom kitdi ta kasta payang kaduban di puson mayor na udom matapik nu na taklay da????makatakunaynay nu ida??mastrek nu na ababongan da nu di guardiya na sumbot kansika yayang ko???ano payang na kayyad no aya???adi ka ngata napagustuan ay na winno nagimimas ka ay nabayag nim adi kan napatgan ut madin na liknamon...nu ad ano na igaw nu sika man winno pamilyam ilayat nu na mankandidato ta ilam mit na siglat nu okay???baka consehal pay ngata ut pulos no.....nakaopen mit laing na kandilom winno bulsam mang na ililam...aidm essemanon kabsat,,,,,,isardong nun na comntaryom sinat ta way ananwom rippuugen ayyaton mi ay isallapadan da mayor kan yora okay???maataki ka ngatan ut siya man na manmayoron deng.....ano ngalud ........
Classifieds on August 10 2009 04:42:33
kakaamangak man kakailian nalaka la koma ibinsabinsa sina site na buo ay istorya si pinag-ilak nim inaannakang kit...well, let's make it this way...na turay nu abuswom adi ka manballaigi...straight almost unopposed si mayor takay sipay 3 terms nandirdiretso wadda sumangdo nim ipipusan da mit kaya na ngaLud???tawan nu siano na agum....turay mayor garde tago na manidurun nu dIm ammo na convention mang2yari nato gayyem adi da ay self declared itudon tago....lumaban ita???si mayora....gapu ta kanan tago isakripisyo na na profession na ta sustinirondan kanun kaysa maiyoy si tago ay autocratic kada panguutang na sallapdan....nu kayyad nu na lumaban go....si eddie??nu kuarta adu mit milliones na iyamilika na kano sipay???for the first timE nan-iba da kan garde....panalo siya...nu man pay nanbalin ay bise ay feeling la unay mandaldalus si mayor andi sidi ay mannegnegosyo nagngato upaupana...ammon tago payun pay na mansaop si kinatago...na politika nu nangato ka unay pinagriknam bagim adi ka mAnbalin masapul idubam na kinatagom nato na sikreton politikan sallapadan..adi ay sirib winno kinabaknang nu di ket kinaduban di puso kan pinagserbi...irugim itan nu wad planom ay manpolitika...danggay da kan apo kalib napintas ta naduba na puso da ay dua adi ay agin-ngangato ay tago ammona na lugar na ay bise adi aginsisinyores...yamanon takay kitdi a ta hilux lang ut 3terms nan...na udom way ilam na papel na kuwan di AKAM ay employer Joy Mapa ad greece...intalek na kansiya ta mamintinar rang danat ay lugluganna nanlapo kan ulitog ay dakig danat ad difun nu maawatan yo..sabagay lukatan yo na ata yo siano na robbong na ay man italkan si sallapadan inka payang si mankatangkatang????annat na naakbase sinaton ammo nan alsan...nim nu kayyad nu luamabn GO FOR IT...NIM na urnos kan panlaingan umili na ilam awan sapulemon....agaammo tay idin........u
Emie Krisha on August 10 2009 21:53:54
No sakon ang ay maysa mayat mit na palakad ni mayor kan maysa pay wad mit nan asenso wan sallapadan kit wad da pay rangtay kalayan on. Politics kanam man man amma ka si nabalo kan dakos siya payon nim wad si tago na desisyon no si ano na kayyad da ay ibutos. Man may-maysa takay koma ay makidanggay si panbaloan ili takay agraman koma ka-kapitan tunggal baryo nim talamak mit na kakurakutan kapitan lalo na kapitan maguyepyep naid pay project na dapat koma kan siya ot i-impeach siya kan tapos ma-audit wake up magu ibangon ang karapatan takay ay umili.....
pintaz on August 12 2009 22:49:00
emie krisha,c ano ay kapitan na kankanam?inta ot wad mit c kapitana delia?
banbantay on August 16 2009 03:16:57
manyamanak kakailiyan tay wad gayam website takay ay taga ginungtuulan. at least, maibaga takay alsan na kayyad takay ay ibaga, kapanunutan kan obserbasyon si mapaspasamak si ili takay. adi takay koma usalon naoy ay panyama si tago, no dikitdi usalon takay naoy website ta ipromote takay na ili takay ay sallapadan aglalo itan ta ado na nanbaliwan ili takayon. ado na nanDUR-ASanan. instead of attacking the persons especially our political leaders and their family members, why not just help and be in one with their dreams, that is for the PROGRESS and IMPROVEMENT of our town. Our mayor and any member of his family, especially his wife, have no hidden nor negative interest and intention, but ONLY TO SERVE AND TO IMPROVE OUR MUNICIPALITY. Let's open our eyes. kumaysan takay ad ginungtuulan ta maila takay na nanbaliwan ili takay. and for those attacking the mayor and his family, apal lang nato. dont be selfish. uway sakon umapalak si laing kan kinasingpot da mayor ay man asawa ngim jak pinanunot nato tay para kan sakon dapat panlaingan koma ili takay na intakay panunuton, adi ay pansarili ay panlaingan nang. dapat panagDUR-AS sallapadan na lagipon takay, adi panlaingan man mano ay tago. da mayor ay man asawa ot naidumdumma da si alsan ay mamayor. naoy ay kapanunutak ot napatunayak tay sin naminsan ay bimmisita ak gay abong da, adi da mangan agingga no adi ay kumpleto na iba da gaw abong da. ida ang na mayor ay makisangsango si inintok ay tago si pannangan kan ida pay ay mismo na man ayag sakbay da mangan. nato na kusto ay panagserbi, maila si unog abong. because if you act like a king inside your house, that will be the attitude you have outside your house. but if you are a servant inside your house, you will carry that even outside your house and that is a true servant, it starts with small things. for the mayor and his wife nenita, don't be affected by these innocent and selfish people, continue doing the good works you have started becasue you are in the right tract. GOD BLESS YOU ALWAYS. DUR-AS latta sallapadan!!!
makiah on August 20 2009 13:52:25
magustuan ka banbantay....COREK KA jan...sipay naid makanamon sallapadan.....ano payang na commentom baka kayat nu pay na mas detalyado ay pinangiksplikar si alsan ay banag...ta adi mausar naoy ay site nu wad kayyad nu ay iklaro tumawag ka ta ammok alsan ay pakasaritaan lalo nato tulagan ay kanam ta malawagan ka win???703-340-0603 ta di ka kaasi manpugpugtit sinat ta whether u like it or not Madam nenita will soon be the next mayor of Sallapadan...ACCEPTAROM KADIN deng nga mas lamang sila saiyo...ida na manrabbong ay mangidaulo si ili as compared to the other aspirants....pan-aakumom man ida alsan WIS dedeng....naidon makanan takay si wad ay laing da nu pangkaadwan na wad yan nunot takay a...malaksid nu pansarili ..well bukobukon naton...anusam na MAN-UK-UKNOMON A....ano ngalud iplaim, in_____ no mit ay kanan di litog ay bantes
DESPERADO on August 23 2009 23:43:56
wake up sallapajan!!!aji kay aya towa mavain yah?!!!jakayang towa na mavasvasa go onna ay mansusuway...vaen!!!son kanni naid fon nan ajalan yo noh?!!!aji kay mavain?ilan yo kad go vangil ay il-ili?aji ja pon mansosoway...jatakayang sina na mankakallot.savagay,jana tago ay makisoway,id pon vavain ja.iparangarang ja ang towa kinajuban otok ja.masaktan na masaktan ngim sya mail-ilak ay alamid takay kakailian!!!vumangon kay tagtagowan!!!
DESPERADO on August 24 2009 01:18:34
sallapadan site na kaalasan ay mavasvasa.puro politika.politika.politika.kan sika SALLAPADAN-inta ot na ngamin ay vumangga ka si pader na?ay nalakam pay ngamin mit towa no maiyaton na toray?vay-am ta vokojan ja.tiyempo ja ita.NGIM!!!aji kanayon na piesta.lusan e vanag,mamatingga.ammom?kan sika mit MAKIAH-isaljong no nat panangatakar no si tago.jitakay ammo na masakvayan.vomkos,lumkay,matoy takay,jitakay to mit ammo na sumalono ay man-ituray si ili takay.vasta na panunoton yo tagtagowan,out of 27 municipalities,sallapadan na man-shine si chismis kada politika...MANGIVAVAIN!!!
makiah on August 24 2009 07:38:50
dispensaron yo wangon kakailian nu man pay talaga ay adi dapat mansisinnungbat sina nim uway ilugim wad kamang si depensa palpaliiwok nu macorrect na postings ay kasdiay ut adi mit ut adik ngalud sungbatan mit ta mariing nato ay gumguminga ta aid yang bagi na na panbilbilibana...if anybody has the right to comment against the administration, why not have the right to defend it too ..naligat koma ay talaga nim if they think this is the ONLY way to attack the admin then got to answer them back...umpisahan mo tatapusin ko kanan da ngalud...won Brunehild dayawok na nakom nu nakalalaing ka man, ita payang ut sumida na ginga mon aglalo kitdin nu bagim ngatan na maatatakaron.....laing ka manbagbaga kano an...atatakar kanam in general alsan danat tapno ammom, gingiginga ka payang si kindaya kanu an mail-ila mit na ubot no...analyze som na gingam nu pudno ay panbalwan na irungrungarong na nu di kit makapasakit ka nim agin nanakkom ka ang si ginga...baliwam payang na ngadan nu kano an maymaysa ka ang naglud sinat ay gumguminga....ipatpatulay ka ngarud dedeng???laingamon!!! isabit na nagadalan kan pammati nu kastoyang na mentalidad kasangsangom, I'll play the way you want to..
Way nu kasta sallapadan is BEST latta, wad tsismis ay kanam meaning UPDATED na umili.. patingga ang si GINGA na LABANAN si ilili ay kankanam ay daydayawom IGAM na labanan, guminga da si against admin MATOY da tapno ammom...yamanom ang pay ta wad FREEDOM OF SPEECH takay....
Markham on August 24 2009 15:13:16
Ala ot tira latta napintas pay na resulta na dakay ...ita ti na Sallapadan ot under microscope napintas ay motivation kan dana wad go turay ammo da ay awad mansipsipot si performance da so they will try more harder to do good for Sallapadan. Go ahead express yourself negative or positve excercise your freedom of speach.
banbantay on August 26 2009 15:38:15
instead of attacking the present administration and the personality of those intending to run in the 2010 election, the better thing to do is name the person or persons whom you prefer to be our next leader so that we will be given the idea and opportunity to knowm them better so that we can decide if he/they are really worthy to the position and we will alos be given the chance to compare them with the present administration. name them and let's see.....
sxinu on August 27 2009 09:58:43
it is very amusing yet very very saddening ay inggana sina ot kallot latta politika. inaudi ay Makiah dont let them get to your nerve. Relax. Mayamaan na kublit muging no he he he. Shrug the negative comments off.
Ala kakailyan Ammaan takayang kad na kabaulan takay ay tumulong no si ano man na mangabak tapno manprogreso na ili takay. Sigurado mit ay every one of us has his or her own way of contributing something good for our beloved Sallapadan ad ano man na igaw takay. Never compare one administration from another ngamin they have their own strengths and weaknesses. You will only get frustrated no kasta ang.
makiah on September 07 2009 19:56:55
xensiya na kuya nim ay apo jak maigawidan na adi pumatol....nyway dapat lang ay sumungbatak mit a di va adu na makabasbasa sina lainganan siya ang mayyaday mankomkomento sinaton???aysus baen....normal payang na muging ko sina nanlunit na piglat nan kaya k lang he he he
indiatagpurple on September 10 2009 03:33:20
well, Sallapadan, tell me, who makes Sal-lapadan better? my eyes are wide open.if ever u think am sleeping.talking is not enough, do what u are saying and we will see who is really the better one.
indiatagpurple on September 10 2009 04:03:27
u know, Makiah is right, u should change the name sallapadan, because u urself, u dont know how to treasure that name.i dont know who u are, but there is 1 thing we should know,Politics is the dirtiest game, and i dont need to explain to u further. but that doesnt matter, whatever u say, Sal-lapadan is in progress. just help us to make more progressive,
pintaz on October 01 2009 00:19:46
muzta ili ay sallapadan?personally,i would like 2 greet d ever handsome (FPJ kanam man!),wise & courageous mayor- mayor anggati on his birth anniversary.wish u a very happy,healthy & active long life!tank u.the reason-your ability 2 make things done...
pintaz on October 01 2009 01:23:05
hi si kakailian kada kakabagian ay wad cna UAE,ipanguloan chang xsinu,ikit tessie,ikit juliet tobias-kapintazan c puli,pintaz ka kano aya?smileysmiley,inzan analyn manggad,kapid michelle bunag,ankel berto leones & dra. ednalyn leones,inzan vivien daipan,ikit rose (piit) siagan,inzan bernadeth manggad kan asawa na,ikit geraldine (gingging) & asawa na,irene (innay) blanco,ipag marjorie andres,kasta mit kan shirley paredes pati.manlugi na winter cnan apo...kanayon na jogging mi c minansapa c dana room mates ko,every friday mit na tennis tournament mi.mayat ta maagasan na rayumasmileysmileysmiley
indiatagpurple on October 01 2009 02:15:18
pintaz,mak ka ang na?
inkumpletom pay mit. ipadlaw mo la unayen, he he he.musta kay amin dita Sallapadan.totowa na kananda there's no place like home.adi ka unay manjogging pintaz,mandiet ka ngamin a! siano aya na pappapintasam ot adayo mit sina, he he he.sika mit ay Juliet, pintaz ka aya? siano ka aya koma, kanam mit.
PULOT on October 01 2009 12:37:38
huh! naul-ulnong na bababsat kan kakasinsin ay imagayopyop gayam sinat UAE ah! Mailyakom to man da kaanakan ay Banang kan lakay nan nu makasangpot da sinat. Ala kit laglagsakon yu latta kakasinsin ta naganganas payun. Man iinnila takayang ton ad magu nu madtongan na panawaon ay panag iinnila takay kasin. Thanks for the greetings yan friendster manang indiatagpurple. Kumusta kay ang alsan sinaton ay naid maliblibasan. smiley
pintaz on October 02 2009 23:49:18
baka maliowak da ankel jojo cardenas kan melody (oday) manggad.inta sin pulot,umali kano aya da banang cna?c ano na naasawan kaanakan liezl?taga-ano?won man,ot nakapatang ko mit ah dad bababsat ay wad ad HK sin mansapa.wad pay gayam cd da regina (bibit) viernes,lina carino,kan dad dati ay wad sidin.ala ot adu na gentis c ballasiw taawon ay talaga gapus kinaligat panagbiag...smiley
pintaz on October 03 2009 00:01:30
indiatagpurple,unnay na angon ta wad naoy t.com ay pan-iinniliwan takay...ot no man-aasag-on takay pay ot di takay pay man-iila.smileysmileynaid pay madungpal ay genti yan simbaan every friday.mayat koma na moy makimisa no wad kailian ta adi ang ay puro naangdod na mas-mas-op!smileysmileysmileywanin ewing,jak payang naisanay na angol ko c saop dana tagtagowan cna...naalsom ay naanglit ay adi maawatan.smileysmileysmiley
indiatagpurple on October 05 2009 11:52:39
inta pintaz? bukodanyo mit ay Imaguwon, noy! ot si Uday, nabagyo kano siya na di ning manpauliyon, sapay koma a ta makapauli payon, mom pay na Magu ay pan igawanon, wanin, makakupal pay na naid pirak na.kanak man no wad ad Saudi si Banang?ala Pulot gawaanyo kitdi akuman, nalaklaka na man aywan ay mamaminsan.La ot musta kay sinat iyanyo ay id malallausan.smiley
crypton211 on October 05 2009 23:23:22
pulot siano na na nankasal ad abang? taga abangak pay?
crypton211 on October 05 2009 23:31:10
kayyad ko koma ay maammuan no siano na kin anak kan sika pulot? miembro ka aya si guinaban family ad subusob?
crypton211 on October 05 2009 23:34:25
pulot pakumustaam man si mayor garde kan manang banit, pati na saluquenm martinez, mustard, manuben, alafriz, norma leones kan amin ay kakabagyan ad sinat subusob kan gangal apti salapay
pintaz on October 06 2009 04:55:12
di ano ka di abange kabagyana crypton211?ammom da melvin kan lily?belleng kan eva?pakumuztaam daida wen?smiley
kulkuldong on October 06 2009 06:51:02
sumampitaw kam man mit sina parte na si nagtengnga a daya ta adi yang ngadan ni szinu na makabkablaawan yo. zsinu ka man, adiyang mandungpar na dalanta ad satwa on. nim adi bali, umuyak to gaw toktok kangatowan ay tower si lubong ta pukpukawak na ngadan no. kakailian ay isallapadan i wad si nadumaduma i sulin d lubong, isalima takay koma na kumaysan ta intakay man atendar c FAHS alumni homecoming no dec. 26,2009. manmanu naoyun i okasyun. bareng no manpabuya dad kalkalading kada pinpinaing abus i isun sin IP. inangay, nabangtit ka padi kanan da kanu pay. kmusta kay alsan sinat bodabosa. im longing for that day(FAHS Alumni HC) to see you all again.smiley
sxinu on October 07 2009 05:48:57
gud day bilakak. mandungdungpal ta ngata mit gaw lal's kan west zone a nim ano ngalud ot adita mit man am ammo. i pm konto damdama na number ko ta tumawag ka.

kasta ang pay na kuyot kanayon makablaawan he he he. ingalt and God bless kan dakay alsan kakailian wherever you may be.
pintaz on October 07 2009 23:22:53
sin pulot,wad c ng robin leones ad fujeirah.sang2pot na kalabyan.nandungpal da kano kan feddie marcelo ad immigration ot tummawag da man pay...ala,adu kamon ay i-sallapadan cna city of gold.it's high time tapno manbuangay kam c organisasyon mi ay GUDMIRTID hahaha!!!smileysmileysmiley(Gunglo Dagiti Manggagamod Iti Rabaw Ti Daga)wehehehe!!!naabak kan sin...smileysmileysmiley
labc on October 08 2009 20:47:44
hello,kakailiansmiley
kulkuldong on October 10 2009 08:35:48
ala cka pintaz, nailam na fujeirah i igaw robin non? mapa om a gaw bus stop RTA tapno ammom. pogpogto lambik kan sa mit. dua i bulan robin sinan nim bagana ang kan sika ay wad gaw airport tay baka manpa load ka kanu c du wenno etisalat hahaha oy oyongan ka ang towa kan lupak atano...
indiatagpurple on October 10 2009 14:31:59
ha ha ha ha, nato kit na kanaksmileysmileysmiley inta siano na nankidawam c load pintaz?smileysmileysmiley. maginok ka man kulkuldong, kumpolmi yang na kankanam. agungetakon a no kasta na kankanam kan pintaz.la ilugiyo kit na GUDMIRTID ta sumalidad wad iduldulinna.
pintaz on October 11 2009 01:58:18
ay xa aya tito kulkuldong?noy,inta ay nabaliktad ning no?guminga ka man inzan lupak no initdanak c load kan cka or d other way around?hehehe...won ah tito,napasyal ko na 7 cities of UAE on...cka man?ala,bagam 2 latta tsong ta manlukoy ta umoy ad oman,ta inta manadok ta pumigsa na grupo takay.c ikit indiatagpurple na maysa ay adviser.smileysmileysmileybaen!tagari ka man ilay...
kulkuldong on October 12 2009 10:45:27
walo na cities di UAE siya ay makanan ay emirates sika pintaz. ney! manbakasyonak man no naoy next month ton pintaz. anu na paw-it no kan dad aappo i wad mangga da man? nakasaganan na pala inum mi kada my frens AngAngKok n Sangsang-al. awisok to ida ay man membro si gudmirtid. sika pintaz, no mangabak na kabalyo mi si lumba kan HH sheikh Mhd. bin rashid Al-maktoum bridge, mansaganakay ta pan uyasok to na sam-it ti diro ni ballaygi ta ulay la nga mabalbalay(masukip) kay ay kakailian ay wad sina uae. magustuanak kit kan Al-Maktoum tay nalaingak kano ay sumalta hya haha.
pintaz on October 13 2009 05:44:51
wehehehesmileysmileysmiley!!!ay nakasarak kan ilay...basaom tito ta ibinsa-binsak na pito ay siyudad di UAE:

1. Abu Dhabi
2. Dubai
3. Sharjah
4. Ajman
5. Ras Al Khaimah
6. Fujeirah
7. Umm Al Quwain

noooyyy...awan tito,kapoy na research no.smileysmileysmileykasta kano pay na lumakay,mankabaw.mmm...inta?adu na watta mon aya ta manbakasyon kan?ipaw-itak 2 da ammang kan innang c dad ulnong ko ay ukay-ukay wahahaha!!!smileysmileysmiley
pintaz on October 13 2009 06:02:09
ay aho!!!nato ah...kas-anom abos ay na partner c mohd. al maktoum tsong?adikit koma ay c president al nahyan na tiraom tay wadka cnat abu dhabi.man-ikaysan ka c arabic sweets ta wad ibunong no kandad aappo takay.smileysmileysmileybefore ka maysan tito,mali ka yan dumaw-as cna dubai win?
kulkuldong on October 13 2009 06:56:00
talaga ay sitsitiyan dugdugallang ka towa cka pintaz. walo na siyudad ay manbukbukel si emirates. bilangom ta ibinsabinsak si arabik bareng maawatam:

Wahed. Abu Dhabi (capital)
Itnayin. Al Ain
Talata. Dubai
Arbaa. Sharjah
Kamsa. Ajman
Sitta. Umm Al Quwain
Sabbaa. Ras Al Kaimah
Tamania. Fujeirah

adim kad suluwan na kulkuldong tayya siya na mangmangtod si silaw di lubong. no maikalangokong kay si gawan di kapangotan, adikay bumdong ay man ipukaw si ngadan ko way kulkuldong...at your service. no kanayon ka ay man illado sika pintaz, sukatak na ngadan non si wakiss.
kulkuldong on October 13 2009 07:03:31
matmatliwanang towa na tulim wakiss este pintaz, kanam may napasyal no alsan na emirates, adi gayam payang na Al- Ain.? ammom na Al Ain? wad tadi sidi nim adiyakang kit um umoy tay malagip ko si ulitog gay kalbo ad magu. wad pay ad Fujeirah nim bay amon, adayo unay. maymayat na lumban kabalyo ad Nahd Al Sheba. ala dakay kakailian, umali kay mit a makisawsaw sina ta adi mi yang bukbukudan kan wakiss na man in inniliw.
d gambler on October 13 2009 09:08:54
hello kakailyan, maburburtiaanak man no siano na kulkuldong pintaz? itdanak man si clue?
binongan on October 13 2009 11:11:34
guys, i have a little concern about including the king's name (UAE) in our conversation here. It would be better to avoid, since the Law of middle east country differs from our own.one of these is not to include HRH names in stuffs like this.just a reminder folks,in case we forgot.It's better to be safe,it might be interpreted in a wrong way aglalo nu makadateng kadayda...remember,the net can be accessed easily.Hi to everyone anyway!
kulkuldong on October 13 2009 11:20:57
pang ngaasim pintaz. wakiss ka on no mangtod ka si clue. bay am a ta manpanpanonot si gambler. gambler ka ngalod no adim ammo na man sugal hahaha. keep it secret pintaz. tay uway sika kit pa tito tito ka nim adiyak mit kit am ammu kan sika. saksakayakang na panagrespect no kan sakon. adiyak tito kan sika, lalo way adiyak tita kan sika. mabalin ngata ay mapogtowam na awag no kan sakon no pangpangom na a,e,i,o,u isun koma si tita, tite,...and so on ensopot.
kulkuldong on October 13 2009 11:28:03
thanx 4 d suggestion binongan. atano naoy mit ngamin pintaz ay naoy? muy na ilaman na presidente. nim no si ap apo si dubai, totowa ngamin ay um umoyak ad nahd Al sheba manbuybuya c lumban di kabalyo. siyana nakaammuak ay kaaduan mit laing ay mangabak si ap apon di dubai tayya kabalyo na na manlulumba hehehe. again, t.y. my fren. adi ka unay mannerbios
indiatagpurple on October 13 2009 23:25:14
inta ay inakomam si maysa na emirates di uae kulkuldong? adi ka man, there are 7 emirates in the uae, abudhabi, dubai,sharjah,ras al khaimah,ajman, umm al qwain, and fujairah, manpugpugto kay pay mit. the others on a ot parte na angon. anyway, regards to all Sal-lapadanians, hi to gambler, musta kay alsan sinat iyan yo.and to uncle cowboy, my best regards. hi also to Pulot, sir, agwaam ta wad abos cutie pie ay asang.
pintaz on October 13 2009 23:51:09
korektos babatos antitos de labatibos ka ikit ay indiatagpurple!!!smileysmileybagam man kan tito kulkuldong ay kabaw ta i-search na xan google.com?ay inayan...al ain is not a city of UAE ulitog wahahaha!!!pustaan ta.smileysmileysmileymano na pustam?nyahahaha!
pintaz on October 14 2009 00:27:16
won tito kulkuldong...adi ka madanagan tay adika ibuksilan...ammok mit ay adu na INCOGNITO sina site takay.agsao ka mestra belen!umagyat da ngamin ay maamuan na kinatao da.of course,they have their reasons.and to tell u frankly,wad da mit kit tagtago cna ay man-us-usal c naduma duma ay aliases ngim na kinapudnona,sungsungbatan/irasrasunan da payon na pammagbagi da.haan aya ilay?bari bari...
kulkuldong on October 14 2009 02:31:23
yak pati yak kita. bay am man ta ilak to no totowa. sipay kalkalmangawak? inangay! kayaligak na mankatangkatang si gawan di disyertowon a? totowa nat kanam wakiss-pintaz, baka pati sika kit tolo na alias no. agcomment ka asimto pagpagirodan gaw #2 way alyas no baen. kumusta gayam c binongan. sounds familiar. nail ilaka ngayta ad VMEI kan sika ngayta sad man ag agto si banga no umoy ka manbakasyon ad ahas ay lugar JFK.
binongan on October 15 2009 10:15:06
hahaha! weng,si ano sit kulkuldong? si uncle magsino? hi uncle.hope to see you around.MWUAH!
maestra belen on October 15 2009 15:37:36
ano na madamag? kumusta kay kkailian?smiley
kulkuldong on October 15 2009 18:04:39
na pannakaawat ko si indiatagpurple kit dana pana purple kano na tag da winno nassi kolol din pongton sarokod ni ayat da hakhakhak. wad kit ngayta a ipalpal om dana udom may tago way pana. biangkon! diak mit mangimon!

alla si binongan, totowa ning ngay sika sad mail ilak ay umoy manaksakdo. dandani ka maipangdol si lallakayan nay bato. mangtod kan to man kitdi ta natrilix kan coversil nga samsamaem bo?
maestra belen on October 15 2009 19:35:27
kumuta kan anak ko ay robin sinat uae? mansingsingoot ka win nakkong.smiley
kawong on October 15 2009 19:42:32
ilugin man ngata pintaz na mantultuli ay isun kan amanan. si sangapulo ay inbagan pintaz maysa ang ning na kumusto no adi ay sumablay.
indiatagpurple on October 15 2009 23:13:22
ha ha ha, halla ka kawong, adi ka mit a mankaskasta. no need to mention no maminsan win?ala sika mit kulkuldong kumpolmi yang na tangtang abom.danat ot madi ay panagipapan. no need to go further. mkayama si pada ay tago na kasta.
smileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on October 16 2009 01:30:21
ala pardon di ab abo indatagturtle. jak pay kit malabikas son si napalao ay imon kon. manyamanak no kasta tay nalawlawagan na utok ko. atano wad ngamin gaw buang ko na silaw ko kan adiyak makasilaw si wakas. lagsak ko napalalo tay isun ka si sabsabong di kalbasa ay umoy ko sassaopon. ot naoy yay lagsak, adinto pulos magatgatadan si ulay pay ngata sangapulo way turo ay nuang. smiley
kawong on October 16 2009 01:48:19
ay apo ammon tago on ay kasta si pintaz indiatagpurple wad kan siya on no ma apsan. ma apsan ta palsagok si dinikot. man katong itan kam man kan pintaz ad sadag lalo ni piyastan natoy.
kawong on October 16 2009 01:52:26
piyastan man natoyon kakailian adu man na malamot yan kamposanto on. isun pay kitdi si piyasta na pam pamay an takay ay i sallapadan. adi ay isun si udom ay moy da ang ot isun man tugkol si kandila. ad sallapadan ot pirmi man handa pay na tag taguan. isun kan makapa apal na wad bis bisitaona gaw kamposanto.smileysmiley
kulkuldong on October 16 2009 22:49:29
wad ning mit pigdal lay iyas no sika kawong. inka ilbonon a ta wad inka bisbisitaon no umapal ka. bhuahahahasmileysmileysmiley
pintaz on October 17 2009 01:45:20
matmatoyak c amang.nakupalak ning pay kitdin ay manbasbasa c kankanan yon.inta tito kulkuldong,nan myembro towa c anti berena leones cna site takay?wahahaha!!!smileysmileysmileyman-umaak ita...numona ta kanayon ko i-mention na ngadan na cna.ala ng lupak,mansing2pot ka ah ngamin.ibagam abos ay sukatam na asawam.kuho.ul-ulay ka abos ay naoy...smileysmileysmileysmiley
pintaz on October 17 2009 02:06:06
hoy kawong,adim mit ah iwaragawag...ssshhh...pudno ka man kuddong.c ano ka abos?adim ilamlaman c kalbo ot andi kano ay inumbal na kukod na ata nankalo man mit na rayuma nan.smileysmileysmileynasdi na makankanan ay mafia.lord of d gamblers.smileysmileysmileycka on ah na wad airport nan yayang!!!
kulkuldong on October 17 2009 02:44:33
wakiss-pintaz, mankapin ano kay pay kan lampitok ad gangal? kan inta ay sakon na pandamagam kan baen... ot dakay mit na mankakabagyan. si sinnid dang pay na am ammok tay sya na nan amin si tabakon apo way sabbak no kasdiay yay manmaga si apo way dimlong. ot no mail ilak si pasado kapitan nay dungait ay apo ta malaglagip ko si apo fauzto bunag ay ummantatado na pag aman kukod na.
sika kawong, nanpaamma ak si sapatos no way sawiri tayya adi mit mabalin no bukonay pasadya na sapatos no. bawing mit na pag aman kukod no ta unnayang no wad pamaw is no nu umoy kay makipiastan di natoy kan inangay lamona hahaha.
Hasser on October 17 2009 17:15:34
Brod ROBIN ad ano na gaw no Dubai or Abu Dhabi, kanak ah no taaw na gawnon takdang mit gayam... di bale basta mayat no ano na raket no cnat ita... adi ka man unay sinaton, dahandahan nang ay kanan i manila... adim unay ponyun nat ubon no baka umali na idanak cnat brod... paSYALON kanto no muyak ad iraq..
Hasser on October 17 2009 17:19:54
ipabasa yon to man kan LUPAK na msg mga kaanakan baka adi na payan na practice na man e click c internet....
maestra belen on October 17 2009 19:29:25
kaanakan ay pintaz anna ay man ad adalak ayman internet sina yan da uncle nu ta sya mit na usu itan. masapol mit ah ay up to date ak. Bay am ta awisok dana udum ay iikit nu sina ay isun kada Lilia, Sabet kada innid ta man adal da mit ay man internet ta padason mi mit ah na chat ay kankanayon mi ay manannaag.Kastoy gayam na chat ay kanan da.smiley
pintaz on October 18 2009 00:23:43
ay nakasarak kan madam berena,ammom pay na tugtugkolam cnat yan keyboard on?hahahaaayyy!!!manpasulo ka yaan kan ankel ireneo ah ikiiittt!!!smileysmileysmileyno xa ang mit na colt 45 kan red horse na ammoyo ay bitbiton kada inang malsi kan inang lamona,umno kay ngarud???nim ala di bale,basta bagbagaam c ng lupak ot ni,isukat na ning na kailyak ay idanak c sabalin.pagalup na ang ngata no adida langlangkayon.
newil on October 18 2009 03:10:36
hello wing kumusta kay mit cnaton nabayag mit ay adi ta nanchaton dakkol mit gayam na anak non and hello also to your wife kahit d pa kami nagkikita wad to mit guguwardiyaamon a tay babai mit. nabasak gayam sad greetings no kan kai sin b-day na in behalf of kai tenx a lot d na payang masango na maninternet bc ngamin payang xa omoy da no 19 ad kalinga xa ngamin na available ay slot close ad abran kada la union. maburiboran tay ado payang na kurang na c cases na. kakaykaysan innang adsangadom napukok sin bagyo sina baguio. ok ingat kau lagi jan and god bless...
sxinu on October 18 2009 03:34:09
binungan, na kulkuldong ot guapo kan lapitin ng tsikas he he he. si ano ka pay nakong? sakon na damdamagom kan weng.

kulkoldong, kamano kumaysanam. mabalin manpaw it?
regards and bless u all!
newil on October 18 2009 03:43:41
hello kaanakan ay pintaz musta kay mit cnaton kumusta mit c xino wad pay c mariam cna abong cna ay manigigaw sad anak mng tisyang amammom? mangalala c dentistry ad UB. intay nganngani ning manaala na tirada u cnan iyang c ano pay nato kukkuldong? id pay amammok c alalias cna aniway ala pinpintason u ta wad panrelaxan ay basbasaon cna... ammom no cano ak iyang? ingatz...
newil on October 18 2009 03:46:03
inangay sin sakon naoy hula time... newil
sxinu on October 18 2009 07:43:50
am ammoka man insin newil. musta kay mittin. ala ot anusan u a ay banbantayan nato kaanakan u ay araba biga ka pay makalpas mit si ambisyon na si biag.
sxinu on October 18 2009 07:45:06
xa man pilmi na anakay dana maniinnala na patang da uway no kanam ay man iinnangaw da ang ot wad latta masigaban.
kulkuldong on October 18 2009 08:06:15
Newil, my frens hehe. tlaga ay kasta sina site takay. kanamang no manlalagab na membro nim nadisdisiplina takay payon pay nim dad makanan ay propesyunal. palalo na yaman ko tay wad naoy ay mabalin na puro itnog bukon nay isun si udom may di mi maaw awatan kada kawong ay manugang inang lamona tay naunog na inglis da.

inta newil ay si pintaz na pandamagam no si ano wak? am ammo kan newil. sika si willy ay basat ingok ad subusob. sad pagsasapit na na "Pangpangit ilan pantingwalak kan dakay?" kanana tay galpak ngamin. ummoy ka pay nanpasyal ad jubail sin diyoy.
sika mit sexinu, baka mamati si binungan, ot no mailaak si personal baka pis itona na buang ko naid to silaw kon. manpaw it ka nim cash, adik kayyad na adu na tampong na ay kumaysan. nakasagana na kulkulantong ko won ay kumaysan. dua ay kambaya ay tampong, maysa ay kalton kan maysa ay lakasa.
bisi mayol ay kalib, muyak sabton gaw erport si lugan no. no madika, adik sika ikampanya. smiley
indiatagpurple on October 18 2009 10:56:17
nakakkaayat kay man! La dear newil, ayaywanan yo payon c Mariam a ta wad payan na ay naisina si dana babsat na sina. Pudno ka kulkuldong, bagam kan manong non a ta ibilin na si koreo ta inka sabton, smileysmileysmiley,adim man istorbowon si Chong Kalibon.ay i, totowa ay si Chang Berena ka? wonno nan am amma man na aanakay dana on? man uma kay kan chong Ireneo, pasungadana ngata kit na ikakaysan yon.
smileysmileysmileysmiley
maestra belen on October 18 2009 11:47:53
Ala kulkuldong adim liuwan ay takodon ay nalaing si antap nato kalton nu kan lakasam ta adi mabuyakyakan yan erport. Umslikam to kada dana ibak ay mayoritas makisarabo nu sumangpot ka. Isuksok nun to yan brief nu na cah ay paw it da ta adi da madlaw ay ado na kwalta ay adon nu. smiley
maestra belen on October 18 2009 11:50:23
si manong yu mit ayirenio ot very busy ay man ap aplos si manok na ay para tadi da. Umoyak mit madamdama an munisipyo ta innak ilan nu ano na latest ay mapaspasamak sidi. Ammo u mittin ay maysa ak ay committee bin every occasion sidi hehehe!
kulkuldong on October 18 2009 12:28:21
nabutittit na buang ko ay nansida si laoya ay ulon di camel. gawan man di labi yon. uman andap man na nabsogay buang naoy gayyom yo way kulkuldingon(kulkuldong kanak koma, adi mit maediton). ummuyak ummisbo, napangot pay mit. napigsa na angin na sina gawan disyerto. kanak no man al albis tay maiyangin na napudotay albis na. isbok gayam ay maipalpalsiak ay maiyangin gaw kukod ko buahahahahahahahah.

ala maestra belen... no si ano ka man. welcome to the group of UMPAW:D:D:D
batang on October 18 2009 17:51:20
OH! KASINSIN NAY BILIN! NAKAADU KAY GAYM SINA ON? NALIGA KITDI TA NANPATANG KAM KAN LENLEN TAY TUMMAWAG MANIPUD AMERICA OT NAIBAGANA AY "MAMANG, MAN LOG IN KA MIT GAW T.COM, INATIW KA KAN KAWONGON KADA ANTI BELEN" KANANA KASINSINNNNNNN? AY APO MAYAT TOWA NAOY AY NASALSALAKAN. ADIMANG PAY INBAGBAGA AY NASAPA. ALA KAKAILIAN, KABLAAWANAK MIT KAN DAKAY. ADIYANG SI INANG NGAY SHARON ALYAS LAMONA NA AMMOYO. KUMUSTA KAY ALSAN SI IG IGAW YO. KUYSO! MAYAT TOWA MAKALIWLIWA. JAK PAY KIT MAUMA ON. NIM INTA AY PURO KAPITAL NA SULAT KO BILIN. STENOWOK KOMA NIM BAKA ADIM MAAWATAN.
newil on October 18 2009 22:13:00
win sin no problem nalaing pay piman c mariam pasalay mit a tumawag c mng tessie kan sakon. plano na ay kumaysan ad magu no sembreak da baka nex wik masolo na mittin a ay kumaysan ad igaw takay. sxino kamano ka man umali manbakasyon nabayag ka mit cnaton a xa? cguro manenenjoy ka cnaton xa na dim malagip na manbakasyonon ot ala ot enjoy life to the fullest ay kananda...smileysmiley
newil on October 18 2009 22:25:08
if u dont mind indiatagpurple c ano ka pay dedeng? ajak man mapudtuan no ano ka mabalin maammuan no c ano ka? dont worry w/ mariam she's in good hands nalaing pay piman yan skuelaan da tay maililak mit na odom ay quizes na fluent mit ngamin c english xa na naid problema...smileysmileysmiley
newil on October 18 2009 22:34:24
kabsat ay kulkuldong nankamali kan a no ibagam ay isubusobak taga magu ak dinamag ko kan kaanakanay pintaz no c ano ka tay jak magets na alalias yo tay xa na mapasigak. ajak payang omommoy ad jubail c lakay ko na wad sidi ita ad yanbu akang ommoy sindiyoy ibak sad anak ko lamman jak payang amammo kan cka. ala ot c ano ka man ngalud ita? oh, dinamag kanay mismo ha....smileysmileysmiley
pintaz on October 19 2009 01:04:02
hello manang newil!!!kumuzta na inzan ko ay mestiza karabasa???yamanok tay nansasarak takay cna.adi ka madanagan dungngo tay dakam kan kulkuldong,mankagallaban kam.wad ngamin pagsasao ay ang magnanakaw,galit sa kapwa magnanakaw wahahaha!!!smileysmileysmileynato ay tago tapno ammo yo kakailian,nasingpot...aglalo no nakasuyop.smileysmileysmileysmileynuman pay nalaing ay kumantiyaw,naanus payon pay.padasona nu uy-uyonganak ta ipulong ko kan kalbo ta i-side kick na xa ta maipalladaw ad limbo nyahahaha!!!
sxinu on October 19 2009 01:23:25
ay inangay ka pay inaudi ay kulkuldong id cashko sad inpattonang dana lokal ay ref kan aircon na wad ay ipaw itko koma. unnayang pay wad usalon da ad masaliwa kan idaw.
alisi sin newil naid payang ap-ap ugatko asiak to kumaysan no mapno ta jak to manpaulin. mangalaak yaan pantangdanko manguma ad lantagan ta mulaakang to si katila kan kahoyon. patagok mit ad batilang kakaisuna ay tawid ta ammaak pispan kan manmulaan sagibsib kada balangig, agudong, kool kan onnok.
pintaz on October 19 2009 02:05:46
hahaha!!!smileysmileysmileyman shine na taga-subusob on.annat c mestra belen,kawong ad salpay kan batang.adi ngata ay inam-maan alsan kukuldong ay umpaw dana ta wad akom laglagsak?agsao ka man tilyang!!!ti mangan ti sili,magasangan.hehehe,peace kulkuldong!!!
pintaz on October 19 2009 02:35:36
hi to tita makiah & family!!!nabuyak dad pix da iyang yan fs ngim masadutak man e-mail.busy ka ang unayon aya?manparikna ka mit ah.to tito cowboys501,ummay-ayam ay parten lubong bigla ka mit ay naikupa?naid payang anak yo kan tita trins?smileysmileysmileyagawaan yo ah.regards to ba-ang & family.
kulkuldong on October 19 2009 03:02:13
kabsat ay newil, kasanu koma ay maibagan pintaz no si anowak kit mismo pay ay siya kit dina ammo no si ano wak? welcome kan sika batang. tlaga ay managimun na i magu, maan anu koman no sumali mit dad isubusob ta ma divert na tong-it da c wad kaes eskana ay banag. adiyak sadapon ay nan amma sina. tlaga mit a ay kayyad dad isubusob na makigaggagayam. ala zxinu, iyalim to nato paw-it non ta maisimpak na takod na.
allowin on October 19 2009 07:14:39
hoh! talaga ey taraki latta apo mayor gaw luglugi na naoy computer no!
jakam man mit tay ikinjaya na kumablaaw si manlulluwagey pudot kan jakay lusan. man aammu takay mit ngata lusanun. sakon si julius "allowin" gayao taga LGU. lawingok jakay utapon si diritso, pay-ok pa side view.smileysmileysmiley
indiatagpurple on October 19 2009 10:41:16
ay e, kakaayat towa dakay, makakaan si iliw, ala insan newil, intaon ay jak payang magets, man ila tan to yan ym ta ibagak no saanowak.ala kulkuldong, adim man aduwon unay na tampongnon. naligat pay na man atoto.unnay no man tay maysankan. paw itak koma si apo pidling si redwine a no mabalin.
sika mit manong sxinu agayaang na iyugat no aminon, amkok talon ugat no, mapmapnom pay ngalud.
benemerito on October 19 2009 13:34:01
hello sallapadan! miss you na! smiley
benemerito on October 19 2009 13:42:10
para kan sxinu, hi! nabasak ad comment no about sallapadan barrio (gitgitong-ol) makapasakit likna! just hope adi ka polos naisogtol no ad-ano man parte sallapadan igaw no!smiley
kawong on October 19 2009 17:44:28
ikyos mi pintaz adiyak ay isalpay. taga subusobak. ikinduba kaalubak si mistala ay donay kan ikit ay innid/romeo. ala kulkuldong maymayat no na kapatos ko ay itod no ot sad isun si subok di alado ta manlimpiyo na kukod ko ay kawing ta may mayat payon na panagdalan ko no wad pakipunsyonan. mabalin ay ipaw it mo si kadarasan ay panawon ot ni umadanin na piyastan natoy adu na paki panganan baka adiyak ilugan kan ulitog ay inngo putok gaw lugan na ibaganan to man ay mandalanakon ot baka maisigtol to man na bawing ay kukod kon maikapos.
batang on October 20 2009 01:49:11
alli mit kan kawong mit. madlawang unay yay alias no laing nato. man idanak ka a ngamin. adu na naalamay moy nangagodong ad obot? ikumkumukon yo man ngata ang kan ipagon. man isang at ka mit.

unnay man allowin dakay? nakipagmembro pay mittin. ala dakay LGU umalikayon. makaan towa na tong it. nagan ganas na man chat.

win gayam bilin, anu na update? matoloy na port ilocandia winno apatot beach? wad two piece ko. saggaysatan ton. kuam na kin ngato, kuak na kinduba winno binnonot.
sxinu on October 20 2009 03:58:46
benemeriton apay adi mabalin mandawat dispensa? nabayag ay nanpadispensarak gaw bangir ay site tay wad pay nadamag ko from greece. sallapadan barrio na poon ko, buklat na dummmakdakkolak kan sakbay tinaynak pinas bazar kan sallapadan bo. na aparko. kasano koma ay uyawok. again, am very sorry no wad nasair nim naid intensiyon ko ay man uyaw. gitgitong-ol is only a descriptive word, right?
pintaz on October 20 2009 04:58:02
ala batch ay kapidwa benemerito,mammakawan pay c Apo Dios,itakayang to kit ay tago on?alsan ay 9 brgys. di sallapadan no malagip no,aglalo c un-unana ay tiempo ay naid payang nasemento ay kalkalsada,puro gitgitung-ol di kitdin?kaita ang pay ay naimprub na ili takay.kan maysa,if u go back to xsinu's message,adi na mit inuy-uyaw na sallapadan bo.,di ba???on behalf of my uncle,my sincerest apology kapidwa.in-pm ko ckan and u know who i am...cheers!!!
allowin on October 20 2009 07:47:29
gaya ka yang na! sena ay sete, nauunog ge etnog na maus usal. no engleson yo na get getong-ol, "little rock arkansas". kanana kabarreo.huh! pay letong no wad lugan na e brain. nan eyayam brian no na! jika kad maap apsan. teraom met a na emagayuteng se adjecteve on pay om se etnog. elan u kad jana ujom ma membro. man aala na patang ja nem akum je ragragsak kanam man? pay ante belen no, je pon maapsan tay anjo ottet na. kasta takay koma lusan sena e sete mga brod n ses. kan maysa, sen 2007 payang natay sao. maka awes pansen mgamen no jad nauunogay etnog na mausal ya. ***** u lusan! papada takayang hahaha.
kulkuldong on October 20 2009 08:55:34
uway git gitong-ol na igaw takay, adikay to pulos maitibkol basta tilwonak kan dakay ay pansilaw si labi. ala sexinu, adi man mayamaan na mood non.baka maammuan kapitan ad bitinan, umoy na putdon na wire abreco ta adi takay maka chat."KAPITAN AD BITINAN NALAING MANGIYOKAN". totowa si allowin, masapul ay na man join sina ot dad anando na ***** da tay panrayray aw takay ngamin danat tay termino si amin nay kakailian ay wad si nadumaduma ay sulin di lubong. ala pintaz kan idatagturtle,kasta mit kan dakayay udomay membro, itoloy takay abus na man pipinnadamag si kapadasan takay si biag ta wad panliwliw an dad viewer. ilam man ot palalo na lagsak da batang kan maestra tay makachat da si kawong! baka pati si banaya ay asawan SB kuls kan dad udomay mamayoritis kit manmembroda no madamag da. PEACE Pintaz, man ilataky no week end bo?
indiatagpurple on October 20 2009 10:23:42
usto na kanam kulkuldong, no malpas wangol ko panatallusak luktan tingguian.com, pankaan bannog.musta na Sal-lapadan itan? moy takay koma mit makireunion ad Arnoldus dakay,balbalwon yo a. chang Berena, igalbong nonto manpicture ta ipostno ta wad mit a di inkam buybuyaon ya?smileysmileysmiley
sxinu on October 20 2009 10:35:53
ay adi pay nayamaan na mood ko inaudi. kasta ang pay. allowin mankalkalimusta ka kadpay wonno salidummay ta ikwam sina site. manang berena mantultuli ka ang pay mit. into ikitay lamona on ta ishot takay man abo si redhorse on. daksona mit na gin ay inumon.
kawong on October 20 2009 18:09:36
hello batang. ay apo naid agudong bilbildong na owad. ta umoykam ad dulduli mangala si bagatol ta unnayang pay ay sagpawan anting kan manong ko ay palaon si nabaog ay koldis ta adikam ungtan kan tatang ay pausto no umoykam makijaming kan inang ay lamona (a.k.a sharon) asimi dagason si inang malsi libasan mi si chang berena tay igukgok na mit isun kan danum na serbesa ot maatiwan kam asinnanto payang isukibot na maysa ay boti no adi masiputan. kanamang no umis isbo tay mantugaw ay man pauway ad angyob gayam iliblibas na ay iyalok ok ay sun kan sprite na insukibot na ay serbesa.
pintaz on October 20 2009 23:44:33
no si ano ka man ay creator da kulkuldong,batang,kawong,allowin kan mestra belen,sipupuso na innak panagyaman kan cka.pagsangpot ko payang si wangol ko,xa on na t.com na umuna ay tupar ko.makapakaan si suyop,iliw kada boredom towa dakay.smileysmileysmileymakigkigtot pay kit danan kawanglak ay pana,patan kada briton tay sunak kan si makupalon.total kaput ak kano.hahaha!smileysmileysmileyumali da makisamsampitaw ay manbuybuya c pix kan padason da basaon piman ah ngim adi da mit maawatan na udom ay comments tay itnog mit yayanggg!100 points for u kabsat.smileykip it up!!!smiley
pintaz on October 21 2009 00:32:07
last reaction ko man maipanggop c word ay gitgitong-ol kakailian:no basaon yo na comment ni banbantay(ilan yo gaw ngato)-dated August 16,2009,mabasa yo na kanana ay "GINUNGTUULAN."he/she pertained it to sallapadan as a whole.and so,adi ang ay sallapadan bo. na gitgitong-ol no dikit alsan ay brgys.besides,i don't see any reason tapno padakkolon takay naoy ay issue.with all due respect to u batch,no maminsan ngamin ot maganasan takay ay man comment xa ay whatever comes to our minds,insigida ay isulat takay lattan without knowing ay makapasakit gayam tay alsan danat ot akom ngarud laglagsak ay kanan kulkuldong.mistakes?we're only humans deng...
catch u on fs or facebook.besos to charish...
batang on October 21 2009 01:54:39
alli manin!!! naillado ka kulkuldong..."KAPITAN AD BITINAN NALAINGAY MAN AYWAN SI BAKA AY KABBAAYAN" kanam a tay adu na baka na. tinawonay umanak nim paspasigay pot-ak.
batang on October 21 2009 08:03:53
kasinsinay bilin! nailam no ad ano na ummayan nan iinnuman da baliling, resty, rojan, chester kda ramses? naid manon sad mangokopay patowon. kuhohhh! adi uyaw way wad dumipasdipas gaw likod abong. inkapos da manonnnnnnnn na kakkaisuna ay puonan. tam-awam man sinat gaw da sabeth no wad da kada isis. mapang-ol kowang ngata dana ay tagtaguwan.

ala mit kawong! siya ang towa na ngis-il no na adu. into na bagatol kan agudongon! naid man binonaamon ata lokmosom mit na simbokolay agudong.
indiatagpurple on October 21 2009 10:45:03
batang, intapay sika ay naganas na tiradamsmileysmileysmiley:.Ammon ngalud chang Berena ot busy mit ay makitupingsmileysmileysmiley.tapno adi maikapus na puonam, aduwom a ngamin.Ot ala sika mit inaudi ay benemerito, adi ngata mit ay intentional na kinanan ni sir ay sxinu, bay antakay naton, way ad ano basta ikindaya ay kanan i Bangud, wad latta git-gitong-olna.smileysmileysmiley
kawong on October 21 2009 17:40:55
inta aya ay padpadakkolon yo nat word ay "GIT-GITONG-OL?" what's the big deal?... (nato ay inglis ot inak nam ko sin innak ngummina si bitsin kan pamminta gaw istol) no "union skin" ka benemerito you better not visit this site. PAJAN PITOT!. no man il iltaw ka si suway w better close this site. mayat na chika chika pan iinnamangan ot sabali na isag sagpaw no.
kawong on October 21 2009 17:53:44
inta batang? adim nasiputan aya ay pinakan da yaan si bitsin nato patom ta mankulipattay ta adi nakakadlaw ay isukibot da umoy da paltiyon ad toloboy mailanto mit apo ay gubat na dotdot na ay inkalida asidanto mansusup si suako da ay sabsabali na saop na.

ay apo kan batang adiyak nakangis-il ita tay pinalsagak kan tatang ay pausto si wasay palagop na ita no serbesa nassi nakabote ot in gukgok na. gayam inisboan inang ay lamona nassi bote tay adina kan mabilokan sad olinola. kasano mit aya ngalud iplaim ay mailana na olinola ay nalabaga ot pinanbalin mit tomson ay helmet tay sya kano si DARNO!
kulkuldong on October 22 2009 01:40:05
hahhahhahahahahahahahahahah! danat na kusto way membro. nataray na imahinasyon da si panlagsakan padada ay tago. ilan yo sakon? uway bukonakay tago ot malaglagsakanak pay? ala payang tagtaguwan, sigulado ay umap apal na udom may munisipyo tay salpadan laeng na aktibo kan wad sense of tumor obot da hahaha again.
allowin on October 22 2009 02:27:32
huh! yanasse yad kankanakay OTTET engles na on "sense of tumor". sweldo manennnn! nawaya man na kayang de manadakon. maid in gemani kanam man!? anti belen, ajim kad bagbaga kan malicel igaw ko wot mansingil. baliling a kan mcneil wad gonnat buloy tsong raffy buyada bold. anu ngarud, ajija mit mapadaan na garaw. akyat sa bintana kanam man?!
indiatagpurple on October 22 2009 05:11:59
diding benemerito, musta uncle ay Dangwa on? taraki payang? musta man mit chang Linda? ay i, vayagak achi nakadtong sinatoyon, maudi alik sinat ot sin punpon uncle Gilay. mustan to cha chang Linda ya? awad payang dad achu way avocado ad bantilid? ay e, iliwak lang mali sinat.
d gambler on October 22 2009 06:09:54
Hello Sallapadan, noi nakaadu kay mit gayam si topic on napokawak gamin si mejo nabayag tay ommoy kam ad syudad daguiti saleng. kablaawak man dakay alsan, totowa kay ning ay batang kada kawong? taga UAE kay ning mit alsan as in! jejeje. anyway, pintaz musta kan masang? kablaawak man mit danat ib ibam ay briton? naposaksak da payon as in bagbagura flower? ala sige ta mamingsan to vos.
maestra belen on October 22 2009 06:35:06
ay apo ka kaanakan ay indiatagpurple! Nabayag pay ay nakudpayan si ikit nu ay Lindan! Natoy payang sin 2007 ah! Natoy si Cancer. Dakkol mit ah na tulong dad nan igigawana ay pamilya ad Manila. Adi da mit ah sya binaybay an inggana si panagsakit, pannaka ospital na kan pannakaikaysan bangkay na ad Bazar.smiley

a sina kan ikit yu ay Dionisia Canalar (DUSING) sina manarimaan tong its! hehehe! Maginok kay ot maamwan man uncle yu ay Irinion. Secret takay ang ah. Anna ay manswerte ak ning ita ay laban. Luck, alaxan, draw kanam man! Plus Hits! Umakam!
Wad kam it
kuyangyang on October 22 2009 06:47:46
kumusta kay kakabagyan ay isallapadan kanglunaana kan dakay ay kakasinsin ko ay imaguyepyep. Kumusta ka kasinsin ay Pintaz? Kanayonak kano mit ay awawagan sina sya na ita ano na makanam ay uwadak itan sina t.com? Kalaplapo mi ngamin ummoy nankali kan appo ay dagami si mula na ay kaila ad atangoy. Wad manin ah isukat na si sabon na.

kan dakay ay adi makaam ammo kan sakon, sakon si Kuyangyang ay anak ni kagawad Tony Bagsil kan Alvina Bagsil ad Maguyepyep. Ikit ko si Sintang, ulitog ko si Galong ay nan alom kan manang Pintaz.smiley Ngem daksanggasat tay adi mit ay sya na type ni manang Pintaz si Ulitog ko ay Galong hahahahay!!!smiley
indiatagpurple on October 22 2009 07:13:07
ay e, nayaw awanak mit gayam si damagon. thank u a chang Berena si info, ala ot may she rest in peace a! bayag ngamin bassit ay naidak sinaton a ta naikamangak mit sabali ay lugar. ot ala Chang Ber,agwaam a ta kumaysan kan, mannumo way itakinan ka kan chong si lapak, ha ha ha.Musta mit si Chang Dionisiaon, kanak a no wad ad merica.la gawaan yo na mantong-its ta pabaratuanak to a!
indiatagpurple on October 22 2009 07:16:53
tutuwa ay sika si kuyangyang? winno kankannam manon? Ala ot pakumustaam to si taraki ay ulitog ko ay Tony a! Ala piyestan man natoyon, inkay to pay tugkolan si kandila dad wad sidi liklikodyo, ilaman yon to mit ad Laplalpog ay igaw dad nadudungngo way am amma takay win?
kawong on October 22 2009 17:58:17
sipay wad kano search ad sadag? madama kano na pre-pageant da. sakto no piyastan natoy. wad pay kano parade kar kararua.
kawong on October 23 2009 00:45:17
kulkuldong intanto od ad sadag no labin November 1 (labin piyestan natoy) ta wad silaw ko ay umoy man aludok ay mangala si at atang da gaw igaw lab labon. sayang tay adinto payun ma amin dad kalkalading ay kanon ta unnayang pay ay wad pan pulutan mi kanda inang ay lamona kan inang malsi ta uway man uk uknom si chang berena adimi itdan tay adi pay kumti ay ngumina si shoktong ta igalbong na mit na mantong it yanda dosing. adi pay nan papigas sin naitayon na iyasna naliwayana gapu si tong it.
kulkuldong on October 23 2009 02:31:20
malagip ko maysa ay wakas, ummoy ka kawong nan akaw si langaw kan sabong kalbasa ad lapga. madamaak kay mansusup si nektar di sabong kalbasa. nantaluwak si bulong d kalbasa tay nantugaw ka gaw sag-on ko. pinogsitanak pay kan sika. wad pay inbatim ay isun si kolol kalbasa. palalo na panagsilad ni ngilaw. pinadas ko mit towa ay nilamanan ot ay apo!!! kuwamang ngilaw nato inandila ay inbatin kawong. nim na makasdaawak, inta pay wad buok kawong gaw baot ulpo na? kasta kam koma mit tay insecto.
kawong on October 23 2009 18:43:41
noy kulkoldong atangang pay na kabaolak ay umoy iliblibas no kalbasa ot adik kaya ay umoy akawon tay malusak mit no gudsak. adiyak mit a um umoy ad lapga patinggaakang ad laplapog, obot, tano kan sab sabawil. agaya ka ang mit. tay no umadayo ak ot bilokonak mit kan tatang ko ay pausto kan daksok na malibasan inang ko ay lamona umoy maki inum.
mz agen on October 25 2009 13:30:30
alo sallapadan kakailian kmzta....
pintaz on October 26 2009 00:51:58
kasin kuyangyang,welcome to t.com masanggg!!!totowa ka ngata wonno puddudto kanuto ka manon?hahaha!!!inta abos ay iyalom no na kabagyan ta ay galong?laad man abos na anakay na...inka pay tulongan c apo ta ay dagami man-awit c katila ay nakali na ta adi kaasi.abos man pay ta tulpak,nakubbon to payang.ala,kanayonom ngalud na umali dumap-aw cna ta nalaglagsak payon na panag-inniliw ta win yayang???
pintaz on October 26 2009 01:12:59
tank u anti & ankel si lunch ay insaganayo sin last friday.sinigang ay hipon kan lapu-lapu kanam man.gimasen 'kit!!!malagsakan naoy riknak ay makiib-iba,makaila,makipatpatang si kakailian kada kakabagian ay wad sina gawan disyerto.gentis plus tingguian.com,sus kit kumpleton ah!!!smiley

ala jak ibuksilanon no da ano kay.u know who u r guys...tank u so much!!!smileysmileysapay koma ta an-andu payang na panag-iibba takay.adi ka unay manchi-chicks 'tog,pinpintaz sirsirib asawam,wad payang aya pan-ak-aknamam si kasta?ay abbay!smileysmileysmiley
pintaz on October 26 2009 07:22:02
batang,request man chang!!!adowom kadpay na man post cna ot maay-ayatanak unay kan cka...
luganak c lom-oy on October 26 2009 07:36:43
helo kan dakay lusanay nabiag. sakon si basat yo way linda magalim. mabasbasa mi si tangatang na sulsulat kada pakumusta yo. kan sika kaanakanay indiatagpurple, nabayagak pay yay pummiso. ot yamanok a tay malagipak payang. aju kam pay sina ay isal-lapadan. wad kam lusan sina singit. jumaw-as kamto no uno c november sinat ili takay. manpauli kam no dos sina singit awit awit minto na reglegalo yon a kan dakam.

ot nassi maipanggop kan kaanakanay benemerito, nanpappainopak kan siya. inbagakay uulitog kada kakabagyam paun pay lusanay wad sidi yay site kanak. ot ay apo, palalo na ukos na kan jakay. ala kastan ot aju kam payangay lumugan kan lom-oy. musta kay lusan.

sakon si Uday- pakumustaak man mit si ipag ko way kapintasan. paw-it kay si redwine. malingsiwak uminom. kunustakay kano lusan kakabagyan kanan mama.

adi kam kad aw awagan si banig. kagula mi. un unnay na na kalkalajing.

sakon si bakosay Ido, ala panay inapok, mansulad kayto si pabolitokay lapa ta siya na iyatang yo no uno.
allowin on October 26 2009 08:03:44
bari baiiii! kunon jakay, pati kalalua pay on ja mit makichat ton. sigulajo way bungga man na petsa uno won jakay, aju na request jad kalalua wad ad singit. advance happi h-allowin kamembrowan sina ay site.
batang on October 26 2009 08:27:39
ay awaninnnnnnn!!! kasinsinay bilin? bumangon kan ta ingka ayagan da inang lamona kan kawong! manpattopat takay ot awaninnnnnn! lummugan kano dad minatoy takay kan lom-oy, adu na paisaganada ay salsalamsam no uno. umali kano dad iban tatang tagbat ay boboloman sin world war II. ala kawong, manpulbos ka ta maadubal nat ngis-il no. baling wad mankulsunada kan sika ay kalaluan dad boloman ta unnayang no wad mansassaop si kuam sinat tay KUMMAGOGO.

baliling! mangalaka si pato way pansokat yo si inakaw yossi yay puonakay pato. libasomon a na paton molacio winno si apomay polat. adim kakkaanon na sippit na chester no adobowon yo ot siya na paboriton d ulitog yo way pummiso. nassi ngamin sippit pato na agnana habangay itangad na na serbesa kan bangkaana na istolya.
indiatagpurple on October 26 2009 10:24:13
Ay inangay, no siano ka man ay luganak c lum-oy, way no ang angaw, yamanok no nakadtong payon na pakumustak, ala maysamaysa takay koma ay mangikarkarag si dad ummun una ay pummusay. sapay koma ta wad dan sadi naikari ay disso ay para kan ida,ala ammang ay dimmaga,no ad ano man na igawyo, dungdungwion kanto latta.
kuyangyang on October 26 2009 17:19:41
Apo ay Ido, ado payang pay dad mulam ay atap ay lapa ad kus-ob. Bay am ta mansag itak to ta iyatang min to.

Uday, wad naliuwam ay inrequest kan Pintaz, sad pinadis ay dinangtal adim irequest?

Ikit ay Linda, si tita Precydangs, adim pakumustaan?

Ala agawaan yu na pumila ad Salpay ot inggana kano ad angyub na pila din kayyad na ay lumugan kan Lum-oy. Inta ot mabalin ning mit pay kan Kinay na lumugan? Inta ay kaykayyad da si Lum-oy?

Nasdi ning mit sad kankanan da ay FREE RIDE? Jejejeje!!!!smiley
kawong on October 26 2009 17:47:01
ay apo mit kan batang. man ululnongak man si alutang ay pantikook tay kibot ka mit si shampoo ay kananda. pirmi na panangisulok no si shampoom gaw kagaban manok ay ado na ayam na siya ay usalom nat shampoom ot ibagam ay adu na kutom tay gumanamlat na gatol na gayam ummitlog na ayam gaw ulom si kinakibot no. wad man sad sholpan ni apo ay sabil inlibas ko ay innala sin gidam wan bibillagan da ta wad mit a usalok ay manminnat kandad boloman no pyastan natoy.

babalangomang batang nabayag pay ay naid si baliling sina subusobon tay nakaslok si wangolnan. sakyotib na wangol na siya ay da resty, ramses kan chester ang na mabalin ay man ak akaw si patom sinat.
luganak c lom-oy on October 27 2009 02:43:38
dakay ay iinapok ay wad c ballasiw taaw,sakon si apo yo way Bernardo Bintocan "baculi". kanglunaana kan sika apokay ropak. man isangpot kanto c pamada ay rekonti ta wad usaron mi kan dad aappo yo way nanpaspasado. wad kam ita sina session hall mi ad singit tay inpatugaw mi payon si capitan del barrio Remundo Alafriz ay pangat mi. Board of Directors mi dad papasado mayor si sal-lapadan. sakon mit a na foreign counsilman da. naganas pay na kuami ay kasasaad sina. siyana adi kay madanagan kan dakam tay no anu na wangwanglon mi sin sibibiagkam, siya payon ita nim adikamang kit maila.

sakon si litog yo way gaspal. adik mit umoy mabisita di bay-akan ko ad urdaneta on ata anna mit si ikit yo way summusoknob kan sakon. syana ibilin ko kan brod balinggao ta isangsangailana bassit. nim brod, adim kalkallongon a? banigok sika.

sakon si magsino- manyamyamanak unay kan dakay kanglunaana kan insin nay akong. punponasak pay dad luwam kasinsin sin simamassayagak payang gaw bario hall. napintas na igawmi yay lubong. noman pay kasta, adiyo gan ganaton na umali sina dakay kakailian, man amma kay yan si nabalo. adiyak padpadaan ay naid nan isikoban da ay abong kan sakon. illadok mit laing a tay siya ang mit na witing na inboddong ko.
luganak c lom-oy on October 27 2009 03:01:49
kaanakanay indiatagpurple, annaak abus ay lummugan kan lom-oy. si antim linda naoy ad bazar. no manpadlaw kam ngamin ot umugyat kay mit siyana napippiya naoy internet ta aji kay umogyat kan jakam. ala inapokay kuyangyang. nanlimpio payon nat utok non? ot si tita dangs yo won a ot bay-am sinaton ta manpalis ja latta kan insin zxinu way mantintinikling na anniniwan ja. wad pay liklatok i in upload kaanakan i ang ang kok gaw fs na. buyaonak to siji yon.
pittogo on October 27 2009 03:41:05
ay inangay pintaz kan kakailian ammoyo nangabak gayam si lampitok si casino dakay....500 kanu intod mayor puonan da ut impalmuon na ay impisok yan slot machine ay i tay tuloytuloy kanu ay bonus ut nangabak si P536K inangay gasat gasat.....
sxinu on October 27 2009 04:49:29
inta kay pay ay kalkalading ay umali kay sina. umoy kay gaw nakaikariyan yo ay lubongon. may you all rest in peace!
kompolmi kay ang pay mit ay kakailian ay isallapadan. mano ay alias na maysa ay tago kan dakay sina ay site. si ano ka ay lugan kan lum oy inta ay insin kanam kan sakon.
sxinu on October 27 2009 04:58:54
naillado kan a kuyangyang. inilam wad mulan din apo ido ad kus-ob ay lapa. atangoy a na panmulmulaana.

kakailian, may i humbly request - manmaymaysa takay koma man ikalalag para si nadagus ay ikakaladkad ni pasado bokal Innan Cardenas - aman da bokala nancy, mayors garde and gody (bucloc), margie and others. thanks and may Kabunian bless all!
abongpanday on October 27 2009 09:27:10
TO all cabagyan isallapadan...Please extend our best regards to Mr & Mrs Lizardo Amasi ....family friend.
batang on October 27 2009 10:34:12
ay apooooooo! pay towa kan pittogoooooo! into na ummay ayam may paltin lubongon? adi ka ang manpappaila sina subusobon tay sigulado way iltaw lakay pigaw nato lakat lakat gilgilamat bugat no. unnay na ang kit tay wad si bantogo ay nan dungdung ngo si inpotlay tinaynan yo kan ummoy nan alado si kummalanggikang ay pallikong bakos no...sika tong-og gay pittogoooooooo. wad ita payang bebe almalite no? naidonnnnnnnnn!
indiatagpurple on October 27 2009 12:01:22
intay naid sungbatnon kaanakan ay pintaz, noy........ pusokkkkkkk........ agkebbakebban sa.Nim inta pay ay karkararua mit na wad sinan.hello kakailian ay i Sallapadan.....intapay nasuyop da ningon.
mz agen on October 27 2009 13:18:48
kakailian c anu kay pay ay kawong kanda allowin kanda luganak lum oy inta kumpolmi ang kankanan u ay lumugan guminga aya mt na natoy mt dakay ot nalpas da ay natoy on dakay pay mit.........smileysmileysmileysmiley
mz agen on October 27 2009 14:00:04
nta pay omapalak mt i mansolat c kailyakon,apok i pintaz ilam c antim i lita t adi manpappaalom kn loman kan galandin.nalaboson i makiasawan.ck mt kaanakak i magcino cnat kaaduan balitok i ili,kaanom n baklamon t adi mansayat n poltok mo i son kan asbinan,kamno kay manbakasyon?isangpoyanak 2 c balitok t manpangiponak i apom.
konyabela on October 27 2009 15:29:42
kumzta kay ay kailiyakitaga sallapadan hope ay mayat latta....godbless you all
kawong on October 27 2009 22:17:37
ot nabalo tay nangabak si lampitok ta adi man akaw si ingina na si DAMO ay kananda. ta nato koma na panpanunotanan ay sumaldong ay manlako si DROGA.
indiatagpurple on October 27 2009 23:18:47
ala kakailian, way ano na kankanan takay, adi koma unay, madi payon pay no wad mapaspasakitan. smileysmileysmiley
allowin on October 28 2009 01:30:10
inta ka ang na kawong ay concern ka unay kan lampitok? hehe. tsenen. dan sa meh nalimed nga ayat mo ta apay kasta t banat m when it comes to lampitok?
sika mit kilad! apay adi ka lummugan kan lom-oy kit nabayagay pummita si kilad? naillado ka si alyas no sika. napya pay no balintag.
kunyabela, lasang ka payang? baro wak pay. bareng sika koma na makagasat ko no available ka payang a. malaksid no aji yun.
pintaz on October 28 2009 03:10:35
na inlugi mi kan kulkuldong ay topiko adsina ot pappaamang kakailian adi ay manyama si pada ay tago.no totowa kay ah ot iparang yo na kinatao yo...madi na kasta,yumama si laglagsak.

everything you're looking for lies behind the mask you wear.
pintaz on October 28 2009 04:21:10
to pittogo-la ot takay ngalud bumaraton ah.manmano na gasat ay kasta mamah!smiley

to kilad-no further comments.silent water runs deep kano pay.smiley

to peng-kasta kano na baak ya,kumpolmi pakaisalatana...bay-am ta ibagak to lolanggg...smiley

to allowin-dispensar,may2sa ang na account ko cna and u know that manong ko.mok pay kan cka,baka siyam kit ngata.smiley

to kawong-sorry ka na lang chang,pintaz is far better than kawong way ano ay anggulo.nay na angon tay jak inusal cka ay code name ko.otherwise,mansinnukat ta si lupan hehehe.

ala kakabagyan kakailian,ilan yo mit ah bassit ta adi kay manyama si tago,alsan takay ot wad buyok ay italtalo na si biag adi aya?as far as i know,naoy ay site ot naam-maan tapno pan-iinniliwan,pan-didinnamagan,pan-aamangan kada pan-aangawan,NGIM!sad adi mit ah koma kabsat,man-idown ka si padam ay tago.si Apo Dios pay ot adi masmasuyop...

remember,what u sow is what u reap.
allowin on October 28 2009 07:53:37
pannajap ka talon na pintaz! adsak mit invaga ay alyas no na kawong. malasin payon pay na tirajan ji tago. ajayo mit a ay sika na kankanak. ajo mit na ammok kay umar arubayan kan lampitok kada naging ex gf na. pan iiggawak buloy ja yana masaktanak mit si tirajan kawong kan sya nim injalan ko la si ang angaw tay kasta takay gonna ay site. naid man imula si upil winno apsan. peace kawonggggggg & pintazzzzz.
luganak c lom-oy on October 28 2009 08:15:40
sakon si pasado sb doming trongco. idawat ko kakailian ay itultuloy yo na suporta yo kan bakos ko. panligaana kitdi a tay wad si lum-oy ta maiyebkas mi mit a na liklikna kada kayyad mi ay ibaga kan dakay ay tinaynan mi. ala kilad, dummanon payon pay na pakumustam kan dad ibami pakailamanan ulitog ay dinong dong ngom. na ammo da ngamin nay kilad ot si lubuam saluquen siyana kanan da ay naillado ka si alyas no. nim dakay ay sibibiag, na kilad ot si indiatagpurple. kumusta kay alsan. isagana yo na braha no uno ta wad ikaysan mi no dos ad singit.
konyabela on October 28 2009 09:14:09
elo to evryone kakailian i taga sallapadan.allowin jak ay valasang on wad asawak on aju pay na vavvalasang cnat gaw takay inta ay di ka tumama na simpaom ngamin na panagsilig mo ta awad mapun taam a.itod mo a na #mo ya itxtm8 ka n kayyad mo? god bless u oll kakailiyansmileysmileysmiley
indiatagpurple on October 28 2009 10:32:02
nalaing man na pugtom luganak c lum-oy, nim ay e, adi pummunta no.
kawong on October 28 2009 17:27:42
to kawong-sorry ka na lang chang,pintaz is far better than kawong way ano ay anggulo.nay na angon tay jak inusal cka ay code name ko.otherwise,mansinnukat ta si lupan hehehe.
wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !... NICE TRY!... & MIRROR MIRROR ON THE WALL...
binongan on October 29 2009 00:43:03
to peng,(whoever you are) please don't ever ever include my aunt Lita in such topic (posted oct.27,2009) I find it inappropriate.Thanks.
indiatagpurple on October 29 2009 02:45:45
usto nato kanam inapok ay binongan, inta kit dana tago ay naid maammaanda ay nabalo ot biangan da alsan ay biag di tago, ala ayyyyyy.taw-an pay.
kulkuldong on October 29 2009 03:27:36
ayyyyy! salamat binongan. nakamonitor ka gayam ay kanayon. sika na mediator, ampire, middleman- sentensiador, hues,panglakayen, ken daddumas pays. lummawag manon naoy silaw buang ko won ay nakabasa si inyetnag mo ay balikas.

makapasadot towa no mamingsan na manlukat sina ay site tay wad dad tago ay man iyebkas si sigab nakom da sina babaon si alyas da. kinatalkok pay na kasta ay alamid. kayaligan yo si uleg ay oy-oyawona si banias tay ando na ipos banias. nim di mit ammon uleg ay an-ando na ipos na tay manipod tang ngod na kit ipos nan. sika mit kilad, nan angilo kan? saan mo kadi a nga iyaneb dayta ruangan ta sumlek ni kulkulding nga umay makiib iba kanyayo nga imagayuting. kingkangkengkungkwang(makauma ita na amang ay hahaha).
indiatagpurple on October 29 2009 05:25:18
ala kulkuldong, nakaadu ka manon, inta aya ngamin ay parikut yo na alias tago? pay dakay,, nankaiwala na alyasyo,ammom no ano gapuna ay kilad? ngadan apok nato ta adi maliowan. nato kit na kanak ta adi ammo na istorya ot un unaanyo.na importante jak inbagbaga ay si kulkuldong ot si noka payon, kan si noka payon, siya ay bay an yo latta ngamin a na kayyad tago way ikwa, madi pay na nasirib unay, tay sakon amin ay 0 na knowledge na sin idi si computer, jak ammo man amma si i.d. xa ay classmate ko na nan amma, imeaningam abos, ita atakarom manon.ano wang ngalud ta kalayadnon kulkuldong?xenxya kan a kasta ngamin id pon ammo na.
pintaz on October 29 2009 07:24:55
awisok man mit da ate gayno asawan burngi,jennifer martinez & family,kan tito jojo cardenas ta umali da mit tumabano cna.

kulkuldong-umali ka abos no bigat cna dxb?la ngalod ta manpakan ka manon...smiley

insan binongan,kamano mit na long table non?bakos kan!smiley
pintaz on October 29 2009 07:33:21
to kawong-manpatang tan to no domingo tay day-off ko c 2 days (fri & sat).baka cka ngata towa sad napukaw ay kasingin ko.naligaton,adu na inwalikat kalbo ngamin ay pinutlay na.la allowin,adi kay man man-innala kan tog ay agunanon...man-amma kay kitdi c album yo ta man duet kay.tagariiii!!!smileysmileysmiley
mz agen on October 29 2009 12:55:03
soli a binongan c nasapit ko solllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii unay ya.......
binongan on October 29 2009 22:16:52
hi peng,thanks for your kind understanding.Mwuah!Cuz pintas,basta am looking forward to meet you and super duper to sit istorya ta wen?hug and kisses.say me hi to uncle magsino.
binongan on October 29 2009 22:24:33
uncle or manong(whatever)kulkuldong, kilad and everybody in here...Good Morning!!!!smileysmileysmiley
mz agen on October 30 2009 05:53:40
helo binongan tga anu ka pay .....
konyabela on October 30 2009 06:08:39
naimbag ay vgat u lusan cnat kakailiyan apo ay mangiturturong ikwa u mt a na historyn sallapadan mt ta wad mt basaon kan ta maamuan mt na history na ili takay ay sallapadan ay kapintasansmileysmileysmileysmiley god bless all kakailian
konyabela on October 30 2009 06:15:15
sun kan am amuk na binungan a cka mt nin sad kasinsin ko..
konyabela on October 30 2009 06:23:36
kumzta kan kulkuldong am amok ngata pay cka.
kulkuldong on October 31 2009 01:03:42
maim imagine ko no kasano na kinapintas kilad no kasta ay maap apsan kit. kasta ngamin naoy dinong dong ngok ay kilad, uway no adi sya na kankanan sina gaw love letter ni kulkuldong ot sya na makulding. kaawatanay ay ayatonak payon kan sya mit ay isun si panagayat ko si sabong kalbasa. "I LOVING LOVING YOU TOO MUCH MY DEER KILAD". I keep on waiting waiting for your responding on my lovelife offering and acceptation of my purity propose. come fly with me to the galaxy and show you how rainbow and cloud 9 connecting people of nokia dream. i am yours and you is mines, so please say...I DO I DO I DO and i will merry you antytime, anyplace anywhere in the world of fantacy. ;);)
kas pammanoknok ay adiyak mantoltoli si ayat ko kan sika kilad, uway damagom kan kutkutdo.

konyabela,bokonak ay tago. maysaak ay insecto. kasinsin ko si al lalakap kan ngilaw. olitog ko si antatado. sika koman a na man ikwa si istolyan di ili ay sal-lapadan. baka ad adu na ammom.

gud morning mit a binongan. gud evening to payang.
indiatagpurple on October 31 2009 10:32:58
won la kulkuldong nangabak kan.
konyabela on October 31 2009 12:20:02
jak ngalud amu na istolyan ili takay cka a kulkuldong adu ngata din amum tay 2mayab ka pay clawam lusan ay pangot cya ay man ikwa ka man c amum....
pintaz on November 01 2009 01:23:29
happy halloween kan itakay alsan kangrunaan kan 'tog allowin!!!
konyabela on November 01 2009 07:43:05
pintaz cnu na allowin pay?
allowin on November 01 2009 08:40:27
taga LGU wak konya bella. tana ay sungka kan interesado nay kan sakon. julious gayao. busat ko alsinia kan alsinio. sika man. yana na number ko: 00971557245911. tawaganak ya? happy allowin.
konyabela on November 01 2009 10:09:40
ad anu gaw mn allowin anu ay planeta na yan mo anu ay code nat 009 dubai na yan mo?wad ngamin fren ko ay single ta ipatxtm8 ka man kan cya....
kulkuldong on November 01 2009 13:40:16
sexinu, madam, kalang ngakang payang naoy bay-on, tampong kan lakasak, mabalin payang ay kalgaan si way anu way maikalga. ot no kayyad no won a ot ipaw-it no si pintaz. adi da ngata mit matiliwan gaw custom tay isun si dolowing. ala ot owayon yo si ang ang kok ay gayyum ko ita ay gawan labi tay sigulado umoy kay kumustaon ita ay fiestan dad kalkalajing. no 10 na flyt ko chang. pauli yak dec. 10 payon tay wad mit sina c bettak a lalat.
sxinu on November 02 2009 01:01:50
kulkuldong, inta abos ay ipaipaw it no si pintazon wad pay abos tumulong kan da apona? bon voyage angon a. inpattok sad ipaw it ko koma kan sika a ta kanam ay cash ang na awatom.

allowin total taga lgu ka, ipadas no man ay alan na historyn di sallapadan sinat munisipyo.

binongan, kumusta kan nakong. hope to see you soon. wad ka mit gayam sinat kaalluban igaw ko.

regards and God bless to all!
kulkuldong on November 03 2009 01:49:37
hi Kilad, long time low see! i'll b missin' u. always keep in mind...you are always my Kilad.

uway mankalaikilad ka on kiladladilad konto latta sika.

to ol of u in this site, your insect fren will be out for a few weeks to attend world insects summit for climate change in the Philippines. hope everybody will do their part in the protection of the environment.

to my loving Dr. don't worry while im away. nasingpet si pintaz n xzinu dont 4get ur medication n diet hehe.
pintaz on November 03 2009 04:05:33
ano kano?ay-i intay ammon aya insekto na man-english payon???ano nasdi,makan???no worries kulkuldong,your habibi is in good hands.smileysmileysmiley

pasalubong ko ah?man-isangpot kanto si pait,siksiklat,kamangog,pako,lapa ay atap,sagibsib,ingan kaag,kulat,ngulay kan sabong kalbasa.mmm...imas talon...smiley

no naid danat kulkuldong,adi ka manpapaulin...smileysmileysmiley
kulkuldong on November 03 2009 08:25:44
ingay! wakis ka talon sika pintaz. tigammom la ngalud on naid daton masija si kamas ton timpo. siya payyan nat ipaalam kan hakon. sitsitiyan dugdugallang ka towa.

san sit kalayad no ngalud nga gingaek, mag insik kak? tinnotoo sitonen. diyaken payyan? naid man ta matatao kantonen. pabasabasa da ngameng dida met magsulat.

ke bukbokodan ta manon a pintas na mantintinnoli, nim true to life adi kitdin? walang plastikan.
sxinu on November 04 2009 02:05:18
kulkuldongmanisangpot ka kad pay si pinalkang ay ugadiw (bungsilan) kan sad first class ay bagoong ta wad usalon mansulad. nakasagsagiid lawa na saop na no mansulad ka si langaw sagpawan tinuno ay ikan. hay ta mabsog ka mansasaop. panay kalni ut-utowon dana kakuwaltowak napno bos mantika. pumahayblad. total knayon mit poblacion si kabagis, ibagam to kan xa ta bungonona maysa ay bay-on pangasinan bagoong win? namaymayat koma manon no sad native ay manok na isangpot no. inangay payyyyyy!!!!!!!!
ocean4soleil on November 04 2009 05:14:45
for glamorosa, hello mag online ka sana,musta na si islam, yung bunso ni maong kisap,is der a way na i can communicate with her?namimis ko na sya e,tumira kami dati sa bahay nila, musta na si manong nya?musta na sila alona at manong roy, awad da sito?wad kad account da sito?tnxsmiley
pintaz on November 09 2009 00:23:44
kulkuldong,pay ummoy ka towa nan jogging ibam si bettak a lalat no sin parbangon?uh uh...wadkam jumeirah beach mit.nailak na miskol no pasado alas singko.naidon ah,inbagam koma nasapsapa ta naki-join ak kan dakay.la ngalod,happy trip na lang.singsingpot ka win?bay-am ta every friday moyko banbantayan si kumander no.
pintaz on November 09 2009 00:41:53
to dra.,man-ila ta al muteena park every morning bet. 5:00-5:30.adika unay manpaseksi,umamod man adi kay manbagay kan sawamon.maapsan kit no kanak ay beauty & d beast kay wehehehe!!!smileysmileysmiley
sxinu on November 12 2009 00:04:12
musta kakabagyan, kakailiyan. noy pay no kaysanang si kulkuldong, naid kumtit sinan. wonno siya na akin alias si kilad, allowin, belen and etcetera. news from sallapadan para kan dakay babsat ay adi payang nakadamag. lumaban kano si garde banawa para mayor. si noemi batoon (manin) ning na bise na.
d gambler on November 12 2009 07:16:45
kulkuldong silawam man na dalan mi? no umonog kano pay na kolkoldong si abong ot naamit na makmak no. kanandad lallakay. kamano aya na panagpapalista si panagkandidato? balak ko na man sanggunian dakay. supportaranak man pintaz? and d rest?
maestra belen on November 12 2009 18:47:50
aysus! Adi mabalin! Lumabanak ning mittin Lilia!smiley
pintaz on November 13 2009 23:04:51
nato na kanak kan cka sin idi payang d gambler.tiraem bayo!!!nim na question,mangabak ka ngata hahahayyy!!!baka isun ka ngata kan badong ay inbotos na c enteng,adi na inbotos na bagi na hahaha!!!but who knows???baka ckan to na man number 1,nalpas ti raya raya kanamon...ala ngalod,kumaysan kan ta isangpot no na sangabay-on ay pirak.sakon to na maysa ay adviser no.ibak da ching ching kan thelma.itakilloy minto mit c mestra ibet,kumpletos rekadoson.smileysmileysmiley
pintaz on November 13 2009 23:57:24
anti berena,bay-amon...kuho,losing breed ka ang ngalod ay kanayon.baka ma-high blood c ankel ireneo,kalkalo adi ka man palubusan moy makitong-it kan dakamon.baka pati inum,ma ban ka.wad pay ita ragragsak non ikittt???bay-am ta padason kano da anti tonik,lisnay,edita ayat kan lanay ti deppaar na ti salapay,sabet,anti gudanay,inang lamona,anti myrna marcelo,kan anti innid c subusob,fely asawan olidan,alet,digan,thelma sanay c parten gangal.ngim no sumango kan c ankel pikpikan,kapilitan kan sumanod na thelma.ano na makanam ngalod ita mestra belen???smiley
sxinu on November 14 2009 01:59:55
d gambler, ipost no na cvim ta ilanmi no mayat na platapormam ta suportaan ka he he he. malay no baka sikanto na pader di sallapadan no matigamam na politika. masnang berena, adim ambisyonon na lumabanon wad pay abos kainumak no mansalak ta ad subusob? adim to masangon a na makijamming tay kababbain to ay makipulapul ka si naduduba ay tagon sun kan dakam.
sxinu on November 14 2009 02:08:49
mestra belen, musta si ikit ay lamonan. mailiwak pay makijamming kan xan. mayat kit na lamlambing na no mailaak ka xa ad poblacion. lalo no msantutompong da kadad babarkadana. how i miss them....
sxinu on November 15 2009 02:17:23
happy birthday kulkuldong!!! itagayan kamangon a intallayan kam mit kan sikan. masapul ay no manpauli ka ot man awit ka si pait, atap ay lapa, native ay manok kan dad wad ay masida ita ad igaw takay. enjoy your vacation. once again, a blessed and wonderful birthday!!!
indiatagpurple on November 15 2009 15:34:17
noy! birthdaym aya kulkuldong? ala ot many happy returns of the day a! adika man unay sinaton Subusub, pakumustaam si lolok ay Pedring a! la agwaam na manpauli ta adi mailiw si bettak no sina!
kawong on November 19 2009 00:37:49
am glad i'm back!... inta ad ano kumaysanan kulkuldong?
an-anusak on November 27 2009 22:00:37
inangay ta mayat na patangan jana kakafagyan ay i-sallapadan....kakkaapal..muyak go bucloc kun naid pay maila mit ay mayat....keep it folks!smiley
sxinu on December 01 2009 04:14:05
halloooo kakailian ay wad sinat pinas. any news no da ano na kakandidato? kulkuldong man ibinglay ka mit a si damag. agawaam na manpauli. man awit ka si sangabay-on ay pako.
an-anusak on December 01 2009 21:54:33
mayat na politics ita tita sxinu...laban da cong.kan molina ita......
donggay on December 02 2009 05:05:48
naimbag nga rabii kakaillian, daguitoy t agbabalubal no mayo....
nenita cardenas vs. garde banawa para mayor.. para bise mayor met da mayor garde, kurarad, ken nanding semanero....
laban t agkakayong... hehehesmiley
saluyot on December 02 2009 18:57:45
ay wow pintaz.... sipay sika gayam na star da sina sallapadan site hehehe! mayat na salestalk no masang... magustuak!
banbantay on December 02 2009 20:53:21
Political news in the province of Abra as of Dec. 1, the last of filing of COC.
For Gov. 1. Bersamin 2. Sinugo
For Cong. 1. Cecil Luna 2. Joy Valera Bernos 3. Ching Valera 4. Mailed Molina
For Mayor in BAngued 1. Dominic Valera 2. Ryan Luna
Sallapadan. For Mayor 1. Nenita Cardenas 2. Garde Banawa
For Vice Mayor 1. Garde Cardenas 2. Freddie Pataray 3. Nanding Semanero
pintaz on December 02 2009 23:28:45
banbantay,ummayan manong calib isidro?adi sumangon winno nalpas na term nan?anti noemi batoon is also missing...ala ot mayat mit ah no dua ay cardenas na mangabak,kakkaayat...ngim kas-ano man no dua ay garde???tagariii ay kanan oday...smileysmileysmiley
sxinu on December 03 2009 01:29:48
Nancy Cardenas-Lupang - bokal; Nenita Cardenas - Mayor; Garde Cardenas - Vice Mayor. I have nothing against them, been one of their supporters ever since but something is wrong. Very, very wrong. D'gambler, into naid ngadan no nailak. Sabagay politics in Sallapadan is not the game for the less financially-privileged and service-oriented persons. Let's just keep our fingers crossed ta whoever wins ot iburay da na serbisyo da si ili selflessly.
banbantay on December 03 2009 06:15:37
Vice Mayor Isidro stepped down and filed his candidacy for SB and he together with the Brgy. Captains, elders and leaders of different barangays INDORSED mayor Garde Cardenas for the vice mayor gapu tay naid man give way kan ida kanni Freddie Pataray. Noemi Batoon is the chairwoman of the party of Garde Banawa and will not be running anymore to any position. NATAGUWANON.
banbantay on December 03 2009 06:19:57
Kumusta on sir sxinu. sya ot payon ay adi ka mail ila ad magu no kumaykaysanak tay wad ka gayam si ballasiw taaw ay kanan dan. unnay no man sir.
pittogo on December 03 2009 07:17:01
anuwon na madamagon kakailian smiley
pittogo on December 03 2009 07:56:24
babantay... anuman tumalay ay para S.B kindly list their names?
damag ko ot tumalay kanu anak ma'am noemi batoon.. si cheston? totowa naddi?
pittogo on December 03 2009 08:04:52
inta anu kayyad no sawon banbantay NATAGUWAN kanam kan ma'am noemi? kindly elaborate please...hehehehe
saluyot on December 03 2009 21:59:35
ay wow! maysa mit si chestonon ay sulkon na "palitiks"? wad aya asawan chestonon?
sxinu on December 04 2009 01:51:13
si ano ka pay nakong/inaudi ay banbantay? nabayagak pay sinan gawan disierto.
da ano pay na adviser ni garde banawa? isun mit si inaannnak na namay ana si line up nan. mayat mit a koma tay young blood, they are still idealistic nim analizing the political mindset of the voters in our place, nakapsot da ay man-guyod si botos para kan xa.
pittogo on December 04 2009 02:55:49
amuk aya kan urat!!!.hehehehe
banbantay on December 04 2009 05:26:22
advisers ni banawa ot si noemi batoon. na line up da si SB are the following: ling ling paderes, bert tubana, bilyo valera, josie dacuyan, bing bing andallo, tonton bayongan, cheston batoon kan waltingan rodriguez.

gaw line up nenita cardenas, aduda ngim na oficial ay candidates are the 5 incumbent SBs plus pedro alafriz, corazon leones and kisap dalieng
banbantay on December 04 2009 05:46:12
si ikit ay wallingan pay na asang ay kinunbinsi da ay para SB koma ngim adi mit nantuloy sya si waltingan na inalada, it sounds alike ngamin.

Other candidates for SB are: Belen Leones, Jaime Agaid, calib isidro, eliza dakiwas, selvi torres, sebio cabannag, molato balingoay. pasensya ta ida ang mit na malagip kon
pittogo on December 04 2009 08:42:04
nem anu na maliknam anu man na ad adu ay makaltaw ngata go bangil wenno go admistrasyon?
pittogo on December 05 2009 01:11:33
banbantay sya anu ka pay?
banbantay on December 05 2009 08:06:00
e d sakon si banbantay. u have the choices now manong ay pittogo, sika na pumili yon no da anno kayyad no ay mangabak
pittogo on December 05 2009 18:00:34
makabangil ka wenno makaadministrasyon ka banbantay? man anun nu ibaga mon?hehehe
pittogo on December 06 2009 00:04:02
smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 06 2009 01:50:33
banbantay umayamon? sunbatam od yad damdamgok kan sika la noy?
banbantay on December 06 2009 03:37:35
jak ay makabangil winno maka administrasyon, na igaw ko yan din panbalwan ili takay ay sallapadan. no si ano makatulong si ili kan kakailian takay, sidi na igaw ko. sika man pittogo?
sxinu on December 06 2009 04:23:34
i appreciate ur principle banbantay. hope u wont be influenced by anything. stand for it. persons like u are what we need adi ay isun si kaadwan ay gapu ta kabagyan dan or wad ittoy ay naipalamanda kan idan xa na isikaddan. patronage politics. killo ay panirigan. read my pm.
pittogo on December 06 2009 04:40:21
sakon honestly go admistrasyonak ta mailak mit uway nu kasano wad maitulong da sina ili ta kay banbantay... amum banbantay nu bumangil ta kay man ngaminon manlugi takay manin si naidon nem nu admistrasyon latta itultuloy daangon na nalugian dan..
pittogo on December 06 2009 05:08:26
nu ililam ngamin na political scenario igaw takay madi payang manbalin go bangir ta ita ang ay mailam nu eleksyonon mabalin ngalud na kasjay mit nu kaiswanan nan ita ang ay manpalang ... amum na politiko ay usto wad naimula na on ay pansayaatan yad mailam nu wad problemam wad naipaay na pansaayaatan ili wennu tag taguwan adi ang umoy ka lattan nu kayyad nun adi ay ita ang mailam ta wad kayyad na my god... despensaronak ta mailak gamin nu siano na pudno ay tataguwan ay kandidato ita..smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 06 2009 05:16:07
banbantay sya ngalud ay anu na tago wenno partido na makatulong si ili takay ot dua ang na panpiliyam man anun nu ipablaak nun... dika kad kadi maugyat...smileysmileysmileysmileysmiley
banbantay on December 06 2009 19:47:32
I have nothing to fear, i know i have my right to vote who ever i wanted to without fear of anything, no one could stop me from that. it takes some time to determine the intentions of our candidates, their purpose in running, their abilites and capabilities to live with the problems of our society. to be a leader i know is to live the life of your people, to be one with them in their struggles in life, in their problems and also in their triumphs. once i found those persons, they will not only have my vote, but they will also have my support. help me find those persons
kulkuldong on December 06 2009 21:00:30
mankakadayaw ay tagtaguwan sina ay tallaong, annaak manon i umali makipinpinnadamag, makilangonlangon, makilamot no wad malamot. palalo na il iliw ko sina ay site. ummadu takay man gayamon. sapay koma ta botos ko alsan dakay no sumaluno i election. ummuyak mit nan file si candidatorak nim nadiskualify yak tay para kapitan limbo na aspilalak. daksok na sb winno bise mayol tay naid treasurer da. maymayat payon no wad kaha koma hehehe.

dakay ay wad sinat emarat, flyt ko no 9dec. umaliyak sabton gaw erport ot adu na kulkulantong ay paw it dad kakabagyan yo. sir xzinu, nalsaak alsan ay lapa kada pako syana pinilong laingon ay kabayo tay napulig na maysa ay kabalyon antilo. pintaz, kmusta ka knu kanan maysa i tago. ala kilad, mailiw manon naoy maikatlo i olpok i maikilad syana mansaganada hehehe.
inting on December 06 2009 23:41:16
chenen!!!smileysmileysmileysmiley
pittogo on December 07 2009 01:06:52
sya anu ka pay inting?
garboo16 on December 07 2009 01:53:01
I do not intend for this letter to cause a tirade or discredit anyone,but can someone please explain to me why-Nancy Lupang para Bokal,Gody Cardenas para Mayor ti Bucloc,Nenita Cardenas para Mayor ti Sallapadan,ket ita,Garde Cardenas for Vice-Mayor?Haan aya nga bagi da pay ti SK Fed?werrr!!!werrr!!!smileysmileysmiley maul-ulaw nakon my beloved Sallapadan...
garboo16 on December 07 2009 01:55:30
banbantay,mmm...i like your guts...
Classifieds on December 07 2009 05:47:01
To garboo16, Why not ask the people? If they think they are credible enough for such position, VOTE THEM. If not, DON'T VOTE THEM. Simple Explanation to your question. Thank You! Sapay kuma ta dika maulaw, but then, Paracetamol Biogesic is always available.
banbantay on December 07 2009 14:11:13
to garboo16, umapalak pay kan ida, ngim anu ngalud. it's election time. if you tihink they don't deserve the position, then do something, but mind you, you n i have only 1 vote each, it's the majority that will still decide their fate.
i am not against whoever is in position, whether they belong to the same family or not, what is important and the primodial consideration is that they are doing their duties and responsibilities given to them by the people
Markham on December 07 2009 15:10:37
garboo16, YOU'RE FUNNY. You don't like the Cardenas don't you? You're so desperate....feel sorry about you.
diwata0814 on December 07 2009 19:20:05
Oh Gosh!!! Garboo16 and to all nga aginsiusiulaw dita..the reason is OBVIOUS dear....self explanatory daytan kabsat.nadumaduma a posisyon, agsasabali a botantes, nadasigdasig a lugar...majority la sallapadan agRun nan da a ta tubo Sallapadan ngarud a naggapu Bucloc ..uray sika WAYAM agkandidato nining ko nu KAYAM la ketdi...ipan pay koma ni LETTY BALDOSA iti SB ngem inatipa kanu ni apo ninong alafriz dim ammo aya...KURANG PAY TA innaganam..Lester Cardenas-Lupang para SB manen????La maatake ka a lalon deng....isu a lumaban met ni Cheston Batoon ken Tonton Bayongan ni apo Eddie ammom???lalo ka man amakigtoten ken maupilan ngatan nu maammuam a ni apo Lando Somera para Vice Gov ket katugangan ni Lester abalayan ni bokala nancyn....agrubwat ni apo nanacy bodabosa ken Pilar kunamon and the rest municipalities....ti agkandidato agkatar kabsat katarem met a nu mabalin ka okay????
diwata0814 on December 07 2009 19:30:37
Ta pinagbise ni apo mayor Garde apo ket duronen ti umili gapuen iti paspasamak nga nu addaka ditoy ili ket makitam ken maobserbam koma..annong di pannakaturay a kunada....there were series of consultations made si partido just to meet both ends nim to NO AVAIL...natangken da a kunada...nu grupom ket isalbar kapilitan a mapanunut ti kasta, MADI KOMA NI apo garde NGEM kapilitan ta isalbar na partido na apo...bukudan kunayo ngata I can't blame you ngem adda naununeg a rasun na dayta...ala uray ket makita met pagsiatan naaramid da....nu kumuntra ka umay kan meten agkandidato ta baka sikan makatungpal dita ininep mo metten a pagdur-asanen wen????
maestra belen on December 07 2009 19:54:55
Ala dungdungwok ay kakailian ay taga Sallapadan, anna ak manin ay ikit , mnang, kan basat u Maestra Belen Verena Leones ay umali mangampanya. Naid maikalik ay ipapotpot ko kan dakay tampno ibutosak ngem anna ay dawatok na tulong u kakailyan kan babsat ko ta ibutosak kumamit uway sakon na ikwa u ay maikawalo yan balota u. Sidadaanak ay manserbi kan dakay para si pandur-asan ili takay ay Sallapadan. Namnamaaok unay na tulkong kan suporta u kakailyan.
binangtal on December 07 2009 22:38:20
this is amazing! everything can be done online?! hahaha! mabalin gayam ti agkampanya online... sabagay, we have this freedom of speech. but, u know what, maestra belen and the rest of political candidates... the best site for your campaign is through facebook or friendster.
garboo16 on December 07 2009 22:52:47
Political Dynasty?!Most abrenians paid it little attention,shrugging it off or dismissing it entirely.But in Sallapadan where power and governing are never-ending partisan battles,this moment is a reminder of the internet's uninhibited ability to give greater voice to small minorities of the electorate and potentially sway public opinion.Hopefully,the public will correctly discern what is worthy of their attention and what is not...
garboo16 on December 07 2009 23:19:18
Markham,eat your heart out!smileysmileysmiley I don't hate anyone and I am not here to satisfy your hunger of power.Don't be a shadow of these politicians.To classifieds or diwata0814,ask the people???c'mon,running of your relatives was planned long time ago.Beggars can't choose...But luckily,we are not beggars here...
silitsairo on December 08 2009 00:01:27
alla ama aya. mayor garde to vice mayor garde? obvious ba???? singan u sit logicna. though garde banawa is not staying in sallapadan as pittogo claimed, he is more popular than the incumbent mayor's wife - banit. damag ko ket agdanagda kano isu nga inpasango da ni garde cardenas as vice ta sigurado isuna nga mangabak. no maabak ni banit, dipay ket awandan iti turay no saan nga sumango ni mayor para vice mayor? no kitkitaem ngamin, 101% nga mangabak ni garde a para bise mayor. ni banit adda rigrigat na nga mangabak. apay kunam??? singam din palato wad ta markana kad oboyna. si garde banawa ngamin ket uray dinno pakakitkitaam basta ammona nga taga sallapadan ka ket dinaka ibain. hindi siya orocan...in short, di plastik!!!!!
garboo16 on December 08 2009 00:45:22
Just to add to the confusion,is Sallapadan a "one family" show?Or a silent war between the "agkakabagyans payen"?Now who should we believe?
Classifieds on December 08 2009 01:21:26
Adda amin panunot tayo. No ibotos mo ni Banawa, VOTE BANAWA. No ibotos mo ni Nenita, VOTE NENITA. Nu maabak ta inbotos mo, ala ah ket better luck next time. Nu mangabak ta inbotos mo, then "Let's Celebrate!". Adu la amin nga patang. TUMARAY KA AYA KUMA? Ibagam anya met daytoy nga kandidaton, plastik? siyempre adda mangdepensa. Anya met daytoy ng kandidaton, abnormal? siyempre adda depensa. POLITICS is really a GAME. Politics in Sal-lapadan, EXCITING! Yahoo~
Classifieds on December 08 2009 01:24:44
Sal-lapadan, a one family show? WHY NOT?. Sal-lapadan, a silent war between the "agkakabagyans payen", WHO SHOULD?
Classifieds on December 08 2009 01:30:42
To silitsairo, Ni Garde Cardenas, sure ay mangabakon? GOOD FOR HIM. Ano wangwanglon taga- sal-lapadanon? adiyo maabak si Garde Cardenas? inta aya, nalaing aya si Garde Cardenas ay Mayor? Adi aya maabak ni Emi Batoon? wenu dagiti ag-PADERES? wnu ni BAYONGAN?
sxinu on December 08 2009 01:31:38
garboo16. we cannot do otherwise. money talks in politics. adu na mabalin ay leaders but they are financially-incapable. uway ibaga da ay naid gastos da si election...it's a big lie, a big *#%%@&^$.......so, what to do yani.
an-anusak on December 08 2009 02:31:57
talaga ay kwalta na mandaldalan c alsan ay maaddakan di politiko..naid makanak kan tog ay garde,even though am not a sallapadenian, i appreciated his works!nim,dapat ba ay ipasublat na na adun na ay pwesto winno adi?Mr.dean batoon vs.Mr.garde cardenas........hhhhhmmmmmmm....y not!WHO PAYS GOOD?WILL GET THE VOTES!smiley
an-anusak on December 08 2009 02:34:51
IN SHA'ALLAH......peace will reign....smiley
silitsairo on December 08 2009 03:23:00
classifieds, awan ta makunak ken garde cardenas as mayor. am sure na mangabak si garde as vice mayor against kulalad and nanding. apay ya lumaban kadi si bayongan, dagiti ag-paderes or emi as vice mayor???? classifieds, please read carefully before commenting. ti mangan sili magasangan............
pittogo on December 08 2009 03:58:16
a little advise agmula ka gamin ti napintas ta nu mayat ti panagmulam mayat ti apit na kanan iloko!!! sunga adim balawon no manlaylayon ay ital on tagtaguwan pamilya cardenas ta nakalamot dan si napintas ay banag. banag ay sakripisyo da na tagtaguwan nu wad man problema amma an da na parikot no uway kaskasanu. na pagkaamok kan ida humble da ang adi ay kuman sad bangil ay high pride naid mit pride da koma... pangupil pangutang bwakaw!!! sori.. naid inaganak makamo kan manpanunuton..smileysmileysmileysmileysmiley
pintaz on December 08 2009 04:06:52
ay-ayan abos ankel dean batoon cna ay patangan na?kabsat an-anusak,der's no such thing ay laban between manong dean batoon and manong garde cardenas.adayo ay mapasamak nato ay laglagip no yayang.nato na kanan da ay beyond impossible.

to classifieds,dana ang mit ah na obserbasyon ko:

Garde Cardenas-invincible.
Noemi Batoon-feeble.
Paderes Family-vague.
Eddie Bayongan-ambivalent.

naidon makanak ay adu tay jak mit makabotos agsipud ta wadak cna adawi ay lugar.ngim no daanon to man na mangabak,sapay koma ta manserbi da ay sipupuso para mit payon si panbalwan umili kan munisipyo takay ay sallapadan.
pintaz on December 08 2009 04:15:53
ay won towa kailian,ummayan ikit ay batang???inta ay napukaw mittin?noyyy...manpauli ka mit ah ta wad manpaamang,ot ni tensionado alsan na tagtagowan cnan.damag ko pay ot sumango koma miya si mamang kina-SB,wezzz!!!sirib aya koma ay isun kan sakon ta mankandidato?inung-ungtak sin tinawagak.hahaha!smileysmileysmiley
pittogo on December 08 2009 05:12:02
isaldong takay naoyon topikon manlugian si lili uway ngata anu sapiton yo administrasyon payang na mas apresyalok go bangil naganus payang naid pay maulnos da ay usto ay lider da koso palpalato kay ang kuston.... itultog no ang na ulomon ta mataguwan ka..realitykadi!!!!
pittogo on December 08 2009 05:17:40
inta ay si manong dean man na ilamlaman yon naid nainaganak inta sia na patulong si kanak ot adi mit sia na kanak... man umuma kay!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
Classifieds on December 08 2009 06:14:52
silitsairo, na damdamagok, apay nalaing ay mayor si Garde ta sure ay abakon na da kulalad kan nanding? if that's the case, GOOD FOR HIM ta siya met na comment no. Nadi ang na kayyad ko ay ibaga. By the way, I will vote for Mayor Garde as Vice Mayor for the incoming election.
an-anusak on December 08 2009 06:56:23
hehehehesmiley
maulaw danan bababsat ko cnan..uway cno man na mangabak ah kit mayat lattah...basta awad na

tunos kan ragsak di maysa ay ili mayat naton...go sallapadan!!smiley
banbantay on December 08 2009 08:06:52
friendly advise kakailian. express your sentiments and observations with what is happening in our place but dont use this site to destroy the credibility and personality of other persons. if you want and support a certian candidate, convince us with what you think he can do for the improvement of our place and the people and not by destroying the personality of the other candidates. in the end, it's the voice of the poeple that will prevail and not the bad words that are coming out of your mouths.
remember, THE GOOD WILL ALWAYS PREVAIL OVER THE EVIL.
when majority speaks, then that will be the time that we will come to know who is good and who is evil. SALLAPADENIOS are now well-educated and wise voters. we are no longer after money given during elections periods, but we are now after persons who could help us not only in one day but for the rest of the days. let's open our eyes and see who could certainly help us not only in our personal needs but the needs of our dear sallapadan in general, not for today but for the rest of history.
silitsairo on December 08 2009 09:57:50
classifieds, everybody knows the capabilities of mayor garde. you want 2 know my opinion and observation?YEZZZZ GARDE IS A GOOD MAYOR. 1 of the best if not d best mayor sallapadan ever had. satisfied???

peace!!! sori if i hurt u. kan dakay am-in ay nasaktak, sori......a blessed Christmas and a bountiful new year to one and all!!!
silitsairo on December 08 2009 10:06:25
singam man adu kay man ibutos kan garde as vice mayor. kayat na sawen, mangabak. ibutos ko koma pay a ngem unregistered alienak gamin. ikompanyak ngalangen a in any way i could.
diwata0814 on December 08 2009 19:29:32
nakaadu kay man ngatan ay kanakon si gingan...money talks ...of course....gumastos ka ano man ngalud mankandidato ay nakaatata????ita ay panawon???ABAK kan a dungngo...adikan manlayat nu pulos kautom ay bulsam....manbalikbayan ka ang pay ut kikilan da ka pay adi kitdin???kagawad ang pay gumastos pay MAYOL to kitdin....nim one thing ay napaliiw ko uway kastoy ay mansisinnubang si ginga..nagadu ay bright ideas sina...bright people.....lumtaw alsan kaunegan ay inglis yon ay apo kakaagyat...nasisirib da tuwa...ay amangan ta dakay koma na kasapulan municipyo nagrang-ay kit ngatan na ili takayon..umali kayun a ta dakay na mantugaw....nim si obserbasyon ko na nasisirib inta pay iKULSAD mit botantes, inta ngata????wad mit aabogado takay...dodoctor mamasirib etc sipay na mono payang ay kankanan da na nanlaylayun???kan idurun da manon????ita padasun takay man mit na experiensado ay Nurse takay nu ano mit na maipaila na......nanlapo mit pay si politiko ay pamilya ay kit adi ay dakus adi mit ay kaskasoy koma ay naak-aknam .....asawan mayor ay dinungngo takay kayyad takay man winno ano SHE IS THE BRAIN SI MAILILA AY IMPROVEMENTS TAKAY....daksukon ay iksplikar....ibutos yon na kayyad yon ta kuak na kuakon okay????who is best winno anon....siyan ton na mangabakon.....kualta o ano whatever...kumandidato ka ay nakadildila ta ilak na malabab nu...
pittogo on December 08 2009 19:59:53
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 08 2009 20:14:22
e nangay husto na kanam diwata magustuak man pananexplain noh ta anu ngalud adu mit na pangupil ikulsad mit ngalud na tagtaguwan ida... ata no idealistic da naid mit maila no kaisun nan to mabalin ngalud na kasta manpatinga mit si patang nagubsak ay patang adi da mit ngalud ipaila na panagsakripisyo da si tagtaguwan politiko ak kanan da naid mit mailam ay tago da uway pay animal naid pay mailam ay mapalti how desperate kanan amilikano...hahahaha maamang kay nim totowa na bagbagak... uway koma native ay manok ang na iyawis da naid pay hohoho politiko ngalud na kasta *****!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
sxinu on December 09 2009 01:50:56
hahaha. kakkaayat tuwa manbasa si kapanunotan botantes. para kan kontra. ala kakailiyan kadawyana ang na manyiyinnama no maipanggop si politika. no mapikon ka, maabakka. politika ngarud ay makanan. the dirtiest game ay kananda si inglis. mud-slinging. binnato si luttak, si isaw tumunggal maysa. wad man kinapudnona wonno naid. anusanda a na mauyaw, sinallok da ngalud nato ay ay-ayam.

sannon adi kay manlilili, sakon manangon na ipatugaw yo ay mayol he he he. nim naid a maiyawis ko ay mapalti kan maipabulsa ay pilak. ammoyo mit ay napanglawak mit ay basat u. he he he....
pittogo on December 09 2009 05:51:15
uway ngata nu wad pilak da nakibut da payon kan nu wad mapalti adi da umawis... man amamu takayon sipod lugi kan ita sabali ang na tutuwa ay manserbi c tago wad anus na adi ang no elekyon ot umoy manpalang sin wadak sinat pilipinas wad aya kan ita wadak sina ablod wad aya nadamag ko on... tagtaguwan ilan yo ah nu adi maikawa...hohohosmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on December 09 2009 06:14:54
You cannot convince me with your words Diwata.You are living in a world of make believe.Challenge yourself.Don't challenge the sea.
garboo16 on December 09 2009 06:20:54
Sad that a few ignorant people spoil this site for anything else...

People make mistakes,We all do stuff without thinking properly sometimes.However,What made me so angry was that these people did not even feel ashamed,Or regretful,They even seemed proud (talking shoddy).It's a civilized world,Keep up!
pittogo on December 09 2009 07:02:03
garbo16....amum cna dubai adu pay na kasta ay sakit upilitis... imflamation of upil which means apal syana inka manpadoktol ta agasam na sakit no win?smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
diwata0814 on December 09 2009 07:22:34
tutuwa ka pittogo....magustuan ka nining..sika mit garbo..Look who's talking....I dont need to convince you inta sika koma na nangpangabak kan mayor ay koma manu ka ang koma adadu mit na mayyad...keep on apalapal ta ilak nu di ka maataki..sakmol nun na inglis nun a nu makaconvince si isallapadan na silib nu kanu kanu...acceptaremon ay mayor na mono ay kankanam.......beeeeeesssss!!!!!
banbantay on December 09 2009 07:33:59
garboo16... relak ka lang, baka makolap ka.

speaking of shame, if you did something wrong, you have to be ashame of it. if you are not doing anything, whether right or wrong, be ashame also. but if you think you are doing something good and majority of the people appreciate it, you have nothing to be ashamed of, instead be proud of it despite the fact that you have also done something wrong because that is being human. what matters most is that you are doing good despite of your weaknesses
banbantay on December 09 2009 07:42:17
olitog ay sxinu, ituloy no nato ay planom, i do believe you are more than qualified to such a position but remember, sakon na alam ay vice no he he he. ingats. God bless u always
pittogo on December 09 2009 09:08:40
wad bida wad mit kontrabida c pelikula nailaw an ay cka garbo na kontra bida manbuya ka kadi c pelikulan FPJ...kaluplupan payon apo mayol galdi un..cka ngata paquito diaz winno eddie garcia namaymayat mit nin no c max alvarado won....hahahahahaha hay isoyop no kadin ta mamolmolayan kanto bigat ilam saka uminom janum mansalming ka inta ay tutuwa gayam ah kaluplupak mit gayam c max alvarado won kanam ton...hehehehehe hahahahaha!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley joke only
diwata0814 on December 09 2009 18:15:51
buwahahahahhahahhahh CORAK!!!!!!
Queen Victoria on December 09 2009 22:35:30
patpatgok ay kakailian,wad gayam naoy site ay kakkaayat dakay!!!nabilokak yan kankanan da ay google.com ot apo na laglagsak ko.hala,type sidi,type sina na inub-ublak dakay.insulowak kan allan ay kaanakak.ot na maibagak kakailian kada kakabagian,sakonon ah manin na ipatugaw yo ay mayol ta naid lili hahaha!!!innak pay kummamakam si kandidatorak dakay.na bilin ay naoy,siya koma pan bisek,ummoy mit tummalayon ay SB.adi mabalin,si lilia ngalod payonon ta manlaban da ay man-asawa.matira ang matibay ahahahayyy!!!ot si bacton latta na adviser ko.ala ot kastan,nam-namaok na botos yo win?

aniway!!!lighter!!!
d gambler on December 09 2009 22:53:59
hello sir sxinu and kakailyan, nakaado kay mit gayamon c topic panggop politics on, nabayag ay tiempon ay ajak nakadap aw sinan site takay maay ayatanak ay manbasbasa c adu ay comments kada discussions u. ajak naka file c kandidatorak tay na decide ko ay inton to no next election on ta panpaliiwan yaan c garaw. i think i'm not ready yet. manmulaak yaan c innakto aniyon. regards kakailyan!
garboo16 on December 10 2009 00:04:01
Kas maysa a pannakbagi ti linteg,It is my duty and responsibility to protect my country and its people.And so,amin nga killo nga aramid,masapul nga mailinteg.You are right Banbantay,nobody's perfect.To Pittogo and Diwata ken amin kayo nga kakailiak nga taga-Sallapadan,Let's not try and win small battles,But build ourselves to overcome the biggest war-The war for peace and love.Life is beautiful.
garboo16 on December 10 2009 00:39:40
Pittogo,awan ti sakit ko nga upil.I don't have any indications to the contrary.All my life,I learned how to be contented of what I have.It is so distressing that when you stretch out the truth,it's when people start to indimidate you.To hate you.But I have to stand on my feet.I have to fight for what is right!I know God is on my side...
sxinu on December 10 2009 00:50:21
hello dgambler...adu mit na naimulam ad angyobon mabalinda aniyonon. pirmi pay ta natayontayon na bunga da. sayang sakon koma pay mit na campaign manager no ad igaw mi. 101% a ay maalam na botosda.

ala kakailyan adi takay unay palaluwan na manpipinnasakit. adi porket we are hiding behind ou aliases. garboo16 only asked for an explanation on the Cardenases' political aspirations nim pirmi mit na punger un. why not just explain subtly, in a refined manner, as a professional no apay ay kasjay. you might be able to convince her and the readers of this site to be on your side. ammok edukado kay alsan nim inta pay??? just because of politics everybody becomes insane, fanatical, foolish, unwise?

kaanakanay pittogo, read your post on December 8. ibagbagam ay isaldong nato ay topikon, bummirada ka manin.

apo banbantay, ginokka man. naid pangannong si danat ay banag. he he he...

inaudi ay diwata, relax, muging no makuretretan...he he he...
an-anusak on December 10 2009 01:22:17
allah!!!nakaadu kayun c patanganon.....relax ang kakailiyan..baka adi kay umabot c eleksyun no kasta ang..hehehe...ibotos yun to mit si CORAZON LEONES and LAKAY PIDLING win?hehehehehehesmiley
pintaz on December 10 2009 05:21:28
utterly hilarious and d same tym,makapa-badtrip!ina-annak na ginggingaon yo sinan.ata na don ay naoy ung-ungtan ka ngatan.dapat koma ngamin ot isun si sallapadan@yahoogroups ay maibaga na usto ay ngadan ta adi ay xa na manyama si tago na igalgalbong tagtagowan sina.for goodness sake,pls at least get some basic facts right about these candidates before having a moan.smileysmileysmiley
pittogo on December 10 2009 07:08:01
ay apo ka garbo maila mit na galaw nu kin malikna kas naitype no sina ay site mailam nu kas anun istilom kunyali sika na kasisiribAn idealistic kanam nin apopoy ehehey... adi ay upil kanam nim adi yang simpli ay upil nu d kit sumangkaupil super dooper.. despensaronakangon amom tumalay ka ngamin ay pala mayolon ta ipakat no na napipintas inglis nu ilan ta od no kaisun na.... sika mit sxinu alangan ay adiyak tumirada ot tumira mit naoy garbo manin c ala henyo perpekto mailam mit siano mangulaw kapanunotan tago si englis na ay kadadalusan...hahahahaha cka mit diwata mayat na kanam managpamallang nato garbo hay apo...professional takay nim use it in a good way... black propaganda na style no... aramid pakakitaan adiyo way maila sinat salapadan aya na nanbaliwan ili takay... ilan yo mit ah go bangil no anun nabaliwan da... la ot uston manginnok nakon daksok na mahigh blood nasisilib takay nim iyusal takay c napintas ay kapanunutan silencio ta kay pay nu ammo ta kay ay adi takay dehado no nakabangbango ka maginuk kan nim nu ammum may naid naimulam c tago alah anu ngalod...mawatan ka garbo.. panunutom nato garbo giginok ta pay.. sigen ta wad dutyk ita makamo kayon sinat ili takayon dats ol my contribution....my contribution!!!!!babuuu.....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 10 2009 07:15:55
to an anusak - mayat mit na tiradam premature campaign nato makasuwan ka adi ka payang man kampanya bawal pa ma'am.. silencio amiga...hehehehesmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
indiatagpurple on December 10 2009 12:04:04
ala nakaadu kay gayamon kakailian, nabayagak ay adi immali bimmisita sina, ot nakakkaayat kay man, isun mit si dakay dad kakandidato way manngayangayon. na makanakang, adi takay unay aduwon na mangatakar, wad alsan ata takay ay mangila si nagapuanan dad nanturturay si kallabos, `as in naila yo ngata mit no ano na nanbaliwan Sallapadan, ot no adi kay payang napnok, tumaray kay ngaminon a ay mayol ta ipaila yo na laing yo.No naton to wang payon laing yo ay mangatakar si tago, patingga ang si sibok yo, shut up ay kanan di inglis no tutuwa payon danat sirib yo.
diwata0814 on December 10 2009 14:17:16
nakaimimas na imis kan galakgak ko apo sxino huwag mag-alala.....mayat naoy adi kay bumdong ay mangibaga na kayyad yo sinnungbat takay a nim adi takay mit maniinnammo ano koma at least maibaga na kapanunutan.....sina ay maila adu gayam na adi mapnok si agtuturay takay...wad maadal aid aya????ala ot....danat kunyari aginlulungalong si peace sinat ta gayam ida na nanirugi si gubat di ginga ay kit bagaam na bagim adi ka aginsasanto sinat...NAKABABABAIN...pannakabagi ka gayam si lintog garbo...ad Lagayn koma na panyanam ay apo ta nakataltalna koma itan maiapply nu na sirib no sadi....ta sina sallapadan aid pay mit unay nakagulgulo makasuyop ka mit si nabalo man-ulok ka mit si todo-todo adi aya.....meaning di pay kasapulan na wad ay expertise nu si peace and order....la ut pittogo....ano koam sumungbat ta latta a nu tumira da anu koma matira ang matibay...ita na nakatugaw nabunga at maitsura ..NATURAL....ita na ubur-uburen da....arya latta....
banbantay on December 10 2009 15:24:52
that's enough kakailian. it's christmas time sya ay adi takay kadi man iinnatakar no di ketdi LET'S LOVE ONE ANOTHER.
we have our own principles and that makes us different from the other. no one could change that. what is important, on may 10, 2010, go out in your own and exercise your RIGHT TO VOTE.

UPDATE and FOR A CHANGE: Father Arnoldus High School will be holding a Grand Alumni Homecoming on December 26, 2009, let's support it Arnoldians no matter where you are. Let's celebrate as ONE. JOIN JOIN JOIN JOIN JOIN JOIN
banbantay on December 10 2009 15:31:36
LINNIGNSIW - a General Alumni homecoming, December 26, 2009. Program:
1:00 - arrival/registration
2:30 - Thanksgiving Mass
3:30 - Business Meeting
4;30 - Parlor Games/Bingo
6:00 - Dinner
7:00 - Linningsiw Night: search for FAHS Alumni King and Queen

I am not an ARNOLDIAN but I do support this activity, how about YOU ARNOLDIANS?
jhunsjr on December 10 2009 15:52:06
ot nabalo tay nangabak si lampitok ta adi man akaw si ingina na si DAMO ay kananda. ta nato koma na panpanunotanan ay sumaldong ay manlako si DROGA.... THIS WAS POSTED BY SOMEONE WITH CODENAME "KAWONG" LAST OCT 27, 2009. MADAM/SIR, NAID DI KARAPATAM AY MAN HUSGA C MAYSA AY TAGO. NO 22WA NA ALEGASYON MO, UWAYUN MI CKA CNA CAMP VILLAMOR CNA BANGUED TA CKA NA MAN WITNESS AY C LAMPITOK OT MAN COINCIDE C NATO IBAGBAGAM AY AM AMMAANA. TO TELL U, A MURDERER IS STILL A SUSPECT UNLESS OTHERWISE PROVEN GUILTY BY THE COURT... WANT TO KNOW ME? AM JUST A CONCERN CITIZEN MONITORING OF WHAT U ARE POSTING....
jhunsjr on December 10 2009 15:57:55
TO TELL U MAM,SIR KAWONG, ADI ANG ANGAW NATO IPO POSTMO, PIRMI AY MAKAYAMA C REPUTASYON DI MAYSA AY TAGO. DRUGS NATON KANKANAM CNAT TAPOS PANBALINUM PAYANG CYA AYMANGNGAAKAW.
jhunsjr on December 10 2009 16:02:59
NAID MIT NGALUD AD ADNAM AY EBIDENCYA. NO MAN I POST KA, SAD PAKALAGSAKAN MIT A KOMA DI PADA TAKAY AY MAKABASA ADI AY MAKAPASAIR C RIKNAN DI MAKABASA. SOBRA ANG MIT UNAY AY PANAG INSULTOM C KINATAGO NAN, PATI ASAWANA KAN NAKAIKAMANGANA, ININSULTOM C KASTA AY IPO POST MO...
jhunsjr on December 10 2009 16:19:59
AM AN AVID READER OF THIS SITE, ENJOY KO NA MANBASBASA C NADUMADUMA AY OPINION U AY BABABSAT AY WAD CNAT ABROAD. JAK KOMA MAN COMMENT NGM NO KASTA NA IPO POST MO, ADI MIT A MBALIN. TAY MAKA DEMORALIZED C KINATAGO NA KASTA. LIMITIRAN TAKAY KOMA NA I POST TAKAY C UMISO LNG AY PATANGAN. NO KAYAT MO MAAMWAN NO C ANU AK, TAWAGAM NA NUMBER AY NAOY (074) 752-5639. CAMP JUAN VILLAMOR, BANGUED, ABRA. JAK MANTALTALO NO C ANU AK.
binangtal on December 10 2009 18:07:52
ohh... my poor lampitok. i didn't know you've been damaged on this site. be strong young man... hope to see u soon!
pittogo on December 10 2009 19:09:09
lampitok ipaayak non ta masal iton... sya ngalud upil da ang nato kan heka...yamaan da ka si madi ay banag... binabalatuwam koma ta naid makanan da kan heka..... kugit ninat kawong!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 10 2009 20:35:58
anyway garbo maginnok ka on win manpaila kanto man nu kumaysanak ta mangagayam ta inta ay kasta ang unay na panan akusam go admintrasyon ita instead ay suportaram kuma ida ta wad silibom laing ka pay mit maninglis ni...hohohoho.. abogado kanin mit go bangil sya ano ka pay ay abogado da iyam amom kadi pamagbagim sina ay site ta wad manpatulongan tagtaguwan adu pay na matulungam igaw takay...ipalang no na cell number no ta wad pankontakan da kan sika...kasapulan da unay si kasisiliban ay abogado or law enforcer..kumaysanak to mit ta manpamedical missionak to in support to the agdama nga agturay cnat ili takay they have my support through health concern...january nakto sabton go airport...laban kasmileysmileysmileysmileysmiley
an-anusak on December 11 2009 00:10:31
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 11 2009 03:55:47
@ garbO: wad sakit ay opil, sakit ay naid agas na.way no pulikatam si sabawil, opil latta, just like you. smiley
diwata0814 on December 11 2009 08:59:51
wen met a madi tan pabpabasol da kan lampitok met ray nu kasta a ket nadamag ko kan manong melvin kan belleng nga nasaka na kanun dad sanikwa da di abang gapu kanta nga inabak na pudno kay pay met...droga man met tan ginggingaen yo wen....attan ta police nu pudno kayo kumplito pay tan kontak number nangen ala man kawong nu pudno ka met..
batang on December 11 2009 09:15:48
ala umalikayon dakay alsan nay wad sina i site man milyinda takay yaan si nilaknat tay katila ay batang.

ata na kawong to mit ngaminay naoy! inbaon ka kan inang lamona ay muy manlapa, binigbigat yo man kan leah na nan in inumon. sya natoooooo na maganab di pingkawwwww, manaltalos na dilana syana kumpolmi na inka maibagbaga. ingka kit ilan si kasinsinay bilin ta ibaam muy mangampanya. bareng kad pay masalar na kullat na.

napintas ka koma mit kit kawong no limpio na panagdalan no kan adi ka kanayon nay naka ngis-il. ala! adim man liowan na agodongon. inom kayangay inum sinat, intono nadtong kay kan imyas...dinapigkan.
kulkuldong on December 11 2009 09:59:35
hi evry1! insects summit in the Philippines ot naabuson. adu manon na naadal mi ay insecto kan dakay ay tagtago ad sal-lapadanon. istolyan d politika kagaganasan. apo dominica adi kam koma pogpogsitan c thiodan ta inkam masubaybayan kallot d opa kan kawitan.
dakay mit ay tagtaguan, nabalo mit ta maiyebkas yo na kuayo ay kapanonotan. nim adiyo unay palaluan ta naid masigsigaban.

dakay ay wad sina ay membro, ad aduwon yo koma na itnog ay sapit yo para kan dakam ay insecto. napia koma no nanpapalis takay ay tago.

kulkuldong umanayon ay silaw yo dakay ay kakandidato no la ketdi limpio na panagdalan yo.

mr. zsinu, talaga ay naid pako inamin antatado.
garboo16 on December 11 2009 11:42:07
Naimbag nga aldaw mo jhunsjr!We are on the same line Bro...Welcome to this site.To all my critics,You cannot put a good man down.
garboo16 on December 11 2009 12:20:58
Mark Twain's:"Always do right for this will gratify some and astonish the rest" is as relevant now,As it was then.Damag ko lang,Is there any law that prohibits someone nga agsao ti english?None that i know of...It only means one thing-That the Sallapadanians are now well-educated.smiley

Getting into my nerves?You don't stand a chance,mate!
diwata0814 on December 11 2009 12:21:54
ala ut itangad nu latta a garboo siano aya koma na manidodown kansika....ammomi mit ay nangato na upaupam inta koma tiram latta na inglis nu a....bagim payun a ngata na pakatublakam, nabaybayag pay a miyembro a si jhunsjr nu sika sina ay site sika mit na manwelcome mon he he he ...ilam ut police concern na igaw jhunsjr adi ay politika....ammona na luglugarena ay he is under the CONTROL AND SUPERVISION of his EXECUTIVE....wad man kan naid complain na a kit giginnokon ta siya na lintog adi ay aginsisilib sinat.....WAIT TILLL WE BECOME kadi kakabsat...
diwata0814 on December 11 2009 12:28:43
wow nabalo ay pagsasao....ay anain kasanu ngad man na insecto won ay makaawaton ay apo aya ta ipapilit na yan conferenc enu amn ay ibanat....sad page man di newspaper na ipailam ay sika ut naawarddan si kastoy winno kasta na ikwam ta mamatikam si saririt nu sinat ay apo kan aya kabsat....datin ay educated na sallapadanians son....kas iti punganay gingga na ita....adu na ammodan adi yang ita ay naitao ka garboo,ala ut itiram latta a wad aya mangiparit nim pilyom na mangiapply yam ta dakam low profile kam lang nim nu aramid ay kit sidi kan matawtaw....tiltilik-ik alibangbang.....
banbantay on December 11 2009 14:16:12
relaks olitog ay jhunsjr. ammowom man no si ano si kawong ta ammaan taky mit na dapat ay para kan sya. what he posted is malicious, he dishonors, degrades, discrets the person of lampitok,ta ipaila takay kan sya ay naalas na inalamid na

regards olitog. long time no see
Markham on December 11 2009 16:36:36
MAGarboo16, i'm on my way to Afghanistan want to join me?
pittogo on December 11 2009 19:47:31
garbo relax ka kadi i agree to diwata "wait till we become" nato koma na mottom... naid man dadown kan heka iyong bagim payon na pabasolom kaac ka ang....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
diwata0814 on December 11 2009 22:40:50
hello madam victoria....nu siano ka man nim ammok ay adi ay sika nato...nim malagip ko wang man na guranggura di Cardenas vs victoria banez sindiyoy ay apo.....nu maila yo dakdakkel pay a grupo si madam Vicky,adadu pay na kabagyana kan mas intact na tago na nim ano ita nanMERGED dan si Cardenas tay maila na kanu mit ay nabalo da id makanana ....dana kit kattiliw ay danan na ginga ay gingan ay apo....sipay nu napajasan dan na nan-uto si singkasalop maysang ay pannangananon si sangaili yon a pudno kitdi.....miss you madam vicky uray kasta nawadwad na impailam kan maipangas si ili takay la enjoy your life latta way kit damag mi ay mantutour rang na ub-ublaom sinaton....europa kanda amilika ut ul-ullitom bib-biaheyonon...
kapola on December 11 2009 22:55:13
intay maapsan kay na?totowa mit na kankanan garboo16.ilan yo mit ah na inglis yo,padak ay carabao english hahahahaha!!!smileysmileysmileydakay na wad sakit na ay opil.man-itnog kayangon ta nabalbalo ay basaon.hahahaha!!!smileysmileysmileyoway ngata balibaliktadon yo na lubong,ado na madi man-ibotos kan dakay.adikay man-oyaw kanan yo ot dakay mit na makaado ay tumirada.dakay ngata dadi adi nakaltaw kan nan take 2 si board exams da hahaha!!!adi ay opilitis...no di kit monolitis na saksakitis yo hahaha!!!smileysmileysmileybasaon yo kad na report ni tong8 ay nanlapo ad daya gaw chatroom.maataki kay ngatan...attay gayay!!!smileysmileysmiley
kapola on December 11 2009 23:13:14
ilan yo kad na alafriz ay kabagyan cardenas,inta man ay suminsina da latta si dalan?smileysmileysmileykayyad na ay gingaon,wad dakson da.hahahaha!!!smileysmileysmileyawanin,adi makasuyop na tagtagowan si high high blood dan!!!hahahaha!!!smileysmileysmileywadda makmaksot na obot da kada matalimodaw kapapanonot.hahahaha!!!smileysmileysmileysi angkwan si angkwan madmadi ay poonan prakprakan.hahahaha!!!smileysmileysmiley
banbantay on December 12 2009 00:13:55
kayyad ko man sungbatan nato kanam kapola no inta ay summina danat alafriz ay kakasinsin mayor cardenas kan ida. na pannaka ammok ot nanlugi nato sin botos kakapitan.na kayyad ngamin ninong alafriz ot apointaran nang ni mayor garde sya ay kapitan din saccaang ngon, na kayyad na naid koma maalamid ay election non. syempre, na kayyad mayor garde mandalan latta si demokrasya ay makanan, no kayyad da man kapitan, man file da ta tago na mandesisyon, adi ay si mayor. nato na gapuna ay kinagula kan summina da ninong alafriz kan mayor.

jak ibaga no si ano na kusto kan ida ay duwa. makaammo ka on man ila kapola base si konsensiyam kan silib no
pittogo on December 12 2009 00:55:38
kapola ay lappek dakayang ngalud na upil amum istolyan alapfriz ever since padam payun ay upil ta during pay kan madam tulya simmina da on opposition still opposition bezzz!!!! so ay di ka masdaaw kupal ay kapola ay sumina da ita nabayagon ay nansisiwak dan si politika ot ano na namsaakan da naid ita angon kitdi mani da ang PEANUT!!!!! Ano na akom no aya kapola? wad saad no ay.... feeling ka ang padam payon si garbo ay nangato na tayab na...bwakaw!!!pasig kay kupal intay ipilit yo si politika na pamagbagi yo na ikulsad dakay mit.. anak kay balangomang ay sumlok na dakson da kay ehehehey!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on December 12 2009 02:35:27
With every word,these people confirm they don't have any idea what they're actually talking about.

If you're going to get very personal against the administration,You're going to find that the animosities are just going to deepen.And you're going to find that you sort of almost draw viewers and readers to the people you're attacking.You build them up in some ways,You give them stature.
garboo16 on December 12 2009 03:05:21
Why are the brave hearts found only among the ordinary?
pittogo on December 12 2009 06:24:07
amum nakong uway ngata nu kasanun kapintas c englis nu abogadillo nu adim makaan na upil no adi ka manballaygi mankalalag kaangon better... numnuna ta mankandidado ka pay mit kas anun sad makacardenason kayad ka payang ngata botosan imbes maasiyan da nakalkalo ay adi kan2 ibotoson kaasi ka ang iyong.... dnt tell me ay maawis nu si agkakaimas ay englis nu c tagtagowan ta majority of the people of sallapadan its not yours... i doubt it baka maka 1/4 at tago naid pay tagom... im sorry iyong no wad nak sinat dika ibotos... balbalwon c makibagay c tago uway adim iba balbalwom ta maasiyan da kan sika... a piece of advice iho...smileysmileysmileysmiley
banbantay on December 12 2009 07:18:50
si abogadillo aya si garboo16. inangay, adi payang abogado ot nangato unay na isbo na un. kas anon to ngatan no manbalin ay abogado un, di pay kit adin to madawat si kangato nan. pay dad udom ay abogado no, adi da pay panbuwakaw na kina abogado da. kasta koma na mayat ay ugali. ngim talaga kanu ay kasjay na ugalin din agraraman, itan ok na na bagbagi na.
manpakumbaba ka bareng bendisyonan ka kan itan ok ka ka APO DIYOS. nigm no kasta ay nangato unay panangilam si bagim, baka man nanayon ay CPA ka, Cannot Pass Anymore. Bolante de second. Boromeo de second, bagay no unay aglalo ot manbarkada da kan amam, man iba kay ton a ay abogadillo.

no tutuwa danat ibagbagam ay prinsipyom, start it with your self and your family. baka ultimo ay kakasinsin no ot adi ka ibotos kan ida
pittogo on December 12 2009 07:57:00
korak!!! i presumed.....welll well well...peace on earth!!!!smileysmileysmileysmiley
diwata0814 on December 12 2009 16:45:45
INGKIHI!!!!!anna manon na kankanak...guminga kay adi yo mit gayam ammo gapu na......ala ut na pagaammok....na alafriz sipud rugi lakay Cardenas nagpolitika pulos kimmappunan da...di tay maiexplikar nu ania a karirikna dayta mayat da met sangun sango....NARIGAT IPABLAAK DITOY TA NAUNEG UNAYEN A GAPU NAKABABAIN..uray nu kasta SIN da a SIN sangun sango...naglaylayat d apolitika met ngem abak ayan da....awna pulos kimmappunanan da agingga dimteng ti dying declaration ni apo uardin nga ama da" annak ko di yo sinaenen ni uliteg yo ti politika...kumappon kayun kunana...pinartian da dayta napadaraan... kimappun da nu wad kasapulan da kas koma pinagkagawad ni ina da ay Etang nassi....kan pinagsanggunian apo ninong naminanu a daras ngem nu awan kayat dan KUMUGTAR dan...husto ta istoryam apo banbantay ....kayat ni apo ninong exercisen kanu ni mayor garde kinamayor nan a ngad kasinsin ko agtugaw kunanan kontra tay Ilokano a kapitan agdama ita apay kanu ananaken mayor tay ilokano ket su met ngad iduron ti tao...
diwata0814 on December 12 2009 17:28:02
Nabalo tuwa tay inrugim kapola naoy ay topiko ta maamuan na gapu di isisinada adi ka masdaaw tay dati danaton ay sumisina nim kaasin apo WINNER latta mit na Cardenas...ala ut ilan takay a a ta kanan ngamin alafriz kung kaya nila kaya mi mit ala ut ilan a tuwa ammomang pay aya..maila mit na miliones apo nanding ay nanretire rana plus gabus kanu nababaknang nga annak na na pilak da....siak mit garboo abogadillio ka winno pilice officer ka a ut iaapplikar nu man na silib nu si nabalo kaaanakan adi ay pawpawayan ay apon aya uneg nan ta jak pay maagw-atanen....lagipem awan nagabayag a nasirib unay a politiko iti sallapadan....ammomang kit manayag mangan, makipulapol dumuba ka bassit...kaykayat da tay tao nga simple lang ngem ROCK ha ah ha ha
diwata0814 on December 12 2009 17:38:06
sika mit Kapola....bagim mit payun na idesdescribe nun...inta manpupudot kan???ha ha ha ilam a nakkong mansida ka si ginulay ay sabunganay siak mit na mahihighbloodon kit....iyalis nu payang uminom ka yan kadi...pudno ka man... ibagam nu siano ak ta ribbonan mi siak si kinasaririt nu nam-ay nu wang....na kankanan mit tong8 yan chatroom aidm patiyon....tay na iyAbas nu ano na respeto da kan mayor siya nakarkaro kan bakus na.... lagipom kailokowan an abas bilabila....plus points mayora nato ...na daya solid dan kan mayora pwera lang dad A FEW ay kanan da...ut umalisto kay a ammomang pay ba bukbok dagus pay manwaras tuwa adi aya?????
makiah on December 12 2009 18:25:29
ANNA TAKAY MANON KAKAILIYAN AY APON AYA....KUSTO NATON....MAGINOK TA MANBUYA TAKAY KADIN MANPAPADA TAKAY MIT LANG AY ADI MAKABUTOSON AD SALLAPADAN MANPALIIW TAKAY ANGUN...MANSUSUWAY TAKAY ANU KOMA MAYMAYSAN TO MIT LAING AY DARA NA MAN-UYUYAS YAN ULULAT TAKAY...INTA NU WAD MATOY SI SIGAB NAKOM NALAGSAK KAY ??KUSTO KADIN A....NAID UNAY APIT TAKAY ITA....NAAMIN NA ILIK KON SI KANANAMINON...HE HE HE,,,,ALA POLITIKA.... ANNA KA MANON....MANI-INNAYAT TAKAY KADI LATTA SIPAY NU DI KAY MANLUWA NU WAD MAPUKSAY AY KAILYAN YO WAY..pia kitdin tay adayo ning yan darak na politika sinat ta adi ak maikalkalat mailamlaman sinat...maiyakumak kit kan Bolante kan Peter sinat manin...umanay to wang na Timpuyog ti Inna ay panpresidente yakun win???ha ha ha...
pittogo on December 12 2009 18:38:45
hahahahaha!!!smileysmileysmileysmileysmiley
labc on December 12 2009 21:45:40
gudluck na lang kan dakay,alsan ay candidato...kakailian,..and merry crismas....happy new yearsmileysmileysmiley
pintaz on December 13 2009 00:37:39
ay adi mabalin,man-english ak mit ta ajak maabak hahaha!smileysmileysmileykakaisuna ay ummalaak kan amak ay pultak na muging na,uhuh!jak kit itiran?here we go...eherm...eherm...

1st of ol,i want to tank tita makiah,tita an-anusak,ba-ang,sin pulot kan alsan yo ay nakalagip c numo.(nim inta pay itnog mittin?)awanin...nanlati utok kon dakay.manway ta baliwak abos...eherm...eherm...(wad naisullat gaw karabukob ko)

2nd,i actually think dat a candidate can even change his position in response to a changing political environment,as long as dey'r honest about it.(naid makanan yon,diretso nato ay english ah?)smiley

ala tay summangpot ka mittin kulkuldong,kas kanam,viewer ta ang yaanon.manbasa,manpaliiw kan mansipot ta yaan ta asi tanto mit tumirada mit no wad mas-op ta ay karkarna xa?smileysmileysmiley
pintaz on December 13 2009 03:32:00
to manong jhunsjr,got no further comments on d issue abt lampitok.wad mit ad gangal,ot umoy da tiliwon sidi no to2wa na alegasyon da ay nato kan xa.ot sapay koma mit ta itultuloy yo latta na man-arestar si danat manlako winno dad users ta adi da makaalis.way no naid kamon,i stil respect d man.let's give him d benefit of d doubt as everybody deserves a fair trial before conviction kano ngalod.smiley

malagip no sin nanpatangan ta ay last?sapay koma ta man-ila tanto manin no makabakasyon da tao.tank u for keeping an eye on us.

keep a cool head...smileywe wish u a stress-free christmas!!!
pintaz on December 13 2009 03:48:18
awaninnn...uyawonak ngata kan garboo16 on dakay.jak unay mamira na letran ata nadlos na udan.nagisbot abos na aglawlaw.winter ngamin cnan ot apo na lam-ok na.numona ta naid pay kaalakop.unnay pay kulkuldong ah tay wad lalat ay pampamsotana wahahaha!!!smileysmileysmiley
banbantay on December 13 2009 04:36:21
pintaz saludo ak kan sika si sikad no mipanggop kan lampitok. nanbalbaliw nadi tago won. no maipanggop si nato ay patangan, 360 degrees ay tinalikudana nato ay bisyo won. wad panbalbaliwan alsan ay tago and gud for him, he changed for the better.
pintaz sapay koma ta give yourselves a second chance ta ammok ay ayayaton ka payang kan siya. dont take it against me, jas a friendly advice. nerry christmas. tc
sampaga on December 13 2009 04:40:25
magustuwak panaging-inglis no garboo16. awad pay sense na na ibagbagam unlike d other posters. kapola, simple ka but you hit it right. smileysmileysmiley

sallapadanians are educated? come on guys. your posts on this site show otherwise....nakasarak kit na educated ay taga sallapadanon.

QUO VADIS SALLAPADAN?
Queen Victoria on December 13 2009 04:50:09
ata nato na kanak kaanakan ay pintaz!!!no nalpas no koma na kina Dentistam,dikad koma adu na ammom ay inglis...ot anna mit ay mandadata na kasinsin ko ay kalbo,nasirib mit ngim sirib mit ay nilalanggong na ammo na ahahayyy!!!pinadaanak koma ay take one ko na board ko si Midwifery,di kad koma.hahaha!!!smileysmiley

ot inpadamag mit ah da Lilia kan Bacton na kablaaw no inaudi ay Diwata.wadak cna ita deppaar na c Europa.Casino kada shopping na igalgalbong ko.ung-ungtanak kanda Marlon,Glenda kan Pidjas tay aminok kanon na kwalta da.ay abbay,adida ngata ammo ay adu na binangkok ay milyones?!!!smiley

ot na makanak kakailian,lipaton takay na napalabason...liowan takay na gulang-gula ta napintas payon na masakbayan ili takay ay Sallapadan!!!viva Victoria hahaha!!!smiley

kan cka mit inaudi ay Xsinu,adikay payang mabalin kan Banbantay tay nagaganos kay payang!!!adalon yo yaan na taktikan di pulitika ta asi kay to sumabak.mansasango takay to si tong-it no sumangpotak ta manbwangayak c secret meeting.isulok to alsan kan dakay from step 1 to 10.hahaha!!!!
Queen Victoria on December 13 2009 05:01:19
ot mayat mit tay kummappon gayam na pamilyak c Cardenas.ibotos yo abos c Amor para SB,ay apo ot dungdungwok unay nato ay kayong ko.noy,tanggak yaan na sigalilyok dakay.Aniway,lighterrr!!!

ot na makanak mit kan Lampitok,malagip ko sin diyoy dakay.manginginnula kam kan din Dios ti alwad na ay Donia Rebecca Mapa.pudno ta nakapangpangas dakay,manpalis da payon kan inaudik ay Ruby asawan Randy.nangato na kulsad da hahaha!!!injak inbutos sin diyoy kan ida ot sin nangabak si Lampitok c kina SK Federation,inofferak c kwalta ta bumaliktad kan sakon.ay ta madi latta dakay.tinoytoy ko kadot na lupa na hahaha!!!
Queen Victoria on December 13 2009 05:09:14
ala kastan,innak yan manpa manicure ot nagidamon dakay.manpa banatak c face ko ta kanayonak latta nalasbang.adi yo aya ammo ay Nikki Coseteng look-alike ak kano?hahahayyy!!!magustuak.ot ano na damag kan Bilin?wad ngata payon pag-asa na?inaudi ay Pulot,mantourak cnat Canada nxt week.sabtonak yan airport win?Ala Delia kan Allan,ilan yo mit ah bassit na Brgy. Maguyepyep.pangabakon yo na Mustang no SAA ta paw-itan kay c tseke kas premyo yo.ibaga yonto mittin kan Tirso ta akoma na ot ad-adu ning na naitalo na no sakon hahaha!!!smileysmileysmiley
sxinu on December 13 2009 05:11:24
diwata, nasingpotak pay...jak bumdong maniburay si kapanonotak makapasakit man wonno makapagin-awa. and am not hiding bihind an alias. why be afraid? we have to accept the fact that truth hurts.

manang victoria, adi mit kit ay kinaganus wonno kinaatong na panbasaran manserbi si ili di kit? nim pasensiya kan tay naid ambisyon ko ay manpolitiko. makapagserbiak latta si ili ay nakayanakan way ano na posisyon ko si biag.

sampaga, quo vadis sallapadan? a very interesting question which only we, sallapadenians could answer.

...why not build bridges instead of burning them? extend an olive branch instead of lupa or bayyating?.....

wishing you all a very blessed Christmas and a very bountiful new year!!!!!
maman on December 13 2009 07:11:22
HAHAHAHA
maman on December 13 2009 07:17:31
BANBANTAY SIR PISCAL...DIWATA, MAKIYA, MADAM GIBO TEODORO....WELCOME ME BACK......LETS START THE BALL ROLLING AFTER XMASS TIME CAN WE????WISHING YOU ALL A BLESSED XMASS AND A PROSPEROUS NEW YEAR 2010..GOD BLESS SALLAPADAN, GOD BLESS US ALL..smileysmiley
BOLLITONG on December 13 2009 07:38:11
palitiks-politika,,,drugs-droga.WOW miss u old friend..stealing-panagtakaw...nagmayat ket nga diskasyonen kailyan...manso latta ta...ta agbasaak latta met..smiley
makabutong on December 13 2009 09:20:31
Just a wake-up call for everyone here

criticizing others doesn't justify your personality.
let's not be judgmental of the way people may look like or act... but instead let's be humble and be considerate of others . we are all human created by God with individual differences. remember, you too have your rotten and stinking secrets hidden in the deepest compartment of your mind.

Let's all have a Merry Christmas and a Blessed New Year!smiley
Peace Sallapadan!
garboo16 on December 13 2009 10:19:53
I think people are becoming frustrated.They are frustrated because they love to play hide and seek.Pointing at the wrong person,Blaming that innocent Abogadillo.But much to their disappointment,There are no clues of the real me...

so now they have to resort to inventing perceived slurs under the guise of "this and that" to get even.As if they could fool somebody...

Tell you what,everybody was aware (of the political dynasty),But they have been tolerated that is why we want full accountability now.The years of tolerance and neglect are over...otherwise Sallapadan will continue to bleed forever.Fools rush in where fools have been before.
garboo16 on December 13 2009 11:09:04
Are these people afraid?Of what?Afraid because they cannot fathom the thought that a "poor" Garde Banawa can exude such confidence to fight the indomitable?Does that make them sore?

Let's be clear.Who are we going to get to replace him (Gsmiley that would be any better?So you would be well to be prepared for whatever comes next...unless you don't mind choosing a blinkered horse?

I'm sure this comment is going to provoke (again) some replies deriding me for my naive comments.But really,I felt so upset when i read all the horrid annotations concerning Abogadillo.Marami pong namamatay sa maling akala...kawawa naman 'yong tao.smiley
garboo16 on December 13 2009 11:15:22
Definitely,There will be a lot of regional interference in these elections,In different forms-In offering financial,Political,Media support,Different ways to different groups...We need to be careful to prevent that from happening or affecting our choices.

Don't let others put a damper on your spirit.Go out and enjoy your wonderful feelings!
d gambler on December 13 2009 15:46:51
Nakakkaayat kay man sina? magostwak na English no Garboo, mabalin na manpa tutor? makaimisak si kankanan Madam Victoria, it reminds me of the past, especially choosing philip cigarettes. Kablaawan kay man si Naragsak ay Paskua yo kan Nabukag ay baro ay tawon u amin kakailyan ay taga Sallapadan!
d gambler on December 13 2009 15:52:19
Madam Victoria man post ka abus man ta maray ray aw kam abos, istolyaom mit a no kasano na bakasyon no sinat Land of the morning calm ay makanan? baka ipango ka kan Erwin gaw Niagara Falls wad kano pay casino sidi sag on na ingkay to mittin a umampak si machine sidin bareng maka hit kay mit si dakkol ta onnayang no wad bumalatowan.
maman on December 13 2009 17:17:34
BOLLITONG TUTUWA AY NANGABAK KA SI LOTTO ASSA...PADAMAG MET DI GAYYEM MO AY ILUBA...MINPABARATO KA MAN UWAY NO 100Kphp ang...4.6million Aus$ kano met nan jinakpot mo ya..smileysmiley
pittogo on December 13 2009 19:46:16
hahaha... just enjoy your wonderful feelings.... as i said your motto is? "wait till we become" ok? go ahead iho ilan to na manbalinam....
makiah on December 13 2009 20:38:42
ALA KAILIYAN MANBUYA TAKAY ANGUN TA NU GAGARAON TAKAY SIYA MIT PAYUN....UYAW KADA ANU SINAT ID PAYAN NA TA URAY SIANO NA NAKATUGAW SIYA PAYUN AY SIYA NA BIAG TAKAY..IMPORTANTE ADI MIT MAABAK KAN MAUDI NA ILI TAKAY ADI AYA....ITULOY NU UT QUEEN VICTORIA UNNAY NU PAY MAKAPABANG-AR KA...NAGPAPAKATOTOO KA AY KANAN DA.UNNAY NU PAY TA AMAMPAK LATTA'S MACHINE NA BIAG NU "KING KONG KING KONG " KANANA RAT RAT RAT RAT BONUS BONUS SANA KANAN...HA HA HA
Queen Victoria on December 13 2009 23:15:42
nabalo ay wakas yo kakailian!annaak manon ay umali manrayray-aw kan dakay cna t.com!nim sakbay ay innak ipeksa na il-iliw ko kan dakay patpatgok ay i-Sallapadan,mantangogak yaan abos si sigalilyok ot maibagay unay yan cutex ko ay nalabaga.Pendong,yalim man nato shoulder bag ko cna!Aniwayyyy,lighterrr!!!

ot ay apo aya d gambler,adu ngallod na napasyal kon ay parten lubong.ummoy ko pay binisita na Raul ad London asiak nanbaliwag ad HK tay wad na Vilma sadi.damag ko ngamin ot adu pay na mannong-it sidi.nanam-ay da biag da sadi dakay,isun da kan adi katulong si puspustora da!!!smileysmileysmileykontodo di alahas kada boots da pay...ay inangayyy!!!innak mit ah inila kan Bella Amante yan hotel ay tummalosak.ot inna intira na kanta na ay "Blue Bayou" hahaha!!!smileysmileysmiley

ay won towa d gambler,inta adi ka inbinglayan kanda Tirso kan Roland aya c nakil-ab da?na ammok ah ot siya na innginam c appliances no.bay-am man ta pan-ginggingaak ida no sumangpotak.awaninnn...natoy na sigalilyok dakay.Aniwayyyy!!!lighter!!!smileysmileysmiley
Queen Victoria on December 13 2009 23:36:11
wad malagip ko dakay.ajak nakasuyop sin labi ay nanpanpanunot no ano na meaning na naoy ay word."quo vadis Sallapadan?"masadotak ay man research yan internet ot tinawagak c Delia.ahahayyy!nasirib mit nasdi manugang ko adi aya?ot na kanana: Anti,nato ot latin phrase meaning-"whither Goest thou?"ot nakalkalo manon ah ay jak na gets.dinamag ko no mabalin ay iyesplikar na si udom payang ay nalaklaka ay maawatan.hahahayyy!ot ay apo...where are you going gayam dakay!hahaha!smileysmileysmileyin itneg,umayam Sallapadan???

ot na kanak manon kakailian,manpauliyak ta innak manserbi.adi yon ay sakon din paserbiyan.adu na baliwak si lupan Sallapadan.nailistakon na platapormak ot lumabanak ay independente.makammo kayon ay manpili kan dakam ay tolo kada Nenita kan Garde Banawa.basta na mabun-an,kuwak.hahahayyy!!!

ot kumusta mit na Liganay ay maysa ay die-hard supporter ko?naawis no c allowinon?nabalod kano mit na Agunan ay pala salidummay ko.si Samin ngata?idamag yon to man no mano na talent fee na dusagak c pilak ahahayyy!!!smileysmileysmiley
Queen Victoria on December 14 2009 00:08:59
ala kastan,innak yaan manrelax yan bath tub dakay.nasdi na kankanan da ay sauna bath.Bacton,umalikan ta i-massage no na tangngod kan aballak.ala mansagana kay mit sinat amilika ta umali kay dagason.Suki & Trining,da Ganie & Margie,kan dad pamilya da.tawagak to c manang Kila a.k.a Kyla Kra Venoma & Ligamaw,kasta mit da manang Kulimat & Mot-her.intakay to manpipitnik dakay hahahayyy!!!smiley

alvira,ibagayo man kan Daboy ta kumaysan no election win?ta omoy manpagkot si polyitos ko.lokoyonan to pay c innang ay moy yan bobottosan.baka yan iyan presidente na pan-isulatana c ngadan ko,aysus kalobat!!!naabakakon ah...hahayyy!!!smileysmileysmileyviva Sallapadan!viva Victoria!smileysmileysmiley
d gambler on December 14 2009 01:43:47
Queen Victoria, man omaka! sin ummayam ad London bummisitaan kan Raul adim kano pay dinagas si Tirso ay ummoy inila ad sadi tay wad poyon ad Italy ajakang ammo no ad ano na iyan na ay parte, segun kan dad kakailyan ay owad ad Turino, nansagsagana da kano pay si ipabuya da kan sika ay pinallaiyan kada linglingayon ka koma kano kan ida si salidummay winno kullilipan, ngim adi kano bale tay no mamingsan to kano ay omoy ka ad Europe, umoy ka kano mit a dumaraw it sidi iyan da, ado da pay sidi ay taga Sallapadan kan dad die- hard poyon ay supporters no sin sidi. napintas mit koma a no malagip no na manserbi ay adi ay paserbiyan hahaha ngim namaymayat no manpaspasyal ka angon and enjoy life to the fullest. sigab ang ulo na politika kan maysa nalpas mit na panagserbim si ili takayon and i think you did your best. nansokat ka si brand yosimon? still phillip morris? no nakaanob aysan ay store ot kapilitan ay Hope xa? hahaha. viva queen Victoria!!! long live!!!
pittogo on December 14 2009 02:38:55
to garboo- I really salute you for your brilliant ideas which i hope caught by our simple minds....sabagay kakailian na tumanaol sina ay tagtaguwan id mit nin nakainaigan da si politika, ginga da ay ginga ultimo kagawad id mit kapadasan da kit manrairaira latta na kinaupil da adiyang local ay upil nu dikit imported ay upil ta anuwon englis da ay englis c mankakaunog ay principyo da kano kuno kuno... amum international upil ka nu maawardan ka koma si kaupilan sad oscar awards na pangalaam si best actor nu... adim iyalis na kinaupil no ta amum na kinaupil nu mayarig si pandemic upil decease makaalis ka iho c sanga lubongan sunkan swine flu kaacn apo dios cna dubai d ka payang makaalis c kinaupil no sapay koma ta dikam alisan pangaasim iyong... mankararag ka iyong anak ka payang pudno na kinaupil non adi ay madawat nakangkangato ka ilam nu mailukbab ka win...hahahahsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on December 14 2009 04:05:52
Your remarks to me sound more racist than anything else.Why is it that everyone enjoys reading bad things about people,Instead of the good things people have to say?smiley

FYI,Coming from me,I want you to know that GB and CB both provide changes for Sallapadan,And you are absolutely wrong to run down either one of them.It is your choice what you want,But please...STOP discriminating.smiley
garboo16 on December 14 2009 04:21:00
I don't think we get many perfect moments in our lives.We must learn from everything that happens to us,And if we don't learn from things,Then only we are worse off.

kabsat,Learn to appreciate people's differences and realize the similarities;People have common streams no matter where they're from...

Also,treat and respect others as you would wish to be treated and respected yourself.That's a very simply yet effective philosophy.Life is short,And we should seize every minute of it.Carpe Diem,I say.smiley
BOLLITONG on December 14 2009 04:32:31
mayat latta kailyan na pinnalsag yo..hehehe..MAMAN siano ka pay????smiley
silitsairo on December 14 2009 04:44:39
Pudno ka man Pittogo. Ammom di pagsasao iti Ingles nga kastoy: Silent water runs deep. Anagem ta bugasnan.
pittogo on December 14 2009 07:13:25
garboo...abogadz ammom met ti pagsasao nga "aramid pakakitaan"kanan iloko hay uway ngata nu ano ay inspiring message no uway anu ay kakapintasan ay pilosopiyam nu adim mit iaaply nan panbagbagim naid ehehehey anakay!!!!! im not discriminating to anyone especially you... im telling the truth becoz ur upil has spread out worldwide why?using dis website nagramaramon na kinaupil non nu cancer kuman ot stage 4 malignant!!!!...anagem nato... talaga ay pandemic upil decease ka iyong...silitsario tell to garboo nato bagbagay na ta kontrabida si biag pacquito diaz ang tuwa talaga nu pelikula...hahahaha smileysmileysmiley
pittogo on December 14 2009 07:25:59
pakail an ng na nangato ka ta pasig englis na tiradam kaac ka manang iyong... RESPECT? hay apo no comment wad nadamag ko gayam mandindimag payon cna... ammum mit gayam c respeto na kanan inta inta la mansao ak kayad no... daksok koma ay ifaga na oh nim cka payon nanremind kansakon nato respect ay kanam...man react ka ta istolyak na pananrespeton c kalalaingan ay educado ay inaudi takay......til hir from now uwayok yad manreact ta adi ak makabasol kan respeto ay kanan da...hahahahasmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 14 2009 07:31:21
Also,treat and respect others as you would wish to be treated and respected yourself.That's a very simply yet effective philosophy. garboo says... hahahahay amum mit gayam no...let me tell you this... "Now you Know" kanan Manny Paquiao(commercial of Pacman!!!!hahahaha
pittogo on December 14 2009 07:44:30
provide changes kanam hahahahay siano pay na kanam garboo? GB and CB? garde BAnawa na usang am i ryt? yad CB man?answer please
lalalilalalay...hahahaha!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
diwata0814 on December 14 2009 08:59:07
Alla hustunan mittin pittogo bayam naton kababain natanang dad tago ay ibagbagyam adi da ay nagiginga nim nalapusanan da si aramid so dont do the reverse.Evryone is entitiled to his own opinions and beliefs and we are here to express our thoughts.
basta queen victoria ituloy nu nato ha ha ha naganganas ay patangan..."Yali yo man sad punggos ko ay kakaisuna kulay nalabaga" kanam pay a.....anna man problema ay lupa on...Bilin, makammo kan pantulongan yo kan bakton....kay mangiremedyo kan amboy cokue man bagam kanak....yakum nu man ning...."aniway intan...ambulansiya gaw nan????"wanin na allowin mabaw-ing nu payang ut muncipal employee on..duada kan BATOL....PATI THOMSON UT DIE HARD FAN payun he he he
Kan apo xsino...husto ka Truth hurts BUT WE NEED TO ACCEPT, the truth is Banit- garde team-up latta....kalkalpas man na meeting ni mayor mayora si Dappay-manggad santo si Bunag family yon ut sipay maymaysa mit na kulis da ILAYUN TAKAY DANA AY MaN-ASAWA kanan da mittin sika.Masdaawak ngalud pay dina ka patiyon ngalud si pamilyam yan gaw yo ta mismo ay id ana kumpot kan mayora...ida mit na SUPPORTERS mayor mayora kit...aginkakannan ka ning mit si write ups nu nim Vote THEM payun na order nu.
Napaso mit na taray wheelchair manong mabini kimmamakam...."si alsan ay nantugaw si ili dakayang ay man-asawa na naid dinasigdasig na iba yo man kan adi tultulungan yo latta....diak dakay natulongan si kallabos nim inta agraman pamilyak dakay na suportaran min ay sipupuso..".kasta mit si lakay MILIO maymaysang na kulis na....pakawanon takay yang da Insing kan madarang yaan nim manbaliwag danto sina kanan...siano ngalud payang na madi ita ...
Anna man text sintang kan Bagwis ad mung-ol..wad kan si garde Banawa...dakes na alsan mit ay tagon umoy da mantalo sinan abongon sipay nu d nasupit a pagtaengak sina ha ha ha nim pudno mit ta uway kapi mankulang asukal na pudno latta na igop da nim wad mit intalok ay inti ay kit nanpipit-ingan dan basta daksun mi mannaag kananda Mayora kam latta...
nu pudno ay daksun tago koma dad man-asawa adi ay kasta na reactions di tagtaguwanon sinan ili....maysang ay barangay yang nato a kadakkolan akn maresrespetar ay barangay magu...
Maysang ngang na puntos...acceptaron takay ngaminon ay na silib takay adi manbalin si Sallapadan...ta na kakailiyan adi ay silib na bilbilukon da nu di kit naimpuswan ay pinagserbi,katakunaynay si mannanayun all-weather companionship ay kanan litog ay Cardo.Kalailo akn katakunaynay...Cardenas na sungbat na....na garde cardenas na inuy-uyaw da kan uyuyawon da tay Mono kano nim sipay kas maila yo mit ano....ay kit man-uk-ukmon kay latta a....
d gambler on December 14 2009 13:27:18
Kas maysa mit ay Umili ad Sallapadan, naid makanak kanda Mayor kan Mayora tay managtulong da ay talaga si mankasapolan si tulong kan naayat da si ili kan umili naid naidumduma basta adika manpappaigid, sanguwom ida tapno matulongan ka basta wad la kit remedyo na, ask and you shall be given, garboo help me with my grammar pls. naloowak nin na man english on. dad insulon maestra Zeny sin haiskol kam sapay no inkabkabesak dad udom sidi. Queen Victoria, nalabit man in inana ka ngata sinat gaw Hotel no ita, adim aya intakin si Aida ay alalay no? tapno kanayon ay manbaliw na kulay cutex no? madi na kanayon ay nalabaga pasalay mit a sad kulay sammi sammi?
indiatagpurple on December 14 2009 13:50:19
ahahayyyyyyyyy..... inta Diwata, siya latta aya da Insing kan Madarang ay suminsina?
ala ot bay an takay latta idan a ta ida na makanan ay kontrabida, kasano ngalud ay wad bida no naid da.smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 14 2009 15:43:52
hahahaha!!!!magustuak!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
maman on December 14 2009 15:55:04
JAKEN MAN MIT NA GUMINGA..FEB 10 2008 WAD DI INPOST KO SINA...AY NANLAPO SI OBSERBASYON DI BANGIR AY NANAAG KO MAIPANGGOP SI SK TAKAY,SIMMUNGBAT SI MADAM TEODORO AY KAYYAD DA KANU NA MANSERBI SI MILKING COW DA AY ILI TAKAY AY SALLAPADAN...ITA LAST AY BUTAR DWA DAN AY MAN ASAWA...GAPO NA INDURON DI LALLAKAY AY NUANG SI APO MAYOR AY PARA VICE NI APO MAYORA AY NALAING MANSUNGAT SI KAILYAN NA....KANAYON KO IDA AY IBUTOS PATI AMIN AY PAMILYAK MAIRAMAN KAKABAGYAK FULL SUPORT KAN SI FAMILYADA MANIPUD SIN SI INNAN KAN BALANGKAD NA NANTURAY....INAYOSANG NI APO MAYOR GARDE NA INBATI AY TUGOT NI AMA NA KAN NI AMAN ASAWA NA AY BALANGKAD...NO OSTO KOMA AY DAKSON DA NA MANBUKOD SI TURAY UWAY NO INDURON LALLAKAY AY NUANG SIYA,BILANG SYA PAYANG NA AMAN DI ILI ADI AY KASTA KUNEN NA KOMA,INAYOS NA KOMA DA KALIB KAN KULALAD NO TALAGA AY NAID DI INTENSYON NA....ENEWEI NAID DI MABALINAN TAKAY TA IDA NGALUD NA WAD MILYON NA ITA FROM THE MILKING COW AY LUGAR TAKAY.smileysmiley JAK NAUWAYON AY MALPAS YAN KOMA NA XMASS KAN NEW YEAR SAKBAY AY MANPOST SAK ABOS, BANBANTAY SIR PISKAL,MAKIAH, DIWATA...YOUR TURN PLS....@ BOLLITONG, IYONG NO NEED AY MAAMWAM NO SI ANO AK BASTA SAD BARATOK TO KANSIKA, SINAKSAKOT NO NA GASAT IPARABOR MO smileysmiley MORE THAN 150MILYONphp NAT INABAK NO AY KANAN DI GAYYOM MO AY ILUBA..smileysmileysmiley
makiah on December 14 2009 18:45:20
MGUSTUAN KA MAN MAMAN AY GUMGUMINGA DIRETSAHAN KASTA NA MAYAT DIRETSAHAN ISUN KAN MAYORA SUMUNGAT NU RABBONG NA DIRETSAHAN ISUN SI PAMPAMMAYAM ITA..CORRECTION YAAN SI WORDS NU AY "MILKING COW" MI UT NA ILI...NU DI KET TA NAGAN MO NA SOURCE OF LIVING ME...UNTIL NOW ADIM AMAMMO AYA???500 HECTARES NA MAMAN MI AG300 GASUT AY ULO NA BAKA NGA AGANANAK TINAWEN, SANIKWA MI PAY LANG DI MESTRO TI AMAMI TAPNO AMMOM..AGINGGA NA ITA...TUTUWA MIT AY PINAGSERBI NA COMMON DENOMINATOR NA ALSAN KAS AYAT MO MET NGATA KOMA NGA AGSERBI DIPERENSIYA LANG AWAN MANGIDURON KENCA OR PAMILYAM ISU NGA NAPNUAN SUGAT KEN GURA DANAT BALIKAS NO...UWAYOM AY IDURUN NA KA MIT A...NU ANO MAN NA BIDDUT DAD AMAMI MAMAKAWAN KAY NIM ADIM MABALIN AY IPADA NA PUNDON TURAY IDI SI ITA NAGLIKWOS PAY NA KAKADWA SIYA AY MEDYO NAINNAYAD NA DUR-AS TAKAY SINSIDI NIM NA PAKAIL-AM NABYAG PAYANG NA AMAMI NAID MANGANGANNOB KANSIYA MANLIKLIKWOS MANPASPASYAR SIN KAPIGSA NA MEANING NAID PUN KINAAG-AGYAT NA AY NAPASAKTANA....ADIM IBAGA AY BUMMAKNANG TA SIYA PAYUN NA BIAG MI AMMON TAGO NATO WAD KAM LATTA AY BUMIRBIRA SI BALLASIW TAAW NGA AGKAKABSAT AY MANPAPAALILA TAPNO ANG MASUSTINIR MI NA BIAG AY INDAKLAN MI AY ADI GAPU SI MILKING COW AY ILI AY KANAM...UWAY NAKATUGAW NA KAKABSAT MI BUMIRBIRA KAM LATTA TA NA KUAD AUT KUADA...
ADIM ISURUN NA BATIDO AY POLITIKO MAMAN....WAY PAY NASIRSIRIB KA SI PAMMAGARUP NO NAAMMAANON MAYOR GARDE NA ALSAN NAEXHAUST NAN ALSAN AY REMEDIES NAN TO PATCH THINGS UP NIM NANPATINGGA MIT UWAY DAMAGOM KAN ULIOTG AY KULALAD...TA TALAGA DI KAYAT KULALAD SI KALIB NU MABALIN...MISMO AY KALIB NA DIMMUBA TAPNO AMMOM ADI AY SABALI NA PROBPROBOKAROM SINAT....BUKUDNA NA TURAY...ADI AY DAKUS KANAN TAGO TA MAILA MIT AY NABALO NA NAGAPWANAN DA NU MAILAM TO AY ADI A KIT LUMTAW KA MANPARANG KA TA IKULSAD NUN IDAN MAKIPAGMAYSA KAM TO PAYUN AY MANKAAN NU MANGIBABAIN DA...ADI KA AY AWAWISON AY BUMUTOS IBAGBAGAKANG...TA AMMOK AY NAID AGAS DI RIKNA MON NU BAKA MAYSA KA AY ADI NAPAGUSTUAN KIT KUMULSAD KA MITTIN AY ISUN SI TORO WON...MAYSAANG NA AGAS NA NA SAKIT NU..ACCEPT THE REALITY THAT GARDE CARDENAS' REIGN HAS NOT COME TO AN END YET WAD MAN KAN NAID KUALTA NA MANGABAK TO LATTA....WAD NGATA KUALTAM NIM NAID MANGIDURON KANSIKA SIYA AY ANUSAM A ...SI MAYOR IDURON DA IDA AY MANASAWA WAD TO PAYANG KUALTADA....
NATO AY RIKNAM AY ISUN KAN BUMTAK NA GURAM KAN MAYOR KAN MAYORA RABBONG NA AY ITAM IBUKSILANON TA BAKA MAATAKE KA KIT SI ANANEK-EKEM SAKBAY MANLABAS NA TAWON, IPAILAM KANIDA NA GURAM TA AMMODA BAKA MAYSA KA MIT AY KAGAMGAMMULO DA AGINLALAING SI PARUPA...
maman on December 14 2009 19:42:29
ABOGADILYA MAKIA....NANLAPUAN AYA DAD BAKA AY PUUNAN NI AMAM??????ADO NA LALLAKAY AY MAKANAN SI ILI TAKAY,LALLAKAYANG SI ITSURA NGIM NO MAPALTIAN DA SI BAKA AY NANLAPO YAN 5OO HCTRES AY SANIKUAN DI AMAYO AY KANAM..NAUL LIWOS DAN WON TOWA ALSAN DI KANAN DAN..NAT IPANGPANGAS MO AY RANCHO NANLAPUAN NA AYA????????.....NAID BIANG KO NO WAD KAY AMIN SI ABROAD KAN MANTURTURAY ALSAN AY BASAT NO...ADIM MAILIBAK AY NA ILI AY SALLAPADAN AY SYA NA BUMMAKNANGAN MANONG NO GARDE,ADO NA PALUSOT DA AY MAN ASAWA MAIPANGGOP SI LUGLUGAN DA AY INTOD NI KASTOY NI KASTA....DONT GIVE A **** ...JAK AY NAIYANAK AGKASANGADOM...smileysmiley
indiatagpurple on December 14 2009 21:08:31
noy!!!!!!!!! pay maataki kay ningon!smileysmileysmiley mayat ay basbasaon kakailian, nim adikay unay! uwayon takay na Mayo no siano na mangabak a kit gasatda ot no mantugaw dad adiyo kayyad, malas yo a!siguradoak ay dana man atatakar kanda apo Garde, dad adi napagpagustuan ay kananda, way balbaliktadonyo na lubong, naid makapada kan ida ay man asawa, adiyo ngata kit napadasan na ayat da siya nato makadtong ad langit na gura yo kan ida.dakay dad kutak ay kutak ay isun si upa, no naabog kay diyo ammo sad inkay sumsumpokan. ala way ano na kankanan takay,ituloy no latta na manserbi si ili Apo Mayor Garde Cardenas. smileysmileysmiley
d gambler on December 14 2009 21:19:06
Hello.... inta pay ay pasaray mankalma kan pasaray manpudot na dardara takay? Queen Victoria, kasapolan na panaglinglingay no ita... sus maryosep.. calm down guys!!!
indiatagpurple on December 14 2009 21:29:52
adim yan istorbowon si Queen Victoria ot nasulapan sin labi, kalkalpas na apirasda. masmasuyop payang si Aniway, mannumo way naid man idawat si lighter!smileysmileysmiley
makiah on December 14 2009 23:13:55
PROUDAK AY ABOGADILYAAK APO MAMAN AT LEAST NA NAADAKAK ADIM NAADAKAN NIM ADI NATO NA PATANGAN TA TA GAPU SI NGIWAT NU SABALI NA MAPALPALTAW NU, NU MASUNGBATAN KA BALIKTAD NA UTOK NU....ADIM MIT GAYAM AMMO NA IKUTKUTAK NU ..NANLAPUANA NA RANCHOK???EH DI LINGOT AMAMI ANO KOMA KINAMAYOR NA NA IBAGAM???MISTOLO PAYANG WAD NATON TA AMMOM. NAULULIWOS DA HA HA HA NATURAL TA NALAMANAN D ANA NANLAPO SI LINGOT NA BAKA MAYSA KA PAY AY NANNGUT-NGUT ADI NGATA???? PANAY NA KIDAW NU SI IMBALIKTAD AY MANDARDARA AY NAPUDOT SIM YAKUM SI GIN NU SAKBAYAK MANPAKAN...NALANLANITAN NGATA PAY NA NGADAS NU SINAT SI BUNG-O NA ADI NGATA HA HA HA, IMPOSIBLE NGA EXCEPTION KA SI KINABAYAG MI AY NANPARPARTI MAS-OP KO NA SANG-AW NU NAKALAMAN KA NING TUWA...ITA SIM UYAWON...AY APO AYA MAN-INGAT KA KADI ANNAT PAYANG LASAG YAN NGIPON NU SINAT...SORRY A NU NAID KASTAM KASTA ANG NA WAD MAPALTI NA NU SIKA TUMALAY KA PAYANG AD TALOGTOG A KIT ID BIANG KON... NU TALAGA AY ID BIANG NU SIPAY MADAKAMAT NU....AGANNAD KA A SI GINGAM SINAT TA NA KUA MI NANBANNUGAN MI....
PANGGOP KAN MAYOR ITA..KAS KANAK KUADA NA KUADA KUA MI NA KUAMI..NIM ADIM A IGENERALIZE NA GINGAM NA PUNTOS GARDE- BANIT ADI PATI AMAMI ETC...IBAGAM NA MAYOR AY NAID MAIBULSA NA TA PALAKPAKAK SIKA NATURAL WAD LATTA TA WAD PAYUN UTANGOM NU MAAMINAN KA..WAD PAYUN KIKILOM NU MARUGYANAM ADI KITDIN???WAD KANOM NU MABITILAN KA ADI AYA???ANAGOM NA GINGAM....ANAGUM MIT NA SUNGBAT KO SAKBAY KA MANHIGHBLOOD AY APO MAUNAAN KA NGATA AY NA...NA LUGLUGAN DA AY KIT ANUSAM A NA MAN-UKNOM TA ANU NGALUD ADI KA MIT MAPADASAN NA MANMAYOR...UWAYOM MIT A NA BATANG NU, NI AY!!!!AY!AY!AY! KASTOY GAYAM PINYA NA ALAKOPOM AY UKUPANON GAYAMON DIM MIT IPASUBADON AY NAKALKALON HA HA HAHAAYYYYY...
MANLINNAWAG TA NU SIANO KA TA ILAN MAN....LA I CHALLENGE YOU...IPARANGARANG NU NU SIANOKA BAKA ADADU PAY NA MAIKANAK NGATA WAD KIT AKAKUM UTOK NU SINAT BAKA MATMATOY KA MIT SI APALON AGLALO NU DAKKOKL NA BAG MAYORA AY MAKIMADYONGON.....UWAYOM AY MANBALIN KA MIT A KABSAT...IN-INDOK KA YAAN.....
makiah on December 14 2009 23:24:08
I'M sorry kakailian nim way siano maprobokar...diak pumatolon kuman ta siya mit payun na biag ko siano man na lumlumtaw..nim na mageneralize na pamilyak mairaman si alegasyon ay kumpulmi sinat habang annakam ay manligligat ay pakawan...ta talaga ay sumungbatak ta adi yang si maman na malmalyad mankumkumento sinat...ipeksak mit na kuak ay nunot a...
sxinu on December 15 2009 00:10:45
inaudi ay diwata, wad inpost ko aya ay kontra ak kan garde para bise? na saludsod ko ang sin damo ot inta ay kasjay na set up...para mayor si banit, para bise si garde. madi ay ilan adi? this set-up sends a wrong impression si tagtaguwan. xa na adim kanan ay adiak patiyon si pamilyak. want to dare me? way wadak sina adayo adu payang na mabaw-ingko kan ida. adi panangipangas inaudi, nakangkangato payang mit a na respetoda kan sakon way kasutyakang ay mail-ilayo.

ammom na maysa ay rason no apay ay suportaran clanmi da apo mayor? wad dinumtong ay damag kan sakon... kakkaamang....... eversince mit kit inaudi ay sinupsuportaran clanmi si manongyo. guminga ka man kilad(may his soul rest in peace. kompolmi ang pay mit ngamin na us-usalon u ay alias), indiatagpurple?
pittogo on December 15 2009 00:24:22
hay apo pudno kanak nu c garboo ang na international upil waD Payang gayam sumangkaupil sina.... nu terorista koma ot c Bin Laden na oh...hay apo grabe imagine!!!!! ipaayak ta kayangon naoy maman nu siano ka lumtuad ka ta matotoy ka c kinagraben upil nu manwangol ta pay adi ay kasta upilam si tagtagowan ay naid nakabasolan na kansika anu ngalud nu naid sanikwam basol da ngalud manwangol ka ah!!!!!.... makiah isakripisyom nat simpulo ay baka un ta lugian ta kay ipaayak nato ay sumangkaupil garboo.. and maman are the same!!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 15 2009 00:29:49
election to manin maasiyanak to man lupa un kaasi ka ay ang maabak manin asiyan u kadi na pamagbagi u always bumangbanger grabe kay kontabida kay latta c biag nato ngata c role yo cna lubong akseptaron ah sya!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 15 2009 00:46:18
makiah tutuwa na kanam naid ngamin mapalti da sya ay kasta da ay kadesperado kanak nu pelikula ang wad kontabida na nim c true to life sipay wadda gayam c true to life..hahahahaha
pittogo on December 15 2009 00:53:24
di kaang mabain babalangomang ay usalom na ngadan maman da pamilya cardenas ipailam angon ay maupilan ka ta wad rancho da... man usal ka ah c usto ay kaawad nu manraraman ka ang tuwa ehehehey!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on December 15 2009 01:12:52
The moment of truth has arrived for the people of Sallapadan.It's time to make amends...
garboo16 on December 15 2009 01:56:00
Pittogo: Political hate is a monster which when unleashed is difficult to control.smiley

Makiah: The other side of the story (Your family's background) is unknown to the public and although we may never know what really happened,Only a fool would derive a conclusion from only one perspective.smiley

Folks,If you don't agree with something and you think you are being ripped off,Don't stand for it.
maman on December 15 2009 02:27:05
JAK NAADDAKAN NA NAADAKAM??WELL WELL WELL....JAK AY PAN INTERESAN NA INNADDAKAM YANG,MAYOR SI AMAM SIN DIYOY WAD DI AMELIKANO AY NANGTOD SI BAKA AY PARA KOMA SI TAGTAGUWAN NGIM ANO NA INAM MAAN NA???????smileysmileySINULO NA,PAGSASAON LAKAY INNAN SIN DIYOY "LAJOK NA MAYOL"......MAKIAH DONT EVER DARE ME???????YOUR ***** RANCHO MA ***....JUST BE THANKFULL FOR YOUR DAD FOR WHAT HE HAVE DONE TO YOUR MILKING COW MUNICIPALITY OF SALLAPADAN...@pittogo barok PAIGID KA YAAN TA ADI KAN TO KIT MAABLATAN...
maman on December 15 2009 02:32:16
ladies and gentlemen,since the xmass season is coming this could be my last post. let there be love and peace among us...god bless...see you next yearsmileysmiley
pittogo on December 15 2009 03:30:51
atty maman ***** ******* am amokan.... di kaang mabain umablat ka od ilan ta nu makaali kas na igaw ko..hahaha talaga ay upil ka manparis kay kan garboo ilan tanto man na panbalinan un to... sakon to na umuna ay maamang...HAHAHAHAHAHAHAHA
MAMAN naid bain no wang tuwa lawlaw na namintollo ka c.... inta ay last post non hahaha maabak ka? once a loser always a loser...
kapola on December 15 2009 04:14:23
hoy pittogo!!!smileysmileysmiley***** no mit ah!!!sika ang kit na makaado sinan ay matiyab tiyab sibok nan.payanang ay doktor ka kano.siya na ipangpangas no?!baen...ilam kad na inglis no kada glamar no?sika ah na monolitis.maltis to payang.aheheyyy ay kanam.kinikinjaya.madlaw ba?sabagay,kinjaya ka mit ay napokpoklan.ilam yaan na vagim.smileysmileysmiley

intay ilamlaman no na cheston batoon na?basaom naoy kanak kan sika ita.nankamali ka si pabasol.no totowa ay si cheston abogadillo na garboo16,awad kadpay computer go boloy da?imposibli ay kanayon moy bangod winakas ta omoy man post gonna.ala kakailian,anagon yo man ay nalaing ta ibinsa-binsak na kankanan madaydayaw ay doktor kwak kwak.smileysmileysmiley

umuna,busy na tagtagowan ad sallapadan ay mangompanya no ammom pittogo biltogo!!!smileysmileysmileymaikadua,naid pon ammok ay computer ja na batoon family ad gangal.siya ah no initjam???maikatlo,ammon ngalod cheston na man-inglis si kasjay ay kauunog?jak pati jak kita.tapno ammo yo,manmano payang ay isallapadan na makaamo sina ay site.adin to pay ammon dad eestudyante kit?*****!!!smileysmileysmiley
kapola on December 15 2009 04:43:56
sika mit banbantay,baka sika na mapontaan si isbom???smileykas-ano abos ay agra2man na cheston ot adi mit nakaltaw ay padam?ammok mit ay wad planom si politika.padam payon danat kakabagyam ay agom,way adida manbalin ot isalaksak da latta ta bareng komna.ay ay oggayam...pasalay ka mit manbuwakaw adi aya?hahaha!smileysmileysmileyasar talo ka na tol!!!

na makanakang,am-ammok si garboo16.banbantay,tay sika mit na awad sinat sallapadan ay man-al aliwos kanda mansipsipot,silipom na cheston batoon si mangidam.ilugim no vigat.ilam no omoy man computer wonno manpabangod ta asim to kanan ay siya.nim no ommoy nankampanya kan nanbaskitbol,ay kit...hah!!!nankamali kayon kakailian...sadapon yo ang kit na anak ay nat.oh oh...kaasi ka man na kaanakan ay damulag huhuhu!!!smileysmileysmiley

mansipot kay apo...ado na mannadap sina ay itnog.ado na haka-haka ay kanan anggalog.awad pagsasao ay kung ano daw ang hinala,yon daw ang gawa.siya ay sika pittogo biltogo,banbantay (am-ammok sikan iyong),diwata kada makiah kas kada alsan yo ay wad alyas na way no mantalo kay,mai-ila payon olo kan ipos yo.*****!!!ano ngalod iplaim,***** no mit.smiley
pittogo on December 15 2009 05:02:49
hahahaha!!!! inta koman ay masiliyan kan... Kapola ay upil anu koma!!!!! its my prerogative nu kayyad ko makomentaryo.. inta wad imbagakay c madaydayaw ay cheston na kanakay... abogadillo kanakang ilam kad na taltalbakom ay won tuwa inta koma ay mankampanya kayon ot adi payang mit manlugi na amok c panankakapanya nasapa kay unay ilan yo ah nu kaison nanto ot naid kay ton ay mangapanyan dagus dakay maliuwan nu sapaom c mangapanya...hahahahaha sad maikadwa ay inbagam ay naid computer da ad gangal adi ka ay updated c damag inta ay smalllom mang c chestonon and pamilya batoon... na pagkaamuk wad kanu computer da mit uway nu kaskasanu inta ot manwangwangol mit pay sad notaryo publiko kanu ad bangod sigon c damag ko wad ngata mit internet da ah adsad... nim ilam ah nu kaisun na kapola ay lappek... nanramaram talaga c upil no pati grammar ko pansinom silib ka kanu ho, siya ano ka koma..!!!
kapola on December 15 2009 05:14:47
la maginnok kayon ta kablaawak yaan jana kabagyak si merry xmas.ate melba,geraldine,cathy,kring kring kan dakay lusan ay wad san fernando.maysan takay no votos ta iwasawas takay man na mustardcardenas.smileysmileysmiley
pittogo on December 15 2009 05:16:50
kapola ay lappek kayyad no ta resetaan ka c agas nu ay upilitis?hahahaha siya ano ak koma laman ta ilan ta od no mamuyon ka mit...hahahahasmileysmileysmileysmileysmiley ot ***** nu mit ah makaado ka pay mitin ***** no payang upil....!!!!!!
pittogo on December 15 2009 05:24:16
kapola ilam ah nu manhallucination ka ang tuwan lappek kanin mit tuwan kayam koma ida laklakayan da ay pamilya sakon pay supporter dak sipod naid nak sinat salpajan nim kumaysanak nu eleksyon ta awisok na maawis ko itukbang ka manpaila kanto win ta resetaan c sakit no...makaalis ka!!!!!
makiah on December 15 2009 06:26:39
NAGLAINGAMON AY TALAGAN MAMAN TA INTOD GAYYOM AMAK AY AMERIKANO UT MAIBINGAY KAN????AMMOM NA ANNAK NA NASDI AMERIKANO???NAGAN MI ALSAN AY MANBABSAT INTA KOMA AY IYAKUM KAN.....NAGAYYOM NA GAPU TA NAILANA AY NALAING AY MANPASTOR NABARA NA IMA NA SI ANIMAL....GAYYOM NA SI PAMMATI NATO NA IGUNGUNANA KANSIYA ILAMAN NA NGALUD SIKA AY IKDAN????NAGASAT TA NABYAG NA WAD PUDOS NA MANANIMAL UPILAM ABUS????PADASOM MIT A ULTIMO KALDING MATDAG KITDI YAN TUPANG....PASTOR AYA KOMA SI PAMMATI TA IRAMAN NA NA CONGREGASYON TA AMMOM...
TALAGA AY ADIM ASPIRARAN TA KAYYAD NU NGAD NA BUMAGSAK????NIM WAD DA MAADAKAK AY PULOS NU MAAPLIKARAN.....WAY WAD DIPLOMAM SABALI NA KUAM,K???
LAJOK KAD PAY..MANMANO WANG NAT ADI AYA??SIKA MAN WAD KAPADASAM???ULTIMO KAGAWAD ID PAY N
GATA...
SIKA MIT KAPOLA....ITULOY NU LATTA NA PRINSIPYOM A INTA KOMA WAD AYA MANGIPALIT KANSIKA NAID MIT KIT ADI KA ***** SINAT TA ADI MAIPISIT YAN MUGING NU NA NABANGTIT AY ***** NU K???
banbantay on December 15 2009 06:34:47
kapola, manyamanak ta uway naid nadap aw ko si biag ot aw awaganak ay piskal. ganas unay no. maikadwa, naidak ad salapadan ta mailak na galaw tagtaguwan sidi tay wadak sina ballasiw taaw ay kanan da mankuskuskus si kasilya.
ngim nu uway no kasta, respetarok na kapanunutan u alsan. na makanakang, uway kas ano panagyama u si kinatagon da mayol kan mayola, ad adu na taga sallapadan ay makaila si amma da. adim ilaman na udom ay tago tay bagim mang mit nato manpatpatang, so you are only speaking for yourself and no other., ay kana dad amilikano.
maipaggop si planum ay iwasiwas na mustard-cardenas family, kumaysan ka itan ta inka luglugyanun baka maladaw ka tay naunog na lamut dad immola dan sya ay baka adim to maakkal idan no maladaw ka kan baka pati pamilyam ot ibadan to payunon. manmaymaysakanton no kasjay ha ha ha (lol).
kas maudi, maymaysanto mit laing payon na botos takay alsan no 2010, bareng no makakaysanak, sya ay mantalna takay alsanun, umoy takayang to bomotoson. naid maawis u sina site tay man manu payang na maka ammo sina kan dad wad sina ot sisisikad da alsan non, naid tung og ay mamati kan dakay tay adi kay mit am ammo.
banbantay on December 15 2009 06:44:37
sir sxinu, olitog, manong, in my generation, maysaak kadad nangato na panagrespeto na kan sika tay ammok ay silib, prinsipyo kan aramid ot wadan ka.
adim ibaw ingun na suportan pamilya yo kada mayol kan mayola tay no duwa tan to mit na umoy, cgurado ay maala tanto mit na suporta da, dakkol da pay mit ay pamilya, dakkol ay panlubwatan
takecare always sir. hope to see you soon. regards. God bless
BOLLITONG on December 15 2009 06:55:57
husto na kadin kailyan,umadanin na paskua man iinnayat takay kadi pudno kay man:smiley MAKE LOVE NOT WAR.smileynaganas ay paskua kan naimas ay baro ay tawon takay amin.
pittogo on December 15 2009 07:23:51
bollitong balato od....
indiatagpurple on December 15 2009 11:16:38
ala kakailian, way no makagtyong ad ngalit na upil yo kanda mayola kan mayol, aaaaaayyyyy...... way ilan yo man ukuknom kayto manon no malpas na eleksyon, apo sxinu, usto nato kanam, manipud nanngayangay si mayolay amada, inggana kan mayol ay Garde, pamilyami sipupuso ay summupsuportar, ot no gapu wang kanda Insing kan Madarang, bay an takay idan tay no kalpasana,manong kan manangdanto payon ida. dakay ay maupilan unay kan mayol kan mayola ginok kayon, maataki kay kit ngata on.ilaman yo pay kit lusan ay adi na lubbong ay iamanon. ligat pay na kutak ay kutak, siyan to payon na kababbain yo no dumtong na panawon. Ilan yo kitdi no ano na maitulongyo ay panbalwan na ili takay ay Sallapadan. Merry Xmas to one and all.
diwata0814 on December 15 2009 18:05:02
Nato ngalud na pakasdaawak apo xsino ta bayat di daldalyasat mi yan barangay yo pudno na pudot alakop pamilyam kanda mayor kan mayora... talaga mit ay ipaglalaban da ida nu ilam na galaw da....ala dispensaronak angun nu bukobukon na awat ko si alsan ay comments nu a nim baka atikak kang ngata ta guminga ka na politika galaw di wadan adu na makakaya nim financially incapable , money talks, di nanusal si kualta mamatika,etc,,,danat ngatan a na isun kan IMPLIED remarks nun si awat kon ay madi=ka koma nu mabalin ...siya ngalud na ibagbagak ita baka kankannamang danat nim IBUTOS yo ida kanam payun tay maila mit na sinceridad da ay iba ut ammok mit ay sika na patpatiyon da sadi igaw yo..maysaang ay gingam mantungpal dan..pangngaasim a ta adi ka paapektaran sina mit gaggagayam takay sina ay site...I RESPECT YOU A LOT adi naoyang ay banag na pakayam-an di pinagkakabagyan takay...na politika manlaus na pinagbabagi mannanayun nato....ipadpadamag ko wang sad nailak ay pasamak ad magu sin nummoy inklaro ni mayor kan mayora na gapu na team-up da ut naawatan da mit na makaigapu.husto ka way sakun sin damu a kit ANO????BA IYAN????NIM sin nailak na pasamak naimatangak na galaw taguan naawatak payun..GO kanak mittinon....
umali kay kitdi sina mankapi ni ta makaan na lammin ut madama kam man ay manpipicnic sina waiting shed don.....andi si pilli yon nan-ak bat si pattupat...
sxinu on December 15 2009 23:48:32
kaanakan ay banbantay, i am sorry to disappoint you....naid pulos pulos ambisyonko ay manmayol. patingga ang ngata si bise kapitan ha ha ha. inaudi diwata, realidad mit danasdi ibagbagak kit. MONEY TALKS, ADU NA MAKAKAYA NIM THEY ARE FINANCIALLY-INCAPABLE and etcetera....this is what i mean...jak kanan ay mangabak si mayol gapu si kwalta. alsan politiko manguwalta. way kitno kasano kinalaingno ay tago no naid maidawatno si botante no mankudawda inginada asin, baggoong, gin, shoktong kan serbesa ibutos ka ngalud? kibot ay kandidato kanandan a? no wad idawatno, nato a na kandidato xa ibutos takayon kananda. see? money talks.
pintaz on December 15 2009 23:56:21
hep!!!patalastas yaan apo ta mabaw-anan na ul-ulo takay!!! amin ay Gentis ay wad sina UAE kan dad alsan ay mayat ay umali makitabuno, umali kay maki-join si Christmas Party takay no December 25, 2009 (Friday). Mandadatong takay ad Dubai Creek Park si pangngaldaw. Awison yonto mit dad iba takayon ay am-ammoyo ta maymaysa na intakay panagselebrar si Christmas Day. Man pot luck takay ton ta malamanan takay na uton tumunggal maysa. Mabalin kay mit ay man-uto si Indian or Arabic food no adi yo ammo na Tingguian food hehehe...(kanan Sting smileysmileysmiley)

Pls. call this number to confirm your attendance: 055-6139097.

Pahabol: Umali kay Kulkuldong kan kulkulding. Man-awis kay si pada yo ay insektos win? Manyamanak kakailian kada kakabagian. See you there...cheers!!!
pintaz on December 16 2009 03:14:58
masapa kanto moy mantuno si lamos Sting.manbalonak to mittin si biryani ta xa na ipalaman ko kan dakay alsan.smileysmileysmiley

indiatagpurple, manlukoy kay kan kulkuldong nu mansapan biernes umali cna dubai ta moykonto sabton dakay.

Sting, send mo man gayam na location map dxb creek gaw e-mail ko. thank u and God bless...merry christmas gentis!!!
pintaz on December 16 2009 03:29:52
ate binongan, malika no friday ta malim alan sit paw-it mo wen? natuloy nga nagpaw-it si jane? wenno si aileen dje? ta masingam met ah dikami nga kakabagyam. apo ka pay...nabkes ka nga padakon, naid payla ta puonamsmileysmileysmiley!!!

makipaskua ka kanto dubaien ta nalaglagsak payon sit pinag-inniliw ta. dim liowan dit vitamin C ken glutathione ko ah?hehehe!!!magpapudawak ngameng...smileysmileysmiley (pulot, usto payon na patang ko? xenxa kan ng binongan naldowak kayensmileysmileysmiley!!!) naunday nga panawen jak nga napan di baayen. really miz horseback riding. insha'allah nxt yr palubos apo pan ko bisitaen da anti ken ankel.
BOLLITONG on December 16 2009 04:08:40
biryani is ma fevorit batch...isuloak man no kasano na man uto sin..iPM no man sin no mabalin na number mo tawagan ka ta wad di ibagak kan sika..thanks, kastoy koma alsan na mabasa sina site di ili takay maipanggop si makan di makaan na bitbitil....pittogo ibagam no sianoka ta itdan ka hehehe...smiley
pintaz on December 16 2009 06:29:19
hoy batch!!! kas-ano ka ngalod kumuttong no kakan latta na wad c utok noh?!smiley ay sinalbag kan.smiley

ot anon sen...sinsin kanan ta ah tay manpalis mit na apelyidon ama ta way mansabali da c aman ah hahaha!!!smileysmileysmiley dnt tel me ay indiano ka mittin? send konto gaw e-mail mo na biryani recipe. pay no nakagasgasat kay man a bukel? nangabak c lampitok, nangabak ka, ita kadamdamag ko ad kanad kan antoyag (winnie cabannag) nangabak kano pay mit c ng dugal (bimbo batoon) si milyones. huh! ay inangay ilay...unnay yo pay sagsagillay... manmit ammang...

manpatpatang kam pay kan chit chit yan friendster. add ak to lattan. i-pm ko na e-mail add kan number ko. keep in touch, ok? hasta la proxima vez. adios!
PULOT on December 16 2009 07:37:46
Sin Pintaz, nato ah Biryani na nasagiid! Amod no Lamb winno beef, ay abbayay! Asi uwad veggie salad na with yogurt kan hot sauce...... mayaton na panag uyas angod hehehesmiley
kulkuldong on December 16 2009 07:46:36
adiyak nasaktan si panang**** no kan pittogo sika kapola nim nato panagibagam ay doctor kan biltogo nasigab unay. sakon si kulkuldong- alberto s. leones in real life, asawak na doctor ay siana tirtiraom kan sadapom may kin alyas si pittogo gapo tay kanan pittogo ay manpa medical mission. apay dr. laing aya na manpamedical mission? kan adimi mabalin ay tiraon na cheston ay sadapon dana odom ay garbo tay kapidwak mismo. saluquen nato, kapitlon mit ednalyn na cheston si bangir. nato alyas no ay kapola? ulitog ko pay nato. 1st cousin inak. siyana no si ano kaman ay kin alyas si kapola. pang ngaasim ta ilam bassit na luk****om. adimi mabalin ay tiraon si cheston(no sya man na garbo)adi kam kasta ay man asawa. uway sinnapata no lumamlaman si bakos ko sina. uleg na panagilak kan sika manipod ita. adik koma iboksilan na kulkuldong ay alias ko nim naid gayam maitod na ay nabalo naoy tay uwad dana membro ay isun kan sika ay natored gapo si alyas. no isakit no na sadapon da ay cheston, karkaro kam pay ay man asawa. naoy na number ko. tawaganak winno i misscall nak: 00971556599109; Dra# 00971552453389. anytime. talaga ay nasaktam na pudpudno ay berto kan ednalyn. no si ano ka man pittogo, pang ngaasim ta ilawlawag no babaon si panang PM no kan ulitog ay Kapola Magalim.
pittogo on December 16 2009 07:48:53
bollitong nu pudno ka, man private message ka cna kansakon ta ited no na ym no ta iadd ka confidential ang naoy daksok ay ibunyag na siano ak cna naligaton umablat c maman...hehehehe man gayom ta pay maamang ka ngata nu mamwam nu siano ak..hahahahahaha....lan i anokam na emailadd non sad private message ko cna win...smileysmileysmiley
BOLLITONG on December 16 2009 08:13:29
pittogo check your PM...
BOLLITONG on December 16 2009 08:14:46
pintaz got your PM..thanks a lot
makiah on December 16 2009 17:28:24
ay apo SAKUNON MAnong sxinu na manpadespensar sinat naisawang diwata...dakam ay pamilya ammomi manipud puon rugi di amami gingga na ita ut maniibba takay ADI MABALIN ay mansina, nim adi takay awanon na posibilidad ay manmayol kanto mit...madi ka man nu dakam to ay tagtaguwan na MAN-IDULON wad payang mabalbalin nu aya... kasta mit kansika manang indiatagpurple...ananagok ut amamok sikan,maysa ka ay nakaimatang si kababalin mi ay manbabsat....manyamanak si depensam...kas kanam ilan tu wangun....tutuwa ka kasta ang si manong madarang kan ng insing nim pudno mit payapay kan imis da sin nailanaak sika kulang ngang siguro si lambing ano ngalud adayo takay mit sadin...
MaNPIPINNALTAW TAKAY NGaMIN SI KINATAGUN ta maila man tuwa mit nu maiyannatop na balbalikas si wad ay sikad takay winno...mansisinnadap takay WRONG mit gayam...ilam man kapola....dikaang mabain kan doctora..ilam mit a na lenguahe na mit kasta aya na kinatao na...la ut manong berto diskubreyom nato ta adi makaadu....maawatak na riknam nu pamilyam na nakataya on MADI kit...lalo nu naakakumanon..
ano sad kanam GARboo???time to make amends...????be sure it is the best...and who do you think would be...well,d people of sallapadan prevail over your ill-thoughts.I never force you to believe my story but i'm still thankful dedeng for you dared to read it for deep in your heart, accept or not, KASDIAY GAYAM kanam payun.That's why i tried to give mine so that YOU WONT DIE WITH YOUR OWN BELIEF.(that makes now a fair play, not from only one perspective as you claimed)
ala.....na paskua kit na ilan takayon.......imbes ay tumanaol takay sinan ileppas takay kit na ututang takayun manbaliw man na tawonon, bagbagi takay mit kit na makatulong kan itakay adi ay si mayol winno mayola....sayangang na ginggingaon takay sina, sapay ta naid makaSAIR RON...TA adi man mariing na medyo kummalma ay liknakon ...Gud day to all!!!!!!
pittogo on December 16 2009 19:47:59
ILAM MAN kapola????BAEN????sika mit gayam na nalaka mayawawan silibak kanam....para akbatak si usalon di manmedical mission kupal...itudom mit na nasingpot kan madaydayaw ay doctora takayun....the only nato tapno ammom??silsilib ka koma????manpalang ka nu siano ka ta balwon takay ay kilatison nu maidilig ka kan-ida...salawasaw sivok nu sinat...kindaya ay napokpoklan kanam pay ....inta koma..kindaya a nim siya ang na doctora ay nabalin mono....pati ultiog berto ay amgmaginnok siya gayam si kulkuldong natanang gumguminga...kasalak ka kajot...
pudno wang na lukbab nu won si manbatoon sinaton...inta koma id computer da ut manpapaulli ja si amilika.....sinatang gangal koma na igaw ja ay???ajim ammo ay ibaguio janat....sidi na maikadwa ay residensiya d ata ammom ijubam mang mit unayon.....silent heredero nato....silib to payang abogado kanam man....abogada pay na asasawas na adi aya????
sika mit maman....alawom talun maman apo innan na...missionaryo na nangtod ay gayyom na nato buminglay ka vus????ulitog ay panga ka ning mit tay matoy kanu kit imon sinsidi aji napansin amilikano na inglis na ta na innan ay nagagot na nakikabbalayana.....nikkjana kajot manpuunana siya na napaaju na ita....na pasto na baybayajana mit kit si 15t tinawon....kuan gobyerno nato nim tamin kuanan ta baybayajana na gobyerno..LEASE AGREEMENT...ammom????manapply ka mit na nu wad ipisok nu ay mailan di gobyerno...aplubalanaka......another UPIL ka ay na...nato kit na madi kanitakay nu sin-uddom...nu wad bumalu viag na adu ay sapit....kesyo akstoy di kay kit manlabbo ay nabalo ta wad mit maipasikad yo....kaynun masiim kay dad lalakay ay nuang ay kanan maman ut ital-o nakay mit ay manmayol ha ha hasmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Emie Krisha on December 16 2009 21:49:08
Merry x-mas kakailiyan nabayagak ay adi nakaadak sina ot inta ay mangugunot na ginga yo nim mayat mit ay basaon na debatin tunggal maysa smileysmileysmileysmiley manong sxinu musta meri krismas umap-apalak man si biryani yo mangtod kay mit yummy!!!smiley
Emie Krisha on December 16 2009 21:52:15
Yooohooo! Esrom ano na mapaskua sinat Hawaii yan Noli on adi pay tumawagak kan sakonon musta kayang alsan on ay kakailiyan ano ngarud oras man botos on ot ibotos yo latta a no sino na kayyad yo dikitsmiley
indiatagpurple on December 16 2009 23:40:39
ha ha ha, makadlawak, inta pay ay biryani na manshine sina, pirmi, biryani na kinnan mi sin labi, with lamb kanam man, ngim inta pay nadagson tuwa si buang, anna ay nabuy onganakon, he he he, bukonakay kuttongi ita on. ot ala makiah, naid problema sinat tay dakam naid di ibatbati mi si nakom ay sgab, kadawyan pulitika nato, kaysan kay aya? ala ot agwaanyo manpaadu ta adunto bumotos kan manong sxinu no timpo na.bay an takay danaton laing sibok na tay sakit da naton,id agasna.sakon si ulat, buridek ay anak ni innang Luming kan Diyos ti alwad na ay ammang Mariano, jak pon mit mantaltalo.la naimbag ay paskua yo alsan, Noli Agaid, iyan no itan? musta insan, Emie Krisha, musta si manong Colman itan? taraki latta? he he he. Merry xmas kan dakay alsan.
pintaz on December 17 2009 00:21:13
kas inkarik kan ankel kulkuldong, injak koman man react winno man post cna no adi la kitdi ay importante but there has been a lot of needless speculation about our identities. so annoying...

until we find the courage to bring ourselves into public, it would be both insensitive & inappropriate for us to comment at this stage. nim inta pay ay ilaman takay mittin na pampamilyan tumunggal maysa sinan? it could be on an issue that gnaws at me so much that i wake up & decide that i want to make a deal with it. am-ammo ak ngata mittin. sika man manong manang, are u brave enough to divulge your identity?

unfortunately there seems to be the standard confusion & ambiguity with conflicting stories & rumors circulating in this site. is there an official version from the local authorities & these concerned persons on what is happening here? i-print yo naoy apo posts takay ta ipabasa ipadtong yo ad sallapadan ta malawlawagan na tumunggal maysa.
an-anusak on December 17 2009 00:46:15
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileyshock nak c nabasak ay identityn dana kakabsat cna......
indiatagpurple on December 17 2009 00:58:02
kulkuldong, na makanakang, adika paapekto si dana tago ay pagalup da no nasisirib da,malagip no na pagsasao way little knowledge is dangerous? ida danat ay tago, siya ay bay-am idan, we are who we are,it doesnt change anything.there is no such medication for this kind of sickness.....greed,enviousness.... finally it will be obsession, and its like a cancer, it goes through the body and they die.......! so don't let yourself infected with the virus.....let it go, and finally,,,,,,they are not Doctor Ednalyn Dakiwas Leones, maybe they are just the Mr. or Ms. or Mrs someone on the otherside of the road. Merry xmas and cheers.....
indiatagpurple on December 17 2009 01:25:01
this site is made for us to reach each other no matter where we are,but not to hurt each other, finally we are one......!sooner or later we will meet again. let us keep the love in our hearts...... Hon.Garde Cardenas is just one of those who want to serve the community, maybe He is not perfect like the others before him, but at least He made the difference, maybe you hated Nenita Mustard Cardenas for some reasons, but still She did her best for our municipality, although we try to close our eyes.... still we can see the big difference from all of them.....finally,,,, whoever wins in this coming election....whatever it takes, we are just the subordinates.... so, if u are clever enough to choose who is who, then from there you can exercise your rights.... just remember, Politics is the dirtiest game, there is no such politician as clean as the white linen.... don't be ridiculous.As saying says, we are not born yesterday, so how we know what happens exactly before we were born? so kakailian,be sensible, try not to hurt each other......!
pintaz on December 17 2009 02:44:48
why is it that some people are so cruel with their words? surely they should know that being rich & educated doesn't make one civilised, it's one actions towards others that are important.

1st: nanpatang kam kan kulkuldong sin mansapa ot nasaktan da unay ay man-asawa si gingam kapola. ammom? lumaban si anti elisa ay SB xa ay adi ngata mit yamaan dra. na image inana. kastoy ngata ang unayon na kalidad utok na maysa ay dra.? agsao ka man mestra belen...

2nd: day after day, there are messages that mock & ridicule & criticise & complain. if you count d number of times someone has called someone else an idiot in these very pages, d number would be bigger than philippines' debt.

finally: a sincere request to kapola is that please dnt make any pre-assumed judgments without knowing d facts. spare my relatives u soulless, pathetic, sick ogre!!!smileysmileysmiley
pintaz on December 17 2009 03:18:32
i was gob smacked by d gall of kapola kulkuldong. nim ano ngalod, padak ngata ah ay mono tay gakgak mit ay gakgak isun kan tokak.

having piles of tittle-tattle only compounds problems for some people. i hope kapola will finally get a chance to reveal herself too & keep her rubbish words behind her, say sorry & start afresh.
pintaz on December 17 2009 03:20:34
world peace does not stand a chance if we cannot find it in our hearts to accept & tolerate each other. it seems that every person feels that only he/she is right & everyone else is wrong. does it have to be "my way or d high way"?

by constantly writing in only about negative things we encounter, we are only feeding negativity. this is a request to d members of this wonderful site, adi takay koma mit ah guminga c dakos. kababbain c creator na naoy ay website, no in-close na naoy, nakangas-al takay alsanon...

in d spirit of d holiday season, let us try & be nice to each other and ourselves. change happens only from inside & if we can feel love & peace, d world would change to reflect just that.
makiah on December 17 2009 14:29:33
Nato man na kanak...INDIATAGPURPLE AND PINTAZ made very good remarks which hopefully become the FINAL CONCLUSION of all our presumptions.Siya koma naton na resumen nan hopefully kit wait takay na mayo 11 koman si another resumen di election adi ay kesyo kastoy kasdiay rumiing mit si mabalin ay idepensa....tuloy maling hakahaka ay kit gubat si ginga....kas kanan banbantay, wad alsan takder takay sinan anu man na ikutkutak takayon adi takay mabaw-ingun...sipay nu makabutos takay alsan a, id mit ngalud...
Let's face our own lives in stead adi ay sabali ay tago na tantanawtawon kan kumkumikuman takay....BUT I stiil thank each and everyone si wad ay kapanunutan takay, FOR or AGAINST..let's make these feedbacks LESSON LEARNED para si NABALBALO manin ay ganwat takay.
kawong on December 17 2009 19:01:14
To all taga sallapadan who are posting in this site... i was away for a couple of months.. i am touched on what pintaz stated in her post dated Dec. 17, 2009 "in d spirit of d holiday season, let us try & be nice to each other and ourselves. change happens only from inside & if we can feel love & peace, d world would change to reflect just that." alaek man daytoy nga gundaway nga ag SORRY on what i have posted last Oct. 27, 2009 about lampitok. again, I AM VERY SORRY... i don't have any evidences only HEARSAYS... during our stay in bangued... sorry for the pain and trouble...

To you sir jhunsjr... i salute you for being fai and i stand to be corrected. and i don;t know wad gayam asawan lampitokon...

Kayyad ko ngamin ay no manbakasyonak next year ot mayat na aangsak tay mab forgoodak.

Merry Christmas to all of you!...
kawong on December 17 2009 19:07:34
To you sir jhunsjr... i salute you for being fair and i stand to be corrected. and i don;t know wad gayam asawan lampitokon...
Emie Krisha on December 17 2009 19:13:06
hello indiatagpurple musta ka man wow sipay no nansalak ta abos sina wad ka payang sinat UAE onnay yo pay tay mabsog kay si biryanismileysmileysmiley oy wen man wad da innang kan ammang ad virginia kan mamay kumaysan da pay no marso
pittogo on December 17 2009 19:16:10
chenen winno manselos ka...hahahaha
kulkuldong on December 17 2009 22:54:43
ay inangay... kanak no naid man isakit si insekto ay padak, nagado gayam. ala kit enjoyon takay ngalud na christmas takayon babaon si pnagpipinnakawan pinagpipinnalabus si naisawsawang di tomonggal maysa kan itakay. adi towa malapdan na rikna kan maliuwan na kinatago no pamilya na matira kangrunaana no adi totowa ay kanan abogadilla makiah.

so lets forget all especially the word UPIL. d best medicine for this illness is our own "ramay, dalpang, and mokod" after using either of these 3, d word UPIL will b transformed into "OHHH FEEEL". di ba? ang sarap ng feelings? just lyk our very own Q.Victoria in this site, nato ot divorciada i tago. single married na status na. umdason na lighter, sigarillo kan lipstick na i anukana...manpalpalagsak na...si bagbagina. no umoy makitong-it, mansalumpapi asina gab-unan na ulpo na si gamit. ta gayam...togtogawana na mukod na. siya ay naid sakit na ay upil hahaha. wat can u say pintaz?

Emie Krisha n Indatagpurple miss u both. sori unay kan asawak, nailamlaman ka gapu si kinaumpaw asawam. nim wad panbalwana, adu gayam na mangisakit kan sika. siyana manipod ita asawak i kabbabong, adiyak mankulkuldingon hehe kulkuldong kanak koma. again, peace to all n merry christmas.
garboo16 on December 18 2009 04:43:03
Getting too wired can undermine your efficiency.
banbantay on December 18 2009 07:56:49
kulkuldong kumaysan ka kitdin ta intakay maki 5 cocks ad araneta, adu pay na entry. winno mangipaw it ka si puunan mi kada chester ta man entry kam mudeng, la paz bareng wad gasat da na dalusapi kan daresayen mi. ilam a ta adim maliowan na lujis kada syite tres. he he he regards tog
indiatagpurple on December 18 2009 10:35:02
Won Emie Krisha, wadak latta sina uae a tay sina mit na igaw di panminasan datao, unnayang no mapaadal da kua ay annak, adu latta na biryani sina, ot bareng a no man iila kam to man kanda chong kan changon, maysan kam pay mit a kan ipag ko na April. ot ala musta kay ang sinaton, Merry Xmas.
konyabela on December 18 2009 14:03:01
hello kakailyan ay taga sallapadan ala aji kay unay manpinpinnasakit anu na maal alayo cnat aya politika ang na top topiko yo naidang sabali ay banag on aji kay unay ay apo kay pay mankakailiyan kay ot manpinpinasakit kay unay aji u mit a pal usan janjani na klismas on cya ay isaljong yo kadpay na toptopiko yo ay natowon....ala kakailiyan mili klismas kan jakay lusan....godblesssmileysmileysmiley
an-anusak on December 18 2009 20:38:12
what else can i say?nailtaw u alsanon ay sigsigab nakum u kakailyan,wad ka ay nakapasakit kay c riknan tumunggal maysa,kada naka iisawang kay c madmadi ay sarita,...ala ot tyempo na mit ngata itan ay liuwan takay yan danat ay galad takay cna ay site,,,to apo garboo...usto na yan nat panag ing-inglis no wun,man itnog kamit yan c akit ah?hehehe..liuwam yan na politikaita ay paskua kan inggana baro ay tawon,mayat nat kapanonotam,ituloy no nom no mabalin ah kit i-pos no yan nat radiom ta manraragsak takay...to pintaz....merry xmas ikit!usalom man kit na kina lider no ay manggagamod ta mantalna yaan kuma dana tago cna..hehehehe...to kulkuldong..merry xmas mit kan cka kan pamilyam...wad ka kanu gayam cnan pinas no tog?hehehe..bareng maila ka no linningsiw ad FAHS,....ala kastan...muy takay mit ad banbantay ay ili takayun ot mabayag to manin asi makabasa c alsan ay kapanonotan cnan...GOD BLESS SALLAPADAN!smiley
an-anusak on December 18 2009 20:40:47
PAHABOL.........xmas party kano ad munisipyon bucloc ita,adu makan,,,,,,,,,,,,takayun man itagtag c bung-o!hehehehesmiley
sijot on December 18 2009 21:20:50
bumyangak ud mit la jakayang maymayyad mangtod kapanunutana ay....janjani paskua tuwa on maji na vukovukon koma ay liklikna nim sipay ID GANAS NA NA SITE ton nu nu naid sad innuyaw kanda anu won he he he ajiyak mandulog nim la pinnudno kad ji kitjin ID GANAS na on????way jak man-amamos makaaliakang sina internet cafe kaaluba ut ganas ya ju mit payun maamuan iltaw asang depensa sad asang mayat mit inta koman la ut....ipajamag min to mit ay tsismoso ay kit manwalas....galboo, itilam kit na inglis nu way sika ang payun kakaawat,ak-akbatok na dicsionaryok jik latta maawatan no hika,maman Banatam paja ka ning mit id computer na,sungbatan mit makiah,umipos mit na pittogo nayawyaw kajot kaungot is kulkuljongon....man-apa mit na inidana kan pintaz inta pagungjaon yo na LA UT ijon ganas na on...wad naulnong yo vos????tira latta ....in-innayat kankanam mit pintaz ka kit pauliyan valkay nu sika ang mansinapit na ligligutak jaksumang ngalujon one woman man kanu ya...
pittogo on December 18 2009 23:37:22
hahahahaha!!!!!
pittogo on December 18 2009 23:46:03
alla ut ano ngalud nu nankamali na tago si pammagalup......agtalinaedakon a burburtiya....pulos a jak maibuksilan kinataok gingga guminga alsan na posters sina ...nim uway nu kasta pasensiyan nu napagkamalian da sakun ay doctora umalngi mit kitdi propesyon ko a mannumang si alsan ay maktob di ulog ,katay ko wang makaan gita na on.....
Let's just make things clear that this site is supposed to be for the GOOD/INFORMATIVE news NIM inusar dad tago ay manSAIR....dad tago ay pulos kapadasana gumminga si tallaong sina dan ay manshine..natural na masilyan guminga....siya ay nu maumaka adim luglugyanon ta nu ANTI ka adadu kam ay PRO...di mi sika atrasan uway kaanu man..mansisiim ka mang si ipopost yo sina....nu anu man na resulta na election a kit SO BE IT....Adi takay to man manpipinabasolon kanda anu sinaton...smileysmileysmileysmileysmileysmiley
Hasser on December 19 2009 02:30:10
Manso latta kakailian..... ALLAHO AKBAR!smiley
pittogo on December 19 2009 03:56:29
e nangay pay!!!!smileysmileysmileysmiley
kulkuldong on December 19 2009 07:17:08
banbantay...ay apo ka pay. ni kaano man adik to polos maliowan na siyete dies kada kuwatro tres. sina takay ay nanlatak tay ano ngalud, adi takay mit makapagpasikat si basketbol tay kumawad mit na height. naipapas kon na nakitadi sin bakasyon. simpa kan to-on na kaaduan ay tiradak. madmadi na sad-ang tay kasapulan payang na halo block ay manbatayan. bay-am ta no nex ay bakasyon ko, maki derby takay to. talaga ay mayat na man ap aplos si manok, amod no kumalawikiw na kimmol na? ay sus! namnamaom..."petpetpetak kunakket" kanan pukak na. sigurado nga mangabak no to-on na tadi na.
kan dakay ay kakailian ay wad hilig na si tadi, merry christmas.
sika mit sijot...sidsidot na ammom. sikan a na man-ilugi ta ilak no adi ka man aasudan hehe. mantadi ka kitdi.
sijot on December 19 2009 12:40:16
aho jaksok tadi sika ang ning mit na bimmaknang ay tadero nu hika....gaw takay man mankasut amad amin....nim pay no..tawan...un-unnay na ning na casino tay wad majamag i mangavak nu nat....VANGO KA AY UMUNOG vangO LATTA AY LUMASIN,TAJI MAN, bangtit to payang na kimmol manok sinat sap-om kad ji kitjin???naangVAV!!!! unnay na pay nu dad kaitadtaji koma nim nu kanayunon wakis saop na on...siya a nu siya kayyad nu tuloy nu latta on a...nusakang na tong-its son
konyabela on December 19 2009 15:21:49
ay inangay an an anusak pay naasa man na ngipon no won ay nankunit no ommoy ka kaugyat ka no BUNG-O pay mt hahahaha.@garbo.inta milikanu na puon no e pay no. tiraom latta..@sijot talaga ay sitsjot ka ang towa....
an-anusak on December 19 2009 21:59:15
win apo konyabela,mayat kano na pabuya ja ad lamao sin lafi,pipinnasagid ja kano,hehehe......aju kanu na bong-o ay nai-sali go salliyan ya?sayang ang kit ta ajiyak payang nakakaysan ta tinirak mit kuma.....smiley
pintaz on December 20 2009 01:32:59
inaudi ay an-anusak, tank u ah...naid maipapaskuak tay botbot ay kanayon na bulsak.smileysmileysmiley

banbantay, let bygones be bygones.smiley

sijot, dolog ka man abos ay na...tagari ay kanan oday.

jhunsjr (simple man), yeah. u r right! hakuna matata.smiley

kawong, always remember that u r human. sometimes, people do & say hurtful things. kanan ngalud anti makiah, it is important to focus on what u have done to learn from d experience...

indiatagpurple, inta c garboo16 ang na nasirib aya? adim ammo ay nilumtaw na kinumkumotak ay english kon? square kam ah...hehehe.smiley

merry christmas everyone!!!
pittogo on December 20 2009 05:40:11
pintaz inta ay adinak grinitangsanon... npudno ka man anyway merry chirstmas mankakapia takay koma naid koma manup upilon ta man maymaysa takay lusan koman sapay koma sya...
makiah on December 20 2009 06:18:30
bayam ananusak ta manpipinnasagid da sidi Bucloc basta mayat kaan da...manririnnapok dan ta manpada ay id ulnong dad dua ay kandidato ...manlinnaing dan ay mansinnikap palis da mit ay sikap....na mangabak ton siya kalainganon...kungit ka ot
pittogo on December 20 2009 06:38:51
makiah, anu koma ta ikunek awan met...hahahahahahaa
sijot on December 20 2009 07:36:23
inta ka mit na ananusak.....sagsagmao nu wang na bucloc mit gunna nalinac da kanu mit adsad aji yay...ilam mit d only kanu TUNOS si PAKASALITAAN Bucloc na mayol ja ji ka pay id lummavan, manmanwomang pay nat...itan a kit ilanang ton..sikA mit makiah SIKAP kanam ad Bucloc na tutuwa nato??sipay naTunos mayol ja no...ska mit pittogo...manususukkatom gingam sinat...sapit manOSANG nat vagvagamon manuma ka ita....
la ut pintaz maysan kan manuuway pay si valkay nu tuwa julog kanam manon... way katugs nu liyaw kit hal na ka kanu latta no...maysan ka ut
konyabela on December 20 2009 09:16:14
merry xmas toeveryone kakailian i taga sallapadan....godbless
indiatagpurple on December 20 2009 10:31:26
Sijot, mayat lang panagal alam kan kaanakanay pintaz na.liga a no tuwa ay hal payang ni kel ay Liyaw, ngim amon, ligat pay manpauli go igaway pinalsaka.Amon ta manpadada ay vilok kaulos da.
Queen Victoria on December 20 2009 23:04:11
kumusta ay-ayatok ay kakailian!!!kasta mit na ili ay inpatpatog ko un-unayan, ili a sallapadan...anna manon na basat kan manang yo ay umali makiin-niliw.ot maragsakan unay naoy riknak tay kas mailak, natunos kay mittin ot siya ay ipakaammok ngarud ita ay wakas na innak panagsanod si kandidatorak.viva victoria!!! viva sallapadan!!! aniwayyy...lighterrr!!!smiley

alak mit naoy ay gundaway ay kablaawan dana dua ay kakaanakak. da vilma bringas alipio kan pintaz si inda panagkasangay ita ay wakas. ot nadamag ko makiah ay BFF no gayam si vilma sin kabalasang yo. no nasapsapa koma ay naamuak ajak koman nan-imula si sigab nakom ko kan sika. nim ala iyang, kasta ang na politika. nalpas na nalpason ot kas kanak, lipaton takay na napalabason ot manlugi takay manon si napinpintas ay ganwat. saninggg!!! sad antokos kooo!!!smiley

sika mit pinotot kalbo, ay amangannn!!! pongotpongoton ka koma nim gapu tay birthdaym mit ita ay wakasss...no maminsan ton. oway man no injak pulos inbutbutos kan sika manipud panagtalay ko, ipatpatog ka latta tay maymaysa ka mit ay pakalaglagipak kan din ikit ko ay daing.an-anusan ka pintaz way isit ka bareng ibotosak to no maminsan. ahahayyy!!!smileysmileysmiley wad naawat ko ay e-mail ankel no kulkuldong sin mansapa. ot i-relayk ah ta mabasam: "pintaz wakis, here comes d moment of truth. d day when your mom introduce u in this beautiful world. so many million children of d frogs (hehe) competed in d race, but pintaz is d born winner. it's high time to say tanx from above & to your mom & to all d people who made u what u are now. happy natal day my dear babes." kanana ot ano payang na makanam kaanakannn...ay amangannn...aida!!!dalusam na kukok!!!smileysmileysmiley
pittogo on December 20 2009 23:14:41
ahahahahahahaah nakakaamang ka madamme....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
Queen Victoria on December 21 2009 00:16:47
ot malagip ko man dakay, tay naid mittin planok ay tumalay no next year, padasok man na mantour mit sinat middle east. oy, napintas kano na disyerto pay...adu kano na dates kada camel ay nankaiwalikat ot bareng innak to mit ah ipasyal kan inaudi ay magsino. ot inaudi, adi ka tumalay si politika no naid milyones no. nim no wad to planom, alam to si suki ay pan-ibam tay ad-adu na kwalta na. hahahayyy!!!smileysmileysmiley

ot kanayon kam ay man chat kan kulkuldong. nadamag ko ay wad gayam si dra. pay sidi dakay. ot innak to manpa-liposuction ahahayyy!!!smileysmileysmiley ta napintasak latta hhhmmmppp!!! anuman?aniwayyy...lighterrr!!!

oy dakay, padamaganak to man si fiestan magu. injak mapnok si padamag allan tay adi mit mansusulot na ita-type na. ibagak ay manpasulo kan delia tay nasirib na asawana dakay, ot kas kaugalian, siyanto mit ah na sumublat ay mankapitana ahahayyy!!!smileysmileysmiley she will be d brain behind victoria's secret ay, success gayam.smileysmileysmiley saninggg...antokos ko mannn, idawat noh!!!
Queen Victoria on December 21 2009 00:29:56
ot ala kastan, balbalwon yo na manpapatang. adi kay unay manpupudot ot adayo payang na mayo. christmason dakay ot talna, linak kan kappia koma na wad si nanbabaotan takay. inaudi ay d gambler, sad tulagan takay kada magsino ah?! sikreto nasdi yaan madi no maibutaktak ot mayam-an na plano. basta sad kanak, pagkatlo ahahayyy!!!smileysmileysmiley

man beauty rest akon kakailian. manpamasahe ak manon kan bacton. nasigab na bagbagik dakay...anna ay mabkosak ningon nim jak ipalubos. alagang vicky belo kanam man...mansigalilyo akon ta umaliyak to abos no sangadom. aniwayyy, lighter!!!

ay-ayatok ay katribuan, mankakadayaw ay kakailian, kabataan na pag-asa ng bayan kan agkakadungngo ay kakabagian, viva victoria, viva sallapadan!!!
makiah on December 21 2009 00:49:32
la payang man apo reyna nakaan dagsun barukong ko sina tay mansakit ulitog nu deng ibagam man si danat padam ay manggagamod ta ruk-atan dan na kalalwa na on sipay kanayunon ay masakiton nak abus patumaran ut nataljapak anna ka manon sika tuwa...pakirelay kan pintaz na msg ko,"ragsak ken talna met koma na sumalabo kansika ita ay balo ay tawon nu manon hapi kasangay manon a mandisan kay aya kan BFF ko siya ang pay na nagreetakon a kanak nu abus kan la ammok itan dungngo".
ikur-it kon sina kalendaryok ay intod Gibo Teodoro...
la kit kastan ngalud kit ni kanak nu nabalo na snow ay ililiwon pinoy ay ilan bukobukon gayam adik makalin ay asasang sad lugluggan kon ay ginab-unanan, solsolowok mit na manpalpala on....innak manon mankali on....man kitdi ta mantangogak mit....beggannnnggggg!!!!!
Agbiag ka latta queen victoria.....
etos on December 21 2009 07:20:32
siano ka koma maman, koma ka la ta kalkalaingan kanta, bwakaw! naopil ka unay! show me ur ****ing face! dnt ever ever dare to try me! and u'll see!. ilam!. maopilan ka unay!. hahaha tsk tsk, ilam kad tuwa . haayy! patang ka ay patang sinat naid to mit lang maiparang no, no nato ang sibok no ay nalanit, nabangtit!, saldong ka naton! ta naid to mit lang maiparang no!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley bwakaw!, maman pay na madaydayaw ay ngajan nno? claiming? assuming? hahahaha inta naid maclaim no ay tawid non? tay kumpulmi na sapsapitom sina, huh! kaasi ka ang! bwakaw!
etos on December 21 2009 07:24:58
maman adu pay na lote sina sri lanka, mali ka na ta ilam, bakante pa yang na kulungan aso sina, mabalin ko mit ay itod kan sika. ta uway adim bayadan tax nan, ilibrek kan sika on, win?hahahaaha
konyabela on December 21 2009 13:06:48
ay siano ka pay queen vctoria?ay mayat man na panag tirtiram.cge latta ta wad am amangan....inta ot natoy nin pay na aniway on nabiag aya?jejeje...
konyabela on December 21 2009 13:13:31
NALAGSAK AY PANAGKASANGAY NO SINSIN AY PINTAZ....MORE2 BDAYS TO COME N MORE BLESSINGS..GOD BLESS..MERY XMAS AND HVE A BLESSED NEW YIR.......smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 21 2009 18:07:08
queen victoria musta ka on...musta ka kanu kanan ********. hahahaha oy gem....
maman on December 21 2009 20:56:25
THERE IS WISDOM IN SILENCE. WAIT ME TILL 2010.smileysmiley
garboo16 on December 21 2009 22:51:57
Forgiveness is not something we have to do, but something we must allow to flow through us.
garboo16 on December 21 2009 23:04:09
May this Christmas be bright and cheerful and may the New Year begin on a prosperous note!
indiatagpurple on December 22 2009 11:27:21
sun lang kan nabasak go liblo na kankanan Garboo16 no dakay.siya payonon. egsaktili, kompilitli, zengkiyu.
indiatagpurple on December 22 2009 11:27:42
sun lang kan nabasak go liblo na kankanan Garboo16 no dakay.siya payonon. egsaktili, kompilitli, zengkiyu.
sijot on December 22 2009 21:30:11
ha ha ha tumfak.....inta ka na indiatagpurple manbilbelieve ka aya si banat garboo ya???ilugim kad..kanam nu nanlapo go panunut na???inajaw na gayamon laingang kit mangikonsabo yan topiko he he he nim wide reader siya ji yay???ilam mit a na ajaw na si sapit kasta aya na kapanunutan ay ordinaryo mit isun mit kan makata on ha ha ha ....silsilib ka pay a anoy...
aLa ut sipay ummungal ka no maman....yuway nu payang 2010 na....sikan to mit pulmi il-iltaw nu ay na jim mit laing mapanuknukan a uma ka....la ka paayng man ajaw mit kan apom ngata mit si kuskusto na nu pudno ay ammom istolya na banatam ha ha ha...there is wisdom in silence kanam payang mit ut natling ngang ngaldu sivok nu sinaton...jim kad alawon na titulon garboo won ta ka na???
sika mit etos pampamaatang i ungungot ka sinaton....sigabom ngata mit na kankanan maman sinat uuway kam pay pinanglawlawag nu mit nu tutuwa i ammom isungsungvat nu mit sinat.....
la ut bira.....uway nu janjani paskua ut inta na pappapuso yo na sapit guunna ut innajal takayang mit ji kitjin????imis ak kad...unnay pay allowin ta ammona maimis sun kan makikkikit mantaltalik-ik amang na on..
indiatagpurple on December 22 2009 23:18:46
Adi mit a sijot, ta ka ang na. si-a nin a na nanbelieve ya?
aju mit a na inululusakay inglis ko mit ay nabatbati,yaw-awan no wang man na laing da mestra Zenaida, Cecilia kan Corazon ay nan isulsulo kan sakonon.Valangumang na.Merry Xmas kan dakay lusan id pon malallausan.dikay kan manpipinnasigab patang. Banbantay, aduwom manliklato go reunion Arnuldos a! ta unnayang mit no wad vuyvuyaon mi gonna ta makaan kad pay na linglingsiw mi ya. namnamaok a win.musta kay alsan.
sxinu on December 22 2009 23:50:19
kaanakanay banbantay please take time off from your hectic schedule to post the official candidates for the 2010 election at www.sallapadan.com ta masilip no da ano na medyo mabalbalin ay ibutos. thanks and wishing you a very blessed Christmas and a wonderful 2010.

NAPIA AY PASKUA TAKAY LUSAN !!!
ailed on December 23 2009 03:37:10
ala mit kakailian, nalpas ti nalpasen. adi takay koma sugnadan na nabaw-anan ay barukong di tumunggal maysan. kanayonak umali sumilip sina ili takay. mayat na manbasa si dana comments yo ngim inta pay ay no wad man-isulat si english ot pakibiangan yo payang? why not just appreciate one's talent? saan mo man nakuha o nabasa ang mga isinulat mo, hindi ba maganda at naibabahagi mo yon sa mga taong nakakabasa nito? tell me of a person who doesn't copy from anyone's idea? pilipino pa? they are the greatest imitators...

pro's and anti's are now having their hush and so, why not go with them also? christmas na mga kapatid...alam nyo ba ang ibig sabihin ng pasko? try to reflect and accept one's failures. forgive. believe me, only then we can feel the real meaning of christmas...

di ba mas magandang magbasa ng english na may magandang mensahe kesa sa itneg na salita natin pero punong-puno naman ng mura? isipin mong mabuti kaibigan...again, a blessed christmas and prosperous new year to all!!!
pittogo on December 23 2009 05:10:56
ay apo style nu ailed ot fulok kunyali mit adi ay makagarbo kan maka maman padam pai mit gayam ay upil ida manpapalis kay ang ngalud eheheheysmileysmileysmileysmileysmiley...
pittogo on December 23 2009 05:17:51
maman and garboo... inbanat u manin ngatan na kanakon uway ngata nu kas anu ay kapintas janat englis u na meaning na mit lang nato ay UPIL so uway ngata nu englis kay ay englis nu maymaysa mit lang na meaning na a big big **** UPIL... again UPIL... upilitis!!!!!!! hehehehehe
batang on December 23 2009 07:30:55
ay apooooooo! ta naid manon di lima gasut tay naibulsa gaw pandiling ko way nakabitin yan kosina. inalan man ngatannnn tatang ay pausto. ata lumingalinggggggggg na kulkuldong ngay naoy ay siya ang na tadiiiiii na iyaw-awis na manipod nanbakasyon. adi uyaw way nailan kano resty ay nakasakpipi si dalusapi si tatang gaw igid kalsada. syan a manon towa na nangala. pala tong-it ko koma kanda banaya kan baen nassi. inkaposssss??? da manonnnn. ata ay apo! uway kano wang ngay "INNALA INNALA" kanan da kano pay pati upa. padason yo way man isangpot si upa ta ilak no adinto mit la iltaw inang lamona kan doctola na lakat lakat gilgilamat bugat yo sinat.
ala polat! isanga punch nonto na DTR kon. masadutak kay umoy gaw munisipyo ita. adim lilliowan win?
Markham on December 23 2009 10:18:40
Bay an yo latta si garboo ay man English no siya na kalyad na, no sakon laosak basaon ti boring (sorry) mas kalkalyad ko na Itnog oway no ano na linaon na. Queen Victoria ot more interesting oway diak ammo siya amamang na wangwanglok...Sorrounded ak si English speaking people ot ay apo na ayat da si makaadal si Pilipino dialect kanak mit check Rosetta Stone...
indiatagpurple on December 23 2009 10:27:27
Ha ha ha, Ailed, sori a, no lumingaling na sijot ay na, id pon mit kayyad ko way sawon sidi, naibagakang mit ay nabasak go liblo.pasensiya kan a inaudi, kadawyan ngamin pulaw lusan buoknan, manmalayang no maminsan, anyway,in short,this site is for tingguian,siya ay maymayat payon no itnog na ginga, nalawlawag ngim na inglis, jak maawawatan na udom na. Ailed, peace...smileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on December 23 2009 15:52:58
man itnog takay pay...
garboo16 on December 24 2009 00:39:24
Give a little thought and stop being a loather.

To Indiatagpurple, Sijot and Pittogo: How beautifully you proved my point about the self centered attitude of some people here. Right under my letter about "forgiveness"- in which i've written effortlessly, comes your letter!

What a coup, I couldn't have asked for better evidence to back up your claim about my post and your antipathy, Self righteous spiel. Don't you get it? Who told you to believe it? Tell me the title of that book and I am more than willing to send it to you as a gift.

The whole point of this discussion is not just about politics, You numsky, It's about having a conscience. Of humility. Because tomorrow is christmas and am trying to be meek here, at least for a while...Ngem grabe met unay ti uyaw yon apo...smiley
garboo16 on December 24 2009 01:00:20
Tell you what, Let's swap talking english for swearing profusely. Would it have been anymore acceptable or disgusting for you to read some plebs who are swearing and cursing in their way through the whole of this site's pages? No, It woudn't, It's just not the right thing to do...

Just use your brain (if you have one) and realize that life would be so much more pleasant for everyone if we gave a little more thought to the feelings of others and stop being so selfish...

Ti biag nga kuna daydi lolok, kasla pilid. No maminsan, adda ka iti baba ket no maminsan, adda ka met iti ngato. The poor are actually richer, The rich are actually bankrupt, and the uneducated know more about life and living than the educated could ever dream of knowing...
indiatagpurple on December 24 2009 06:07:08
well, ask Sijot. i didnt mean anything, just that what i have read is very similar. u are right, in this life, everything change, if ever i hurt u, don't take it seriously. just think about those people who get hurt in the first place.and u are more right...... don't do unto others what you don't want them do unto u...... does it hurt???????
sijot on December 24 2009 22:51:24
vasaon yo kad sapit Garboo i na....isun kad wad Nasanaang unay i pasamak na si lugar takay no...ju miya ininop na gayam i panbalinan di ili nim ji amin matungtungpal ning ya ....kayyad na na reforma nim jakus na sina na mit i ibunannag ju ngata ngalud na makabasa????umoy koma makijibati ad gaw takay a..manpaila koma itulong na koma ya nato ngato i inglis na ji koma nabalbalo na ili takay abus...ananaguk ut isun si tago i wad hinanakit na si ili naoy ....kanan lolok kanana pay siano ngata apo na na tago ay na na..dec 24 i pasking na guunna ut okay nato....lapo yan ulo na nato tay simple ang ji kitdin indiatagpurple???wa dning pay naillaju na sinat ?babai naoy kit.....sipay VAKLA vus nu lalaki siya....mangngapsan nu.....malatumat to payang nim na balbalikas na ut ...ammok nin sika on nu laing ka ning mit kumanta ad sallapadan nu sika....pintas ka pay ibukol....sidsijot ka mit pay....alawom na ngajan ko won....ilam na kankanam....iapply nu kad si bagim ngamin mit....sina ka kit manpabpabilibon mitton...iyitnog ko...jim ammaan si sabali na daksum ammaan ja kansika maawatam????umaninglis kan to mit jalatom kad...manlutad ka kaji ta maila mit nu siano ka ta baling mailakad mi sika ut sika na ijulon mi manmayol mit wad payan silib nus sinat...
garboo16 on December 25 2009 12:58:14
Sijot, Am afraid everything you know is wrong...smiley But anyhow, Good evening to you kabsat!
pittogo on December 25 2009 19:57:51
garboo padam payon ngata nato lolom ay upil mit lang natawid no ngata payon na upil no on am amok nat lolom ay nat no wonder ay upil ka, panguupil kay lusan kaac ka ang.... amom kanan mit lolok sindiyoy ad maguyopyop vsin wad payang siya ay viag... adi ka umapal si biag tago ta wad payon nakaplano ay panbalinan ta kay kan buyogam mit laing si gagot nu kan anus ta manbalaygi ka si biag no kasjay na kanan na sia ay aji ta kay pon man iinupil ta wad lusan nakaplanon biag takay kan buyugam kanu si alamid ay nasyaat... kasjay adi pon ay wad ka si ngato wad kanto mit duba motton upil na kasjay kasanu ka umoy sad ngato nu ajim pun buyogan si napintas ay alamid no na...ehehehey apopopoy!!!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
maman on December 25 2009 20:36:10
garboo 16 balong,dont go down just to entertain them..just post what you want and leave their ***** nonsence comments behind....just an advice inapok...smileysmiley
kulkuldong on December 26 2009 07:48:21
hello Mr. McHasser Hued. happy new yr. amod na pummintasan ni xrm mon bro. man uss usal ngamin si malathione ning diyoy. sad padan us usalon ara mina. sya malathione ning towa diyoy. kusto nassi kilad/indatagpurple?
indiatagpurple on December 26 2009 11:32:08
pudno ka ot pay kulkuldong!!!!!!!!! Hasser, musta? pay unreachable ka tuwaon no? happy holidays!
donggay on December 26 2009 22:49:29
=) merry x'mas nad a happy new year........smiley
Queen Victoria on December 26 2009 23:14:33
hello my beloved sallapadan!sapay koma ta napintas kay latta ay padak hahahayyy!smileysmileysmileyanna manon na manang yo Queen Victoria ay umali manrayray-aw kan dakay.ot ano man na madamag?Pittogo,c ano na manpakpakumusta kan sakon???naguapo payon?bay-amon no meleg,jak type hahahayyy!!!smileysmileysmileyaniway,lighterrr!!!

oy dakay,nanchat kam sin labi kan Kulkuldong ot inpadamag na ay ummoy da kano nanpipitnik si maysa ay park ad dubai.wow!sosyalista da man???ot baka umaliyak mit sinat no new year dumaw-as.Bacton,isaganam sad gown ko ay maria clara kan dad al-alahas ko.ala Aida,sukatam c silver na cutex ko ot ni,makimajongak abos kan dana briton.aysusss...naksop na sigalyok.johnny,ibagam man kan aniwayyy,lighterrr!!!

cka mit inaudi ay Kulkuldong,mono ka ay na.kanam ay c bakos no na kinantyawam ay mono sin ay-ayam yo,cka mit gayam?!hahahayyy!smileysmileysmileyglutathione kanam ah adi ay malathione.ay ingay ka payyy...nato ngamin na intod Vicky Belo kan sakon ay parapapudaw c lupak.itdan kayto mit kan magsino no umaliyak cnat UAE.smileysmileysmiley
Queen Victoria on December 26 2009 23:50:26
Makiah,c manang no Vicky naoy.naidangon induldulin nos nat ay victoria secret?nato ngamin na paboritok ay pabango deng...ot naligaan c gibon?inbagak mit kan pintaz ay itdan kay c sumang na.hahahayyy!smileysmileysmiley

oy malagip ko dakay,innak masuyopon.i need complete beauty rest ot innak makiinum kan dad friends ko ay italiano no labi.adu na oyan kan ida ot manpiliyak to mittin ah c kalkalaingana.ahahayyy!smileysmileysmileyngim sakbay na ay manpakadaak,mantangogak yaan abos.aniwayyy,lighterrr!!!

ala kastan,umaliyak to manon dumaw-as no kasin.cka mit Pittogo,adim unay aduwon na guminga...man-relax ka yaan ta adika mabannog.hahaha!smileysmileysmileyot kan kasinsin ko mit ay Indiatagpurple,manchika tanto to man ta wad ipadamag ko.hahahayyy!secrettt...

manbiag na kaitnogan!viva Victoria!viva Sallapadan!!!
kulkuldong on December 27 2009 06:13:44
to d future emperor of maeng tribe-Don n Eileen, in behalf of my wife n friends, our deepest n sincerest thanx for ur selfless initiative n effort to gather us on +mas Day. we enjoyed d picnic, d games n prizes. it must be d start of a bigger tingguian if not Abrenian crowd someday. together, we will dream n work for a prosperous tribe. by God's grace, minballaigi tako koma am in ay immali sina ballasiw d taaw.
convey our regards to d big Rose n 2 d mother of all d Roses (Don n Donia Rose Amante Collo). i was really tired smiling all the time just to have a good picture. grabe na panagsipot girlfriend ko ay kabbabong, ma am amuse ken sak-en hehe.
pittogo on December 27 2009 08:18:29
hahahahaha
makiah on December 27 2009 18:10:11
won a manang vicky nim malagip ko impaoitak pay sika kan Vilma adi na intod day????winno intalon Uday....yayang ko aya...inta victoria secret aya na pabolitom kanak man nu dad kinalton ay "white diamonds" ni mayora ????he he he......wen manang, okay na si gibo....baling a nu mannanayun ta ni dandaniak maapsanon id pay ganas umawat paycheck na ay pagpagisu wangun si utangun ..
unnay yo man sinat ita manong kulkuldong ta wad parties yo nu sina ultimo kabbalay adim pay maila on.....unnayang wad boses manong ay culman manglinglingayon nu tumawagon...kasta koma mit sina nim ubot nan wasawasanan dana amilikano......id adu ay itnog si aglawlaw, makapalman koma mit si sinag-it....
indiatagpurple on December 27 2009 20:34:35
ay i manang Queen Victoria, inta pay binaliwam mit na paboritomon, bukon aya ay Poison? noy...........!!!!!!!!!!!perfume nato kulkuldong, baka sabali man na kanamon.smileysmileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on December 28 2009 05:45:54
thank you unay manang Queen V si correction no si malathione. gusathione kanak koma. siya towa sad maipogpogsit gaw sibok. isu mit laing ay kanan da ay subsublingual. dinamag ko ita kan indiatag ot kanana..."pudno ka ot pay kulkuldong" ta gayam adi na mit ammo. poison nang na ammo na. baygon pay na paboriton ate Queen V. taw-an nay baygon, nakitob da ning ad dxb a?

kan sika mit your honor makiah! pankantaom si kinz n didz son a ta gitaraan marz ta wad linglingay no.singer pay danat. malagip ko pay na kantan katugz no way kinz. it goes dis way..."uway no man giplang giplang...badang say-ang ni tayan... adik pulos atrasan...maipanggop kanni didang..." kaay ayog batawa gaw lualo ti gimong. adim ngamin gagaraon si gibo ta makad-os na itaat na no umoy mangampanya. "GIBO for President?" regards to all of you there.
makiah on December 28 2009 09:11:54
ay apo ka kuya kanam mit pay nu mailila mi na kimat da puloses ginga da angun a...wadang koma si kayong ko ay agunan ay kit no problem koma uway ano ay anggulo itira na na salidummay na...nalamuyot na balbalikas na adu na mabiktima na piman....
ay apo kanam pay nu di makakauta ay makaila si inakbat ko ay buy-ong na gibo ay na...way koma nu mansakit nu adi apektado nim akum na mit alsanon, nalpey deng!!! adi makasikad na puwog na ha ha ha
makaamo mit si Gibon ay mangampanyan kari mit admin. ay manstraight da a kit mangabak ngata mit a tay adu mit unay kalaban na si oposisyon ha ha ha nu maabak manpauli man sinan a
toloboy on December 29 2009 05:48:05
hoooooray !!!!!!!!!!! garbo16 you're not alone adokam ay suporters no sina toloboy aglaman balikadang itiram latta wad kam likodno
sxinu on December 30 2009 04:57:20
Kappia, panagkaykaysa, panagiinnayat, kinabaknang, salunat. Dana na dawat ko kan Apo Kabunian pala si tunggal maysa kan itakay ay kakabagyan kan kakailyan. A very prosperous 2010 to one and all!!!
pittogo on December 30 2009 22:57:25
toloboy akit kayang kayad nu ta ipisdit ka sunkan koto... ginnok ka ta adi pisditon sinat....
kulkuldong on December 31 2009 14:12:01
pintaz, wadak ita sina ay olas gaw kabbabong, madama na new year jamming mi kan dad ibana ay mangyans kanda tasadays. naganas. kulkulis da tay ul ulaw dan. umuykam gaw neighborhood abus ta balbaling no maymayat na performance level. mum mittin...life begins at 40. hapi new year to ol.
maman on December 31 2009 21:10:37
prosperous newyear to all of us..smileysmileysmiley
Emie Krisha on December 31 2009 23:30:32
happy new year to everyone, good health and peace
indiatagpurple on December 31 2009 23:42:43
nalagsak ay baro ay tawon takay alsan kakailian ay i Sal-lapadan, sapay koma ta mas narang-rang-ay na ipaay na naoy ay tawon para kan ditakay ay naid malal-lausan. Queen Victoria, anon adika kumaysan?nakapatang ko si Bakla, wad da kano alsan ita ad Angin dad kapon si bangil, dakamang man kan Pintaz na absent sidin,nabutbutaal da kano, nay da pay, ot nakapatang ko mit si inang a, kadawyan, nanpatang kam man ot binilin ko mit ay nalaing ta secret no Mayo, tienennnnnnn.........!!!!!!!!!!bareng a no wadak to sidi.
pintaz on January 03 2010 00:15:49
let me wish each and everyone a happy new year! kumuzta pittogo, konyabela, kulkuldong, sijot kan bullitong. nabutbutittit kay ngatan c hanhanda. kas-ano ngalud ay kumuttong takay no kanayon mit na lamot? smileysmileysmiley

ala kakailian, when we look back on 2009 let us not forget dat even though der was recession and many lost deir jobs (lalo cna dubai adu na napakaysan ay pil-pilipino) and had to cut back on many things, we stil survived... nagasat takay payang ay nabati. 2010 promises a change but we stil live in fear and doubt, not knowing what d future holds.

makapadanag kulkuldong. dec. 21, 2012 kano ot end of d world. manin. nabuyam nasdi movie ay 2012? cpay kitay makudpayanak no b-day kon 2 yrs from now? ay inangay ilayyy...

let us hope and pray na lang dat d year ahead will be fruitful to all of us!!!
konyabela on January 03 2010 14:11:34
elo pintaz adi mt a jak unay mt nangan c hanhanda bka kalkalo ak tumabog maysanak paymit ot bka lawot kanan dan a kan sakon on no dabyana ak sangpot pinas hahahahahaha...
smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on January 04 2010 05:52:25
happy three kings!!!!
garboo16 on January 04 2010 22:41:16
Maman and Toloboy, I'm back!!!

As we head into the new year, It is important to reflect on what has happened in the previous year and look at the positives as well as the things we can learn from. It has not been an easy year for many of us and our lives have been brought down to earth a bit!

Let's hope that integrity and honesty win through in the end. All praises to the people behind this site, Please continue to do amazing things over here because strong values are your driving force.

In 2010, Take a look at what you can contribute to a positive, Unselfish and inspiring existence in this amazing place of Sallapadan we call home.

Give rather than take, Support rather than criticize, Help rather than hinder and above all, Treat people as you would want to be treated- Equally and with fairness.

Happy New Year to everyone!
pittogo on January 04 2010 22:51:16
i agree to you garboo in this message you post...Give rather than take, Support rather than criticize, Help rather than hinder and above all, Treat people as you would want to be treated- Equally and with fairness. the best thing you do is to support the administration and contribute with all capability as a professional or a good citizen of sallapadan... smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on January 05 2010 00:29:10
If that's the case Pittogo, Then where is liberty? Every civilized person has the freedom to choose. It may have been mis-used in the past, But it has to remain otherwise there are some who will see this as weakness and use it to their own ends. Support the administration?smiley The idea of this is to place the same people in power. Kinaagum dayta ading. It is an ultimate threat- "You must behave properly in our group or you will be permanently removed from it." Is that what you’re trying to convey? That's mediocrity and stupidity. I hope no one is offended, Just the truth actually.smiley

I am extremely surprised and couldn't help but crack up laughing at your horrendous suggestion...No way Pittogo, You cannot force people to concur with you.smiley You need to do your best to remain neutral and not allow others to bring you into their arguments. Draw boundaries.smiley
pittogo on January 05 2010 03:38:51
i don't think so... probably you're right in a scenario that you need to do your best to remain neutral and not to criticize those persona in the administration because you must admit it that these people are not just playing some game or whatever you think they are... they just served the by the people and of the people well.. for you to convince me why don't you just run for mayor something else that you could help sallapadan for a betterment of the people ... and one thing for sure there is liberty everywhere go and live life participate if the want you then its good well if not im sorry ading ko...i think i should have right to tell you this DRAW BOUNDARIES>>>><<<<<
pittogo on January 05 2010 03:43:28
ilan ta pay no siano ka no umno ka mit ka lang... reliable ka ngata umno ka ngata patiyon daka ngata? so many question...padasom man mit na lumban ay para mayor no kayyad daka? saka ibaga nato you have no right at alll... bain ta pay...
pittogo on January 05 2010 03:48:28
i don't think so... probably you're right in a scenario that you need to do your best to remain neutral and not to criticize those persona in the administration because you must admit it that these people are not just playing some game or whatever you think they are... they just served the people, by the people and of the people well.. for you to convince me why don't you just run for mayor or something else that you could help sallapadan for a betterment of the people ... and one thing for sure there is liberty everywhere go and live life participate if they want you then its good if their really push you to go politics... well if not im sorry ading ko...i think i should have the right to tell you this DRAW BOUNDARIES>>>><<<<<
pittogo on January 05 2010 03:50:08
ehehehehey....pangupil!!!!
silitsairo on January 05 2010 04:27:17
hello everyone! may peace and prosperity reign over us this 2010!!!

tira garboo!! am 101% beside u. assok man igaw likodno baka maitokyod ka he he he...
pittogo on January 05 2010 19:58:08
ay anian aya garboo ti nakabasbasolan la unay ni apo mayoren kencan if you compare him with the worst ....lesser evil pay lang met nu ararigem I KNOW kasta na pinag-ilamon, he does not use force and intimidation pay lang met on election times....money, makita met okay, that's normal...han na ka met tutUkan pay ti armalite adda nadamag mon????or were you giveN death tHreAts if you wont vote for him??definitely NOT ta han suna a kasta..why not just join him contribute your HIGHEST DEGREE SIRIB adi ngata maymayat na panbanagan ili nu siya talaga na agendam???...I am very much impressed with your sermon....give rather than take.......than criticize.....etc....WHY NOT APPLY THAT TO YOURSELF????agpudno ka man nu nia inaramid na kenca ta uray sakon I dare you ubsanakon nu talaga ay valido nat rasun no.....ngem as of now I am not convinced yet not until you disclose who you are ta sak kanan TUTUWA GAYAM SI GARBOO TA ILAM MAN NA SIKAD NA NAOY AY TAGO NABALO MIT TUWA NA NAKOM NA...ilam man na nanbanbanagana kanak payun koma.....ta MAILA KOMA NU IAP-APPLY NU PAYUN DANAT BELIEFS NU SI REALIDAD WINNO ADI...
AGUm SI TURAY ...gapu tay nan-vice????That was another form of CALL OF NATURE.......IF you open your mind and heart, you'll understand BUT if you insist and remain CLOSED...then stick to your own belief..agum da..but accept it or not That was due to PUBLIC DEMAND..
Bugatol on January 05 2010 23:09:11
palubusan dak man kakailian nga maki discuss met kandakay... I appreciate the presence of this forum to exchange point of views and experiences but i absolutely am not in favor using this medium to bring wider division among us ay tga Sallapadan. Na makanak mit segun t damag ko nan file c mayor ay para bise tapno masalbarna na unityn ji grupo da tay nan file mit c Kurarad (ngem nan widrawn) korek mi if i'm wrong... ngem ania koman no nanfile c mayor ketkayat na met t legal nga agservi kalyad u aya ay pajan ji ujom ay munisipyo nga si Mrs na mayor ngem c Mr mit laing na man function ay mayor? come to think of it...naragsak ay baro tawen kandakay amin ay miembron c tingguian.com.smileysmiley
sampaga on January 06 2010 00:54:41
i think the pro-administration netizens are missing the point here. as i see it, garde’s candidacy is not the issue per se. It is banit-garde. It’s like Gloria macapagal-arroyo for president, mike arroyo for vice president. how would you react? maragsakan ka kadi wenno maibagam met nga AGUM DA ITI TURAYYYYYYYYYYYYY… you can’t blame the anti and the neutral voters if they see it that way ulay kasano kapintas eksplanasyonyo no apay banit-garde na “PUBLIC DEMAND” as sallapadan.

tapnon masalbarna na unityn ji grupo? in the first place, awad kad unityn grupo? analyze the past political events in sallapadan. no awad man, can’t they field another one? is garde the ONLY ONE capable of “SAVING” your “PARTY”? come on bugatol pumappaamang ka pay mit. Ala ket no su’t kuna yo, su lattan.

happy three kings everyone!!!
maman on January 06 2010 05:38:34
just wake up here on top of bantay matiyabtiyab and luckily got a clear signal,magustuak man na inka insurat sampaga...12yrs ago to be exact when the late lakay mercado declared his last term for gunning mayorial candidacy together with lakay panga batoon as his vice mayor,"2yrs nak laengen sublaten ton ni vice ti kinamayor ko,thats the reason why garde run for vice mayor that time, san nga mbalin nga ni panga ti agbalin a mayor manong banit told to me..unluckily naabak piman da lakay mercado ken lakay panga..victoria and garde won the race...naramanan da ti milk from the cow nga inget sam it san da kayat ti maipusingen..eniway thats politics is..ti panagvice ni garde is NOT A CALL OF NATURE AND A PUBLIC DEMAND for god sake no di ket KINARAWET KINAAGUM TI TURAY KAILYANsmileysmiley
pittogo on January 06 2010 06:11:29
maman apal lang dayta kinaagum kunam nem mangmangabak da met kasanu nga ibagam nga agum padasem ah ti tumaray nga mayor wenno vice mayor... ti agum jay aramiden na ti amin nga pamuspusan agpatay pwersaran na ti tao ket han met kasta da..isu kinaupil kunam ah apay madim nga akseptaren nga kinaupil yo dayta... aginga ngata nu matoy pangupil ka latta kaasi kaang iyong nato apom tuli...tinuliyan na ka mamati ka mitin...syempre adi na ifaga na tutuwa ay napasamak sinjiyoy ta apo na ka ngalud mabain ay ajim ipanakol nim na kinafudno na dakson tago si pangan....ehehehehehey....inka ad maguyopyop ot ikulsad da na apom balangomang...
maman on January 06 2010 06:34:19
the funny clown in this site at the same time ti para dilpat ti ***** pittogo barok,jak nga apalan ti kinamayor wenno upilan nga pagsasaom ti aramid da boss nga pagpatpatayan la unay,im very happy with my own life style,adda pammigat na nga uggot ti kamotit, panggaldaw nga napalsokak nga lames jay ikmim,pangrabii nga nalassagak nga aboyo jay lasan...jak kayat ti agtakaw ti kwarta ti tattao ti ili nga sallapadan..and never to be a politician,not on my dictionary.smiley
garboo16 on January 06 2010 06:51:17
Has the talent pool shrunk so low that only these dynasties have the solution? It's pathetic...smiley
sijot on January 06 2010 07:08:07
sipay nakaaju kay vos nu...ala uway mananano kay sina kakailiyan nu patingga kayang si ginga ay aji yo payang nalamanan na timmulong amin si kailiyan ay manligat kamangun di mankasapulan manserbi uway olas di pamilyam ngawngaw kayang mit tuwa ning ay ngawngaw ning nim ablod mit na iga wyo ammoyo ngalud na pasamak mi guuna????naligat amin na manpolitika....pajasun yo a ngamin komintalyo kayang mit ay kanayun ji yo mit gayam ay linya na politika,,,,,mangmangnay ka ang pay ammoyo nato ay galad politiko????nim na kanam maman ay never gaw dictionarym na politika a kit makanak ngalud ay ID AMMOM payang...napnuan ka ang si laglagip nim aidm payang naiapplikar...adi m payang napajasan na namulistiya nalinggulan ay tumulong kailiam siya ay ginnok kan.....ji kan to mit laing makabutos sumanapit ka payang
pittogo on January 06 2010 07:41:43
aysus ta lumtaw payun na rikna yo a dakay mit gayam payun na mangtod si madi si ili ta panbalinon yo ay dictadorya na politika apay na akom adi ay tinnawidan nato....sublatem to aya....sia a na kanan di grupo nu mameet dad nantugaw na kayyad di tago isun kan PANGA....ANO NA kinwa na....impapilit na way pulos gingan di tago...stop kan ta ni...kanan da win or loss kunad aken dean,,,,naspak kadut siya nato ...nim sakbay nato ay election akinamma aya na pinagsallok garde cardenas u si politika ut Batoon????malagip yo na abreco sindiyoy tarayen ni apo garde????siano na kimmuntra kansiya si DEAN KAN EMMIE inlakad da na kalaban garde ay iBucay. to the MAX...nakaungot na kailiyan ay kaadwan tay manmano waNg mit na bumutos si abreco consumers sang malagip yo ay kit panawon ay iduron takayon si kinaVICE kanandan ut nangabakon....nim uwya kasta continuous na serbi d ais tagu ammoyo nato kinaduban di nakom da adi ay nangato na upaupanda ay siun si udom ay man ngayangay ay isun si kalaingan nim adim mit maadanniyan ida..
NEXT NI EDDIE WATCH OUT APO MAMAN,,,,naiakri manin????naibagaang a nim TAGO NA MANGIBAGA....id mit mangibaga ay panmayoron takay naid mit??ipapilit nu ngalud????dictador dakay na dictador...
political dynasties???why not nu siya na solbar na nim nu daksum why not start your own ta ilan mit na tarakim...uway anon na ginga yo sinat TAGO na mangibagbagan.....kas kanak adi kay mapilit nu daksun yo ida nu ano na gasat dan a kit tago na nangwana...
madi ngamin na rikna yo kit sigabon yo ay manserbi da ay dua ut mayat kanu mit na performance da padasun yo kadi yaan na manpolitika sakay guminga ta ammo yo uway tumulong kayang si akit ay tago adi ay sugal kanda ano sinat na igalgalbong yo ay panmedidaan di ili....yamanon yo ketdi tay adi ay tadero ay politikona garde sinat...ta di na kit itakbo na kaha...wad man ut katamtaman just right and legally documented, okay???? GO GARDE....GO MADAMME NENITA KAM LATTA ano koman???smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on January 06 2010 07:44:29
lumtaw na kusto nan... mabainak kang....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on January 06 2010 07:55:31
maman and garboo pudno kay man mankalalag takay pay adi ay yumama si pada takay ay tago... sigabon yo na kina failure u si politika....my god piliton latta na manpulitika ta ilak....manwangol takay kitdin the best ay alimudon takay saya...ala kusto nan daksok na mapost sinan nim no wad man mailak ay maupilan manin ala lubbong na ay manpost nak manin ta putdok na sala u ay na...hehehehe ayshaman won man pay....tutuwa nat...smileysmileysmileysmiley
indiatagpurple on January 06 2010 11:18:36
kanak no insaldong yo na manpolitika sinan.na suma total na naoy ay topiko, na mangabak siya na mayor, no maabak manok no pumaigid kan, na gapuna iparangarangyo mit na gura yo si tumunggal maysa. ligat pay sapit ay sapit. inkay man si sabali ay igaw? kanak sin idi, politika, id pon nadalus, ay wad pay pulitika ay HONEST.... wadon aya? ginnok kay kitdin. no siano mapagasatan no malpas election a kit siyan, makaadu kay mit unayon.kalkalo kay pay mit ngim da kandidaton.smileysmileysmiley
makiah on January 06 2010 20:08:17
SIYA NGALUD NATO NA KANAK.....in conclude nu mittin na ammok insandiatagpurple nim sipay nu tuwa anna man issues ay mailtawon tunggal patang wad di sungbat na ut adi takay to pulos mamatingga a....win na makanak wad alsan PUNTOS takay.Entitled takay si kanya kanya opinions. Na makanak alsan ay banag/ganwat nu ADI PALUGUDAN NI APO nu tutuwa ay wad Diyos takay kan na botantes ay kit FAILURE nato...panggop si kanam maman ay pasto malagip ko ay adi inwaras amami ay kuan tago....bayag na idin dedeng, napulppulig da koman natnatoy dan nu pudno na alegasyon nu, nim sipay mangeb-eb-eb da latta agpispissa, agipulpultit da kanayun si urbon no a kanayun ano na makanam man ita.... ita ta annat ka abus..

-Mailan to wangun kadin na resulta nan.....adayo payang mit na election kit adu payang na panbaliwan di utok tagtaguwan. Ituloy yo latta na atakar ngarud piga ka pay wad mabaw-ing yo kad pay ta dumipensa kam mit ay makaawat si sitwasyon. Nu man-iltaw takay si adu ay issues adi mamatingga naoyon....mayat ta pan-iinnadalan mit kitdi a nim mamonopolized na site ton makauma on na politikan...sina yo ning mit ay ibunton na sigab nakom yon kanda mayor kan mayoran...kay ipasango kan-idan nu pudno kay......sabali pay kit na masirsirip kon dana gumguminga kit mailak kitdi ut dad napaidaman si gagar da koma mit ngata ay manserbi nu adi ay ida pampamilya da ad igaw takay nim adi da napagasatan, sina dan iltaw na sigab nakom dan....babaen di saririt dan....sida mit ngalud ibaga ay never yan nunot da na politika ay kit MAGINOK kan a.... ta id payang mit gayam background nu si politika...naligat pay noy asi-asi ning aya...padasun yo yaan sakay guminga...
pittogo on January 06 2010 21:41:20
There are some people who are quite SCHOLARLY- they read all the most prestigious journals and can thoroughly bewilder you with their LOFTY WORDS and THEORIES. They SEEM TO KNOW EVERYTHING.HOWEVER, FOR ALL THEIR KNOWLEDGE, THEY DON'T ALWAYS ACT IN THE WISEST WAYS.smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
maman on January 07 2010 05:29:30
pittogo you just love garde and nenita to bones and why and why???????alipores da mamang mo kabsat wenno gayyem mo siguro...mabmabsog siguro ti familiam ti tinakawan. MAKIAH YOU DONT HAVE THE RIGHT TO TELL ME "MAGINOKAK" SHAME ON YOU..IM NOT AN EL ELEEL NGA BOTANTE NAKONG...I DONT HAVE THE PAGSASAO NGA "JWA JA ON AH UWAY YOT MAN ASAWA JA MIT"..do you think when garde get some baka ng maparti para ti tattao libre kadi????nanginngina pay ngem elepante ti bayad na nakongsmileyand where he gets the money to buy??????18thou salary of a mayor??or the 1.4million IRA of your milking cow SALLAPADAN,your guess is as good as mine KAILYANsmileysmileysmiley
garboo16 on January 07 2010 06:19:44
Pittogo and Makiah, I’ve been interested – And more than a little disturbed – To read all of your letters baying for admiration in the awful scheme of Garde- Banit Cardenas. It has frightened me how many people so strongly believe of what you are trying to set up. I’m not sure I can get behind that. I don’t agree that it assumes the alternative is inherent.

It’s not your logic that is incorrect, it’s the fact that you don’t seem to be following it through to its inevitable conclusion. (Or, Worse, You are not bothered by it.) Makaammo kayon nga mangituloy ti kayat ko nga sawen...

But should we sink to your levels? I believe no. That makes us stupid on a par with you people and we should not. It’s disgusting and it’s indicating a subset of people with a stereotypical negative attribute that has nothing to do with them.
garboo16 on January 07 2010 06:46:22
Kinaagum ti turay- It would come to an end, though. Sooner rather than later.smiley
pittogo on January 07 2010 07:31:32
garboo and maman aminon yo pay na dakay dad pamilya ay nanfailure sin pulitika yad adun utang da gapun si pulitika kulang na angon kalalwa ang na aji ay maisaldan dakay ngata naoy..manpudno kay la man...di kay ang mabain til now hightech ka pay ketdin iinternet u pay na kinaupil yon man anuwan kay pay intay kasta kay dikay mabannug ay manupupil si pada u ay tago? nangay bilibak mit...ot ilaban u latta ah gingana naid ton matugnan di bulsa un.. sakon pai ketdi na maasiyan kandakayon... and to tell you adiak ay alipores kan ida sakon na makaila si tutuwa kan dakay nu pankumperaak dakay ida na tutuwa ay tago maila mit sinaangon ah dakay na offensive sina...dakay na mapagpamarang uway naid kwalta un hala assume kay payang wad ngalud d pride yu ay nakangkangato. ita sakon maulaw ka payonon panbalinonak pai mit kan sikan ay alipores dan bukon ay tutuwa ya na bagbagak adi ay... ot no wad baseham nato ay paratang nu kan ida ot manreklamo ka ah ta maila na tutuwa.. nauyang na maibagak ot wad wangol ko ita... ala kakailyan maila nu kasano na gura da kada apo mayor takay...daksok pai ketdin manbakasyonon maukosak ay makaila si mankakangato ay kiday da manin kanam nu siano...ay apo makamo kan idan ta aji da amo na wangwanglon da..hahahahaha
pittogo on January 07 2010 07:49:29
makiah anu na makanam mit sina ay paratang da ajim palampason naoy aji ak ay manside kan dakay nailamon ay nabnabsog nak si tinakawanon wad wangol ko sina balasiw taaw ajik pon ugali nat... nim na mailak ot nadagson na gura da na pamilya yo damagom man kan ida...nanramaramon na kinaupil dan... mauma kay nu ibagak ay upil kay ot tutuwa mit upilitis!!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
banbantay on January 07 2010 08:04:54
maman, ipaulik man mit nadi salodsod no kan pittogo, sika man mit na damagok no inta ay amod dang na gulam kada mayor kan mayoran? dakay ning tuwa dad napaay, dad TALUNAN, dad ADI NAKALUNG AW sin nanlabos ay election gapu kada mayor sya ay kasta ang na gula u kan idan.

maman, no wad proof no si nato ibagbagam ay TINAKAWAN, go ahead, make your move and i will even support. ADI AY PANAY PATANG. KUTAK KAY AY KUTAK NAID MIT NGALUD AMMAAN YO TAPNO MAKOREK NO WAD MADI AY ALAMID DA.

Im challenging you, if you have proof with your accusations then face them in person and dont be back fighters becasue that is a sign of cowadice
makiah on January 07 2010 16:26:25
SI KINAOVERSIRIB NUN MAMAN DUNGNGO ITNOGANG NGALUDON ADIM PAYANG NAAWATAN NA KANAK TA NU MANKASUT KA KIT NGAMIN AY MANGINGLIS ITNOGANG NGALUDON NA PATANGAN NU SIANO KIT NGAMIN ITA NA PANPAPAIMPRESS SAN TAGTAGUWAN SINA AY siNA Da ipailana na SILIB DA....mantaltalo kay mit ngalud kanak manon MANLUTAD KAY a...anaLYZE SOM MAMAN na gapu na ay naibagak NA WORD AY MAGINOK ka....SHAME ON YOU MET LAGLAG KA ADI KA makadu snat ta mankinnupal tan.gumguminga kay dakay ay kontra dakay na kabalwan kaysus amammo kay idin...kusto ka banbantay nu siano ka mit ay utro danan dad pamilya ay nangastos si milliones nankasut manpolitika ni nanabTUOG DA mit..nankasut nanpolitika nim inkulsad politika ida itan basol garde nenita on ay apo...dudwa ang ay pamilya si sallapadan na kasta na nunot na diakon ibuksilan AGAAAMMO TAY IDIN...
MANGILTAW kay si issues naturales pwertes sungbatan mi....agbain ka maman nu manparti na cardenas si personal ay okasyon ni mayor kan mayora NATURAL LIBRE dayta dungngo... nu naid kastam maginok kan kanak manon...NIM nu manparti d agapu si okasyon di munisipyo ay kit nginaan da NATURAL nim isaksAK mo BAGA MO AY ADI NANLAPO YAN MAMAN KO NATO...NA MAMAN ko donasyon ang nato okay???nu ano nanlapwana na inbayad na a kit NASIRSIRIB ngata ni mayor nu sika a ha ha ha ha...your GUESS is as WILD AS your rotten thoughts.pasensiyan a nu naabak ka ta adim piman naiapply na gagar nu koma baka sika koma nu umuna ay adi pulos kumaot si bulsan munisipyo koma sayang...manlutad ka man ta iduron mi sika deng baka kabalwan ka tuwa...
maman on January 07 2010 16:48:59
wow the young cow challenging me now, he wants a proof and he will even come and support me...nanana i wana make love nanana.....X1000.smiley bautan na ka ni uliteg ken ikit mon a barok no kadwaanak manen..imulagat mo ta matam ta mkitam ti prueba nga birbirokem...YOU ARE NOW BARKING TO THE WRONG FAMILY hihihi...IM JUST A KAARRUBA OF YOUR NANANG NGA AGPAABAGATAN NGA AGPANGATO SANTO AGPADAYAsmileysmileyand to you ***** funny clown pittogo just tell what u want,support them to the bones and i dnt bloody caresmileysmiley:BUT PLEASE DONT ***** TELL ME AY MAGINONAK...i hate itsmileysmileysmileygarboo 16 kaanakan come ad help me pagaadduan dakonsmiley
makiah on January 07 2010 16:51:24
sika maman kasiliban ay adi ay el=eleel as you are claiming AY KIT Pasensiya kan nu cardenas latta na sinupsuportaran tago WINNER D ALATTA MIT ano ngalud na makanam el-eleel na nangipatugaw kansiya????sika mit garboo...ta nasaririt ka kit unay adi mi magrasp na english nu sinat..scheme????thatswhat you believed SO BE IT...wE ARE NOT TRYING TO SET UP ANYTHING we are just defending your allegations sika ning mit na wad iset-set up na tagon CARDENAS intact deng...adi mi kasapulan na manpaimpress menmenteneren mi yang idan ay tagtagibiyon si wad ay mabalin mi ipalaman SIKA AY KUMALKALLAWIT payng umalisto ka apply what you're accusing to yourself....The more that got NO INTEREST to stoop down to your level,too.ASK YOURSELF HOW YOU'RE BEHAVING.... ISNT NOT A VIVID STUPIDITY?????i REPEAT....na kinadakus FAILURE....IF YOU ARE ONE THEN SORRY TO HEAR THAT....WHATEVER THE RESULTS NA ELECtion ay na that's PEOPLES' MANDATE......ACCeptaron takay a alsan way kit nu dakam na maatdag a kit ANO NGALUD KANAK a...
indiatagpurple on January 07 2010 16:56:09
whewww..... awanin na aanakay dana..... mansusuwaydan. nato kit ita na kanak, na patang wad sungbat na, no adiyo kayyad na makanaag si patang, maginnok ta ang pay........ KASANONTON NGARUD NO NA MAYOR OT SI MA'AM NENITA? KAASI KAYANG.... ngim pagaammo takay mit ay no nalpas na botos ot nalpason...... no ano man na naikawan tunggal maysa kan itakay a ot kadawyan pulitika, PULITIKA, IN SHORT....nato na mansisinaan manbababsat.....ngim no sianonto na manballaygi kan ida, di idanton na manturay adi aya? sakonto ngalud aya na MAYORA? adiyo unay aduwon na manpipinnasigab kakabsat.....no pudno ay kayyad no na manserbi, mayor ka man kan adi ot ipailam a na ayat no si ilim, ngim no gingam ang na nangsot.......WRONG ay kanan inglis.makabotos ka payon? wonno padak sika ay wad ad Limbo?
maman on January 07 2010 17:10:58
HAHAHA FROM VIRGINIA STATE OF US of A RELAKS KA LNG KADI MAKUPAL K MITTIN, sabagay it runs into your bloodsmileysmileybyangam pay kit na panaginglish kon nakong, im a teacher, attorney, cpa, doctor,engineer, pilot and a priest..so ammok bassit ti aginglish..got no permanent address sometimes matmaturogak jay MAMAN, MATIYABTIYAB,PASWEY,LASAN,AND DURDURI, and EVEN JAY SIRUK TI BULDOZER NI MANONG MO,HILUX, SATAREX LANDCRUISER and worst jay arubayan na where ICAN HEAR THEIR PLANS OF INAAGUMsmileysmiley
pittogo on January 07 2010 17:19:57
hahahahahahaha!!!! kakaamang man maman... man umuma kas nat...hahahaha anu na makanam ita...HAHAHAHAHAHA
pittogo on January 07 2010 17:26:53
Si kinangaton kartadam ngamin maman siyanato ipatay nun na upil nun kandamayor kan mayoran nu isun ka koma kandakam mansuportar si garaw da maymayat koma na ili adi ka kansisili ay ngawngaw ay ngaw2 sinat ....KAANOMON.... WAY SIKA GARBOO na laglagip yo ay silsilib kit garde nu dakamon....ta NALAWAG unayon....sipay nu di ka maysang ay nabenbeneficiaran nim di napagustuan kit agal-lalangit na gura yon.....dakay na NABNABSUG IYALIS YO MANON?????NANBULIS KAY NGATA DAKSUN YO TAY BUKLIS KAY TO KIT UNAY.....NAKADLAW NA MAYORA pinatumaranaKA si LOMOTIL ...NASPAK KAN KUMULSAD KAN..
NU ANO kit na guram a unay.....abak mit ngaldu na pamilyam ipapilit nu????ala a kit lumaban ka a ngamin...nu dim awaton na explanasyon ko a kit BIANGKON kandakayun....para punas kittop kankanam kitdin baka sika na para ILOK SI KIYOP KO SAKMOL NU PAYANG na pultit ko gungong....
ano koma na kayyad yo dak daKayang na mabalin manpost sina ilugiyo a dakay NA mAnpalpaltaw si kumpulmi sinat TINATAPOS lang namin ang inumpisahan niyo....NA SITE AY NA FOR EVERYONE ADI YANG AY DAKDAKAY NA MALMALYAD....LALO TA PADAKAY AY MANTALTALO.....LA ILUGI YO karit kandakay SIANO KaY TA MAILA MAN NA LAING YO????
indiatagpurple on January 07 2010 17:53:13
SALLAPADAN IS IN PROGRESS....WHETHER U LIKE IT OR NOT......U AGREE OR NOT.......... WHO CARES!!!!!!!!!!!!! U DON'T LIKE NENITA MUSTARD CARDENAS? OR GARDE CARDENAS? WHO CARES????????U THINK THEY DARE CARE??????
sijot on January 07 2010 19:06:06
AY I SIYA MAN PAY WIN MAN PAY...pay mayat nu jakay, inta pay magustuak unay na laban yo ????kasta a ilam ut isun kan electionon manbibinnantay kay ngatan is computeron..ala tira latta lam man tuwa adu na maamuan mi kanakang ngalujon makmaksut pay kit ngatA na sinag-it yo sinaton BOOOM TARAT TARAT....TIRA MAMAN GARBOO....SIKPAWOM MIT MAKIAH PITTOGO ALALAYAM MIT A BANBANTAY PARA ATIPA KA MIT INDIApurple....prrrrttttttt////kanak mit LA OT....maataki kay kit ngatan...hooooppsss......TIRRRRRAAA....lakman na mamatinggaana ita....
sijot on January 07 2010 19:12:47
win a nim inta kay mit na garboo kan maman mantaltalo kay nalawag nu siano na MAKiya ay na mega depensa ang loka ammo takay na gapu na ut dakay man ay dua ilawlawag yo mit a nu siano kay ta maila nu patiyon mi jakay winno aji...ta kay na taltalo wangwanglon yo....tutuwa ning mit ay jakay dad backer dad pamilya abak ning hi hi hi maila nu gapu si sigab nakom na gapu na gura yo winno tutuw aay isakit yo na ili...la GO GO GO....
makiah on January 07 2010 19:42:32
KIYE. WINNO SIKA NA MANBARBARA SINAT MIT KUMKUMTOG NA DALPANG KO SI LAMMIN ULITOG KO DUNGNGO.MADAMA NA SNOW..SINAT MAN GAW NU ISUN SI PINAS PAYUN???SU MIT LANG AY NABARA KA A..YALALIS NU MITTIN na KUAM AY riKNAN....HAAAAYYY...kafal mo.....RUNS IN MY BLOOD AYA MABALIN MIT A TAY AMMOK MIT AY DARAK PAYUN SIKA..NANDUMAAN TA ANG PINUMSOL KA NING TUWA...NAID SI DARAK NATO...PAGARUP NU ATRASAN KA NUNGKA!!!!
SIKPAWON KA LATTA A ANO KOMA JOIN AKO SAIYO....
SIKA MIT SIJOT IPM NU MAN MIT SAKUN TA MANMEETING TA AY NABALO....TUTUWA KA INDIANA...IMAS SUYOP MAYOR KAN MAYORA AMMODA AYA DANA ISU NGALUD AY MAUPILAN UNAY IS MAMAN KAN UDOM SINAT TA DIDA MAIREMEDYO NA PINANGRIPPUOG DA KAN IDA...UMANAY YANG SINAN AY PANGIPAPASAN DA HA HA HA HA....
aLA AGRIDAM KA MAMAN balwom na siim nu winno sabali na planom sinaton manilugi ka kit ngatan si maidn sina ilin....sabagy wa dyan daram nato.....murderer!!!!!!
garboo16 on January 08 2010 01:38:57
My dear Maman, no worries... Am always at your side. Can’t you see? Sampaga, Silitsairo, Kapola, Toloboy and the rest of Balikadangs are also with us? We must not rest...

As I observed, Makiah, Pittogo, Sijot, Diwata and Banbantay are close relatives of Garde and Banit. Fighting with these people put us into a no-win situation... It irks them a lot when they learn that there are anti-admin around. Ania ngarud met ti kayat da, Isu da lattan ti bida? That’s insane, and the most disturbing thing is, they don’t even recognize that their explanations only make them sound psychotic! Whew...Horrible!!!smiley
kulkuldong on January 08 2010 01:48:18
hello pintazan, masapul na advance planning ta para si masungad ay valentines. kayyad ko koma ay mkapareha si indianatagpurple tay ni...nbayag ay naid S mi un (Sidsidot winno Storya mi na kanak ay S). blease pintaz, inta kalam indatagpurple blease hbb. ana kouf, momkin hiya girgir ana.
adin to mit laing makaongot si kabbabong tay adi manbasbasa sina ay panait. inawis ko kankannosit ay manmembro sya nim kanana "para kan dakayangon ay wad K na si kasta nato". K as in Kilig siguro a? K=knowledge cguro na kayyad na ay gingaon... ngim no sumobra dana udom ay padak a kit...K as in Ketits yaks!!! nilam pay ta...tisssanakey!!!?
win pintaz? win kanamon ta mayyad ka. nalaing ka ngamin ay go between; mediator; bridge kan mayat na panagDILDILam sya na adi ka maisukat kan lampitok.
masapul ay no sumlok na pebrero koma ot paspasig koma love letters na maipost sina on ta namaymayat mit laing na panagselebrar si valentines. naal-alot mit laing na K mi kan Kilad no madaniwan si sarokod winno pang-or ni ayat na plato winno bibingka ni ayat na.
ala kastan kamembroan sina ay panait, manpili kay si partner un. nim basta...! kuak si Kilad!
indiatagpurple on January 08 2010 03:17:10
ahoy, kulkuldong ka ang tuwa. manpatpatang kam mit kan kabbabong. ginok ka man. unnay no pay tay ammom na manpatang si arabic, jak naawatan nasdi kanam, lawlawagom man.na Valentines, adi ay usowon si nabaksan ay isun kan sakon.nim ay e umapalak man sin paskua, no adinto mit inpakpakaunan ni Pintaz ita, plano na payon ay adi umayag, nalakam pay no wad napinpintas ngim xa ngamin.........wititittttttt
makiah on January 08 2010 03:44:39
TELL THAT TO THE MARINES AND LOOK WHO'S TALKING!!!!!!
garboo16 on January 08 2010 03:49:35
Maman, Even a grumbling stomach does not faze me as I continue to keep my brawl for fear of missing my chance to impede transgressions.

Makiah, Apay bulag aya ti tattao ti Sallapadan?! Okay, Let's put things this way. Pasensiya an yon no diak ammo ti agitneg ta saanak met nga dimmakkel ti ili tayo nga Sallapadan, But allow me to talk ilokano ta isu ngarud ti nakasanayak as my mom is from Bangued. PMA thought me a lot of things and one of them is to love my country, my compatriot, my hometown. I love my roots.

D gambler, you know who I am pal...
makiah on January 08 2010 04:06:46
You're right garboo han kami a BULAG nga umili ti sallapadan ta mismo nga makitkita mi ti pasamak han a damdamag nga kas kenca...rigat ken nam-ay adda kami ditoy agsisinnaranay han a tumpaw lumned ulo mi ditoy nga ili or let's say BILLIT TULENG a kas kenca...nu pudno ta laglagitawem dita ay ket PALPALIIW MET LA GAYAM baseham dungngo....makinaed ka ta makitam ti pudno....in short makinaed ka iti oras ti pinagkakatol han la a paskua ken fifiesta umayam ta mariknam ti husto a makipagili....apo ganganaet whoever your are....yawawan na kam ket kencan....we're not born yesterday dedeng
pittogo on January 08 2010 05:28:51
ut ano koma garboo....aminok a ay kabagyanak kan ida kan mailak na tutuwa nu sika ut hakahaka agngatangata ano koma..inta koma electionon na rikna mon manbilok ka si ibamon???adi kan to mit laing makabutos ay padak BAEN...sika ang maymayyadon gumingaon sinan itiram latta ta sumungbat kam nu siya kayyad nu...VOICE OF MAJORITY prevails over yours anyway...UGAKGAK GAK UGAKGAK UGALI TI TUKAK!!!!TA RUPAM!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
maman on January 08 2010 05:44:08
AT LEAST YOU KNOW SAN KA NAIYANAK DI SANGADOM DUNGGO..AND MUCH MORE TO ME KAEDAD KO NI TATANG MO,KANAYON KO NGA KAINUM TI BEER WHEN HE IS A BOARD MEMBER,HE SHARES A LOT OF STORY TO ME..AGINGA NA ITA.HE EVEN MENTION THAT HE IS NOT HAPPY TO THE DECISION OF YOUR MANONG GARDE BEING THE VICE OF NENITA,HOW IS THAT??????smileysmileysmileyand kulkuldong barok,hoping life in UAE is treating you well,pls give my regards to your wife ednalyn she is a very good doctor,kanayon nak nga resetaan ti agas ko idi..smileysmiley
pittogo on January 08 2010 05:45:38
du wang gingam sinat garboo...agin iiloko ka kano manon....nagadu kit ay arten aya mangiyaw-awan ka koma?? we are not interested si kinatagom ta nu kanam ay bagi kam kan garde banit nalawag mit ay bagi na ka dad pamilya abak si politika si sallapadan...anusam dungngo nu siya na kategoryam nato PMA ta rupam... inbagaa ang ni makiah ay tell that to the marines sinakyam mitinon ay PMA ka...."Pangupil Matoy si Apal" a ngata .....nu kasanu pinag-atakar nu karkaro kam mit ay dumipensa ano koma...LAWAGOM na kinatagum nu pudno ka adinakam panbalinon ay mammadto adu wang pasikotsikot ila mit na ipos no.....ay won tuwa na oy nayakang kang ay upil na nakamulatan pamilya na...kaasi kaang...smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
maman on January 08 2010 05:53:36
THE FUNNY CLOWN COMES OUT AGAIN,MAJORITY MEANS HOW MANY TO YOU????URAY LA MAKAPKAPOLTITAK TI PAMPAMMAAY MO PITTOGO,YOU SOUNDS FAMILIAR WITH MAKIAH HEYsmileyYOU HELPLESS LOWLY ****smileysmileysmiley
pittogo on January 08 2010 06:18:11
maman you also..... impostor ka ang tuwa pati ulitog ay innan ay masakit ilam laman no how dare you to accused him that way ammon nato na pakail an ay satanas na panagpanpanunot yo in your dreams kanam ah hallucination ka nin mitinon ilam mit na sapsapitom pati masakit ay lakay ilamlaman no si kinatung ug no naid makanam ngaminon ta amod dang na gulam na man amma ka mit kanu si stolya ehehehehey....bezzzz..... sya ngata na pakakarmaan yo ta kasta kay baliw takay payunon 2010 manbaliw kan anu ngalud nato mit ngatan na nakamulatamon ta pasig kay aji ay napagustuan acceptance kadi...sakon pai kit na mabainon na ugugali u ay madin mankakabagyan ta kay nim ibainan kay matayok si bain panagpanpanunot yo ay kasta nakupal kay ngatan ilan yo ah mit bassit tanang kadi ibuksilan kayo koma na kinatago yo nim mabainak kang bayamon matayok pay si bain sinan amamokan maman!!!
pittogo on January 08 2010 06:24:56
naresetaan na ka ngata ni dra. nim aji ay timalab ta sunkan aids na sakit non aji ay maagasanon inflamation of upil which means UPILITIS.... dakes nga APAL...hahahahaha
makiah on January 08 2010 08:53:53
OY ANIAN MAMAN KUMPULMI MIT NA GINGNGINGAOMON DUNGNGO....NA ISSUE ITA SNA BANIT -GARDE, DUMIPENSAAK BASED SI ILILTAW NU AY GINGA....ADI KA MAPNOK ILAMAN NU NA AMAK SINAT...INUULBOD MET NGARUD ....NA AMAK NEVER AY PANNGINUM NU SIKA KIT BALTOK KA ADI KA MANGIRAMAN LALO WHEN HE WAS A BOARD MEMBER...SIN KINAMAYOR NA TABAKO MABALIN FATE RTHAT NAID BISYO NAN NU DI MANGAN MAAWATAM??MANGITNOG KA KADIN NU PADAKA KA AY LIMITADO NALAWLAWAG MANKASUT KA PAY MIT...ITA TA AMMOM UNDER RECOVERY LIMITADO NA KASANGO NA AY TAGO NALOSS NA NA UDOM AY MEMORY NA HOW COME AY IBAGAM AY BUMBUMYANG SI POLITIKA ITA?????BANIT AND GARDE ARE IN THEIR RIGHT MINDS TO MAKE IMPORTANT DECISIONS IN THEIR LIVES....NU ANO DA ITA DESISYON DA NATO.....SU PANGNGAASIM TA TUMIRA KA BANIT GARDE AGFOCUSAM ADI ADU UNAY MADAKDAKAMAT NU AY PURO WRONG MIT NGALUD...SIANO AYA NA SOURCE NO???IBAGAM AY ACCEPTARENAN NGA NALAMPASAN NI LAKAY INNAN ISUNAN.....URAY UYUYAWEN NA NGA LAKAY ADADU MIT NA NAITUKWAS NA PIMAN....RIGATOM NA MASUNGBATAN UT SIKA MIT NA NGUMANAKNGAK SINAT...URAYEMON A MALPAS ELECTION WENNO INKAN TUMULONG MANGRIPPUOG KAN IDAN TA MAPNOK KAN AY ANIAN AYA PAGARUP NU UMEPEKTO NA PANANGYAMYAMAM SINAT????ADI KA MANGILAMAN NU NAYAMYAMAAN KAN....
garboo16 on January 08 2010 23:24:41
Makiah, adu unay ti palusot yo ken Pittogo. Maymaysa kayon sa met nga tao? hahaha!!! kaasi ka pay ading ko. Wen Makiah, Saan nga mailibak nga ammok ti mapaspasamak ti ili tayo ta kanayonak nga agbakasyon. Malagip ko dagidi tiyempo nga agkakadua kami kada LingLing and ChingChing Paderes, Jester Manuben, Rowena Tubana, Thelma Sanay, Jean Smith ken dagiti agtutubo nga addaan iti kintakneng ken kinapakumbaba iti puso. Mabain koma toy numo nga makigamulo ta nalaklakayak nga adayo ngem gapuen ti adu nga rason, naisingedak ngarud kaniada. Malagip mo idi napuoran ti maysa a balay idiay Subusob d gambler? Adda tay idi diay kalsada kada Jean.

Sika ngarud ading ko nga Banbantay, Maibagam kadi met no asinno ka? Karit dayta kenka barok. Ngem malagip ko, aw-awagan ka idi ti father, Daksanggasat ta dim met gayam intuloy ti kinapadim. Nagkita ta dita FAHS idi Linningsiw ken idi fiesta ti munisipyo. So long Banbantay...
garboo16 on January 08 2010 23:48:08
Makiah, No mapansin mo, Sika met ti patang nga patang. Kasla met sika ti kandidato ading ko.smiley Nalawag ngarud nga sika ti mangibagbagi kada Garde ken Banit. Apay dika mabain ti english mo? Agitneg kan. smileysmileysmiley

Sao ka nga sao ti upil, napigpigsa pay ngem singising ti init dagita ipalsiit mo nga balikas. Nalawag ngarud kakailian nga dagitoy a pamilya, madi da kayat ti maabak. Syempre, No maabak da, malaking kawalan nga kunada iti tagalog.

Maawatakon Makiah no apay nga nagkandidato ni Garde. Saan laeng nga kinaagum ti turay ti gapu na no di ket kayat da nga amin a Cardenas ket maipatugaw iti posisyon. Siyempre, Kas pagaammo tayo: Nancy-Bokala, Godie- Mayor ti Bucloc, Tekla- Kapitana, SK Fed- Aries Banatao, ken no asinno pay nga kakabagian da ti ipatugaw da iti turay. Ket ni Garde? Mabakante!!! Isu nga dayta ti nalawag nga rason no apay nga simmalta manen iti ay-ayam ni pulitika kakailian. Narigat met no ni baket na laeng ti adda HON. diay rugi ti nagan na.smiley

Baka agpayso ti saysayangguseng nga in the near future ket Mustard-Cardenas ton ti laban...hahaha!!!smiley Leo ken Julius Mustard, ania ti makunayo???
indiatagpurple on January 09 2010 01:49:22
Ti politika, uray agpakamatay ka nga agkandidato para Mayor, no han ka nga ibutos, kasano ngarud ti panangabak mo? simple laeng kakabsat.Ni Manang Nancy, gapu ta kayat ti tattao isut gapuna nga Bokala isuna,kasta met ni manong Gody idiay Bucloc, induron ti tattao, isut gapuna nga nagbalin nga mayor.apay nga kapitana ni Nana Tekla? taga Abas laeng ti makasungbat iti dayta. ti ili tay nga Sal-lapadan no ikumpera ti sabali nga ili ket adayo unay. apay tinutukanna kan aya ni Apo Mayor Garde ti pistola tapno ibutos mo isuna?amin nga politiko, intero nga lubong, awan ti makapudno..... U CANNOT PLEASE EVERYONE nga kuna ti ingles.AWAN TI MANGIPARIT ANIA MAN TI KAYATYO NGA ISURAT DITOY, NGEM NO MAMINSAN, NO UTUBEN TAY NGA NALAING, AGLALO NO SIKA...... KET PROFESSIONAL KA NGA MAKUNA,MASAPUL NGA ANAGENTAY NGA NALAING TI SAO SAKBAY TAY NGA IBBATAN. MALAGIP KO NI EX MAYORA VICTORIA,,,,,,, no ti imbalikas mo ket saan nga umno,,,, agwingiwing sananto ibalikas ti.........NONSENSE......!!!!!!! TI TAO NGA NATAKNENG URAY ANIA NGA ANGGULO MASAPUL NGA ITAKDER NA TI KINATAKNENG NA...!!!!!!!
kulkuldong on January 09 2010 06:46:43
apo queen V!, totowa nassi kanan kilad? to Garboo16, whoever u r, iPM nak ta mkadanun kan doctora na pakumustam. mabainak man ipabasa sina panait tay puro alyas ot adi mit ngalud ammu na kin al alyas. baka pay no mabasana abos sad salawasaw ni ikit kapola ad masungad. no man pay kasta, mayat mit latta na fiag sina uway no naligat, maisalima latta mit na manbasa si binnakag yo si patpatang.ala kusto nato won tinnirada. daniwan yo kitdi na tumonggal maysa kan dakayon ot ni valantina manon.nim sad kanak sidi...! kuak si kilad.
banbantay on January 09 2010 07:35:53
100% panay imbento na post ni GARBOO16 dakay ay kakailiyak ay manbasbasa sina ay network. naid kina agpayso na alsan ay ibagbaga na sina. man am amma ang si istorya tapno makayama si pada ay tago. Imagine, nan ila kam kanu sin Linniingsiw ad FAHS where in fact I have been away, I have been thousand miles away from Sallapadan for three years now. So how could that happen Garboo16 that you saw me there?

Adi yo patulanon no ano man na ibaga da whether for or against anyone tay pulos ay naid kina agpayso na, panay imbento just to create destructive stories and to destroy the credibility of other persons for their personal interests and ILL-MOTIVE.

Now I realized the reasons why you have to this things, why you have to resort to destructive propaganda agaisnt the mayor and his wife, YOU ARE SIMPLY ENVIOUS OF THEIR POSITIONS AND STATUS OF LIFE AT PRESENT. YOU WANTED TO BE AT THEIR SEAT BUT YOU CAN NEVER DO THAT BY SIMPLY POSTING IN THIS SITE, olny ten persons read your posts and their number will not be enough to unseat them ewven if you include us. GO HOME AND SHOW TO THE MORE OR LESS SIX THOUSAND VOTERS OF SALLAPDAN THAT YOU ARE MORE DESERVING THAN GARDE AND NENITA, otherwise, THEY WILL REMAIN IN THEIR POSITIONS.
makiah on January 09 2010 16:42:50
NALAKA TI AGIPAPAN NU BAGI TI PAGARIGAN GARBOO..ISUBLIK NGATA SALUDSOD MO???NAGSINGGALOT KAYO KEN MAMAN???..DI KA PAY NAPNEK TI SUNGBAT KO KADAGUITA ISSUES YO KEN MAMAN????EX[ECTAREM NI MAYOR PUMATOL KENCA???SIAK LANG TA MARAYRAY-O AK KENCA,RUGYAM KUNAK TA LEPPASEK HAAN???PUMALSIIT KA TA PUMALSUOTAK MET HAN NGARUD???MATMATAY KA MET GAYAM AGBALIN A BIDA....TA DITOY PAY NAPILIM PAGBIDAAN HA HA HA...PAY AWAN SABALIN PAGBALINAMON???AGULIMEKAK NGARUD NU SUMANATSAT KA????DI BALE NU PUDNO NGEM AGBATBATAY KA MET INUULBOD...
MANGIRWAR KA MAN MET TAY KABARBARO NGA ISSUE SU MET LA SU PATPATANGEM DITA....NASUNGBATAN MIN DAGUITAN....AGKANDIDTAO KA NU KAYAT MO....TI IMPORTANTE AWAN TI CARDENAS NGA NAKAPAYROLL MUNISIPYO.....MAIKAWA KAMI NU MAABAK DA/???NIA KOMAN.....URAY PAY MAYOR DA KUKWA DA KUKWA DA SU LATTA SU BIAG MI A NAKURAPAY NGEM AMMO MI KUMAYOD ITATAK MO SA KUKUTE MO BILLIT TULENG...HAN KAM NAKADEPENDE TI SIASINNO MAN....BAKA SIKA MAIKAWA HAN NGATA????NE, ADDA BARO...INANG KO A TEKLA...RETIRADAN ATA DUNGNGO.....KITAM MET A MABABALAW MO NGARUD NGA MAIDURUN DA LATTA KET DARA DA MET GAYAM TI POLITIKA....PASENSIYAN A NU AWAN IMBUNUBON TA APOM KEN AMAM NGA BASEHAN TAO MANGIDURON KENCA, ACCEPT THE REALITY THAT POLITICS RUNS IN MY BLOOD... KET RUGYAM METTEN TA HAN TO MET KASLA KENCA TI KAPUTUTAM AGBIBISIN SUMAGSAGPAW TI POLITIKA NGA AWAN MET NAITUKTUK-WAS NA ....AGPUONAN KA ITAN....
BAGAM KEN MAMAN TA UPDATE NA BASSIT TA IPPM NA KENCA , OBSOLETE KAN DAMAG....MISS KO TAY ENGLISH MO ITIRAM MANEN A...PAY MADIM MAITRANSLATE TA DUA PARAGRAPHS MON TA ILOKANO KAMPAYADI BANAT MON????
makiah on January 09 2010 16:55:45
OOOPPSS ADDA....CARDENAS-MUSTARD TON TI LABAN?????DI PAY KET SIKAN NANGABAKEN????BINGAYEN MI NGARUD KAKADWA KEN KAKABSAT MI????TILL DEATH DO US PART KARINGKARI GARDE KEN BANIT...KASTA MET KADAKAM NGA BABAENDA, ADDA MET BASSIT NUNOT MI HAN A POLITIKA TI MAMAGSINA KADAKAMI A PAMILYA.....SU DAYTA MAYSA A SIKRETO NI GARDE....LABAN NA LABAN MI AMIN.,...NU USO SIWAKSIWAK KENCA NOT US, K????
pintaz on January 10 2010 04:58:18
ay-iii!!!naka-adu kay gayamon. i'm sorry i haven't been doing much postings these days ata na-virus na computer ko kulkuldong. 5 days ay nakanganga-ak tay paspasungadak na isasangpot amok.about ur request habibi, mafi mushkila. hader baba...hader...lakin ammiti kilad biddi inta o maybiddi? ay awanin, jak ammo na man-isulat c arabic nim ammok ay ibalikas.naawatam indiatagpurple?tawan kan ilay, damagom ton hahaha!!!smileysmileysmiley

mafi sa'alana ammiti kilad.ano ngalud na silsilbik ay rangtay ni ayat no adikay mandungpal c dalan kan kulkuldong angdod?hahaha!!!smileysmileysmiley bari-bari,mabasan ngata ikit ay dracula on. hehehe!!!
pintaz on January 10 2010 05:52:48
kulkuldong,haranaom ngamin c kilad ah ta kayyad ka kan xa...adikam mit natuloy ay nan-ila sin labi tay wad meeting da.manlimaan mit na driving lesson ko xa ay malas.wat to do yani?!maminsan ton ta iyagasaas ko kan xa na ayat no ay kummubkob.ay win towa,nadisgrasya kano da mamang kan papang oks c motor.ot nadunglasan kano na puwog na hahaha!!!smiley tinawagak ida kan ammang ot kaasin apo,nakaladkad da kano mit.ummoy kano pay da ankel benny kan mayora ad abong sin naminsanay wakas.

ot kumuzta mit danat kakabagyan takay ad greece.damag ko ot kanayon kay kano sumilip cna site takay.ala ot umali kay mit a makiiniliw.kumpulmi ang na kankanam kulkuldong,ay-ayan abos maysa ay tago cnan?tagari ka man ilay.padasom!adi ka ilaklakad kan indiatagpurple no kasta ka.hhhmmmppp!smiley
pintaz on January 10 2010 06:00:28
lastly,hi to pid lemur!sun kan masmas-op ko ay wad ka cna arubayan ngim adi ka mit active ay poster.jak pay ammo na alias no.manpadlaw ka mit a...c ba-ang na pasalay dumalaw-it ngim kumantyaw ang mit na ammo na.da ng iyen kan wadagan,wad da pay cna.muzta c ankel efren and besos to justin.
kulkuldong on January 10 2010 07:12:17
pasensya kan apo garboo16, si maman gayam na manpakpakumusta kan dracula. nabitilak ngamin sin gidam syana adi summilaw na buang ko ot nanlalamin mit na ngadan yo kada makiah, garbo kn mamanon. again...i em sorry.

pentaz, sungbatan to kano kilad no 140410 na un unnoy kon. kas anuk ngatan? 1st time ko pay mit. seminaronak to man no week end gaw neighborhood win?
indiatagpurple on January 10 2010 10:40:45
sika kulkuldong,despensame, way no ang angaw no danat, despensarem jak magustuan, pagalup tago no us usto na kankanam. mannumo way malipakak kan kumander no kasta na ginggingaom, sabali na awat pay di udom ay tago.hadal kalam mafi zein ok. mumkin tani had ishuf o igolon sahe. marra thani lat sawwi maskara ok. ana wallah mabahebba ok. inti kaman Pintaz, hadal kalam ana mahebba kalas? inshallah bashuf thani yum saft.i will come most of the time this year on saturdays, i will have meetings on saturdays in dbx. makatulay ka no nanbalin ay executive na ikit no, nim nangabak ka latta tay wad driving lesson non, wad aya lugan no? wititittttttttt......... gudbye.....ana kalas will not come here again.
pittogo on January 10 2010 19:39:01
MAJORITY ADIM ammo way????LAYUS na tartarayun mayor si alsan ay balubal 2x pay ay UNOPPPOSED...ano pay na kinwam????limmaban ka koma a ta ipailam mit na pugartit nu...
FuNNY CLOWN????OH THANKS????AT LEAST i'VE ENETERTAINED YOU IN MY OWN WAYS...A CLOWN WHO SPEAKS THE TRUTH IS BETTER THAN YOU SERIOUS ****....
SI KINAUNOG guram kanda mayor/mayora is a THREAT pay kitdin tay mailak ut OBSSESSED KAN with the idea of ILLIMINATING THEM BY ALL MEANS...All the while the mayor and mayora were so relaxed and still relax nim anything can happen gayam kas mabasa sina ay sitE and THANKS to the administrators of this site....this becomes a WARNING to them...lalo kan sika MAMAN makigaggagayam ka kan ulitog INNAN,umunog ka gaw abong da ay kankanam ULOG KA mit gayam...ANO KA BILAKAK UNNAY PAY nu MINULONG...aheheheheeyyyyy
pittogo on January 10 2010 19:47:26
kas kanan makiah...baka sika mit garboo.......maulaw ka ningun no.....manpaisulo ka manon a si advisers nun si mabalin nu ipost sinan adingko....mahilig kan to met hakahaka...guminga kay inta kma ay atrasan mi dakay.......again, we are just answering what you'r e bringing out.We are not campaigning for BANIT -GARDE tay ammon tago naton.....they have their OWN DISCRETION nu siano na pangabakon dan.....manyamakay latta, believe on what you insist to believe adikay to mit laing makabutos anyway.
karit kandakay ni makiah....siano kay aya ta maila na kartada yo sumanud kay mit payun....mantatalo kay latta a nim na taray utok yo...nakalawlawag...dakay dad abak politika ay pampamilya...ta nu ACCEPTANCE kanak manon.....inta aya ay ligaton yo si garde ay tumugaw manon???banit ay manmayora abus....pinadas mit inam,kabsat yo nangastos da mit si million nansalda si nagadu ay makmak ut ABAK mit latta... Mantutulong ka man ngatan basaom na oy win gingana si masigsigit ka si upil...ipabasol yo man kan CARDENAS na failures yon????ay apon aya..eheheeheeyyyyyy....
pittogo on January 10 2010 20:27:14
maman and garboo wala na bang iba? makauma pay ketdin na tantanawtawon yon sinan wala na bang ibang issue jan....no naidon a kit mantalna kaun win amuyo na strategy yo kit
"BLACK PROPAGANDA"... kayyad no ta imeaningak... well BLACK PROPAGANDA is false information and material that purports to be from a source on one side of a conflict, but is actually from the opposing side dakay naoy pangupil..... It is typically used to vilify, embarrass or misrepresent the enemy ngim sorry guys uway ngata nu kasano na tirada yo mabalin ngalud paabak kam ot ulbod kay mit kada upil. siay ay giginok kayon win ta naid ilaban yon...maasiyanak payonon kandakayon... behave kadi gam ammo tay adin...smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on January 10 2010 21:23:25
garboo you're wrong...adi kam maymaysa tapno ammom ***** mankabagyan kam di pay no ibagak no siano ak kidtot kan *****...maulaw ka ngatan...hahahaha
pittogo on January 10 2010 22:17:22
ike wat i've said... adi kam mankamkampanya kada apo garde 4 vice mayor and nenita 4 mayor... amon tagtagawanon no siano dan... it's our prerogative to decide no siano na botosan ta kay...dita kay koma manyama si tago win...its our exclusive right winno individual rights naawatam... nim na yamaam si tago adi ay right nato a BIG WRONG!!!!!!! maila ka koma ot lip agon ka ta mantalna kan upil.....smileysmileysmileysmiley
sijot on January 10 2010 22:21:24
ginok ka kad pintaz annakam man ay i AThena palpaliiw yan kua mi tay ni amod pujot na ningun nu, way sijotak pinumnga atakon jalatok kajot ...ajan kusto na ngata...wad ja mit pammilyak kit ad USA manpalpaliiw ut ilan tu wang a.....la tiram mit latta garboo yakakumak vos kanhika na..mabuhay ang UDNAMA..pammagvagakanjakay..tanang kay mit a
pittogo on January 10 2010 23:51:47
speak up....itnog sing with me!!!!! lets get loud lets get loud.....turned up the music to hear that sound lets get loud lets get loud...aint nobody gonna tell you what you gonna do... hahahaahahaha peace be with us!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on January 11 2010 06:51:14
kilad/indatagpurple, hahaha! magustuak man no maap apsan ka? talaga ay adik kaya ay panbaliwon na liknam. lakyon ka nin mit payang!hahaha. intex pintaz ay dampagon kan pantim-ugon kam ay dua no mailakam. ala od no kayam? kalkaliton ka si maysa ay dangadang. pungot, ampak, kiting kan kabisang laing. puera dakma variation. iyaply non na inadal no sin haiskul sin istay kay sumampa hahaha. magustuak. peace kilad!

naoy ay laban mi kan kilad ot bokon ay laban di politika no di kit laban di manpalpalis si likna. mabainak ay man amin si sabali ay lalaki si pudpudno ay liknak. nim no sika kilad tay manpadata si likna, aminok kan sika...mantintinikling na anniniwan ko nim itoltolod ko ay adi kumiwa ta adi madlaw.
mankinniting ta si nakapigpigsa...na umun una ay maka ottot...siya na maabak.
kulkuldong on January 11 2010 07:03:18
smileysmileysmileykidday ni ayat dayta. sijot ay medyo kulot, sikanto na sentensiador no madanonan na laban. daksok si pintaz, isun payon kan litog pultak ay pumusta gaw bangil. nim sapay koma a ta adi matoloyon. nalaka pay no sakon na umuna ay omottot ot ni kumabot-kabot ay isun kan ulitog bilto kabot na kuak sina ay abot.
maman on January 11 2010 14:56:45
from the cold breeze of mt paswey, at last got a full bars signal and hey nakaado man gayam toy paradilpat ***** pitpitogo,ug ugyaton nak mit kansikan nakong,you are just born agkasangadum ay kanan ikit no ay makiah...the issue here is garde and nenita tandem..if you want more its fine im always willing too.your sir and maam got a severe craving of power at the same THE MILK FROM THEIR MILKING COW, naawatam nakong,nalakam aya ti maawana gatas barok adda pay ket mangmaintain mon ti BULDOZER,HILUX,STAREX,LANDCRUISER,KEN DADDUMA PAY.garde and nenita started with a very small owner type jeep compliments of leo,imulagat mo nat atam pitpittogo. CAN I ASK YOU WAT IS THE WORD VILIFY MEANS YOU FUNNY CLOWN????NYAHAHAHAHAHAHHA.....smileysmileysmiley
maman on January 11 2010 15:20:35
garboo 16 inapok aya, makiah is in a type of mental illness paranoia,she is now telling the public that im sending you PM of what you goin to post, WOW ***** classic thinkin u have makiah duggong opsss dunggo gayam..ANYWAY this debate will never end at all..itira yo ti kayat yo, itirak met ti kayat ko... IM TURNING 73 ON MARCH, AND NEVER IN THE HISTORY OF SALLAPADAN NGA ADDA AGASSAWA NGA LIMMABAM TI KINA MAYOR KEN KINA VICE NGA NAPOOTAK..KINAAGUM TI MAPASPASAMAK TATTA KAILYANsmileysmileysmiley
pittogo on January 11 2010 16:15:28
maman ***** ***** amum na kayyad na sawon na vilification... slanderous wenno malicious defamation....sika daytoy grabe talaga ti kinaupil mo obssesed ka nga talaga....character assasination met ti pampamyam kada mayoren iltaw no ta rupam ta maila mi man mit no siano ka no kagalang galang ka.... di kaang mabain *****.... PANG NGUPILLLLLLL..........coward!!!!!!! anian pagsasaom ti milk from the milking cow ......bagay no wang tuwa awagan si COWARD!!!!!! talunan!!!!!
pittogo on January 11 2010 16:27:33
ay wen maman naid gamin lugan no sya ay kasta ka anu ngalud no xrm ang motol no...hahahaha installment pai ....hahahaaha.. kayyad no ta inginaan ka angon si lugan non ta mantalna kan pangupil.....hahahahahaha try different issue makauma...
makiah on January 11 2010 17:40:47
wow galing mo maman nato man na kanak focus on garde- banit tandem adi ka mangitakulong si sabali..good, at last you got my point....NAKARIING ka gayamon...ala ut OLD issues latta mit uliteg....ala anusam latta na man-ukuknom MAYOR NGALUD PUDNO ka pay...bayag ka gayamon a ay maupupilanon piman...inta pay impatulay nu man3terms si garde saka mankutak sinat????.lalo koma nu manlutad ka mas bilibak koma "ah si maman, para public interests gayam na ilablaban na """kanak koma nim nalawag mit AY SIGAB naaabak na sikad nu....wad pay dakkol ay mansion na ad bangod made of kawayan kanam pay a inta ay adim iyakom aya FABRICATE MORE mankulang na banat no KURAD... mENTAL ILLNESS PARANOIA A....naglawag a sika, inta pay ay iyalis nu na description sakit imbagan doctor nu pudno ka man ilay...bilibak man na atam adi ka pay nakpotan di katarata at the age fo 73?????palakpakak man sika...ha ha ha....
ah....siya gayam na sigsigabom???that they will make a history if ever people ALLOW them to be???mag-asawa.....win mit a tuwa..nim lagipom ay adi da tawiden ulitog ko na saad..more so ay adi da maappointaran si siano man...alistuam mangampanya ay adi da butusan ta mapatgan na DAWAT no nalakam pay nu siya na ibangungot nu .......uwayomon a na resulta nan kit ni ando payang ay UK-UKNOM nu na manlaus mamagaan kit na umang-angngaw ay katay nu sinaton.....inginaam na pamilyam si usalon da ta adi da man-uk-uknom ay padam...
makiah on January 11 2010 17:47:57
oppppps pittogo agtlana ka yaanon dedeng ut lakay si apom ay mamanon....respetuwom mit a pudno ka man mankaskasut amin manipost piga ka pay wad mabrainwash na yaan....naid si grupo takay na kasta bagaak sikan deng nalakam pay sika na gapuna pakabariwengwengana ut nataenganen...kakaasi piman naid mapasurot na ad sallapadan ikamang na sina na dummap-aw utro ballasiw taaw takay mit alsan kaadwan siano ngalud na FUNNY CLOWN ita?????inlaklakay nan na manuk-uknom ut pagustwam ta iltaw na na sigab na kit ni si tawon na MENTAL na bagsak nan ha ha ha ha
sxinu on January 12 2010 01:35:42
oooopppppsssss!!!!! kakailyan y isallapadan, inta pay man-ibusway kay mit si naiisaw ay balikas sinan. kababain kanda sysad. inammaan da naoy ay site pankaan iliw kan pan-iinnadalan. ata man-usal kay mit ngamin si ammaduwan ay alias sina asi u sungbasungbatan na ibagbaga u sannon wad dumawi asikay maapsan no wad mankomento. please avoid words that hurt the readers' eyes. remember may mga readers na di sanay sa bad words. ala manpipinnungot, mantitinnungpa kay basta naid balikas ay @#$%^&*.
sxinu on January 12 2010 01:37:55
adik kanan ay nadalusak nim ay ay kay pay. numona ot mostly deadal pay mit na wad sina ay site. sysad pasensiyan.
garboo16 on January 12 2010 04:48:31
Got to agree with you sxinu. If you’re concerned about politics, profanities are not the answer. Get a life, losers…
garboo16 on January 12 2010 04:52:13
Apropos the comment from Banbantay: Owwwsss?! Liars go to hell hahaha!!!smileysmileysmiley Garde-Banit’s policy is nothing but a new stage in a crusader's campaign that is aimed at subjugating and humiliating us, Occupying our municipality, Robbing its funds and controlling our free will. Lolo Maman, It seems when people come out here, they forget themselves. This is the plight of the whole Sallapadenios- It’s about ridding the malevolence in our municipality. We don’t know the answer what this family’s going to do and what they’re going to play. They’re the only ones who can answer that. Certainly, There’ll be a lot of “hukos-pukos” on and before election. Apal? Iti ania? Never in my dreams nga apalak ti tinakawan ken inuulbod nga aramid. Just keep it for your family phony!
garboo16 on January 12 2010 04:54:27
Bravo Makiah! Bravo! You know what? You’re as complicated as your head. I am not that smart, But please stop considering me that stupid! One may say- Like usual- Fight whatever’s right. I will.

Dika ka nga maw-awatan. Sala sa init sala sa lamig. No ag-english nak, Agitneg ka kunam. No met ag- ilokano ak, Itiram man tay english mo kunam manen. Grabeee…Makapaulaw ka. Look at you lady! You have fought so hard for your family, and now you may find yourself on the losing end of the battle. You have to be aware of your place in your family business- POLITICS…But it’s hard when you come off that show and you’re the winner, and everyone hates you. You lose perspective, So You have to be very very careful…FYI, I’m a hound dog on the trail of trying to sort what some of those things are out.
garboo16 on January 12 2010 04:55:49
Pittogo: Every single word that comes from your mouth is nonsense! You are not a somber person. I am wondering if you are using someone else’s identity to cover up your impiety. You filthy charlatan! Everything you tell the people can be discovered, So it behooves you to be honest from the get-go.
garboo16 on January 12 2010 05:13:13
It only shows sxinu nga dagiti posters nga mahilig nga agpatang iti nilalanggong ket isu dagitoy dagiti awanan bain ken adal. Requesting the System Administrator of this site to block these people and their nonsense posts.smileysmileysmiley Apay taga-ano ni SysAd sxinu ken ania nga lugar ti ayan na?
maman on January 12 2010 06:24:10
passing the municipal national road 15mins ago, heading to my next place masablang ive noticed the cars of the first family ready to go, with his badigolyongs and alalays...jak la ammo no mapanan da, pidiong the care taker of nagbakalan offered me some drinks so nga dimmagasnak, nagpintas sen aya toy inammaan garde ay farm nan. and where did he get his money,MAYBE FROM HIS FRIEND AKAM NGA ISUT KANAYON AH RASON DA...wow what a beautiful life they got now. smileysmileysmiley
maman on January 12 2010 06:37:08
smileysmileyto sir sxinu nakong di pay la ubing ka im already admiring how intelligent you are agingga na ita...pasensyaan nakon nakong no maminsan rumwar dagitoy saan nga nasyaat ah balikas, im really trying to control but sometimes i cant help rumwar nga tlaga,i dont care uray ibaga da nga UPIL,UPILTIS, KEN APAL KO lang detoy kada garde ken banit...im happy with my own SIMPLE way of living...once again pasensya angon.smileysmiley
pittogo on January 12 2010 08:09:17
sir sxinu ilam mit na panagbulbulataw maman kan sika...nakakaamang...hahahahaahahaha admiring you so much oh di ba....stlyle no maman....hahaahahaha..nem sir sxinu sensya kan ta naoy maman ngamin mangam amma inta gapu ta para hugasak si ***** tagowon maliitonak...excuse me.... adi ay dakay na maymayad... despensaronak people nim masulonakang nay maman ngamin amangan... despensa por pabor....
pittogo on January 12 2010 08:15:05
BLACK PROPAGANDA!!!!!!!!..... that's all people.
sijot on January 12 2010 22:06:50
JALATON YO KAJOT....
pintaz on January 12 2010 22:54:28
ala apo sysad, paxenxa angon win? isun sad nanpatangan ta ad kalabyan, masapul koma mit ah ay adi malallaukan naoy c inuumpaw. naoy ngarud ita na pakasaritaan ili takay? naammaan naoy ay panait tapno pan-iinniliwan kada panlalagsakan. ngim inta pay abusuwon takay mittin kailian ay i-sallapadan? mabainak pay kan dakay kan ading liwa ta mailak ot nakatantanang na patangan yan site yo ay i-luba.

kas kanan ng jhunsjr, wad adon na ay pakasaritaan sallapadan ay kumpleto. pix and everything ot na request na don, i-send na kan kan cka thru e-mail ta cka na makaammon ay man-upload. ot wad mit site takay ay sallapadan.com, di sidi kay ay mankakallot kada man-ibusway c ginga adi ay cna ot mabasbasan pay mit ngarud alsan abrenios. ano angon na impression da kan itakayon?

NA NATAKNONG AY TAGO, AMMO NA NA DUMAWAT C PAKAWAN KAN AMMO NA NA MANPAKAWAN.
indiatagpurple on January 12 2010 23:08:17
well, usto nato kanam pintaz, way sakon, jak koma pay manpost sinan tay mailak ot sobra danat padak ay itnog sina, ngim ala apo Sysad, ano ngalud ot sina da mit ay nasarakan na kankanan da ay right to talk, pamakawanamangon a! Isallapadan, moy kayon yan site Isallapadan, sidiyon ay ipapas danat an anek eken dagita puspusoyo.taynan kay yaan abos ot nantungan manon na oras di trabaho.

Apo jhunsjr, ipatulod no naton a kankanam ay pakasaritaan ta wad maiyakom mit ay maamuanmi maipanggop si ilitakay.ot ammom na bumakuson adu ay banag na naliowakon siya,
kulkuldong on January 13 2010 06:35:27
bumakos ja kanon! uway man kit? baket to pay no masulek ket aglua? hehehe(badungaw accent). peace pintaz.
pintaz on January 13 2010 06:52:51
i-post ko koma nad tulagan ta kul2dong ngim magyatakon. nalakam pay ot initdanak c ultimatum kan ikit kilad. mannumo ay magamit ko na powers ko, makna ta payon ay dua. xa ay pagbigyan ta yaan ot umoy manbakasyon. ilibas tanto ay man-post ta adi na mabasa hahaha!!!

pay nakudpayan ning c queen vi noh? nabayag naid post nan...ummayana ngata man ay parten lubongon?

pid lem, nailak na pix yo kandad kids no. dua na anak yon ay? huh, unnay yo pay. umapalak sa...hehehe!!! ng binongan, wad kasjay no?
indiatagpurple on January 13 2010 10:18:24
ay apo manon, dua na ikaysan ko way laptop, ot kaw akon si load na. ano garup yo aya? tienen, malibasanak aya mit kan dakay.
kulkuldong on January 13 2010 11:37:14
ata noooo! LUMINGaling na pintaz ay na. intowon! nabuking na plano. naid ngamin secrecym. gayanggang, dugdugallang, namalmaltesan ampangag kan to mit ngamin!smileysmileysmileysmileysmiley
konyabela on January 13 2010 12:59:47
helo kakailyan ay taga sallapadan ala isaljong u kad na topiko u ay politikan adi ang maav avos nat ay topiko you won?aji kay unay.lawing pay nat manpipinnasigab kay c nakom cnat ji kay mavain politika ang na inkay ay topiko ko won naidang savali ay ipadamag u won no adi ay politika?...ot mailan to a no si anu na mangabak....janjani na eleksiyon non cya ay maginok kayon....MABALIN AY IZIPPER U NA SIB SIBOK YON .....NEXT TOPIC MT A ADI ANG AY POLITIKA NA YUM OG U AY SAPITON CNA AY SITE....
pittogo on January 13 2010 17:26:19
hi konyabela korek ka jan...to garboo and maman lipaton ta kay koman naoyon..pakawanonak no wad naisawang ko ay madi kan dakay naoy ngamin politika ot no maminsan maliuwan takay na panagbububsat takay bay an tay ngaminon na politikan mailan to no siano na mangabak kan idan... queen victoria inta pay naid kan umali kan ta palagsakom tagtagowan sina...smileysmileysmileysmileysmileysmiley
makiah on January 13 2010 20:26:46
PEACE TO ALL....UWAY ANO NA GINGGINGAON TAKAY SINA TUWA UT ANO KOMA NA PAYAN NA MAN....ALA UT ITULOY KO MANON NA MANBASBASAANGUN SI MAILANAD SINA KIT SAPAY KOMA TA MANTANANG TAKAY SI intaymaibalbalikas,my APOLOGIES 2EVERYONE NU ADI YO NAGUSTUAN NA TONADAK MIT SINA NIM I HOPE YOU UNDERSTAND THAT IT'S BUT A NATURAL REACTION NU SIKA MISMO NA MASEKNAN.....ID PATINGGA NA TUWANU PATUL-PATOLAN NA TUNGGAL ISSUES SINA....DANDANIN NA PAMPAMEETING KAKANDIDATOS SIDI TAKAYUN AY UMOY DUMAP-AW NU PUDNO TAKAY TA MISMO AY BOTANTESKAN KAKANDIDATOS NA MAKANAAG.....ITIRA NA LAING AY MANBITLA
The President on January 13 2010 22:00:50
World Peace!

To Cardenas-Mustard family, good luck and God bless. Keep on!

To the detractors, just do what is right so that you will achieve what you are wishing for. I hope and pray it is for the good.
pittogo on January 13 2010 22:07:54
Thanks madame president!!!!! ilan u pati c PGMA ot nanpost pay sinan...mangreet kay mit kan madame...hehehehe
kapola on January 14 2010 01:31:30
halow!!! navayag jak pon nakajaw-as sina site takay moyak ngamin bucloc kanja daguioman nan-ay-ayaw. sorry yangon a SysAd, Sir Sxinu, Kulkuldong kan vakos na ya? no pumaongot mit pasulot vanit ay jana ita. amangan.......smileysmileysmiley

la ginnok kayon makiah kan pittogo. ajiyo unay adwon mansapit. pinnakawan takayon ya? nim masapol manlapo go puso a? naid pon plinnastikan ya? smileysmileysmiley

ginnokakon. id to pulos maila yo kimat ko go onnan vasta id pon komontra kan sakon a? pakawanonak apo dios kan jakay Sir Sxinu kan SysAd kan Vilto kan Joktola. innakon. babayyyyyyy....
pittogo on January 14 2010 05:30:52
kapola anu n kayyad no sawon aya... intay manpapansin ka manin aya ot naid ka mit go eksena koman... adi dakam na imuna in the first place ok so... you tell that to garboo and maman and you... sakon man mit na manibaga kan sika naoy wa tupperware sya?getz?deep into my heart kakabagyan kakailian i am sorry! ot syan ngalujun..babayyyyy....
pittogo on January 14 2010 05:55:35
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on January 14 2010 06:26:16
it's alright kapola, you'll always be our sister. it only proves that the only constant in this world is CHANGE. Godspeed!
konyabela on January 14 2010 08:26:34
ala nabalo a kakailyN no talaga ay iginok u na topiko u panggop c politika on wayon takay angon a na resulta na gangani ang ngalud na votos on manway takay a na maipadamg n c nu na mapagasatan kan kayyad d tagtagowan,,,,padamagan kay to no cunu na mangabak......
an-anusak on January 14 2010 21:32:10
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay.....manyamanak.....no maisaldong dana ay topiko on......uway kasta,adu mit na naadal mi ay manbasbasa c dana comments u,mayat man winno adi...alsan ot nakaitod c bukod ay kapanonotan.....manmaymaysa takay kuma ay isun c panagmaymaysa takay no bas-basaun takay dana nailatag cna ay site........naka reg takay cna ay site tay isun c kanak,maymaysa takay.....peace..............smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on January 14 2010 23:58:09
sapay koma ta naid man mangilugi yon... peace!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on January 15 2010 00:12:12
sijot semi-kulot, ano na makanam? naid manon ganas nan tay naid man post. nauma dan.

sumrek kan ate Queen V. kalmado na manikbelon. mailiwak si kina ampang non. ot ni adi mapotpot na panagyaman konyabela on kada kaanakan an-anusak. dakay sinat greece! man post kay mit, kanayon kayang ay viewer kanda cheerer. kmusta kay lusan sinat malifi,malilo, amiyan, jonel-fe, analee kan amin yo.
kilad, sad paw-it ko adim liowan, tnx.
indiatagpurple on January 15 2010 01:17:16
ano koma man na paw-itnon? dad man ngata nanlatlati ay latan di mulaon?Queen V isaldong no yan na mantupingon ta mali ka yan manpost, mailiw kamon si pappaamang no.

Pintaz, ano nakaadu ka ay nanpractison? bisiklita ning ay kanan kulkuldong na palpalaktisom. Maliyak sinat no bigat ngim adim mit masango ata busy ka mit. Sayang mancheers ta koma pay mit.
pintaz on January 15 2010 12:20:25
happy beerday chang sxinu!!! istay ko naliowan hehehe... ot naid a regalom tay naid mit handam. no next year ton win? hahaha!!! smileysmileysmiley mano tawon no towan? smileysmileysmiley

chang indiatagpurple, half day ak pay no bigat. tawaganak to no ano oras ka wad cna dxb ta man-iila takay. nanpatang kam kan dra. ot adi kan ummali c kulkuldong ita xan arubayan. naid kan budget na. wezzz!!! panglaw ay padak. pautangam man ikittt!!! miskin hada kachara nafer. smileysmileysmiley oy, nalaing pay c dracula ay man-arabic. nanpatang da kan kapitan ot wow!!! inbanat na mit a na kalkalaingana... nalpas ti raya-raya! naala tan kulkuldong...smiley
konyabela on January 15 2010 13:27:43
ay talaga a uncle ay kulkuldong manyamanak no isaldong dan na topiko da ay POLITIKAN...ot sallapadan ang na kansisili ay manshishine sabsabali na taltallang gutangon ja....cya ay maginok jan...bka pay no makaala ja c sakit ja ay HIGHBLOOD no ji ja payang ay isaljong nat....ay topiko....
Queen Victoria on January 15 2010 22:43:40
kumustasa my beloved Sallapadan? anna manon na manang yo vicky ay umali makiin-niliw kan dakay patpatgok ay kakailyan!!! oy dakay, malagsakan man na riknak ay makaila sina site takay? nalinak mittin na karayan amburayan hahahayyy!!!smileysmileysmiley magustuak mamahhh!

ay apo kulkuldong kan indiatagpurple, jak manon nakaali ay nabayag sina dap-ayan takay tay na-high bloodak dakay! aysus kit innak nanpa-check up sin adksangadom, nakangatngato mittin na dalak (150 over 115) ot na kanan doktor, isaldong ko kano na puyat, mangan si taba, namantika, uminom si alak kan mansigalilyo. ayyy!!! adi mabalin bilinnn kanak mittt!!! naidon ah wangol aniway no kasjay?! aysus, way mantupak na langit kan daga, manyupyopak latta ah? ano man? nonsense...Aniwayyyy! lighterrr!!!

ot sipay birthdaym aya Sxinu? hahahayyy!!! ot happy b-day ah? ano mit na regalon Suki kan sika man? Bareng no makaaliyak sinat no July ta inta man-disco kan manshopping!!! smileysmileysmiley wad payon casino sinat? mailiw na imak sina ay umapiras si barahannn!!! ala Bacton, isaganam na attache case kon. ibagam kan Johnny ta pasilingona. Aidaaa!!! sukatam na cutex ko si silver ot ala-Imelda Marcosak ita. Saninggg!!! sad gown kooo?!! aysus dana ay alalays ko dakay...nakabunbuntog da. sus maryoseppp...
naidang payon isun kan berena leones. hhhmmmppp!smileysmileysmiley
indiatagpurple on January 15 2010 23:05:59
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

AYYYYYYY ay lilalayyyyyyyy ilay...........Tita Lilia............ano na makanam????????????Adim ipaisagana sad Ambulansya ot manpabaqngud si manangay Nona? binaon Quenn Victoria ay moy makitinda.
Queen Victoria on January 15 2010 23:20:18
malagip ko towa dakay, adi aya ay myembro si Melvin Poblete sina? ibagayo pay Pulot kan Pintaz. maymayat payon no ado takay. itirak to mittin na english ko ay intaltalok. aysus pagalop ngata kulkuldong ah?! jak ang ipadpadlaw hhhmmm...nan-mayora ak pay no jak nasiribbb??? hahahayyy!!!smileysmileysmiley ala ta innakon. as usual, innak manon ah man-beauty rest...ado na lakad ko no labi. innak sumirpat si dadin briton kada italiano ta bareng wad maisalat. hahahayyy!!!

sad tomal ko Bactonnn!!! awaninnn...maliwliwosak payang ngim adi bale, mantangogak ta mapukaw. Aniwayyy, lighterrr!!!
indiatagpurple on January 15 2010 23:27:59
Tutuwa na kananda dakay, Life begins at 40.......smileysmileysmiley
Johnnnnnnnyyyyyy............yawatmon ahhhhhhh......Darsem.....!!!!
Queen Victoria on January 15 2010 23:36:42
ay apo kapay my loving cousin indiatagpurple!!! my god...ando unay na alias no, sukatam man iha???!!! jak pay mabalikas no sin-unoddom...nabayag ay jak naila na Lilia kan Kulalad. jak ammo no ibak payang ida wonno bummangil dan hahahayyy!!! nansarili da ngatan ah tay jak mittin lumaban, wad ngalod payang ita pamigsa da? smileysmileysmiley

ay ay ay!!! inta on si Nona Fenona? aysusss...adi manbalin no siya na moy makitinda. ad-adu na kupit nan ah?! itod yo kan Bacton. way kasjayang na inaudik ay nasdi, loyal payang mit ah siya kan sakon? padasonak ay lokowon ta innak iparakrak na mansyon na ad pagudpod hahahayyy!!! smileysmileysmiley

ot damag ko mitay inka kan bumakasyon insan indiatagpurple?! ado ngatan na ikaysan no ay kayamanan? sad alahas ay request ko kan sika ah? don't forget...ta wad to usalok no fiesta ad maguyepyep. regards to everybody out there! manbiag na kaitnogan! viva Victoria! viva Sallapadan!!!
indiatagpurple on January 16 2010 00:08:33
Maysanak ngalud ngim inta pay naid Pirak. Bay amon a ta agisusuyopak ton no wad mali makiinniliw kan sakon.Adu mit a na koleksyon ko way silver, balin ngata mit ay regalon, ngim take note............bay amon maamuan man kulkuldongon.Wad damag no kan kasinsinay Manick? pakumustaam to man kitdi.

Chang Bacton, musta wad kas nat Sallapadan? musta kay to wang alsan sinaton.
PULOT on January 16 2010 06:40:04
Malagsakanak man ay makabasa si post nu sina manang ay queen V. Naliga ta nakadap-aw ka manin ot kalkalpas ang na gubat hehehe!smiley Si insin ay Melvin very busy da ning kan ulitog na ay mabini si project da ad kus-ob. Ammom mittin ah na manulitog ay danasdi, mahilig da man aywan si manok.

Insin Indiatagpurple, kumaysan ka mit gayam?Unnay no man tay mailam man na Magun. Isaganam na ipasarabom kan queen V ay red door ot sya nat na paborito na.smileysmiley
indiatagpurple on January 16 2010 07:48:15
yes of course insan Pulot. mabalin pay ay naid. wanin maganatanak pay kitdin, mailiwak ammom no ano? Dad mulak yan sangun abong da innang.....ha ha ha, dad bermuda ay nansaknapon......naganas ngata ay tugawan.....kan siempre, ammomon a.
maman on January 16 2010 13:22:53
from my kalapaw here on top of matiyabtiyab looking a good clear view of garnets hall with my 1969 old model binocular, gumarawan dagitoy agassawa madanagan da sa,smiley. we cut each others throat throu bad words some times, pinna apsan, sinnutil, kan ginnuyab,but aditakay mailibak ay tinguian blood still runs si ur urat takay,we are all related to each and every one..we got our own decision and we need to stand and defend for it,but you never please and convince me to vote for this AGUM nga agassawasmiley for pittogo and makia PEACE BE WITH US ALWAYS...smileysmileysmiley garboo 16 inapok, FORGIVE BUT DONT FORGET...god bless us allsmiley
pittogo on January 16 2010 18:23:28
mangrugi ka man ngatan maman!!!!! nato na pakail am ay satanas na pangpanpanunot no pangapal ka ang tuwa you have no right to tell that to anyone ta mangmangabak da mit adi da mit koma kan sika ay talunan nawatam talunan!!!! ilam no dika man esespiya kan ida threat nato kan ida inta pay ammuwom na galaw da pakail an ay espiya ka pangupil... di kaang mabain!!!!!!ilugim manin syempre sumungbatak... mamati ak na kanam forgive but dont forgeT AY PANGUPIL KA..... smileysmileysmileysmileysmileysmiley
sijot on January 16 2010 18:53:16
nalajingitak tuwa ay makabasa vos dana kankanan yo na....kanak to kit id ganas na nu naid sinnuvang ay sapit he he eh....ginok ka kad kulkuljong hinat....italtalok nu manlukatak sina boarding H mi ya tay ammoyo mittin aju na makaADMIN sina ....sumilipja alsan nim sajutanak ya man-itype sapsapiton ja ju ay sungvat BAEN... .financers ja wad sina ta ammoyo..mansinnumvangil ginok kay...ammmon pay AKAM mon uway annat mng Joy parainterpret naanus..."""POOR BELOVED MANONG"" kanana ay manwingiwing...kay kad amin mit jamagun kan ulitog ay liyao mit na istolyan lugan ja mit aji yay maman....ganasanak nu tay annat ka manon...wad ganas ko avos ay manlukat....nasanikalak vos ya....inta sakunang kad pay na kastoy na liknana????wanin naton...pasiber...,ganas kam sina athens way ano na pasamak gaw takay mayat mit latta na janggay mi guunna kakailiyan...la amnpost kay nim ji yo lablabson...hinayhinay kanan ja ngalud aji yay ano man ngalujon na pangagayaman takayun hu hu hu
diwata0814 on January 16 2010 19:04:11
HELLO EVRYONE....nalammin ay pul-oy angin nanlapo ad DENMARK..annaak manon kailiyan....sipay timmalna un nu tuwa na lubong nim sika mit pintaz bida mit kanayun na katugangak sinat mit ut sapay koma ta kasta KAPAPULAR nu election ta mangabak koma mittin adiak yaan manpabugi kanak ta ibud-jet ko yaan kansiya na wad ay ulnong mi man kan balkay ko he he he
pittogo on January 16 2010 23:53:22
ilan yo a kakailian mangrugi manon inta koma pilpilitenaka aya koma a bumutos *****...adi di adi sipod mit sinsidi sipay winner palagi...sa UPIL ka maataki....
konyabela on January 17 2010 08:23:03
ala lugian u manin isaljong takay kad pay naton MAGINNOK KAYON....no man4give takay a ot 4get mit lusan on kaanon u na sigsigab nakom u won...sad manlapu kad go puso ay manpipinnakawan adi ang gaw ginga ngamin...
pittogo on January 17 2010 20:01:48
they started it.....tell to maman... apo grabe nato naid manaknakom na alangan ay giginokak biang!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Bugatol on January 18 2010 03:09:25
The beauty of free speech is to construct and not to destruct... let us use this forum to show the world that Sallapadan is a beautiful place where nature is at its best and that the people inhabiting it are beautiful individuals with good hearts and spirits... kakailyan... let us be more careful... and be paragons of brotherhood and not divisiveness... let the people of Sallapadan decide... whoever wins the election, let us support them...
pittogo on January 18 2010 08:25:04
correct bugatol....may the best man win....smileysmileysmileysmileysmileysmiley
binongan on January 18 2010 12:00:41
hi uncle xinu,belated happy bday.May the Lord bless you always and our family circle.tc,mwah!
binongan on January 18 2010 12:18:03
yang (pintaz),stay fit and healthy ok.kamano ta ngata magkaseng aya.am planning to meet you by feb (first wkend)..treat nak wen, hehehe.bday gayam uncle xinu,diak tatttawi.
maman on January 19 2010 17:49:10
Bugatol you say it well,but hate the last part of your post, even they win, never join and support them at all.smileysmiley@FUNNY CLOWN BHAHAHAHAAHHAsmileysmiley
donggay on January 19 2010 20:41:35
May I join you bright people of Sal-lapadan,, from all walks of life and wherever you are... I am new in this site and I thought I could browse nice stories about my native town Sal-lapadan..excuse me if I opened the wrong door... let me jaz say my humble comment... To be or service to our townmates is both a fate and a privilege... whoever has the fate to serve... let us see what they CAN DO for the progress of our town. Gudluck to them... Ti turay ket pagsisinnublatan... if your time or chance will come...then, DO ALL YOU CAN to show your COMMITMENT to serve the people.."GOD BLESS OUR TOWN"
pittogo on January 19 2010 20:55:47
maman maman poor boy.....how so sad....tsk tsk tsk......
pittogo on January 19 2010 21:09:35
maman evil... kasta gayam na panagpapanunot no kaawatan ay upil ka ang tuwa many times ay ibagak noay kan sikan UPIL.... political interest ang na kayyad no adi ay sin panbaluan si ili ta kay... naoy kanam sina ay naudi inpost no.... rupam naoy pakail an ay adi ka ay umumno....pilpiliten daka koma *****...ulitek man na kanam even they win, never join and support them at all..... nalawag sina ay mokat ka.... eheheheheyyyy..... UPIL!!!!!
BOLLITONG on January 20 2010 04:53:59
Wit ol dyu respek APO MAMAN,daksok koma na mancomento kan manpasigab si nakom tago lalo no lakay ay isun kan sika ay bagbagam,ngim nalabos mit unay na inka insulsulat sinan,no daksom koma na panag-agum da si turay ay bagbagam APO MAMAN adi ay sina koma na inka mangipapasan si sigab nakom no,kababbain si sangkalobongan. sika ning mit sad lumaklakay dumoldoldogon ay kanan dan..no daksom then LEAVE THEM ALONE,yes i know, wi hav ol da rayts to tok ispesiali hir but pls be propesyonal enaf, lalo na ot you kleym yorselp as one of dem.
agudong on January 20 2010 08:06:26
naangsanak sina unog din danumon kan naumaak ay kukumpot sina natutuun ay bato on sya ay lumtawak man mit ta innak iyebkas dana inbagan da bunulan, agamma kanda minangak ay gagayyom ko.

sika kanu maman, inka kanu basaon na liblo mon bareng wad gasat no ta wad man i depensa kan inam si adu ay ut utang na.

sika kanu mit garboo16, adu unay kanu na patang nun sya ay adim paykit maila na bagi mon. inka ang kanu ad manila on bareng wad kanu man project kun ta wad man kir abumun tay natu kanu mit na panlaingam. milyones kanu na nakir ab nun sya ay wad mansion nun, adu na lugan nun kan wad kanu pay pawnshop nun.

danat na bilin agamma kan bunulan ay nanlapu sina nalammin ay yelon alaska
pittogo on January 20 2010 17:21:10
sus nakasalak kan....hoh!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
banbantay on January 20 2010 21:56:28
nabayag ay jak nakadap aw kakailian tay pulos ay jak initdan si off ko kan amok sya ita ang manun ay nakapasyalak.

ot napinstas mit unay tay medyo simmaldong na pinnadakos kan politka ay topiko won. nato koma na patingganan tapno napinpintas payon na manbasa sina site takay no panay napipintas na mabasa.

nasisilib takay mit kitdi ay iSALLAPADAN. wad da papadi takay, abogado, piskal, engineer, doktora, nurse, med-tech, dentista, pulis, accountant. halos alsan ay profession wad ad igaw takay sya ay usalon takay na silib takay ay man itan ok si ili takay adi ay panyama si pada takay tago. mankakabagyan takay pay alsan, na palato yo kan palatok, maymaysa, na baso yo nan inumak payon kan na basok nan inuman u paton, na sida yo, sidak payon, sya ay summaldong takayon.

usalon takay naoy ay site ay manpipinnadamagan si maipanggop si ili takay.

GOD BLESS YOU ALL!!!
garboo16 on January 21 2010 05:56:34
It has come to a point where we almost know what the other one is thinking…

Sometimes we would go from one comment to another where we would be different everyday, so it‘s good we have Sxinu here. Fighting with bad posters acting like heroes, We thought we would be able to do it as big as we wanted but Sxinu wanted it to be subtle and that was hard to do. Thank you Sir!

A maid, An office boy, A gardener, An executive or a Manager, It is only the title but else we are all human and equal in God’s eyes. So why so much prejudices? With each awaking day, Let’s focus on our perspectives taking into accounts the values of life of each and everyone.

Lolo Maman, Don’t let anybody tell you anything about the odds are against you. If you can be brave there, You can be brave over here. These odds aren’t as great as those odds. And if you fight here, You will at least know what you’re fighting for…Take it easy. As I can see it, everybody’s somber now except maybe for Pittogo. Will you try to attain a normal discussion? We hope so…
pittogo on January 21 2010 09:03:19
manun!!!! ay awanin naoyon.... anu koma!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmiley
killerabra on January 22 2010 00:14:39
osto na kanam ay nasisilib na isallapadan ''BUT SOME Of THEM'' usalon da mit ay pan pangas si kailyan da payon...lalo na dad professionals...smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
indiatagpurple on January 22 2010 02:39:55
xa na agwaam nining ta adi ka mapangasan kan ida, dad nanpangpangas kan sika ot dad......kananda ay wad little knowledge na, xa ay dangerous da.
pittogo on January 22 2010 07:29:30
ilalilalay....hahay...!!
konyabela on January 22 2010 23:51:47
usto na kanam banbatay usalon u na silib you ay tagasallapadan c mayat ay banag adi ay kompolmi adi ay makapasakit si pAJA u ay tago jakay payon ay man kakailiyan na manpipinasakit adi koma ay lumbong nato ay inkay ipopost cna dapat kma manmanyatan ili takay na inkay ipopost ngim yamaan u mt na reputasyon d ili ay SALLAPADAN ON.cya ay saldong u janat ay manpipinasakit c nakom on way no man an anu kay ay mansapsapit cnat naid maalamijan u tay patang kay mt ay patang no usto kay kma inkay kaapat janat no wad mt lang di tured you ay man ibosbosway nat kankanan u wnu ipopost u cna.cya ay USALON U NA SILIB U C UMNO AY BANAG KAKAILYAN AY TAGA SALLAPADAN......
allowin on January 23 2010 06:07:27
@venus-1st post no payang iyang, maji nat entrada mon. alig komtob ka pay kitjin. vilangum kad no mano nat lupam(smileys)gaw pongton post no ay isun si dalmatian, eleven lusan. kulang na laing kaw am si zero na baot 11 ta manvalin 101dalmatian. sad awad mit a vugas na nat ipost no iyang ta aji ka maiyakum awagan ja si upil. peace venus.

@konyabela- almon ka miya nim mannomo way pay-onak kan sika. lawingok na lolot. sika koman a na man ipost si ammom ay nabalo way jamag ji ili takay. paspasayonam lawa nat man ivaga si navalo. nim ji bale, uwayok na vakasyon no ta muyka pasyalon.

nasilib man kan aji na isallapajan, wad latta ipangas na ay isun kan sakon. ajiyak nakagraduar si kolehio nim laingak mit mankalkalimusta kan man uggayam. sya na wad latta ipaw-is kan ipangas takay. ilam man si tog samin...man shine kam no sinnudjom sya na aji ka sumanapit si aji lumvong sika venus. ginnok ta pay no id pon ideaM.
indiatagpurple on January 23 2010 09:39:56
ay e, ta ka lang na allowin, dim pon ning nagets si Venus, sakon dumawat despesaron a diding....!!!!!!
konyabela on January 23 2010 12:15:45
inta kma ay vagam ay lolot ak allowin...winnu sideview nin na panagvasam ah...man innila ta no mayo a allowin win ta itiram man na kalkalimztam bwahahaha moyak to ilan vasal salpajan ya malausam mt na egaw m n moy ka ele u......aji aysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
maman on January 23 2010 17:05:31
crossing the manicbel river heading to bilabila,wow the buldozer of garde suppose to be the buldozer of the municipality is so busy with the operator ofcourse, his operator recieving salary from the municipal IRA naglaingen aya ni apo mayol, using peoples money for his own good....kir aben da aminen ti mabilin ah makir ab..for the you pittogo your mouth is as dirty as your *****..ipawam kad pay iyang ta aji sum sum op..and to you bollitong nakong just leave me alone too,just invest your money every where in the world,just a suggestion nakong why not try politics way back home,go to bucloc where your grandparents place, amkok ay poon na nnlapwan amam,and u got the money too thats the main thing..or even in sallapadan ta mapukan jana amod na agum ja ay familya si turay.think about it nakongsmileysmileysmiley
maman on January 23 2010 17:11:52
politics is the best investment sina gaw takay, invest 6 milyon, get 20 milyon or more in three years time..smileysmileysmiley
agudong on January 23 2010 17:38:58
ilan u kad panagpatpatang maman, kasta ngamin na panagila si politika sya ay mankasot da piman ay manpolitika yam na pay wad malir ab na para bayad da utang da. asi kayang man uk uknum. beeeeeeeeeeeeeee
pintaz on January 24 2010 01:19:45
muzta kay mit cnat greece insan mafe & malou! ibagak to kan ng binongan na bilin yo. pay mankasar ka no march malipi? wow! unnay no pay masang maidatag ka c altar! hahaha!!! smileysmileysmiley muzta ang alsan ay gentis cnaton win?

welcome to t.com venus a.k.a kyla kra venuma II! balwom na man-post. adim man itira na kinagayanggang no ay padakon. dakson queen victoria na masapawan hahaha!!!

paging ng jhunsjr, into na pakasaritaan sallapadan? i-submit non a kan sting ta mabasa mi mit. manyamanak...
kulkuldong on January 24 2010 05:52:15
hello pintaz, pan submitom pyang c apo jhunsjr si pakasaritaan sal-lapadan kit annat la ngalud gaw history yan ngato won? malingLINGAN manon a si nankokomikom ay kaso nan. kasta ang na Badongaw II, Chief- Investigation Department, Philippine National Police, Sal-lapadan Police Station, Sal-lapadan, Abra, The Philippines.
kilad, kaysan kan? dagasom koma naoy paw-it pra kan tong8 ta wad inginana si gatas na pamigsa na mansulap. kaasi mit, abus man pay ta magudgud, nabuggok to payang. pasalay kano pay lumtaw sad ***** na. naalisan kano kan tawitawismileysmileysmiley
jhunsjr on January 24 2010 15:44:39
happy new year, everyone!!! naid kaso ita insin ay kulkuldong, nalpas nasolbarun, inpalpas alsan ulitog ay badongz... cya ay wadak bangudon, cna baro ay assignment kon, cna kampo. ngm dummagas kam pagbiit ad dulduli, kam nangILIS, adu ngamin lamus ita bwa ha ha ha peace insin!!!!

TO: ms Pintaz;

don't worry, mabasa un to payun alsan cna na akum nasdi pakasaritaan padan no medyo manlinak, dumalos kan pumintas na site takay. mantalimaan ko payang iyurnos kan i edit, c bayabay payun dana mananakom ay elders takay... smiley
kulkuldong on January 24 2010 20:05:20
smileysmileysmileysmileysmileysmiley magustuak kazennnn! may sense of tumor talaga smileysmileysmiley ok, keep up d gud work. i salute u.......NA!
pittogo on January 25 2010 06:05:40
UPIIIIIIIILLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!
sTePh on January 27 2010 02:34:25
smiley hi everyone!!, i miss ud udiao.., having vacations there was real fun!!, my moms roots are from ud-udiao sallapadan abra..,and gangal.., GOD BLESS everyone..,smiley
Bugatol on January 28 2010 05:53:17
hello ,maman piman ka man ta clown mit na kanam c tagowon...cka a na kakaamang kanak manang no u r among d intelligent c ili ay Sallapadan...i tot u r a wide reader... wad nabasak ad nasantoan ay libro ay no siano na wad ay manturay respetaron ... ngem not to the extent that we make them our Gods. Napintas na ili ay Salapadan... ngem naid mit payang nailak ay clown ay nanpabuya sidi he he he
Bugatol on January 28 2010 06:03:55
Dispensarem apo maman i dont intend to cause dispute in here... na makanak apo, adi ay clown na tago ay mangiyebkas c kapanunutan na lalo no nasayaat met na panggop na... please...please avoid ur expression ay "funny clown" dana tago ay maliknam ay kasupadin d kapanunutam. Just keep on with what u know is right and live with ur own opinion... kasta ang na tago we have to accept d reality that we have diffrent point of views wino points of view? Naliowak payon he he pease apo maman.
pittogo on January 28 2010 06:44:53
maman poor boy....kaasi kaang mangam amis....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
killerabra on January 31 2010 04:01:16
gwapo talon allowin............Go family Cardenas lalaingon u man kumpanya....t dakay abus mangabak....ta papintason takay man na ilitakay ay sallapadan sapay kuma ta ma-ipasumminto yon to na dalan umoy gaw maguyepyep...yah...manyamyamanak gayam si tulong u sin fiestan maguyepyep....dyosto ti agsubsubalit kadagiti napipintas nga inpakpakita u kadagiti umumili ti sallapadan....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
allowin on January 31 2010 05:31:26
yanat man iyang venus a.k.a. manyaksallapapan na kusto way post. ukona gumuyguyab no di kit laughing face(s). mayat na panagbasa. ala payang iyang ko, akumam payang na mensahem ta wad suluton jad ujum. ummayam na konyabella, id ka on no. uwayok sika no mayo gaw langtay tog bayujang.
pintaz on January 31 2010 23:42:01
request man jonel, sukatam man na alias no deng. mayatang ngalod na venus ay alias non, binaliwam payang c manyaksallapadan. naalas man ay basaon iyong. pay manyakis ngalod na i-sallapadan no kasta? kailiak pay mit ngalod kan kabagiak cka ay i-magu...

adi ka maapsan win? il-ilak ngamin ot madi na connotation na...PEACE!!!
konyabela on February 01 2010 12:00:33
ay i nangay pay allowin mailiw ka angon?wen a wayom hakon ta manlukoy ta oway tay malaosam met gaw mi yah....elam pay no jim selselegon hakon ta ji ak mogyat kan heka....e nangay pay nat kakaugyat lang vos nat na MANYAKSALLAPADAN na....hukatam kad nat pay paelam ang ay manyak ka on eh.....
mz agen on February 01 2010 13:36:45
kmzta kailyan?im mizz again.komdawak man c kapya kandakay cna i site.kaanon takay kma n manginnola cnan dakay garboo,maman ,pittogo saldong u danat soway un.kanan ngamin nasantuani bible lluke 6;27'lve your enemies,do good to those who hate you.naoy kma i saon apo dios ipapuso takay man iinnayat takay.
mcbrill on February 02 2010 10:10:09
uho... sika na manyak konyabela bangum.....nah...
mcbrill on February 02 2010 10:12:40
tulik pay ji sansanul ko ji ajim ipappapuso.......
konyabela on February 02 2010 12:21:40
hehehehe e heka nin a mcbrill enangay pay...hu alangan met ay papapusok ot aji met ay husto....,,smileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on February 02 2010 19:35:47
kastoy koma na wangwang aji yay nalibog mayat na ayos na naliknaw!hehehehe
kulkuldong on February 02 2010 22:55:48
Hello mcbrill- welcome to our group. i knw that ur reason in joining this threading is to share laughters, ideas, plans, etc. this site is suited for u bcoz u have sense of tumor hehe.smileysmileysmileykappia kadua.
killerabra on February 02 2010 23:30:00
sorry ang on kakailian, kakabagyan, kakabsat, kacharingan...jejejeje maymayat man sina correction on da ay san hahah sensitive kay unay...jejje joke jokang mit a nas di manyaksallapadan pina das ko ang no ado pumansin sidi...jejeje sorry sorry talaga...ot na imbag ngarod ay gijam tako lusan...
pittogo on February 03 2010 01:53:46
mayat na aangsak ita nalinak na baybay ita...mayat na pul oy angin kakailyan manlaylayon koma ay kastoy!God bless!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
an-anusak on February 03 2010 03:56:14
whhhheeeeeeeew!!!!at last....peace,love and joy be with us always...lets face the reality that even though we came from diff.families,lets not forget the fact that we are sallapdenians and tingguians,... as one TRIBE and FAMILY...smiley
pittogo on February 04 2010 07:01:59
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Emie Krisha on February 04 2010 20:53:01
ellooowww sallapadan! ay ano pay naton nalaing ka man abos ay man kantasmileysmileysmiley kailiyan musta kay alsan ay wad si nadumama ay partin lubong(naks ha!) Apo MOD adi aya mabalin ay i-delete danat old ay posts wad payang gayam 2007 request lang no mabalin ando unay ngaminon smileysmileysmiley thanks
Hadomi on February 06 2010 00:05:43
Hello kakailian kan kakabagyan, thank you Sysad ta awad naoy site ay manlilingsiwan. Nagmayat koman no manpipinnadamag takay si napipintas ay mail ilaw cnat tunggal nasyon ay igaw u ta wad mit makaamuan dad adi payang nakaabroad weno awad gaw sabali ay nasyon. Nu makadtong kamto mit cnat napintas ay igaw u ot ajikam to mit maignorante ngem d kit manyamanan kayto.

Regarding politics, kakabsat, kanana ngalud "DISCIPLINE starts with me." nu awad man napintas ay kapanunutan u no cno na usto weno mbalin manturay, mabalin mit iyuna u i discus gaw pamilya u, nu awad kay mit lang cnat abroad useless na sapit u tay aji kay mit lang makabutos. Yamanum man no awad 1% e botante na manbasa cna e site. Mansulat kay kanja pamilya u ta nu ija mismo ot anamungan ja na ibagbaga u, well & good! Respetaron takay a na kapanunotan ujum ay tago uway man nu maikaniwas gaw karirikna takay.
konyabela on February 06 2010 01:40:25
welcome hadomi korektos kaktos ka kailyan.....
mcbrill on February 07 2010 23:09:24
ano way pittogo na-uy icalyaban?
pittogo on February 08 2010 05:34:45
mcbrill anu na kanam anu kayyad nu sawon aya? di ko magets iyong..
kulkuldong on February 08 2010 07:43:25
wad ngamin kangad ngadan no way pittogo taga sitio baklat bukonay calyaban. anak ikit nga dumanay. sya na aman ni henry ay syoman ni bantogo ay ummoy nan alado ad limbo sin nadlus na udan tay kummalanggikang mittin na tinaynan pittogo way pallikong. ala pittogo agin agin ka manon. uway no sika ang ngalod naoy totowa ay pittogo...basat maliwayan, tingkaw, bagyo, damulag kan pail.
mcbrill on February 08 2010 08:57:35
taga calyaban mit na ammok ay manngajan pittogo, manjamag kaa.............
mcbrill on February 08 2010 09:07:43
ilamman pittogo totowana kanak panoknokan pay kulkuldong tay no lumabi sumilaw si kulkuldong silawanka ay umisdong ta adika ay maisogtul na kukud nosnat si laklakayan ay batu ad baklat. nailladowak tay kanak no icalyaban napittogo taga baklat gayam.....ay umoy nan aladu ad limbo.ho!!ho!!!ho!!!
mcbrill on February 08 2010 10:21:26
donggay... ulay matayaken.........gubat silayonen....oh donggay....
maman on February 09 2010 17:00:33
damn my old as i am loptop stops workin properly so i need to purchase one, as i go window shoping in the capital city, unluckily ive seen mayol garde with his body guards and badigolyong, he looks milionaire now, wearing a worth of 4500 lacoste polo shirt, a guess jeans worth of 4000, im not pretty sure what the hell brand of his watch and shoes, im sure its worth of thousands..as i went home to marikina riding a pasenger jeep during the night, his toyota hilux caugth my attention being park in "BROTHEL HOUSE" sunga nga linumsaak gaw jeep and trying to get in..sin padasok na umonog just to observe whats hapenin inside, huh wad di intrance fee ay 800, botle of beer worth of 120 naamin sad kakkaisuna ay nanlakuak si kalantangan kon sobran innginak si loptop.. naka vip da apo mayol and his company, dinamag ko no mano na bayad man vip together with the a **** makapakigtot na presyo na, presyon min di loptop ay nginin akon na starting na..wow mayol you using the peoples money for buying FRESH KARNE in marikina worth of 50000 thousand or more, what a good life u got from IRA of sallapadansmileysmileysmileysmileyHAPPY VALENTINES TO ALLsmiley
makiah on February 09 2010 21:42:57
ikatoy nu ngata ni na apos nu sinat...IN-INDOK!!!!!
mcbrill on February 10 2010 01:29:27
hello maman, adi ay lawing na kanam,ngem ti dakusna maila ang ay maupilanka. anya ngarud no siya na gasatna ay manmayol.ipadas mo mit na kapalaranmo ay manmayol ta bareng mangabakka ket mapadasam to mit na manpolo lacoste ay ap apalam kan mansidacantomit si naimas ay carni... masidan mayol garde na karnin baka tay adu bakada....ilan bakayo saludsud conductor buss kan sika ket kanam kano pay ay limaja koma on nim natuy na usang kanam kanopay....happy valentines too......
pittogo on February 10 2010 21:24:35
mantalinaedadk i burburtiya on mcbrill ya ta ni naligaton mailam mit kaladakad tagtaguwan sina....annat ka manon maman...BAEN..matoy ka aya si UPIL vos...kaasi ka ang matoy ka uk-uknom sinaton ha ah ha MAYOL NGALUD SIka pay mit..importante adi nanbaliw na ugali na...nu sika ngatan???magallalangit ka ngata on ji ngata????salawasaw ka ay na....BROTHEL HOUSE say???winno napangkisam ning mit na abong NESTOR BULAG ad marikina on kabsat.....sidi na ayuyang na iyong ko....ji pon lumlumsa ay tago NA PABORITO NA AY UTUWON KAN TINADTAD AY SAMMAAGI...NA ALAK NA UT GIN NANG TA AMMOM..na kainumana si NESTOR BULAG..salawasaw....NA HILUX NA TINTINNAGANA PAYaNG ta ammom...adim palaluwan vus na manpadakos sinat...bodyguards pay mit da ramses ay kapiDwa na, chester ay kaaanakana.....asang ay polis na isun nu mit kan pinagbalin ay VICSYD NA IMAHEN NAN...imbaliktad ad marikina siya pay na makitinda nu ammom ibaan ni nana DOLOR AY NAKABASKET TA RUPAM NAKSET!!!!!
mcbrill on February 11 2010 08:34:16
maman sapay ta naawatam na explanasyon pittogo maipanggop na komintaryom kan mayol gardi. bokonnangngay nabaknang na makpollo lacoste oway sika no piya om mabalin latta naid mangiparit. ibasar no na bagim inlakom na kalantangan ay lowang no tay piya om na ngomina loptop. na kanak kitji ay ikomintaryom naoy kandijato mayor na asawana kajijato vice mayor na asawana, na agomja naid babbainnakasta ay aramid bokon ay democracy nato no jikit dictador.... nato na ilanyo mansipot kay aju way mabalin bokonnangay ija.
mcbrill on February 11 2010 08:55:04
padasunyo mit koma patarayon winno ipataray si "FREDEI PATARAY" tay nagagar mit unay ay tomaray si para vice mayor ta no mapagasatan mailamit no kasano na kuana ay mangi PATARAY si toray mantitinnolongan yo koma ay IPATARAY si FREDIE PATARAY ta bareng NATARAY wenno naboslon na PANAGTARAY si masangwanan ji improvement.dagiti UMILITO TI AGTURAY NO LAKITJI NI FREDEI PATARAY TI AGTURAY NGA VICE MAYOR........ GOOD LUCK FREDEI PATARAY ken MABUHAY si FREDEI PATARAY MABUHAY MUNICIPALITY ken BUTANTE ti SALLAPADAN...
konyabela on February 11 2010 14:23:24
hahahahasmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley jijijijijijijijijijijijji
Markham on February 12 2010 18:10:33
watch out MAMAN is stalking the Mayor, she/he knows the brand and price tag of the outfit and etc... Is there any stalking law in the philippines? this is a crime! I'm not joking. this is too much!
Hadomi on February 12 2010 23:39:26
maman, kaasi ka man, adu pay lacoste kan guess gaw wagwagan cna barbaro ja payang. adno igawnu ta ipao itan ka uway manu e karton. inlakom payang na kalantangan u inginam lang laptop. Kusayam na lastog no ajim uwayun magujay ka.
garboo16 on February 12 2010 23:48:00
Yawn...Yawn...This subject is exhausted. So can we move on?
mcbrill on February 13 2010 16:49:45
MAMAN ajikaman, gapu wang loptop insokatno na kakaisuna kalantangan ay nowang amam. gapu laing ti kina ambisyosum nga makaloptop naid pan aladon amam no panagtalon ket kapilitan ay laklakayan ay **** na na pan aladona ket nato loptop no na panpailidna. adika ay perpersonalon na dayaw mayor gardi tay mailan tago na ajuway gapuanna bayat panagmayol na. baka no sika na mayol nakalkalo kapay ay mancorrap si sallapadan IRA. gapo loptop nalakom kalantangan aman. BAEN....
agudong on February 13 2010 22:56:49
MAMAN nangato unay tayab no. pangal an koma amam si kalantangan na. UTANG a na ado. no nato kwaltam koma ot inbayad no si utang da amam kan inam, nakaksay da koma si utangon ngim TRYING HARD kanto mit ay kanak. matmatoy ka man si apal kan mayol lon a ta ano ngalud ot naid mit maila ay nalaing ay amma u ay pamilya no dikit panay KINADUGYOT
pintaz on February 14 2010 01:01:45
mcbrill, way adim ibaga, am-ammok cka. ilam mit a na ipo-post no 'tog. madi man ay basaon...ilan takay koma bassit ta adi takay man-usal c naiisaw ay balikas. paging ading liwa and sysad, paki-edit man lang bassiten wen? dispensar apo...
pittogo on February 14 2010 07:42:20
maman if i wer u madak manpopost sinan kakaasi ka ang d best thing you do mankampanya kan ta maymayat na makauna ammomang no maasiyan tagtaguwan kan sika di ibotos naka... am i ryt agudong, hadomi and mcbrill? pangaasi yo ta naoy maman ot adi na ammo na alalamidon nan maasiyan kay gagangay ta anu ngalud dakay man si sitwasyon da nim nu sakon ngata ot manpakumbaba ak. di ba kanan tagalog....hihihihihihsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on February 15 2010 22:38:03
inta ka mit na pintaz siya ngalud ay kinwaan mcbrill si ******* ta adi unay obvious nim pudno wang mit na pinagibuksil nu mit .... nu sin uddom ut un-unnay na ang man na kasta si balikas nu si aramid na pinagkanak adi yay...alamid na impoltante adi ay sapit.....
annat tagtaguwan ay nu umatakar da ut to the MAX adi ay ida na atipaom.....nakalkalo pay na sigab na nu BELOW the belt NA SAPIT da ija a na bagbagaam....aju nainom mcbrill ay gin non jim kasapulan ay silmunanon masang....smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Bugatol on February 16 2010 08:39:31
hello mcbrill i was ryt u r frm ds municipality...
K-O-T-O-M on February 16 2010 14:00:20
hello! kakailian salpajan, sumungsungajak uton ot apo mayat towa na sidekik,kulagtit kanja manpipinnolsag kay avos angiw. hoh! talaga ay ganas mit ah! dummatongak gaw luangan tinggian ay site ot sissiimok jakay, apooooo jak ammo no makaimisak wonno napaasuman na angiw ko. tok!tok! maliyak od! tngq sysad!smiley
Madam Claudia on February 16 2010 18:30:48
adu lacoste idiay UKAY UKAY. lol
wasay on February 17 2010 01:22:33
bogatur ay kanan ibotbot nanpabuya pay na clown ad sallapajan sin sidi ja tikong kan tikang ajim naila.
pintaz on February 17 2010 05:11:24
sungbatak man na kanam ikit pittogo. adim aya nabasa na post ni ulitog mcbrill? wad naikwa ay parten bagin lalaki nim inbagak ay i-edit ni sting tapno ammom. to all bad posters out there: apay kasapulan aya payang ay kalgaan takay na post takay c naiisaw ay balikas? ajak kanan ay nadalusak. nim na makanak ang, inta kayyad yo kadi ay kanayon makapaapay rikna na sallapadan site? to tell u frankly, inbagak kan sysad ay nakaan na laglagsak ko ay umali dumap-aw cna. imbes ay tulunganak mandalus kan manpapintas cna site takay, dakay mit na yumama. umoy kay sidi sallapadan.com ta sidi yo itira na topic panggop c pulitika kan man-atakar c tago tay naoy ay site, adi takay ay kua. if u know what i mean...
kulkuldong on February 17 2010 07:01:57
ala naid makanak sinat sungbat no kaanakan nga pintaz tay binasak babaon si estilon queen victoria ay mansapit ot mayat mit. malaksig no na manbasa ot nadagson na ayug na ay ket isun ka si maap apsanon hehe. umalis ka ngamin gaw site malibcong ta ibaanak ay makiib-iba kan ida. mayat ngamin na malibcong, nalammin ay isun si poyopoy di salong na kleman utok tagtagowan.
wasay on February 17 2010 10:14:56
apay sika pintaz talaga ay napintaz ka? bay-am man na mcbrill ay boma ner bril ay pomatang ta baring mambalin ay napagatang ay pomatang, mabalin ay sansanol na ang mit ay napatang kan maman ngem midyo nasanaang na kuana ay naipatang. kasta laing no one is perfect ay kanan kaitnogan.........
mcbrill on February 17 2010 13:09:10
manyamannak unay casinsin nay pittogo ta awad ka ay mangatipa kan mandipendar sina nomo ti biang, nakaisawangngak towa si lawlawakis wenno naisaw ay balikas,kostona kananam nailana inaminko ay os usang na usang ay round post ay gin ket nakaipost sak mit towa si ajin nagutowan kaanakan ay pintaz konkonak laeng daydiay ta nabartikak unay anya ngay ti maibagay san miguel beer ken tanduay.ala kanakan ay pintaz yamanuk tay wadka ay nandalus kan sakon ay naisaw kan nanpapintaz na ropak ay lawlawakis ilak ammakkangon na kuam ay pintaz yan anomman tay siya na kuak ay pannakayanak.
K-O-T-O-M on February 17 2010 14:32:42
jakay kakailian ay taga luvung jak ma d-tek na ID yo jakjakayang mit na mavasvasa sinaton! sinnag-on aya sawang yo? am-amoyo si MAKAVUTONG! pls.od jan gagayyom na kan jakay sina ay site. i SALPAJAN mit sia.smiley
sxinu on February 17 2010 14:35:45
ala kakailian kakabagyan, lenten season is here...a time for repentance, a time of forgiveness....why not pool our resources for the betterment of sallapadan inspite of our political differences? xa man naoy na pan iinnadalan takay babsat, kakaanakan, iinaudi, mamanong, mamanang.
sxinu on February 17 2010 14:48:44
kalamansi, aji ay na makavutong ot ikayyavanay.
pintaz on February 18 2010 00:44:36
nabalo kan napintaz ay wakas takay alsan! manyamanak unay kulkuldong, wasay kan mcbrill. medyo sinumlo ngamin na tipos ko ad kalabyan ot napudot na ulok ay nan-gidam. gapu ngata si kinanaid makukuwalta kan kada-diet kon ah xa ay pati utok ko ot naapektaran hahaha!!!

ala kakailian, na dawat toy numo, papintason takay koma ah naoy site takay tapnon maymayat paun na ataatan ata ay winakas. life is to short to be mad all the time...it's not worth it! jak mit ammo na patang i-malibcong kulkuldong ta umatonak koma sidi.

to those i have wronged, i ask forgiveness...manyamanak ot sapay koma ta si apo Dios na mantalabay kan itakay alsan.
mcbrill on February 18 2010 01:36:04
siyanin baka taga bakrat weno ikayyavan na makavutong. kaanacan nin ni ulitog ay roman ibibana payon ay manjait pantalon tagtagowan....aywen malagipko alyas gayam bittanga calibuag na makavutong.
banbantay on February 18 2010 07:18:32
AY SYA MAN PAY WON MAN PAY
AY SYA MAN PAY WON MAN PAY
TUTUWA NAT.......

KUMUSTA KAKAILIAN AY SALLAPADENIOS?
Sapay koma ta nasalun-at takay losan ay kankannayon.
manpadamag kay man mit no ano mapaspasamak sinat igaw takay ta unnayang ay wad liwliwa, pan agas si iliw
wasay on February 18 2010 08:54:20
pintaz singngan dit kinwamma agsam on tigammo dit man ugod si ugod imalibcong? nabayag mita hekadit burburun barwog kan secretaryon barwog ngan pai dit kinwamma agsam inadar dit ugod imalibcong kamasto nat ugod mi. almost nampada kami si jagyoman ugod omyan nadagdagson na panagbalikas ijayoman.
kulkuldong on February 18 2010 09:03:16
@banbantay- sakonon na umuna ay manpadamag no kasano na kuami yay kasasaad sina lubong mi yay insikto. ummoy kam ad abu dhabi citycentre ad kanad kan dana ibak ay pana, bangla kanda pakistani nansueldo ot ay apo ta nanaltalos payon si utang. naid pay nabati yay ingina si load siana adik matawagan da kilad, binongan, kan dad udomay taga magu ay wad ad dhabi tay amangan no umalida yan igaw ko...ay kit "nalpasen". naid mainginak si biryani yon. napintas gayam na dhabi, isun payon si Spdn ay napintas. manlillili si nobyak ay kabbabong tay natal day na kano no 20feb. of adi kam pay makapag ila on ata naid mit pan-ipasyal ko kan idaon kada pintaz n sherly. napigsa da pay mit ay manmeryenda kan umoy man ay ayam gaw dxb festival city. victoria slims abos na asok da. makapailiw na ipadpadamag ni ***** gay tong8 maipanggop si kallot manok ad sadag. nangabak kano pay si asawan ikit tay dayapan...dua ay manok na. ot adi ka aya inpigasan kit innala kano mit?
@mcbrill- mayat mit no nakaltaw kan ad mental lon ta manpauli ka man ay piloton apo mayoron. kan matulungam si asawan likto ay magasgas si halo halo. kaadon paymit kandidato ita sigulado way dappaan man dad udomay butantes na kakandidaton tapno laing manpahalohalo da. kaasi man dad kandidatowon a ay man gasto adi mit ngalod masigulado no mangabak da. naoy koma na maysa ay iyammaan si ordinansa municipal tapno adi umagyat ay komandidato dad naid kawadwadana nim wad mit laingon da. kulang da laing si materyalespuertes. no kumandidato ngamin na naid maera ot kanan dad udomay botantes... "O KUTOM NA NAT, PUONAN KATAY". adu ngamin payang dad kadaanan na panpanonot na ad igaw takay ay adida pandanggayon na east n west tapno makanan koma mit ay eswes kakailian. dad sasanggunian man idi yay kadaanan isun kan da lakay ispiko, lobangon to name some na talaga ay pang among. sayang la ngamin ta adi napalogudan da lakay langkin. kasta mit kan kasinsinay bilto tay dana ngamin na ang ang ngab ay tago nim wad mit idea kan kompleto mit na senses da.naoy pay koma lakay diyawyaw guinaban na sayon na tay uwadan kan mayat na taladyo na nim asina ang mit plano na kumandidato no maulaw? nim adi bali kan bilto tay annat si katugangana ay inan kabbabong. balbaling a no maILIS na na manikbol. ot maka ammo mit da ilinio kan bilningon a ay kumidkidyat kan mantokal si salindro kan mangis-isiw si botantes sabay lamano si nakagam-gamod hahahahahahahahaha. smileysmileysmiley
wasay on February 18 2010 10:24:17
sigulado ay maILIS na bongsilan winno ugadiw manipod SUBOSOB toMABONGTOT tay kabarbaro na ILIS ja kabbabong kan bilto kastamit na kidkidyayat ni bilning kan silidro ni ilinio palaakay mit si gallandin manipud bakrat.
K-O-T-O-M on February 19 2010 06:23:57
ay-alilay! ay-alilay! dummiwas salidummay!!!!!!!!! thank you guys, nim diyo mit maanapan ad no igaw MAKAVUTONG magattayon nin tay di manpaspasyal luvongsmiley sxinu, siano ka aya? tay vagam lusan tagtaguwan manvavawi ja! wad vasol ja kan sika aya? ay sus! forgiveness is always at time when you have errors or sin to any... don't wait occasion to act. Now that the Lord Jesus said always ask forgiveness from God and for others if you have committed sin or errors to some one. be good person lusan takay!
K-O-T-O-M on February 19 2010 06:39:29
kulkuldong! iyam-ammom od na ID personal no, man-ay-ayaw kavilavi mit na wangol non sa? AMMOM? malagip ko jad kulkudong sag-on vuloy ja AP-APO mi. kattuvowak ay KALA-MANSI ad ili ji mainapan ay suli nanggawgawa ad asji puso jad umilin.ili. naoy na IDk. ala pawayaon takay na tay-ak sit ay na nim intaman wad vos summina ay sallapadan.com? jan pulpos ni nat.smiley
sxinu on February 19 2010 14:34:17
kalamansi, basbasaom lusan na maipopost? imbagak ay awad basol ja kan sakonay....valangomang mankomkomento ajim anagon nalaing....no naid pon inammaam ay lawing, inta ay sika mapasugkianna...yaman unay si inka panagdillaw si post ko...i hope u are an unblemished person u claimed. carry on....
kulkuldong on February 19 2010 18:21:12
@KALA_MANSI- sika na dapat na ay manyam ammo si pamagbagi na sina ay panait tay kattubo ka ang. sakbay ka koma ay nan rehistro a kit binasam koma alsan ay posting sina tapno makaadalka kan awad pamalpalatpatam no daano dana oldies sina on nay kapulpolapul no? repeated stimulos is likely to be noticed, but always repitition may lost attention kanan sad mistalak si psychology syana adik kayyad ay ulit uliton na ngadan ko. naid payang bungam kit naalsom na isasangbay non. nato makavutong ay kankanam ot si roydi elarde na ammok sinat. wad mit makavutong sinat ngato ay nanpost di sya na i private message non ta baling sungbatana nato nakullaapan nay panpanonot nosmileysmileysmileysmileysmiley. sallok ka angay sallok, pagawaam mit ngalod. kayaligam na nanbilang si one-two-folsmileysmileysmileysmileysmiley nakasalak ka kajot kan sxinu! ala lugyamon na manbasa. malaksig no alyas payon dad dati naoy kalamansi kunwari pan-ulaw da ang. naid maapsan!pinnaanduan si ***** sina no la kitdi bokon nay salawasaw!
pintaz on February 19 2010 22:41:58
happy b-day dra. kabbabong!!! sayang, adikam nakaali ad burj al arab kalabyan. moykam ngamin karama binisita dad barkadak ay thailander. adu na inuto na ay thai foods. ot na-break manon ah na diet kon. ano alod? hay ilayyy...iyam-ammok koma kan kulkuldong nasdi nim daksona kano na naangdod kan butyog hahaha!!! smileysmileysmiley

inangay kapay kulkuldong...maginok ka kad! ssshhh...ssshhh...jak kad ibuking kan cka. hmp! adika ibalonan c sinigang no kasinon. smileysmileysmiley

ano handam man dra.? malikamto no gidam. again, happy happy b-day and may u have more b-days to come. mmm...wad manpakpakumusta kan cka. guapo pay nasdi hehehe! secret...jak ibagbaga ot baka patalpisanak kan kulkuldong. wehehehe!
Hadomi on February 20 2010 01:39:36
happy birthday tita doc,,,
labyu,,,
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Hadomi on February 20 2010 02:14:48
anti ednalyn,,,regalok ta birthday'm ita.,,,
tnx,,

hahaha,,,nuy,,,
kakaamang man,,,kaungot lang tito un,,,
nat gamin,,,wanin,, open ur mind,,,gets???gets??gets?
indiatagpurple on February 20 2010 04:14:11
Ay birthdaym aya doctora,Many many happy returns of the day a ngalud. Musta Kulkuldong, Pintaz? vayagak di ummal ali sinan a ta no vukon mit ay makaparagsak na ipopost da padakay posters sinaon. musta kayangon lusan
K-O-T-O-M on February 20 2010 18:19:34
anay!!!!!!!!!!!!!!!!! inta pay nasigav na awakkon ay mangupisina adsina on! sigav pay lusan ay **** ton, jan kayyad yo ay tagtaguwan manggittuuvak ad jaya? ta mavasak lusan post? siya ah tuwa i post ko ad lagod. kaskasuyopakon jakay see you other day. nice weekend to ol! tomorrow is the day of kabunyan ad jaya, muyak yan mantangad kan siya bareng itod na gracia kan takay ay pinarsuana ay kapadpajana.makavutong where are you? nx time manpublish kaman!
kulkuldong on February 20 2010 22:31:54
@Hadomi- uwayom na laptop no ngan nganin. kumusta ka sinat igaw no?

@Indiatagpurple- kanayon ka koma ay umali a ta no wad man dad posting ay adim magustuwan a kit lausamon nay basaonon.

@Wasay- adim ilaklako sad maikadwa ay lugan no ta usalok to no alanak kan sika. ot ano man na madamag? pampamaag ka man ngata umoy makilili gaw daguioman site ton hehe.

@Pintaz- nalamanam payon na left over dad iban kabbabong? ilak-amanak si victoria slims yo ot naid lako sina igaw ko.
wasay on February 21 2010 23:54:57
kulkuldong kumosta kay sinat igaw yo way lubong no ad ano pay..... awad kam kada pallingkek sina malysia on sangsangpotmi kasdiay gayam na umalisina manlugan kas barko isonmitkan umoy ad palawan kanak no airplane na luganan. uno pay nasdi kanam ay luganko masdaawak man... nadamagko ay sponsuran kay kan maknat ay umoy canada,si anoway maknat nato aya no awad teleponona wenno emailna atdumman ta padasok ay contakon bareng matolonganakmit, naligat na kasasad mi sina baybayadan kammang si 550 ringgit makabulan kuamipayna kanonmi santokit nadagsonna wangol tiles fuctory kan naid abus braketime pangngaldawwang santoket 30 minuto wang no masubbot ko na gastok ay 30000 pesos kumaysanakkon.pangngaasim kulkuldong tolungannak ud ay umalisinat dubai kalyad ka koma ay kapatang sin december ngem bakitang mit gayam na bakasyonno.good luck God Bless you all.
iyang on February 22 2010 13:37:45
i had been reading all ur comments for so many times now. ita ang ay nakarit na riknak ay man post mit si wad ay kalilikna kan kapanunutak. maka adu kay mittin...makiah,diwata,sijot,banbantay,and most especially to u agudong and pittogo.

Cka pittogo! bakla ka aya????? isun ka ang si babai ay mankutkutak! hahahaha. the way u talk is sooo dirty, i observed maybe u are all related to each other. close relatives? close friends???? pag aaduan u ni lolo maman and garbo16? asi da pay amin...well they are just airing their sentiments with what is really happening in sallapadan. husto jay kuna jay maysa nga nag comment. Banit- Garde tandem is just like GMA for president and Mike arroyo for Vice President. ano ang say nyo dun di ba kina agum????

Try to look at a different perspective, kaanon u yan si panunot u ay ikit, basat,uliteg or kasinsin u da garde kan nita...dati kadi ay wad kasjay ay biag da? wad kadi dati ay kasjay ay kaadun di lugan da? kasjay kadi ay dati na kapintas abong da? kada kaadun sanikua da? i've seen it with my own eyes as i was growing, as far as i can remember, simple da ang ay dati, pautangan pay ni nanang ko ni banit idi...but look at their lifestyle right now, maluho na sila mga padli! i saw their daughter too haha name the latest gadgets, she has it!

and shame on u pittogo! ammok nga di adal ka, han ka la agbain, mansadap ka si inosente ay tago, pasimple ka pay lang that u were not refferring to cheston batoon when u were talking about who is garbo16! si ano koma pay lang ngalud na abogadillo ay mankandidato ita ad sallapadan ita ay 2010, huh??? i talked to this poor guy tay kaasiak amin, kaasi na pamilya da, nu wad biktima, ida nadi...ive known them for a long time now, adi da ay pang ngupil ay tago, uray na apo na nga panga. he's a great man. naunget nga agpayso like he tells what he feels but he was never plastik like others.bassit ti gayyem ta saan ngamin nga nalabid ti dila na nga kasla kadigiti daduma. they maybe popular but unlike panga, naasukaran ti dila da.hohohosmiley

cka met agudong, kaanakan ka aya kan da banit kan garde?or sister? hehehe obvious ka sin-sin! kitaem ta dilam ket natirad unay, i really pity ti familia ni cheston pati ni nanang na, i know nga isu na ti patpatamaam when u were talking about utang. han mo aya ammo nga to biag ket kasla pilid? wait till u see them nga maka alis ti naka ilug mukan da ita, urayem ta bka masapul mun to met ida...kas damag ko ket may potential tlga ang mga anak nya...i just hope and pray that u wont eat ur words in time!
iyang on February 22 2010 14:49:03
adu pay amin na mangisakit kan ida, umagyat da ang ay mankutak ay isun kan sakon sin damo, ngem nkarit na riknak tay ammok ay nadiosan ay tago dana...no one had ever dare to defend them so sakon ang manangon...ajak pyang ay napnok,kastoy na kinapudno na...since politika na patangan kan inlugi u sina. ibagak kan dakay ay nanpop post sina kan kayyad ko ay ipaka ammo dkay ay kakailyan...

na entradan ni apo mayor garde cardenas agraman pamilia na manipud kan ama na si politika ot sinuswitik kan binabanyas.tay gamin sin situtugaw da mercado kan bise na ay pedro, inyarunga-ing ni innan na plano na kan BALANGCAD MUSTARD, ay isisngit na si anak na ay garde as vice mayor si under ni sir mercado. ot na kanan ni sir mercado, kenni innan nga butyog,"last term mi daytoyen abalayan, ta pagustuwan kmi laengen kenni abalayan nga panga iti maudi nga gundaway, total ket ubing pay met ni Garde". Ket ti insungbat ni Innan, mapan da kenni TOLYA, either Nancy ti ipan na wenno ni Garde. ngem saan nga natuloy kenni victoria nga napan ta napanunot da nga napigpigsa ti pwersa da nu mapan da met lang ken mercado, ta gapu ti kinadakkel ti poon ti naka ikamangan ni sir mercado.

ummoy si Innan kan Balangcad ay inbga na naoy ay plano, ngim madi si apo balangcad tay daksona ay mayam an na panag kikin namang kan grupo."matoyak yaan sakbay nu ammaan nato,ngem nu sibibiagak to pay lang jak maam maan nato", i commend him for those words. He's one great man. itan danat ay sur suro din kina agum, sya itan na itul tuloy da apo garde kan apo banit. panbabasketbolan dan apo na kinamayolsmiley garde pass it to nita, pittogo wait mo bka umoy kan sika, isublat nun to mit makiah! as u have said politics runs in ur blood!hahaha maybe if tht is true, have a little shame too...agbain kay apo! dakay na napuskol na rupa na.hihihihi

itan kandakay ay manpop post sina, adi kay patang ay patang ay pakabibiangan u na familia ni batoon ang pang ngutang. they are not public figures and they dont hold any pisition ta ikut kutak u pyang. umutang da amin ah tay nakurapay da. si bangil, naid utang da, nabango na ngadan da, adu na kwalta da, ngem tinakawan mit...smiley si panag turay garde si 9 yrs, mamati kay kadi ay adi nantakaw????hohohoho ammo tkay ay na sweldo na, adi na kaya ay ngin-an amin na tummubo ay kayamanan da. HE's the Best Mayor so far???? hahaha are u serious???? SYA ANG NA BUMMAKNANG AY MAYOL si Sallapadan's history!

Romeo Tugannek, dati nga nagyan kenyada, nga awan ti problema nu maipanggep ti agas ta adu ti agas nga nag gapu jay clinic nga nka display jay store ni SATURNINA "tuning". Madakamat daytoy apo, ta idi agbir biruk ni willie nga galpak ti agas.smiley

Masakit idi ti anak tay dios ti alwad na nga Kandy ta malnourish...napanda dumawat ti bulgar ken gatas, ngem daksang gasat ta awan ti naalana ta ania ngarud aya ket isu met ti pag pakpakan ni Pidyong ken Garde ti baboy da.smiley

itan kasla nga nag tubo nga uung dagiti lug lugan ken kinabaknang da. daytoy apo ket saan nga upil ngem kalintegak nga agsao ta adda karapatak ta kwarta met ti sallapadan ti paggap gapuan ti luxurious life da, han aya??? sumungbat kay man, han aya idi ket ag kal kalla utang da met??? dayta apo ti saan da mapanawan ta LAJOK towa na kina mayol!hekhekhek

cka met nga apo nga taga DPWH, i saw ur house....big sooo big...DPWH???hehehe one time in session road nakitak adda nakablack nga lalaki nga kapay payong mo, idi one season ti PANAGBENGA, lummaw ing, si DARWIN mit gayam ad salpay!hakhakhak hooo pinag pang nu mit amin ay lalaki un....nagribalan un sa pay ken kaanakam ti maymaysa nga lalaki...smiley
maman on February 22 2010 15:09:05
here we go.....go....go...go....nagpintas ketdin aya iyang ko ti inka insurat....upil data kuna manen da pittogo and makiah..be brave kailyan..puon ti agum ken agtatakaw dagitoy agassawa. smileysmileysmiley
iyang on February 22 2010 15:21:06
makiah,controlom na panagginggingam amangan no mantabid na dilam tutin to na labas no tay ngamin adim ammo ay caanacan ni emmie si lacay no tay first cousin ni lolonni lacay no si aman ni emmie respetuem na nacaicamangam manbain ca no adiyo ipateg na cacinnamang yo ay batoon si biang da betty can ignas tay naid mit respeton ni innan adim ipadpada si familia ay nacaicamangam.

akumak payang, si anu na nadak dakos, si pikpikan ay nantakaw si kalding ang worth 1000? or nadi tago ay nantakaw si milyon-milyon????man panunot takay kadi ah....smiley

kustunan na panag ag- agyat tkay ay nu adi tkay supurtaran da garde kan nita ot bka adi tkay to law ingan nu itakay na makasapul si tulong... adi kadi ah ay kasta, lets stand on our own, mabiag tkay mit uway naid tulong ni apo mayor adi kit???smiley adi tkay isukat na dayaw kan prinsipyo tkay si kwalta, kari ay panbasaon da na anak, or basat tkay, kan pledge ay ipwesto takay si munisipyo. and worst, adi tkay isukat na prinsipyo tkay si grocery, binayo kan kalni!

naoy para can dacay innid lilia bielen remy ansing judith pina letty isang ngem ammoc dacay letty lilia belen wad cay can garde banawa ken semanero siya na nanaag co ay feedback sa bagay ammoc ay dramdramaan yo wang si banit..ay won maawis cay alsan ay padac ay wad anac na ay naid pancasiruan na ad baguio mawis cay ay umali dumagus yan ni upupaan municipio baybayadan municipio ay apartment ad enginers hill naoy baybayadan umili bucunay da garde kan banit.smileysmileysmiley
iyang on February 22 2010 17:05:36
ania ti mas nakababain? UMUTANG or AGTAKAW??weeeehhhhhh hihihihi sinnu ita ti BWAKAW? ti umut utang nga tao, napakumbaba, ngem ti agin babaknang nga tinakawan met, isu dayjay apo ti HUSTO NGA BWAKAW!!!! BWAYA!!!! ken ti kuna da nga PUSKOL TI RUPA NA!!!!wehehehehe...makiah, answer me now...smiley apay haan ka aya maban bannug nga agsung sungbat ken mangisak sakit kadagiti kakabsat mo? hehehe i read ur post, bucloc site, hahahaha han ka pay la nabainan idjay dangnga! hahahaha kya pla abogadilla ka ang...weeehhhhh kaasi ang na tago ay sad sadapom, oo piman ka pay towa iyong ko ay cheston, adi ka pay lang nilumlumtaw, pan aaduan kan. apay nga kasla maban banig da ti aramid da? kabuteng kan sa met kenya da????hahaha ala barok nasirib ka, adi ka masas sair kan dana tago ay dana.u'r one brave and great man, isikad nu na pamilyam ay uy uyawon da, kas tay kunak manen, ti biag ket kasla pilid. haan nga kanayon nga bagyo nakkong! aginit to met lang and it will favor u. good luck to u, sapay ta wad gasat nu ita ay tawon...
makiah on February 22 2010 22:48:33
OOOOPPPPSS....baka magsat na urat nu si ungot nu IYANG ko adu ang unay na ususarom ay mangiyawawan ay ngadan nu maymaysang to mit laing na manpususipusan nunot nu agaammo tay idin adwom unay na alyas nu pagarup nu makapuntos ka????ay apo nato kit na kanak ta nangato takay unay danat litanyam bagim na pangibagaam..ano aya na iputputok dilam sinat TAGO na nagipwesto kanda babasat ko tago payun na mankaan adi ay siksika...nu ano man SO BE IT ...ano aya na sigsigabom...kanak manon anusam nu pamilya na kA si ABAK..TA NU BUAKAW KANAM AGDAMAG KA SI TAGO DAKAY NA BUAKAW ..adu unay panyamam TA pamilya mon na banwar????AGAAMMO tay idin...BAEN...SIKA PAYUN NA mangil-iltaw ngadan tago sina....napulingan ka????HUSTO ALSAn NA KANAM nim bagim na pakaisapplitana yayang ko.......sabagAy for the mean time a kit anusaM latta na manpugpugartit sinat si APAL NU DENG....UWAYOM MIT NA BATANG NO...SUKATAM MANON NA ALYAS NUN BAKA AGCLICK NA DRAMAM....
makiah on February 22 2010 22:56:31
ADIM KASAPULAN IBAGAN NA FAMILY TREE SINATON DENG...ammok alsan danat isu ngarud nga di matiis ni mayor si anti emmie nu isu ti ipudpudot mo ta mismo dakami ket agiikit, setting aside na nakaikamang ko kanida..mismo kapidwa inang mi ida ta ammom diak la ammo nu apay tukno langit gura da...GAPU KANU ti mustard..ita sabali met litanyam diak ammon nu nia husto sabagay .....sika ti agtanang pinagdildilam kabsat baka ukmonem tu met lang BAIN mo kamaudyanan...agparang ka nu pudno ka ta agkinnilatis ta..han ka aglemmeng ti adu unay nga aliases mo dita...
wasay on February 22 2010 23:08:51
kakabagyan ay manpipinnangipang sina ay website, masdaawak unay tay jakay payonnay manbobobsat na manlalaban manpipinajakos sina ay website. nakababain unay nato ay maararamid nanwalnak si sangalubongan no adanoman na igaw ji itnog ay lubong.isaldong takay naton manpipinasakit si rikna oway ano na ginggingaon tonggal maysa aji masulbar nato ay saritaan nakababain takay unay tay manbububsat takay panonoton takay na kanan biblia maniinnayat takay mantitinnolong nim aji ay mansisinnolong manbibinadang takay nim aji ay manbibinnajang uray no ano na manmayol talaga ay kasta na targetna mapnona bulsana siyana kansisili na pilipinas ay ajayo si progreso tay legal na grap and curruption.nakapintasan ay ipasango si mayol papadi ta sigurado ajija mamobai ajija matakaw sakit madre mit koma na vicena no ajin koma ilakon tagtagoan na botosja nain pabasolon siyant na gapo, adado timapokawmo no ilakom ti butosmo jakay ay pda ay manpopost sina ay site yad napintascoma ay balikas tanaragsak takay ay manbasa no nato innoyaw pinnangas naid sirvina ay naagon panonoton takay sakbay ay ipost. ti sao a baringbaring dinggen ti lapayag a toleng no dayta nga sao pinnadakes ket mayatan ka ngadumngeg maysaka nga tuleng.palawapaw kay lusan....aji takay pakaidayawan janat no jikit pakauyawan...... ala no kinagulayo naoy akittay kanak ayket pakawanonanak, apay ngamin aya nalpaskalangarujun umoy kapayang manvice sumbad kuma mit naujom ta maisharejamit na kuaja ay talent. no lason na siya na kanan tago ti ammok majority na tago ay oppose.
iyang on February 22 2010 23:34:04
sakon ay tago, ajak ay toli, ajak ay ammo naoy ay site,ngem nandinamag, isu nga napanak met naki usyuso...nasair lang ti riknak ta awan met pulos gaway nan ti bangir, ta puro met bangir ti bumir biran ditoy. ta gamin apo, isuda lang adda computer na ken makabael nga tumipa ti internet. siak nga napudno nga gayyem iti bangir nga adda bassit ammo na ti internet ken uray kas kas ano adda met ik ikutak nga computer.i came from a far ken uray pay sinnu makabasa, makasair
rikna aglalo nu ammom saan pudno na sam sampitawon da sina. dakay na nan ilugi, tinatapos ko lang. im a different person and i dont even know who are u people, but then i commend u uliteg nga WASAY ti napintas unay nga in bagam. MAJORITY TAGO OT OPPOSE! guminga ka mit koma bise ay kalib ta ibagam na sigab nako nu. were u USED to like EDDIE BAYONGAN? haan kau agpudot apo, cka apo makiah ti ag HYPERTENSIVE CRISIS en...im a cool dudesmiley
makiah on February 22 2010 23:54:37
SIKAN SA MET DENG.....SAPLIT MO TA BAGIM DAGUITA BALIKAS MO HA HA HA......NAUNEG UNAY GURAM TA SAKAPPPAAM DUA NGA ILI...TALGA KAURAM CARDENAS HA....ANUSAM A NIA NGARUD...MISMO KALIB NAGIDAULO LILIDERES NANGIDURON KEN GARDE CARDENAS DUNGNGO....SABALI MAN IRWAR MON....MABUTENG KAMI TA MILLIONARYO NI NANDING RETIRADO ETC....SIKAN APO MAYOR AGBISE KUNADA...TA NU AMMINSNA NGAMIN KET DITAY AGDENGNGEGEN SAO TAON TA BAGBAGI TAY PATPATYEN TAYUN....ala uray nu kasta....asidegen mayo....kiatn tan ton iyang ko ta adi uany adu na maikawam ay balikas....adik mit pay sika ammamo diak mammo na italtalom na kinataom sinat ta baka agsaludoak pay WOW....WIN MIT A HUSTO NA SIKAD NA IyaNG KO SINA kanak koma ilam man na tinugawana kanak koma mit....
wasay on February 23 2010 00:38:10
iyang sakonsi wasay nabasak naoy kaipipostno ket sakon maawatak na situasyon no kan kayyadno ay ipakawat, ket sapaykoma ta itan mawatanon tonggal usang, sad ummona post no maipangup si panagbububsat chad nalaing ay kumolsad si buast ala busat payon nabuasat ket itoloy takaynarelasyon ay nainkabsatan bokon ay napolitikaan nabusat uway naabus na politika pakanunka sibusat ket napolitika saka ang pakanun no timpona sya ay bayantakay na politika yomama si relasyon panagbububsat ilan takay kad ja mayol gardie kan ikit ay emmie manbusat ja nim pinanbalin politika ija si aso kan kusa ajijaon mabigbigna dara ja awad to panawon ay manface to face ta ay manpatang napintas unay nato kinanam nim ajim palosan tay siya manon na pakatapangan intopay naigawno ita iyang? sakon awajak sina malysia kasangsangpotkosina umadayu akpaylang sakbay companya tay jacsok na maipiipit ibagammam no kasanoka ay makontac ta manpatang ta ammok sika manbusata malingsiwakkansika... ammok ay sika namaysa ay nanpapintas si igaw takay...... see you kabsat.....always ingat...
cheston_batoon on February 23 2010 02:48:25
hello everyone! sakon na CHESTON BATOON ay nilalait kada pinadpadakos dana udom ay member si naoy ay site. i personally thank rosemarie manggad for calling my attention regarding this matter.(cya ay naamwak naoy kan gapu na ay naka-member ak cna)

to those concerned! (adik dakay ingadanan non)- nabasak amin ay inbagbaga u sina. adi ay sakon na sadsadapon u ar garbo16. nu ilan u ay nalaing na dates dana in po-posts ni garbo, particularly december 18-25, 2009, kan dadi udom payang ay posts na.., danat ay aldaw wadak ad gangal. madama na tournament di basketball, sakon na coach subusob.. mawitnessan tago nato... kasano koma ay maka log-in ak cna ay site ut naid mit internet ad igaw takay. jan. 21, wad abos posts garbo sigon si nakadate sina ay site, during that time wadak ad ud-udiao, mawitnessan kailiyan ay taga ud-udiao nato. wad kadi internet cdi??????? adi ay naoy tsis-tsismis na pan-usalak si time ko ay innak kit winakas ay panpabangudanon tapno makisungsungbat ang si danat nonsense ay propaganda u!!!!

si kaadon tago, sakon payang mit na napili u ay yamaan.. nasigab unay, inlaman u pay na pamilyak! ultimo lakay ay makilkilmon adi u pay nirespeto! inta ngamin ay adi u maawat ay adi amin ay tago ut wad si side u.. you can't please everybody... nu wad da mangibaga si comment ay against kan dakay ah ot adi u ida kagula tay sarili da mit ay opinion nato... respect it and go on with your own lives, adi ay mangitudo kay si inosente ay tago, adi u mit ngalud napanok-nokan! worst is, manparbo kay pay si patang ay adi um-umno. into igaw nan dad inpiskaw utok u sin nanbasa kay??? u claim to be professionals but you don't act like one...

naoy koma ay site ut, mausal koma ay pan-iinniliwan di mankakailiyan, adi ay mausal ay panyama si kinatagon basat u payon... lalo unay tay naid mit innammaak ay madi kan dakay.
nasobra kay unayon, nu adi kay payang guminok, naoy na number ko, 09053542580. manbakasyon kay ad sallapadan ta mansasango takay face to face.. MANSISINNAPATA TAKAY! dare! ta maamwan na man-ibagbaga si kusto. please be fair! lumaban kay si parehas...

GOD BLESS kakailiyan...
cheston_batoon on February 23 2010 03:01:52
para kan dad nangisakit kan sakon, thank you unay...
iyang on February 23 2010 03:53:18
makiah, tlaga? induron kalib? bain na ang nadi tay naila na si atan mayol ay interesado sya! haha poor kalibsmiley sino nan ibga kan cka kan danat? nu nadamag mo laeng ti kameng ti familiam, that's not the true side, syempre they wud think its just ok with the people, people can be plastik sometimes. i know their sentiments ta maysa ak lang a commoner. the king wud never know the true feeling of a commoner.isun c kajay...haha cool ka lang..wasay, in time we'll see each other. idol cheston, no prob, ingat ka plagi jan...sna naman nan bain dan si inbagam...sna abugado kan nu abugado kan ton, stay cool all the time. sanggunian ang nantarayam ot ay apo na apugartit dan...pumusta da pay kitdin ay adi ka kanu lumtaw, well to u all, ipaulik kan dkay nad kanan u, MAKITANTO!smiley
iyang on February 23 2010 03:55:28
*i hope to see u succeed. adu kam supporters mo. ida na ittoy, ida adu aliases na!hehe
BOLLITONG on February 23 2010 05:05:16
apayen apayen aya kailyan,inta ay kastoy mit sa site takayon...sad sad sad. kapya koma ti rumswa kadatyo amin.
BOLLITONG on February 23 2010 05:07:28
pls vote lester lupang and chestoon batoon for sb. kailyan
pintaz on February 23 2010 06:08:17
hello batch ely! mayat tay nailak man na kimat no cnan. kamano ka pay manbakasyon? maymaysa payang na putot no? nasirib kano mit xa na padamag dad tago. ummal-ana? hehe...

oh iyang, ad-ano na iyan no ay parten lubong ita? nanpauli ka abroad winno wad ka payang cnat pinas? sad beautiful daughter no man, wad kan asawam winno wad c poder no? pay tagalog na udom ay sapit no, naalisan kas i-manilan? hahaha! smileysmileysmiley bareng matuloy bakasyon mi kan lasher no july. man-iila takay to abos ad daya.
agudong on February 23 2010 08:47:49
KUSTO NA KADIN A. ADU UNAY SAPIT U NAID MIT NGALUD MAALAMIDAN U.

NANTALNA NA SITE TAKAY SI NAPALABAS AY WAKAS, INTAKIT A AY SUM MAMPITAW KA MANUN IYANG, ANNA MAN AY GINIBUK NO KALAYAN NUN.

ENOUGH OF POLITICS. MAY 10, 2010 IS FAST APPROACHING. DO YOUR PART IN ORDER TO WIN WHAT YOU BELEEIVE IN AND DEFEAT THOSE YOU THINK ARE NOT QUALIFIED. 23 MEMBERS OF THIS SITE READING YOUR POSTS WILL NOT IN ANYWAY AFFECT THE RESULT OF THE FORTH-COMING ELECTION, INSTEAD, GO OUT FROM YOUR HOUSES AND SHOUT IN ORDER TO MAKE KNOWN YOUR SENTIMENTS. GOOD LUCK.

BUT REMEMBER, YOU CAN NEVER PUT A GOOD MAN DOWN. KUNG MARAMI ANG TINANIM, MARAMI DIN ANG AANIHIN.

AANHIN MO PA ANG DAMO, KUNG ANG USO AY SHABU.. di ba CHESTON BATOON?
sxinu on February 23 2010 09:38:39
ad adu pay mabannaitan ay bunolan no nagibok kalayan. cge latta tira kakailyan.

agudong, maysa ang pay ay botos na pangabakan.

cheston nakong nasumok no mit na site ay na. nansigabona ang na nomnomno. anyway, keep ur head cool. let them be....extend my warmest regards to your fader en mader especially to manong and manang ad daya....
wasay on February 23 2010 09:44:59
enough is enough, mr. president your time is done.....sa sigaw ng sallapadan BANAWA-SIMANIRO or MAG-ASAWA ang kailangan.....pililang po kayo kakailyan kong alin sa kanila ang kailangan. joke lang po ito..... kuston naton ay panag sisinnobang naid polus banag na sapsapitonyo, inta ijikay aya ay tago???? apay animal kay? ta ajikay manrerenispito....into ummoyan utokyo into payna adalyo ay educado????? be a good example for the future of young gineration.....no batuen ka ti bato batuemmet ti tinapay.....pls. respect the privacy of your fellow human being....isaldung takayon na manbibinato tay tonggalmaysa naid perfecto....no anoman na mapagasatan sisasagana koma na posposu takay ay mangayat wenno mangakseptar si kinapodno...italok takay kitji kan Apo Dios na mapaspasamak ita sinat ilitakay ay pilipinas tay siya na supprema naid mabalbalin takay no aji sia bumiyang, natoy na kapintasan unay ay pankamangan tay sia na poun ji democrsia. kas mailak kan maubserbar ko sinat sallapajan ay napatog unay ay ili takay nanbalinon ay kanyakanya insted koma ay power sharing, naging power gredi(agom) kit no mabalbalin koma dawatok kanjakay ay isaldong takay naoy panag discreminate si pada ay tago kababain unaysi kabangibang ay lugar ji kaitnogan. ilantakay na site jana ujom ay ili manpipinjamagjaang kan nadalus ja. naid golanggola kasta takay mit koma.ket urnoson takay na site panpanonot takay sakbay ipost na kapanonotan ta naid koma masaksaktan. life is beautful lbut life is too short.we dont rely know what be going on.forgive its other,remember forgiveness is better than vengiance. GOOD LUCK GOD BLESS YOU ALL FELLOW SALLAPADYO....
kulkuldong on February 23 2010 10:30:06
ala wasay-wasay! nakaadu ka mittin nay padak ay insikto. unnay na kitdi tay adi ngadan animal na innikwak ta adim ibaga ay adita ammo na rumespeto. nato mcnut ay ibagbagam...talaga ay makunat nat lalo na pag nakahiga sa BANIG. uuwayon mi kan mcbrill na tawag na tay ni nauma kano way man ngail si damo won (pinospos ay ubon d baka kan kalding na kayyad ko way gingaon). nim talaga ay napakakunat ni mcnut.

@kazennn damulag-welcome to t.com. manyamanak tay adi ka ay nan usal si natatadom ay sapit. laglagipom may nasasaom may umokook na natanang ay balikas nim no nato man isawang ka si naalas tapno laing maipapas no na sigab nakom no...katdol nato.
kas maysa ay man ngayangay, naoy na maishare ko kan sika ay inbagan dongdongwok ay kabbabongsmileyon't have negative thoughts or things u can not control. instead invest ur energy in the positive present moment; Don't waste ur precious energy on gossip; Dream more while u r awake; envy is a waste of time. you already have all u need; Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others; Make peace with ur past so it won't spoil ur present. gudlak si kandidatoram.

@wasay-wasay- the praying mantis! pray for us insects especially us fireflies to have firepower to give light during midnight...goodnight!
wasay on February 23 2010 13:11:58
ala kulkuldong nakontact ko pay maknat, inangasasan gayam siya ay olitog ni mcnhiel ay nanlappic sad pilot mayol.ot na kanana omoyak kano mantraining si janitor tay siya na requirement siji iyan human resources ket nakanak mit komaysanakonno june ajik maanosan sina malysia naligat inakpadason ay mantraining si janitorial ay kana siya mit gayamna nanhire kaja nalog kan olive ket iprocess nakano na papelko habang mantrainingngak si janitorial tay 4 month kanona lmo processing aproval itan. inta awad aya si mcnhiel sinat igawyo? ala ket kastan ngalujon.
K-O-T-O-M on February 23 2010 15:02:06
tsik!tsik! makikay-saak koma ay makitinnivud jila kan jakay ay gossipers nim anian aya puro nansumbangilak mit dana ay politicians.father & mother side what can I do? Lets pray for the future administration no sinno na victorios kan ida lets stand w/ them and say GREETINGS! di takay pal-usan na man coments pada ay tago educated /non educated its fair & d same, depends on each person no wad nakom na wonno naid.ngamin n APAL adi mamingga man-amma pan-upil na iba na.ABEL & CAIN both brothers gapu apal natoy usnag kan ida. so KAKAILIAN may GOD BLESS US ALL!!!!!!!!!!!!! PA-ALSOMAN KAY NGATAON! mailiwak lang mansida kamangog,tninunu ay ipon kanja vattog, kool. liddag ay napaalsoman.hmmmmm is talon!smileysmileysmileysmileysmiley
K-O-T-O-M on February 23 2010 15:11:54
IYONG CHESTON,PAYNO! I LIKE HOW YOU EXPRESS YOUR WORD,ALA OT NO WAD PLANOM ITA AY ELECTION, I JUST SAY THIS TO YOU, SAPAY TA NALALAING KAY NO SI ITTOG AY PANGA.GO ON GOD BLESS YOUR PLAN: PROVERBS 16:3 COMMIT TO THE LORD WHATEVER YOU DO,AND YOUR PLANS WILL SUCCEED.LAGLAGIPOM HUMBLENESS & RIGHTEOUSNESS IS NEEDED.REGARDS JA MANONG & MANANG ALSO ITTOG & IKIT.SALPAJAN.
maman on February 23 2010 16:01:53
as i posted 7 weeks ago to be exact MAKIAH AND CO. you are barking with the wrong FAMILY, ita ta linumtaw na chestoon batoon ay sadsadapon yo, linait yo pati familya na ano na maibagam ita, pati bucloc site wad kit di man ibaga si husto ay pasamak maipanggop si aramid di babsat no, BATOON na sadapom WHAT A SHAME mrs margie teodoro, nakababbain unay. PUSKOL RUPAM ABOGADILYA.smileysmiley @cheston apok wish you all the good luck this coming may 10 election time nakong, I and my whole clan will support, as sxinu told you keep your head cool and i put the word always on it..:smileysmiley
maman on February 23 2010 16:08:03
iyang just got your PM to me, you dont ever please me to join them, uray isu da ti mapagasatan, I CAN LEAVE WITH OUT THEM..as an old man nailak no kasano na KINAPANGLAW DA SINDIYOY.smileysmiley
makiah on February 23 2010 17:37:05
kas kapuskol ta pispis ken muging mo apo maman, panglakayenak kunam pay met ngem ay anian aya nu kasta a klase daguiti agtalinaed a panglakayen min ti sallapadan AY AY PAY NI ILIK...NU ANIA MAN TI IMPOPOST KO SUNGBAT KADAGUITA kinasalawasaw yo...never nga nagirugiak ti sao nu di sungbat laeng pudno pay PUNgTOT mo ket OBSERVANT KA lang a kunam siak to la ket a mismon a darak tang-tang-abem ditan..natural ti reactions ko sika ngata????irwar mo ngamin kinataom napinpintas apay ket nalawag kami met a kasarsaritam baka napinpintas ta pinpintasek nga ikutwan ti mabalin ko iYAWARD MET kenca a balikas..kas met kenka IYANG aglawag TAY AMIN NU PUDNO KAYO KARITEN KAYO mangiopen kinatao yo..han ngata napinpintas nu kasdiay????fair fight???...agpagpaganas kay met aglemlemmeNg dita alias yon-ngem kas kunak 3 a pamilya ti maymaysa gura da ken ni apo mayor ken mayora nu maysa ka a anusam kunak manen....nu naabak ka ket ipaabbam ken mayor/ra-----bagiyo pabasolen yo nu nabangsit nagan yo ti politika.....barking at a wrong tree...ano kuman....style yo bulok!!!!nu wad naibalikas ko kinapudno na kanak.....umali ka makipatang kansakun ta ilam na wad ladok dila na nu sakun winno danat pamilya ay isaksakitam ....nu gumingginga kay isun kay kan maidaddadanes....siano aya na nangirugi nangumsi sina si tago???nu adi dakay ay grupo...siya a nu naicreate naoy para kandakay ay opposition nang....natural sumungbat kam nim ita IYANG KAN MAMAN....sakun na puntiryayo????ispecify yo unay na kinaabogadilyak?????ano koma as far as I know si apo MACARIO BANASAN NANG NA PIMMASA SI BAR NA TAKE ONE SI SAL-LAPADAN....WAD MAN ABOGADO ITA NANLAUS DA SI KINAABOGADILYO/YA, SATISFIED DAK SI KAPADASAKUN....NATALNAAK AY MANBIBIAG NU ADI KANDAKAY ADI KAY MANGIRAMAN...ADI SAKUN NA KANDIDATO....ISUNGBAT KO WANG NA MABALIN KO IDEPENSA SI NALABOS AY LABID DILA YO...NIM NU KAYYAD YO SAKUN PERSONAL A KADANGADANG ISUN SI UB-UBLAON YO A KIT ILTAW YO NA KINATAGO YO TA GASAGASEK DEDENG TI MABALIN KO MET ISAPLIT KADAKAYO.....KANAYUN KO IBAGA DANDANIN RESULTA apay dikay pay la agtalna arya kay nga arya....AWAN KADATAYO TI MAIKAWA ANO KOMA WAY KIT DAKAM ANU KOMAN....makasungbat kami sakay aginSASANTA. KUNYARI MAIDADDADANES ay drama!!!!...NU GUMINGA KAY ISUNANG KAN NAKARKARO PAY NU LAGAYAN NA BIAG SALLAPADANON....AY APO LUKATAM TA MATAM NU WAD INDASIG NA.... WAD PINATAY GARDE CARDENAS????WAD INAG-AGYAT NA???NAIMAS PAYANG MIT WIDDAWID YO SI SARDAM KIT...MEANING WAD PEACE AND ORDER....ANO AYA NA SIGSIGABON YO??TA MEDYO SIMMAYAAT BIAG DA????NATURAL.....BAKA NAKARKARO KAY PAY NU DAKAYO....PILPILITINAKA AYA MAKIJOIN KEN GARDE MAMAN...BAKA NAGPAIMAS KA IDIN DI KA LA NAPAGUSTUAN PUDNO TUMUKNO LANGIT GURA MON DUNGNGO!!!!!SMILE......HE HE HE
maman on February 23 2010 19:46:05
why dont ask sorry to cheston and family makiah????rigatem la unay ti agbakombaban ket dakayo met ti nagkamali ng akalasmiley huh sino ang mataas ngayon nga kas kuna yo nga nakangkangato unay isbo datoy nga ubing????never nak napan nakikaan ken apo mayol nakong, naragsakak ti kabibiag ko margie, adda takder ko nga prinsipyo ket dakterak ginggana nga adda dara toy urat kosmileysmiley
makiah on February 23 2010 20:21:23
ni apay koma MAMAN BURBURTIYA nga ibagam rebbeng na nga aramidek.....nia koma nagbasulak ken cheston aya????ti kinapakumbaba haN mun isermon kaniak ta dayta ti sikreto mi a pamilya daytA ket ta agTAlinaed ka met a burburtiya aglutad ka kunak naganganas patangan ta han ngata???nia ket ilemlemmeng mo a diak pay tuloy ammo ipanagan ko kenca... nu adda naibaLikas s ko a mismo a ket adda pruwebak nga agipapan adut nagpulapulan min iti dayta nga pamilya agaammo kam idin nu dim pay ammo tagari kan.KAS Met kaniak kabsat nu nia ket probproblemaem a nga su met sungsungbatak ita..natalna ka met nu apay agibalikas ka makasair nu masungbatan ka saka masuron..nu add akarbengam agatakar adda met kaniak han aya???..well well well.....nu apay ket siak paboritom atakaren ita.....gungunam...
wasay on February 23 2010 21:07:16
maman,makiah manpace kayon oway kit jakay payon... si iyang nancool sia on coolkaycomamitten,politica ang nato aji takay ipappapuso manpacombabatakayang tay kanan Biblia ay if any one ecxalted thyself shall be humbled and if any one humbled theyself shall be ecxalted......napolitika manlabas ket na panagbububsat matalinaud forever ikottan takay janat ay banag nato na biggest asset in our life....somikad takay si kinapodno taya the trueth shall set you free. no naid kaguram wayawayaka ket masapol koma ay inaigtakay na biag takay kan Jesus Christo tapno kanayon takay ay brandnew....aji payang naladaw manreconcilekay.... na kanan 2 corinthians 5:17-18 therfore if anayman be in Christ, he is a new creaturesmileyld things are passed away;behold,all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation; ajitakay panaodjun na gura inggana sakbay makosmod na init tay nasapapayang....what cala-mansi said commit to the Lord what ever you do sothat your plan will be succed. thankyou kala_mansi for your advice to cheston.once again remember,God is listening all the time to those people who are calling to his name........ala kakabagyan reconcilietion is the best acchivement of all mankind.... God Bless to evryone.......my beloved peoples of SALLAPADYO......
agudong on February 24 2010 05:16:34
MAMAN come out in the open. dont hide in your shadow.

natured ka nga agsao ta aglemlemmeng ka met dita **** mo. iyam ammom ta bagim ta kitaen tay man no agpayso nga adda prinsipyom ti biag, ta kitaen tayo man no talaga nga apaypayso ti ibagbagam. saan ka napan nakikaan ken mayor wenno sika jay saan nga maawan no adda pakan yanda mayor.

AANHIN MO PA ANG DAMO KUNG ANG LAGA MO AY ASO
Queen Victoria on February 24 2010 06:43:01
halps! halps! susmaryosep kakailian ay i-sallapadan!!! my goodness...nonsense! inta ay mansusuway kayon? aysus apo kit isaldong yo naton ay topiko. xa ngalod ay jak summangon, in other words, nan-withdraw akon tay palubosak dad bababsat ko ay manlalaban kanak...ngim inta man ay nagibok manon na karayan amburayan??? sucarno!!! arayatennakkk...

ay apo ta nabayag jak nakadap-aw cna site takay. ammo yo mittin na manang yo, tour, shopping kan casino na igalgalbong ko dakay, ngim sakbay ay innak iparaman na kapanunotak, mantangogak yaan ta mabang-aran toy riknak. aniwayyy...lighterrr!!!

kulkuldong, korek me if am wrong. napansin ko ang man. no nilumtaw na kaanakan ay cheston batoon, into man mit dad udom? ahahayyy! ala manpalang kay mittin ta mankakapia takay alsan. goodness gracious, atubba na biag cna rabaw daga kakailian...smileysmileysmiley

garboo16 kan maman, c ano kay pay ngamin ay dana? adi ka maap-apsan kaanakan ay damulag win? no il-ilak ngamin ot nasirib unay na garboo16 ay naoy. he/she has an extraordinary mind. well, nasirib mit na udom ay tagtagowan ad sallapadan except kan sakon hahahay! ngim sabali ay talaga na sirib na...umapalak pay c kinaunog english na dakay. ala inaudi, umalim mit sungbatan na dawat ko kan cka. sakon na manang no Queen Victoria- kapintazan ay mayoran di entire abra. agbiag ti reyna! hahaha!!!smileysmileysmiley
Queen Victoria on February 24 2010 06:52:50
ala ta innakon ot gumidamon...innak manpa-parlor madamdama. pakulayak na buok ko c kulay mais ta napintazak latta ay kankanayon. hahahay! adi ka umapal mestra belen? isuknob ko c bacton ta manpacutex mit. aniway, naksop na apoy sigalilyok...lighterrr!!!

kastan kakailian kan kakabagian. viva victoria, viva sallapadan!!!
kulkuldong on February 24 2010 07:20:49
hello madam queen V pakulayam pati nato puwog no ta adi malasin nato nan-piglatan kurad ot mahilig ka paymit si above d knee kan manlotion ka ta adi madlaw danat nankatoban kitob ad dxb smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley peace manang ko kaPINTAZan. uway no naangdodak tay nato na kababangowan ay angdod tapno ammom sika pintaz.smileysmileysmileysmileysmileysmiley
kulkuldong on February 24 2010 07:31:07
mailakanto laing no week end ad neighborhood... I FONGOT YOU! I FONGOT YOU! ta lapagudok nato maisen nga fu-ok mo.

u know why i am super mad today pintaz? i miss my kids terribly and of kors...their origin!!!
makanugkog25 on February 25 2010 01:29:38
***** daguitay nalabes nga mansapit makitanto na lang pagtapos ang election okey mga kababayan?
pintaz on February 25 2010 02:20:29
no si ano ka man ay makanugkog25, ajak ipi-pm kan cka c kumpulmi ah? noy, nailak lattan ot dua na private messages no kan sakonon...i don't have nothing to do with you kabsat! nailam ay nanpatpatangak maipanggop c pulitika? NAID. gapu tay ajak mit silayon makabutos kan naidak ad sallapadan. wadak cna ballasiw taaw ay mangmanggod. ajak ilamlaman kan cka!!! smileysmileysmiley
maman on February 25 2010 03:58:00
a clown just send me a pm, telling me to shot up. who the hell you are, better **** the shot up.. as per request of kutupan nga duriken nga isu lng ti maitured da nga gatangen di tyempo ti kinapanglaw da asking me to come out and tell the public of who i am, tapno mapagustwan ta riknam, IPM NAK NO SINO KA TA IPM KA MET NO SINNO AK.smileysmileysmiley
pittogo on February 25 2010 06:55:46
dayta ka....su latta su met issues......manpappaulli....ata nu adi takay latta maitakki na gura takay kanda mayor kan mayora ...padak mit ngalud dakay ay mantaltalo si alias aju unay ay sapit yo...kesyo adu unay na ammoyo....historyn di politikan di sallapadan....Ay apo....na politiko ammona na ub-ub-laona.......adi nanbayag ay mayor na garde nu dina ammo na kukwoona....uwayun takayun na resulta na.. tago na manguddong...adi ay sakun winno sika...ju wang y sapit sinat....alsan ay ginga sina wad sungbat na alangan giginnukak nu wad mabasak sumungbatak a ano ngalud man nabuangay naoy para si alsan adi yang ay para ANTI sallapadan munisipal adi aya???maysangang na kanak na ili takay nabalo dakayang mit na manatatakar payun sinat kit....ju wnag na il-iltaw yo inta wad mit lintog nu pudno na silib yo...idalum yo nu wad ebidensiya yo..NGAWNGAW kayang ay ngawngaw....ju unay jakjakamaton yo sinat....
maman on February 25 2010 07:21:52
the other clown just wake up ah ta binaon da man ay umoy mangala si sapsapom **** ni boss nan, sinadap u na chestoon and family ano ita na makanam man ay linumtaw sya...mabainakang no sakon na isun kan dakay.ay abbay kay paysmileysmiley
pittogo on February 25 2010 08:14:12
anu koma na ibain ko ***** ot dakay mit na imuna limlimakayan ka ang ay saypok sumungsungbat kam ang si wrong ay alegasyon yo.... na pakabainan yu nat am amaan yo ay madi.... manparang ka ngamin ta maila nu siano ka ta ilak man nu tutuwa ay anghel ka nu credible mit ang na paratang nu *****..... hoy no usto ka manparang ka!!!!!!!smileysmileysmiley
pittogo on February 25 2010 08:26:12
action speaks louder than words!!!!!!!ehhehehehey!!!!!!!
pittogo on February 25 2010 08:33:37
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
mcbrill on February 25 2010 14:43:10
hello pintaz, ajikaaya ammo nato makanugkog25? imalibkongpaynat, na makanogkog siya na mamakjungan logan umoy malibkong. kaja umawagja si dzpa radio stasion mangisabatkay ti sangapulo ket dua nga kabayo idiay makanugkog kananja. pasig ay ice na cargana tay asaanbajangna kano nim natonaw gaw rabaw logan ot dumsaag ad makanugkog ilana jad asaan naijun tay nabunas nabasa lusanna kustalna ket pabasulennamit jad pasajeru ay tinakawjana asaanna..... ot sina kanan ay uway koma tinakawja na saanna no ajija ay inisbowanna kostalna.....hehe!!!hehe!!!!hehe!!!!!
makiah on February 25 2010 14:43:35
sakun maman na manchallenge kansika......lumtaw kan ta balwon ta ay pigaspigason.....ano kit na expression nu siant ay kinapanglaw aya....win mit panglaw kam wad aya nangibaga ay baknang kam...never si dila mi nato....nim adi kam manlangan mangan ta ammomi na manwangol si alsan ay wangol luttak man name it....ADI MI IBAIN AY PABORITO MI ALSAn NA AGUDONG alsemam sammaagi.WOOOOWW...KAS KAALSEM TA RUPAM ITA MAMAN HA HA AH...CORY AY SINAG-IT AMMOM UTUWON????SI MAYOR PABORITO NA UTUWON NATO...SINAG-IT AY LAPA, IPASANGOM na beef steak vs sinAg-it....SINAG-IT NA AKNAMON MI TA SIYA NA NAKAILWAMAN MI....ADI KAM AGPAMPAMARANG.....DI MI KAANO MAN IMBAGA AY BAKNANG KAM UWAY DA MAYOR...SIKAN A NGATAN NA MANGWANA ON...ADIMI BASOL NATON ......NU DIM MAILA NA NABALO KAN MAYOR KAN MAYORA A KIT ANO NGALUD WAD SAKIT NUN A AY SABALIN...ANO NGATAN?????
makiah on February 25 2010 14:52:59
AGAIN.....ISU LA maitured da gatangen kunam ta duriken....correction maman...dakam pay mismo ti mapan mangagudong a...way kit si mayor....laing mangurimos nat si liddag kan cory ta ammom...kumpolmi yang na mamerperdim sinat....wayumon na resulta sayangang na gingam.....ammon tagtaguwan na saop utot mayol...agat..sinag-it......way kit dad opposisyon nim sun si kanak ida na nabnabsug sindiyoy adi da napagustuanon...kumulsad dan...nabalo mit ta makaaddanni na udom ay kakbagyan ay nabaybay-an...BUGAW JA SI LAYUN
wasay on February 25 2010 15:12:17
kulkuldong silawanakman ay umosdong ta makaaliakmit sinat igaw yo ay lobung.....naligat unay sina, naid equalityna.
makanugkog25 on February 25 2010 15:44:56
maman subra ka kasi sa yabang eh"""dahil sa c omments mo FEELKO na hanggang sa HEAVEN ang INGGIT MO SA CARDENAS FAMILY ooppssssss tama ako diba?sana sila ang magwagi ano?para lalo kang MA UPSET he.he,he yasu sana hwag kang mabangungut na nakadilat ang yong dalawang EYES,,,,,,,,,,
sijot on February 25 2010 16:14:08
noy noy noy...sipay annat manon na iyang ay wad go bucloc site no....ganganasuk man koma na mansidsijot nim vukovuko mit na tulong lusana ay sapit sinan.....savali mit na kandidato ningun sinan.....si MAKIAH winno si BANIT?????SI GARDE winno PITTOGO...inanag ko way binalbalo wot na kontra mit na nalaing mangiltaw tuwa si sapit pati BUTYOG lITOG AY innan jakamaton yo,...inta kay mit na sika IYANG ....jim ammo way ay butyog ay jati nato ay lakay...gapu si kinaajun animal na mistolo payang ammok tay mistilok sin boyscoutak....laing manlassag si alingo kanja mamalsok tung-og...nakalo kay mit pay.....banit -garde na patangan...banawa- nanding ajiyay????sipay MAKIAH na bija nu....jiyo mit ngalud ivaga mit na kinatao yo tana magyat kay maibagan MAKIHA NA VUYOK YO?????INANGAY KAY PAY...SIKA MIT WASAY...AGINNANAKOM KA MIT SINAT MANGITNOG KA KADIN....ILILAK UT MAKAAJU KA....MAYSAn KA ANGUN MATLIW KANTO WANG NGATA SINATON....ILILA MIT NGALUD NA KIMMUL NU SINAT SIKA MIT PAYUN NA MAN-IN-INSINUATE si gura sina...nu peace kanam aji ay pace....siya na ilungalong nu ji ay partisan ka payun mit si kamaudjanan...trying hard ka payang manginglis mit itnogom kajin baka nalawlawag na kayyad nu ay sapiton yay....
wasay on February 25 2010 17:32:40
ayyeh!!!!!!sijot,ay ano paynan apapatem assaen.....naewedmit nan ammok ay ikaman ko kan sek-ah ay aji ay amay. intaet ket naiwed met nan enapatko ay gula ta apatem ay agennanakemmak....ayyeh!!!! nato kanam ay aginnanakomak ket inbasar ko mit as biblia nan inpost ko ay apat ketno nenkamale ak ay nin english aket despesarem ah aji toko mit ay naiyanak ay inglis min adajal laeng..... ketno nasijotka assa nan inkamanko ay ninlapo as biblia ay apat awad kan sek ah en...de bali tay naiwed met napsakittak ay bangir kan bangir awajak laeng as ninbaetanja....amin ay inpost ko ket naiwed nan npasakitak....tayjiyak pabor nan minsusongbat. no kanam ay umujongngak awni pay ta masubbot ko nan ninbayad ko as agency.... minlemleming kami tay aji paylaeng neprocess employerko nan legal ay intry working permitko.....aji mit ngata ay wrong nasji ay inglis tay iso met nan inkaman as biblia inglis.....sorry ah wen.....
makanugkog25 on February 25 2010 17:53:42
kusto na kanam MCBRILL napuntaam na kanam sya ay di sika ni makanan ay wad talentona.inka mankudjay si wad sayantes nad sallapadanbaryo wenno Labaan ta manbalin kaPUSA wenno IYAS''''HA<HA<HA no panggep kanam ay lugan adda JET SET KO dwa PILOT ko ALMIDA KEN DUMALIG.ania makanam mcbrill HO>HO talo kana'
kampilan on February 26 2010 03:53:17
ammoyu dakay ay man ip ipost si comment na sina ay website ay nato kankanan yu ay mayor garde cardenas ot napintasang unayon na kababalin na? nankamali kayon tay BAGBAGI da ang na ammo da... intaun ay AGUMAN da na TURAY? no adai ay BAGBAGI da ang na ammo da... Anu aya ngata na adi da MATAYNAN siyan MUNISIPYO kan POSISYON MAYOR KAN BISE?anu aya na PROJECT mayor????? ibaga yo man ta maawatan mi? nim adi kay manibaga si kumpulmi kan TINUTULI tay amangan no makimat kay ,,,,, no MANTULI kay...
kampilan on February 26 2010 04:10:53
sika pittogo!!!!!!! anu kuma na ammom????? ot PITTOGO kam mit!!!!! la maapsan ka ot lumabaga na inngam.. anu kuma na ammum kan mayor garde ot talaga ay PITTOGO ka ang mit??? manu aya na inpakan mayor kan sika ta isalakam siya??? imbes ay ibagam na kinapudno.. ammum na kabibbiag da mayor garde sin diyoy??? anu?? dati ay nabaknang dan?? id pay lugan da ay mankampanya sin diyoy. ita un, adi mabilang na lugan dan.. manu aya ngata na SUWELDON mayor ta makangina si nagkakangina ay lugan??? sungbatam man PITTOGO??? ita sad langtay ad manicbel inta ay adi ay sementado na APPROACH na??? malaksid a nu siya talaga na STANDARD si panag amma si LANGTAY.. winnu siya ngata na nanlapwan HHHHHIIIILLLLUUUUXXXX na??? anu PITTOGO sumungbat ka... BUMMAKNANG ngata na SALLAPADAN???? winnu IDA NA BUMMAKNANG??? ita AGUMAN da na TURAY???? NAPANGPANGAS MAN NGATA SI BANIT un no mangabak da ay mayor kan bise...
makanugkog25 on February 26 2010 07:27:04
apoKAMPILAN dim naawtan MAYOR NGARUD? mailak ken sika labes UPIL no MAYOR GARDE ania?no sika mansapsapit usang ka naid serbina.apo kampilan saan mo labsen agpatang baka sika na MAKIMAT WEN?padasem to man ti agkandidato ta ammom ti lablabedem?baka KONSEHAL BARYO ket dika pay makarwar HA>HA>
agudong on February 26 2010 10:59:46
KAMPILAN no panagilam ot agum da mayol kan mayola, siwayawaya ka ay LUMABAN KAN IDA TA MAILA TAKAY MAN NA WAD AY KALIDAD NO. nakaap apal na biag da mayol kan mayola itan, adu lugan da, na nam ay na biag dan KAN DAKKOL PAY PAMILYA DAN, BUONG SALLAPADAN. nato na adi yo mapadaan ay alamid da sya ay maitan tan ok da latta. mamatingga takayang si APAL lon a ta anu ngauld sya kampilan. di bale adi ka manmaymaysa ay man ok ok num kampilan. wadak ay ibam ngim mamatingga ang si kasjayon a ta KATDOL ka mit.
tomahawk on February 26 2010 13:18:57
nabayagakun man pal paliiw sina ot inta pay ay isun si maymaysa ay tago da pittogo kan agudong????hekhekhek kusto mit towa, inta pay mit dakay ay kagula yo unay nu wad maibaga kan mayol?smiley TOTOWA mit towa. adi u kagula apo tay dua ay ata u na man il ila si kinapudno. sakon koma man idarom kan ida a ngim id pilak ko ya? sakon koma lumaban ngim id MILYON ko. man akawak yaan ah si IRA ta uway man pinnatapok kam on...hehhehe. dakayo apo, dakay na salawasaw, ummala kayo ken BANIT, kagura na ti critics ket sumungat, tumudo ti dua nga ima kan BUMIDONG angol na!nyahahahahasmileysmileysmiley

nalakam pay amin no manaid da si turay, pay naid pan menteyn na si LUHO nan? hahahha!ida apo na isun si nakalaman ay BAED....smileysmileysmiley
tomahawk on February 26 2010 13:23:41
hehehe i know, from this time on,asa ak ay sumaruno ak to metten nga paga aduan ditoy da pittogo, agudong, makiah and company. umagyataksmileysmileysmiley
hehehe ala sige BANAT!!!!
makanugkog25 on February 26 2010 15:12:39
tanangem ta ngiwat mo TOMAHAWK sika ti LASTOG ken makuna SALAWASAW,haan mo unay ti aguyaw ta baka dayta kinadakes panagngiwngiwat mo SUMAYAD TA DILAM DAGA BAKA PAGUYODEM MAGNAKA ISU MANTANANG KA WEN?
makiah on February 26 2010 19:54:41
dont worry tomahawk ta siya payun mit na inbalikas nu ay issues....agreview kan sungbat nan ta kunkunam.....kusto ka daguita kandidatos ti commentaryo wam han nga pamilya kada ama kada abogadilya ta daguita agassawa politiko da kattawaan da la issues yo ngem dakami pribado kami a tattao ngem isu PABORITO DA DITOY A pal-palsiitan ISU NGA PUMUDOT TI PATANGAN .....Pudno ka man kakaamang ka..bumidong angol mayola nato na baro ita ay inyiltaw nu..ha ha ha na sungbat na sinat siya kan na natural na on naton...adi na kan ammo na manlana si dila na kan MANPLASTIK!!!!!
salecot on February 26 2010 22:21:05
sek ah nan mintanang makanugkog25 lamonan... intaetpay ay inka apatennan minpunas kaeng as kasilya nan awad asna abroadjin....100% ay jikami ay awad asna abroad ulay minponas kami laeng as kasilya amamay nan biag mi asna no sek ah ay awad assa pilipinas.... segoraduak ay ajika pay laeng napajasan nan ninsapatos as air nike jordan kan ninpantalon as levis 501 ninpolo as lacoste tay ammok naiwed inginam...min okoknomkalaingen assa as maililam, amaypay laengen tay awad as mayol garde kan mayola banit ay nin patagaboam no naewedjan ajikaay manganen tay naiwed ingenam as kanem,amamayem laengen ijaen ta ajika ay paojungen assa makanugkog ta aji ay ulsek as saleng na inkaay kanen..ajika ay minbubbuakaw assa no tagabukalaeng... sak-en no umojongngak assa pilipinas awad akit ay ikaritko kan sek-an, najalus paynanninlapuana. sek-a awad as milyonon? I'm sure 100% zero ka....padasem ay umali asna america, uk, australia, canada no qualifiedka. ayyeh!!!kapay makanugkog malmaliitenkami ay taga abroad? ulay minponas kami laeng as kasilya ay kanam dollar kimi asna sek-ah peso kalang sintimos....minpanonotka sakbay ay min ipost...ubyos launay ay taga malibkong ka tay nan alyasmo makanogkog asijig assa igawyo...umalika asna igawmi ay abroad ta mailam nan kakailyam asna nababaknangja jajakil nan beeyja(balay) ta nagagetja ay minponas kasilya ay pajak...ilaimpay nan apapatem napngaskaunay ay minmalmaliit kan jikami ay awad asna abroad...no ammom ulay pay ano nan inka minjamagan na minlapo laeng as abroad nan segurado ay awjan malased kanjana politician...ilaimpay nan inpostno assa bucloc site ay palaponas kami laeng as kasiya??? ayyeh!!! ilaimpay nan beey assa bucloc jajakel tay kaajuan awad asna abroad nan annakja....ammok makipangpangan ka laenng assa...BAEN....pati paynan mayol as baay licuan binastusmopay.... sakbay ay minmayol nato milyonaryowen nilapo siya as LONDON.....elaempay nan bagim sakbay ay minapatka IHO..........
pittogo on February 27 2010 02:49:38
NOY NOY NOY.....SI MAKIAH na kumarkarit kansika maman nu siano ka manlutad ka PM may????iPUBLIKOM nu pudno ka........ta maila nu labbong ka ay saludwan winno biw biwan win????ut aNo komA naglakaan na mangibaga sakun si SO AND SO......STYLE MO BULOK BAKA SIKA PAY NA AKIN UTOK JI NGATA????
HAY HAY HAY HAY...MALAGIP KO MAN .....ALSAN TAKAY UT PANGNGUUTANG WAD PAY NANGIBAGA AY ADI????DIPERENSIYA ANG AMMOK NA MANBAYAD ADiK ITALTALLAYAN PANPAPAULIYON NA TAGO KARKARYAN SI WAY ANO...IPAILA NA DECLARASYON SO AND SO NAISALDa GAYAM SI TAGO AY NAGKATLO....na udom ay tago nalanlananaan ngamin na jila ja isunang kan tutuwa..TULI gayam....wad da apay tago sinat umoy manpagarantor kanni mayor si kainsikan....mansulat si apo mayor kan insik.....ay apo TA IFORGE NA PAYANG SUKATANA NA GATAD IMBES AY 5T PANBALINONA AY 15T.......NA KINAPANGUUTANG ADI DAkOS ngim NU ARAMATON takay ay PAMMARANG AY BAKNANG TAKAY NASDI NA MADI KAKAILIAN ....ta gayam agsasallupang agsingiren....uray la masubsubpoena kan..police agsasabali a munsipyon addad ta dan.....agcourtesy call da ken apo mayor...ay ta Ipabasol da man ken mayoren....bato bato s alangit matamaan huwag magalit.....i dont name names.....anagemon maman ken iyang....okay???
pittogo on February 27 2010 02:54:32
my dear kampilan, adim ammo ay sakun di male version ni dalagang bukid????isun kan inammulan bulan na kinapogik adi yay uway makmak na maniiyanak kulay rosas latta na samping ko....wad kasdiay nu????adik kasapulan manpuligad si astringent ha ha ha ha.....Damdamagom na projects mayor????imulagat nu na atam a.....kissipit ka ngata ay na adim maila????nim nu kasta na kaliliknam ay gura latta a kit BULAG KAN....wad aya mailam ay nabalo nu sigsigit na nangunog nu..puloses...magsat pay na rangtay ad ilocos sur naton to kitdin????adim ipabaklay kan mayorang nato kabsat....wad ahensiyan gobyerno nanamma sinat....panawen didigra a talaga basol man mayoron nu manbagyon????at least adi ka nankulkulikipkip si igid bantilid....ACTION KAAGAD simpan mayor na dinalan nu adi kitdin....iyakum nu pay na lugan ulitog ay liyaw ay intod akam a....ka damagun kan litog aman judith mapa ad difun ay nanlapwan danat ay luglugan a..inyalis akam kan mayor ta wad panmintinar na tay nakaasyan kansiya....nga lugan ita alsan ay taga sallapadan kadwa kan adi mapagustuan bumulod baka maysa ka pay nanlugan sindiyoy adi ngata????ichekc nu ad LTO na nakanaganana a kabsat....apapal ka ang si adi umumno....na hilux win mittin a niam na pay nanmayor idang kuana mittin????malikan ta manluagn ta kitdi......BUAHAHAHAHA
smileysmileysmileysmileysmileysmiley
allowin on February 27 2010 06:22:34
sunod kon salecut- ajim pon ipapan on taga malegcong c makanugkog25. uwad makanogkog takay si parte na si amianan. no ilam na sapet ni makanogkog go ebaay, ukon sapit ibangilo nat sya ay ajim pon sajapon na ivak ay imalegcong awad kan mayol. ukon nay kasta janat imalegcong.
e*ection manennnn. aju man na mapasyaren. kamakamok mit umoy go ayuyang ko way riang no umoy ja mangampanya jana boss ko hehe. ud-ujak to saminon ta sya palasalijummay administrasyon tapno makalibre ak ay-ayaw. sapay koma ta kumaro na reyuman recto ta naid pon basura correction ita. wanin! buyok pay mit basuran isubusob ni? kaajuan napkin! baen.
Bong_TAYOn on February 27 2010 08:42:14
My dearest town sal-lapadan, in my father's name...the late kadangyan from betwagann sadangga mt. province. here i come to join you in this threading with a good MOTIVE..."sharing our bright ideas and express our anxieties to our love ones far far away from home" and with a MOTTO..."service to people is a service to God".

gapo tay naaminanak mit si inglison, ay kit man itnogakon. napintas towa naoy yay pandadatngan takay, bukonang ay makaiyebkasan di kapanpanonotan no di kit makalangon langon takay pay dad babsat, kakabagyan, gagayyom kan kakailiyan ay wad si nadumaduma ay sulin di lubong. baka mabasan pay ni kayong ko way querobin ay wad ad vancouver kit man post mit. kasta mit kan kabagis ay m.....t kan anakko way saliD...Y ay No Permanent Address.
kas akom di introduction ko kan lagsak ko way nakamembro sina ay site, palubusanak man ay mangipaay si akit ay kanta kan dakay alsan.

kitaem man ni lakay maman
lakay a kasisiriban
ili nga sal-lapadan
internet inna pagigianan
ta ditoy inna pangipapasan
kaririknana ili nakayanakan.

sungbatan met ni agodong,
makiah ken pittogo
iti isem nga nakaal alsem
pasaray pay rumuar ni diwata gayyem
sapin na nga kappisi
sana ipiyapiyapi
pintaz, iyang ken kilad
kumalawikiw
saka da agkiwkiw wakiw
no ni kulkuldong agsagawisiw
kasla da la agmaya nga baka
a pasaliwsiwwwwwwwwwww.....


kakailian...dandanin na politika
ot sapay koma ta linak ken talna
latta na manraira
tapno nalagsak latta na intakay maila
kan dana man ngayangay si politika.
naid koma di man giginnura
numan pay uwad rumsua ay adi panagkikinnaawatan...
natural laeng dayta
kas parte ti politika.
dakam sina bazar, welcome na dua ay partido ay umali mangibando si kuada ay sentido. kit sisasagana kam mit kan pasado sanggunian ullayang bangibang ay mangtod si kankantan di kultura takay ay kaitnogan.
siwayawaya kay pay ay mandawat si pamendisyon ni apo kabunyan babaon si panangidaulo ni pastor Dosdosen Bangibang.
Bazar...Mabuhay!!! agbiag ti waginnan grand stand!!!
makanugkog25 on February 27 2010 16:00:30
OPS"simmagpaw met ni nadaway SALECOT,nasair riknam jay naibagak ken IYANG?sinagot ko lang yong mga nnasabi nya masama ba?bilibak man kinasirib mo kusto ta kunam jak pay naisuot dagita gamit nga nakunam isu nga swertem lokal lang gamit ko SEBAGO,TEMBERLAND,PRADA,TODDS sapatos,GAP REPLAY,RALPHLAUREN,TEMBERLAND ay pantalon,HARLEYDAVIDSON ,TEMBERLAND,RALHP LAUREN ken GAP met ti polo isu nga bilibak ti kinapigsa ti angin mo ta dimmanon toy ayang ko siguro napigsa ti angin dita ta naipalladawka ditoy ania?sika ti makuna nga BWAKAW ken PANGAS ta saanka nga amammo ket ipadpadamag mo ti gamit mo kada sweldom saan ko met nga damdamagen awan ket BAIN MO AH""""hindi kita minamaliit dahil sinagot ko lang yong nabasa ko kay manang iyang nakialam ka agad.JORDAN lang pala ang destenasyon mo isang hakbang ka lang sa PNAS?Para Malaman mo Rin nasa EUROPA SI AKO ken no dayta DOLLAR mo nga ipangpangasmo YAPYAP Lang nang EUROKO kaya talong talo kita CHARING???????????????anong SAY mo NGAYON kaya STOP na sa kayabanga mo OKEY???BA.No dayta MAYOR BAAY Dayaw nga Makuna saan nga UYAW,,,,Isu nga Nadayaw a SALECOT naatap kararwam hindi Maganda yan at sana BAWASAN MO NA ANG KAYABANGAN MO DAHIL WALA KANG PANALO SA AKIN.HA""HA""HA""
Markham on February 27 2010 17:38:33
EURO VS. DOLLAR.... any comments from the dollar and euro country?smiley
BOLLITONG on February 27 2010 19:49:23
INTA PAY KIMMARO MET NA SITE TAKAYONsmileysmiley pintaz dwa pay na putot kon sika, ot sika man kamano man mit na planom ay mankababy???smiley
makanugkog25 on February 28 2010 06:14:35
WEN,saanka nga naggrerado jay imbagam ken SALECOT ALLOWEN.ngem nakaro ka manla unayen?dinalapus mo man no manong RECTO nga INUYAWEN?nakitam la ngarud nga adda pagbasuraanen?linabasam pay laeng tinulongam koman ah''' ta di kumaro jay REYUMANA nga kunam? isu nga saan ka nga GOOD SAMARITAN no kasta.ngem makadlawak ken sika ta sumursurot ka kada MAYORA nga mangkamkampanya ngem maysa kan sa met la nga ESPYA jay KALABANDA?
garboo16 on February 28 2010 06:19:54
I really don’t know whether to laugh or not, Wait a minute HAHAHA! smileysmileysmiley I just can’t help myself…What a stupid mistake from Garde and Banit relatives. I pity that thin guy (Cheston Batoon) as he was a victim of the so-called: MISTAKEN IDENTITY. I apologize for everything that happened, That humiliation you felt ading ko. On some level, This is about perception equality. We often feel superior to people in positions “beneath” us. To me, This is a clear indication of why PRIDE affects us all- We lose our own humanity and we discount the humanity of others.

Makiah, Pittogo and Banbantay should be charged and punished, To accommodate the huge superiority complex they seem to have. What a cantankerous monsters! When you have come to a site like this, This makes you, Quite simply, Ridiculous. You are either brazenly provocative or astonishingly uneducated!!! In many parts of your comments, There were many insults and claims that were incorrect, Regretfully. Of course, As the saying goes: MARAMING NAMAMATAY SA MALING AKALA. My dear friends, As long as the human heart is not free from HATRED, ENVY and SELFISHNESS, It does not abide by truth…smileysmileysmiley
garboo16 on February 28 2010 06:22:20
…And as a constituent, I asked questions, The same questions that I will ask here again if I have to. And you judge for yourselves whether the response to these questions should be the insults, The allegations and all the words and the negative propaganda, Or should we really try and face these questions and respond to them? Like you, Like anyone, I, Too, Will keep--not get--become silent until I get the answers, So I am awaiting logical answers instead of insults. Greediness- Is this not a crime? Is asking about this crime a crime by itself? Why should I face insults when asking questions like this? Is this what you call freedom and upholding the freedom of thought?
garboo16 on February 28 2010 06:27:59
I agree with you Iyang, The Cardenas-Mustard family reveals only a part of the reality which is to their own benefit and conceals the rest. Unfortunately today we see that this family is still hiding the truth from the people of Sallapadan. And they use all opportunities only for their own benefit. For example: They deceive people by means of using this and that, they, infact, wish to justify their wrongdoings, though, by creating nonexistent enemies.

We must allow people to speak their mind, To allow people to talk so that the truth is eventually revealed by all. Our grisly way of thinking, Pessimistic approach towards a lot of people, Certain level of selfishness and self-absorption needs to be put aside so that we can show respect to everyone, To allow an environment for friendship to grow, To allow all Sallapadenians to talk with one another and move towards peace…

Lastly, to Queen Victoria, Am sorry manang ko, I cannot reveal my true identity in public. Diak kayat nga mairaman ti pamilyak lalo dagiti annak ko. But for sure, You can reach me in my e-mail. Read my PM. Thanks a lot and I’ll see you all in CDO. God bless!!!
SysAd on February 28 2010 06:28:42
I appreciate very much the solidarity of Sallapadan Group. When it comes to love of Sallapadan, everyone wants to share their opinion to make it better and greater. I commend everyone for displaying a strong sense of belongingness that makes this thread very active.

However, sometimes we forget to keep our calmness and rebutt to show off our tirades. We tend to write unnecessary bad words, which might be read by younger generation.

I am assigning pintaz to moderate the thread and I hope that you will understand if we sanitize your posts without your approval. Please be responsible with your own posts. Thank you for understanding.

Cheers!

SysAd
allowin on February 28 2010 11:31:20
huh! ya man nat na mayat apo sysad ta puro uggayam kan salidummay + kalkalimusta ken alluyan la na kawkaw-on mi sina on? tira BongTAYOn!kaddi pay wad man post ya sajapon jan si kastoy, si kasdiay. uway na makanogkogay na usa ka payay pannajap. ilam kad manipod nanpost sak sina no wad mabasam may kontra si admin kan oppose. pannajap ka na'.
mansalidummay ta man kitji makanogkog. la man chorus ta, maji na duet, aju ka mit nin...hehe peace!

balballokok ad kaawasan
ay-aywanan ni maman
balballokok ad tano
ay-aywanan pittogo
gifgif-ok ad batilang
ay aywanan ni iyang
billolokok ad limbo
ay aywanan mag-Zxinu
billolokok ad kaladdakad
ay aywanan ni kilad
agudong ad lapga
ay aywanan ni makiah
makanogkog ad daya
ay aywanan diwata
ay ay salidummay
ilailalay
ideretsom laengen
no adim layden sak-en.
ajik pon inuyaw na recto tay kabbalay ko.uway siya ibaganan "simpaem man nato panagilam arrowin?kanayon ka la umila si pa side vew"kanan pay mit recto.
sika a na nalimod pang ngoyaw tay ibagam kasla agmolmol lolipop ti mayor dita kabangibang. uway si ano way makabasa siji yay post no, ukonay jayaw no ji kit nalimodjay uyaw.
go go go administrasyon! nalaka aya na umoy manmula katila ad jaya?

ay ano ngatan na pamay-an pintaz manpapintas kit wakis mit...baen!
makanugkog25 on February 28 2010 14:21:37
ano ka allowin sika na orginal? wenno benulod mo. no benulod mo sapay kma ta kasla ka koma kansya.lowin, apay si pintaz wakis? no BABAE ka ngatan napinpintas ka ngata? naed ammok ay mansalidomay sorry.ajik masango man composed,onnay kan sika tay wad sangom ay man composed si salidomay tay mantogtogaw ka ang sinat. sika met nin na kanan da ay para lampaso si tugaw da mayor. sika tuwa si allowi? busat no ngalod da eva kani arsenio ken arsenia? mustaam ma si baleleng kagapwan sinat bazar ken gangal. adem palalwan si recto ay sansanoren ta no maka onget ket singpaton ka kansia ammom na ibalwang nauyong da maoma ka.
makiah on February 28 2010 17:26:37
wow......ADDress taht laughter to yourself Garboo16. The feeling is MUTUAL anyway.
Well, well, well,you might need to do more researches/info to acquire updated AND CONCRETE POLITICAL KNOW-HOW before arriving on a CROOKED JUDGMENT.ASK YOURSELF, " WHO AM I" TO PROSECUTE the pro-admin posters????Playing to be the HERO???Ha ha ha ha...
I don't see the reason WHY people are fond of bringing out issues which when ANSWERED in A dialect tantamount to the way they were expressed- results to a SERMON from garboo16,{bagbagaam ta bagim kabsat) who constantly feels to be the AGGRIEVED party and fond of GIVING CONCLUSION in favor to the party he/she is representing.
If you claim to have a VESTED RIGHT to put your MALICIOUS ALLEGATIONS IN WRITING - SO WITH US!!!!Why dont you accept our defense???not forcing you to believe ,anyway. This site is NOT created BIASED,in stead A FAIR ONE. Review each others' postings and analyze with impartiality who gave the PROVOCATION. We expected the same thing, this site to be one for "linningsiwan" but it is crystal clear that it is USED by MANY as a means to express ILL FEELINGS towards the admin of Garde Cardenas. For us concerned and knowlegeable to the story behind your postings, is it a crime to display a detailed/specific corrections on what you BELIEVED??? Why not just campaign for your IDOLS and NOT discredit the people LOVED by majority.
With due respect to that MISTAKEN IDENTITY you're claiming- you dont know sallapadan politics yet. Exhaust more resources and EXPAND your inquiries and investigation. Start it with the question, who plays the roles of "kontra" to the mayor????and WHY???? This MALING AKALA you are pointing us is BASED ON FACTS proven with strong evidence. If you are still a NEOPHYTE in politics.....agpanunot ka pay ta ti politika han nga naibasar ti kinalaing agcompose iti english ken teyorya ti idealismo nu di ket napakumbaba nga aramid ken pinagserbi iti kaadwan.
what are you implying again????dim kayat mairaman pamilyam????tell a situation where GARDE Cardenas ket pimmapatay???rimmanggas????nangidadanes????If your really have the knowlege to Sal-lapadan history.....kitam man daguiti pamilya nga adda pakasaritaana ti pammapatay,pinAgdangran pinag-UNGAB???? nu di ket you remain to hide your identity ta mabuteng ka maal-alia ti iduldulin ken pinal-om mo nga palimed ken angot...
SIMPAEM TA turong ta paLSIIT MO ta sika payen PAGSUBSUBLIAN ta buli debardegones mo gayyem....nagpintasan banat mo APPLY IT!!!
salecot on March 01 2010 01:20:15
makanugkog 25 ayyeh!!!! kumusta kaen, ajiksik ah ay nasunbatan tay nan week end me asna america siya nan panagpuponas mi askasilya ay kanam ket ita laeng ay abasak nan editionmo manen....ayyeh amaypay et nan inkaman mu assa.... congrats a ta awad ka assa yur rupa, kankanem mit laeng nan enapat mo ay nan awad asna abroad palaponas laeng as kasilya, midyo ajiak ay mamati ay wadka assa yur rupa tey uw uyawem nan minponas kasilya, sek ah etpay ajikaaya minponas kasilya assa???? ay ano ngarujen nantrabahom assa en ket am en ay pilipino ay wad assa solid ay tagabu nan trabajoja tay ajika ay maka citizen assa, beken ay isun kan asna america ay mausar mo nan inajalmo....awad pay sunod ko assa am ammo jaka ay isallapajan...malagsakan unay nan riknak tay nagatangmo am en ay kaaamayan ay suot siyanat nan amay.... nim ad anopay ay yur rupa nan igaw mo???? awad tollo ay kajajakelan ay country nan yur rupa, nan maysa yur rupa..mpoong nan maikadua yur rupa..mposkol maikatlo yur rupa..mkapal into paynan igaymo assaen??? ijaay tollo???? ayyeh!!!!! suertika ah ngarud....sek ah kanopay nan kalingan ay min akyat as BARKO assa....tollo tollo pay nan cats mo ay seaman....chareng?????HA!!! HA!!! HA!!! HA!!!! TALAGANG TALO MO AKO.....hindi ako obra sayo.... lahat kuhamo....
agudong on March 01 2010 06:20:19
piman ka pay GARBOO16, u claim that cardenas-mustard family reveals only part of the reality, so in essence you know the other part of the reality not revealed by these family, so why dont you reveal it for our information, or you just wana know the secrets of their successes that's why your speaking that way?

you claim that they deceived people for their own benefit? masyado mo naman ibinababa ang pagkatao naming mga taga-isallapadan GARBOO16. we are intelligent enough to know what's right from wrong, what's black from white, what's good from bad, so dont tell that we are simply deceive by these people. we decide based on what we see, hear, touch and feel and not with what you claim that we are deceived. speak for your self and not for others.

they are rily hiding the truth, the truth of their successes baka ngamin AKAWOM gapu si sobra AY APAL no. BWAHAHAHAHA

bato bato sa langit ang tamaan ay masasaktan.
Markham on March 01 2010 09:04:48
Nanrugi lusan na lawlawing ay saritaan adsina manipud ummali GARBOO16,kapkapya na Sallapadan site pampamaag ay nakiwal siya na gapun lusan dana ay mansasawadan...Garboo leave sallapadan alone maconsensiya ka koma na resultan na aramid mo gapu lang na umasideg ay election.
salecot on March 01 2010 10:17:19
ayyeh!!!!! napangasngamin nan tonggal minapat nan site yo ilaenyo nan site me ay luba ajikami ay minpipinajakes maipanggep as politika kaanen yo ngamin as utek yo nan politika tay minlabas ayyeh...... isunmankan ajikay ay minsusunod, jikayo payen nan minpipinnajakes....bayan yo kaji ta janan kostu ay lumaban as plitika wenno kandidatos nan min apat wenno minpipinnajakes kan minjijibati tay partyja janat, am en ay politico balektad tay nan kostu ay kandijatosnan aji ay minapapaten ayyeh...podnokayetpay sinat sallapajan panatiko kay unay as politika.amamaypaykoma no ja BANAWA-SIMANIRO or MAN ASAWA nan minbibinnokanegan, ayyeh.... bilibak kanjikayo ay isallapajan... pati mayor and vice mayor MIN ASAWA ayyeh...KABABAEN KAYPAY NINPONOPONAN AS AGUM........intero pilipinas sallapajan laeng nan nakaetured as min asawa ay minkanjijato mayor kan kanjijato vice mayor... am en ay LUBONG inab jin isallapajan.....despensenyo immintra ak laeng naey ay site tay nasaerakan makanogkog25 ay uyuyawenna nan awad asna abroad nan trabajoja kano ket palaponas laeng as kasilya.... elaenyopay nato ay kinapalanguad jin dilandin ipogaw sinaket apaten ay wad assa abroad yur rupa ay anno ngarujin nan trabajuna, what do you expect about your self presidente ad yur rupa????? ayyeh tagabu payen palaponas as kasilya.....kankanena nan inapatna payen...pati dollar yapyap kano ayyeh pay si alipogpog yoru maney nasa yur rupa lang green money dollar can presented anywher....balakajan yo pay si makanogkog ta ajina palausan nan minpangaspangas baka min ala as maso ket imakanogkog na as ulonas maniduaapoloket lima ta aji ket ay manockdown ay isun ikaman PCQUIAO kan COTTO.....
iyang on March 01 2010 13:25:00
garboo16 on December 07 2009 01:53:01
I do not intend for this letter to cause a tirade or discredit anyone,but can someone please explain to me why-Nancy Lupang para Bokal,Gody Cardenas para Mayor ti Bucloc,Nenita Cardenas para Mayor ti Sallapadan,ket ita,Garde Cardenas for Vice-Mayor?Haan aya nga bagi da pay ti SK Fed?werrr!!!werrr!!! maul-ulaw nakon my beloved Sallapadan...

nato na umuna ay msg ni garbooo16. apay naid mit dakos ay inbaga kakailyan? wad amin ay? hahahaha ngim dakay mit ay avid fans da garde kan banit gummitak kay mit unayon. nilamalam u amin ay inosente ay tag tago.
dakay na maipun taan na na kankan kanan u ay BATO-BATO SA LANGIT, ANG TAMAAN, WAG MAGAGALIT.hahaha napuntaan kay ot totowa a ngata ay wad da anomalya u. i mean danat AMO u. hahaha

napangas kay towa...ajak ay nan com comment sina sallapadan site tay uuwayok nu man sorry da pittogo, makiah, agudong and company si pamilya ay sinadsadap da.because after reading the post of cheston batoon, i calm myself ta im hoping that that will end all these bad comments. ngem tlga nga awan manak nakem da dagitoy nga nag sasanga nga pasurot ti turay ta tlaga pati kinataok ken trabahok ket idamay da.BAEN! hahaha i finished my education at marangal ang trabaho ko makiah and makanugkog25! shame on u! nakalpas ak met ti kolehiyo ngem saan ko nga pagpangas. ajak koma ibag baga dana ngem sadaponak ay pok pok, gilingera, para is-is si kasilya kan da makiah kan makanugkog.napinpintas pay ay amang na trabahok ngem dakay!nyahahahaha

nu kusto si mayor u, SAPATAAN NA AY NAID INAKAW NA!!! MAKIMAT NA TOLI!!!
makanugkog25 on March 01 2010 16:40:23
sika ti napangas SALECOT sinungbatak laeng insurat mo,apay nagasangan ka jay appan mo nga SILI? di bale nakan mo payen.sika ti dapat nga balakadan da ta sika ti nagdadata nga nangawit ti witiwit na;;;;nagkamali ka APO SALECOT, you can change euro anywhere.
makanugkog25 on March 01 2010 16:53:44
ISU nga SALECOT calm down baka dayta kinabaram ket sika ti manak out dita nga agkuskos KASILYA.HO; HO:HO:::::::::::::::::
makiah on March 01 2010 19:40:11
Kusto ka markham....ilam na nagirugi....alsan ay ginga wad IMPLICATION NA kasiriban nga iyang ko a ngem....adi kam ay maltis ay adi ammo na punpuntusem????nasirib ni Garboo16 haan????inta koma ay man-ipost si kasdiay...ammonan na sungbat na....nim impablaak na ay kit sungbatan mi, adi ngalud????adi mi ipapilit nu daksun yo na sungbat nim ibaga mi mit na ammo mi a inta ngamin ay kasta kay, manPOST kay -nu against na maibaga bumara kay...ANAGEM daguita balikas mo..napuntaan kan idin...kunam nga constituent ka lang tumukno langit guramon iti mabasam dakami ketdin nga AVID FANS A kunamon?????apay aya nga ipapilit mo nga agsorry nak ti nagkamaliak or sinno dita a makagarde a nagkamali a kunam....nu dim ammo ti politika sallapadan AGTANANG ka bassit han ka unay agbalin a subjective dedeng ko...masadutak agixplain koman ngem isun sa met sapsapulem ...nu adda takder mon a ket kuam lattan han ka met a bumira dita, feeling mo met agrabiyado????anagem ta saom...ta sao ni makanugkog nga agkiskis ta kasilya ala idetalye tan ta isun sa kasapulam...sungbat na tay NANGATO A TONADAM nga di alam ni makiah ang kaya kong gawin...bwa ha ha ha..amin ng imbalika s ko KASUBAD daguiti inlablabid ta NADAYAW A DILAM...ADAL???SIN NAGDAKAMAT AYA TI MONO ABOGADILYA KADA NIA DITA???BASAEM TA ENGLISH MO KAS KABALIKTAD MET TA RUPAM KEN UTEK MO DUNGNGO!!!
SAPATA???? naliuwam manon sad kanak..wadang mit a natural makupit na kanak...ilan to mit nu sika na manturay baka nakarkaro ka pay kanak....MAYOL NGALUD DEDENG..Inta aya ay sigabom la unay....nu pinagisakit nu si ili na iputputok nu inkan mangumpanyan manbitla si mitingan...WAYAM...adi ay sina ay site na PANBIDAAM....TA MAILA NU AMMOM PAYUN NA man-adon si MIKROPONO winno adi....nalaing ka ngata mit...he he eh
sika na naglawagan ay nandakamt si adu ay tago....kitam man gingam????INNAN SO AND SO....BUTYOG...ENGR DPWH KAPAYPAYONG ANO DANAT, ANUSAM A NU MAAPAPOS SANGUN NA ROLE NU SI BIAG....Hospital na wangol nu deng LONDON PAY manURNONG KA MIT A TA MAPATASAM NA IMAS BIAG DA...OKAY????
ADIYAK AGINSISIRIB NAKKONG A KAS KUNAM diay Bucloc site....adiyak pumatpatas si siano man ta ammok pagpatpatinggaak, winno adim payun naawatan.....itiram latta sad english nu a, you hardly TRIED ONCE...ita adi ka mit laing makasuloton????umoy kan AD CAMERA MON ay....camara gayam hay nakuh!!!!!
agudong on March 02 2010 05:34:39
no kusto ka IYANG, name a mayor that did not receive any financial benefit during his term as a mayor? the proper consideration and determining factor is, was there any improvement during his term as a mayor? did he perform his duties and obligations as a public servant during his term of office?

GO HOME IYANG AND SEE YOURSELF WHAT IS SALLAPADAN NOW AND THAT MAKES THE DIFFERENCE.

USE YOUR EYES NOT TO SEE THE MISTAKES AND SHORTCOMINGS OF YOUR FELLOW, BUT USE IT TO SEE THE BEAUTY THEY MAKE AND TO SEE WHAT YOU CAN DO TO FURTHER IMPROVE WHAT THEY HAVE STARTED
agudong on March 02 2010 05:46:17
asika mit SALECOT, no talaga ay iluba ka, naid BIBBIBYANG NI SI SALLAPADAN. YOU HAVE NO BUSINESS TALKING ABOUT THE POLITICS IN SALLAPADAN BECAUSE IT WILL NOT IN ANY WAY AFFECT YOU. KUMAYSAN KAN AD LUBA.

be realistic SALECOT, you claim that sallapadan laeng ti agassawa nga agtaray ti para mayor ken bise mayor, OPEN YOUR EYES, READ THE NEWS PAPERS, WATCH TV AND SURF YOUR INTERNET, adi yang ay man aasawa no di ket buong pamilya da adda ti politiko GAPU TA ISU TI MAKABAEL, ISU DA TI ADDA SIRIB NA NGA MANGIDAULO TI ILI KEN ISUDA TI ADDA PUSO NA NGA MAKARIKNA TI RIGAT TI KAKAILIAN DA.

KUMAYSAN KAN AD LUBA TA INKA MAN SIDA SI KUMBASA
salecot on March 02 2010 13:51:04
naimbag ay minsapam kabsat ay agudong....despensarem ta nailawlaw an laeng nan nomo ay immintra as sallapadan site...ket ay owen ah umojongngaken ad luba tay tetewa ay naiwed pakabibiyangak sina sallapadan.....nem nato kanam ay innak ad luba ta umoy minsida as kumbasa ay magusgutuak unay ay sida na kumbasa, ilaempay nan mayor mi as luba nalabbaga na samping na tay minsidsida laeng as kumbasa ken napudaw pay... ikomperam man nan mayor yo assa sallapadan tay aji ay minsida as kumbasa ket nangnangitit ya....kaajuan kayo assa sallapajan no nangitit nangnangit langalujin ayyeh tay jaksen yo etpay nan minsija as kumbasa....nan engngel pay nan mayora mi im immayosan ay naguapa.... sek ah yo assa sallapajan nan mayora yo incoming mayor naguapa mit ngem nan problema tay aji ay minsija as kumbasa elaempay ket bumidbidong nan engngel na...siya ay pajasenyo nan minsida as kumbasa ta pumojawka kan ipreventna ay bumibijung nan engngelmo....min amma ak yaan as salecot sakabay ay umjongngak ta ipalaman ko kan sek ah kasta mit jakayo assa sallapajan.... ammom agudong, no minsida as mayor si naimas ay sija ket minlapomitngarud as IRA ayyeh makakkaimjuk kami pay ay taga luba.... siya nan mayor mi ay iluba an anusanna laeng nan minsija as kumbasa......ala ket kastan agujong umujongngen......
K-O-T-O-M on March 02 2010 14:01:07
TOK!TOK! MALIYAK-OD!
SALECOT,NOT OF OL AY UMMINTRA SINA AY SITE BIR-BIRA JILA JA. YES! WHEN MY 1ST TIME TO ENTER THIS SITE I THOUGHT IT WAS ONLY JOKING YUN PALA TULOY TULOY AY KASTOY NA SAADNA NAOY AY SITE,NAKISINTIL AK MIT NIM THAT GOOD ENOUGH KANAK TAY LUMANLAN NA TADEM PANUNOT NGA AGISAWANG SI JI UMNO.
BY THE WAY FRIENDS... DONT DO PERFECT.. WERE JUST IMPERFECT!
K-O-T-O-M on March 02 2010 14:23:22
AGODONG.. NAKILKILMUNAK! AJAN JA PAY NA ANNUAL BENEFITS JANA POLITICIANS,LABORERS AND PENSIONADOS SINAT PINAS?
AMMOM! HOUDE GOVERNOR NAK LANG SINA EUR-OPA NIM I'M SATISFIED WITH THOSE 4 KIND BENEFITS AY AW-AWATON MI A YR. SIGURO KASTA MIT NGATA SINAT PINAS LALO NA POLITICIANS. SIYA AY AJI COMA MIT MAKOLILITAN NA PANUNOT JANA IVA AY WAD SINA AY SITE! KAN MAYSA NALIGAT NA MANGITAKDER SI UMILI TAY JI MAKAPUNTA SI KALYAD JANA UMILI AM RIGHT? NO JANA CANDIDATES ITA SI POLITICA MY FRIENDS! I WONDER MIT AY US-OSANG NA LAMISAAN DA PURO-PURO JAPAY! AY APO SO ITS UP KANJA NA VOTANTES. ALA AJI KAY MANLALAVAN NON SINA AY SITE. AY APO KAY PAY MANTATAJOK TAKAY-OT TA NASAM- OT NA GAGAYAM, PAJAMAG KON AY SAYSAYPOK.smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
glamorosa on March 02 2010 19:13:58
ai i nangay kay pay kakailian kan kkbagyan ay tga sallapdan.dkay payun n manpipinadakuson gapu ang s pulitikan.bay am man na pulitika yaan. yumama c panagbabagi takay..
salecot on March 02 2010 22:23:34
wenman kala_mansi, ket thank you unay ah nan inbagam tetowaka podno pay nannaey ay site en kompolmi laengngen nan ap apatenjan, minpipinajakesja payen ajija laeng ay ammo ket min kakabsatja payen tay ajimit ay kusto nan nagan nan min ipost....sak en pay ket pa ujongennak kan agudong ngen ta innak kanos minsija as kumbasa ad luba..... ai!! am amay pay nan kumbasa ay sija tay ninlapo as mula aji ay ninlapu as IRA....makaasiyanak man kan IYANG ko tay min aajuanja mittin isu a ay nailawlaw an nan nomo ay simmongbat.... pati trabajon ket pakibibbianganja payen.... ulay manpay no minponas laeng sia as kasilya ad abroad ay iyuy oyawja, ajimit ay lawingji naisaw tuwa nan kasilya ay ponasan ngem najalus ay kita....narugrugit pay nan kita ay nim lapo as IRA........ALA IYANG ajika ay mapikon tay si APO DIOS il ilaen jaka ay min ligligal ay mintrabajo ulay kananja ay minponas ka as kasilya beken met ay kemmautka as IRA.......KALA_MANSI into pay nan igaw no ay lubong? am amay koma no umalika asna igawmi ay america.......ala ngarujen ah... min apattan tomanen......
makiah on March 03 2010 00:38:44
Apo SALECOT....aglutad ka angun adim ilamlaman na I-luba ay ginga ta na ammok ay mentalidad i-luba adi ay isun kansika, ammomang na guminga abuswom mittin.....na i-Luba adi da ay pangnguyaw...nabalbalo wangun ay lawagom ay isallapadan ka adi pakunyaw sinat ay wad third party observant nonpartisan ay man-ginga si kontra Admin di sallapdan ---style mo =BULOK...Anagom kad na gingam sumanatsat ka bagim mit payun na bagbagaam analyze som mit danat sungbat no man....pati COLOR mayor uyawom..ANGOL MAYORA..inta nu makaungot ka siya payun na ranyag lupam????...wad nalawag ay pruebam ay inuyaw makanugkog na minpunas kasilya???insungbat na si kanak manon gingan nadayaw ay iyang ay kesyo wad siya abroad so and so..aginnanakkom ka manon..MINPIPINNAJAKOS kanam ut sika mit pay na NUMERO UNO....apapalam ning mit na color mayor mi deng....winno nanpapansin ka nim adina ka mit pinansin..i dont think ay lalaki ka ta sabali na labid dilam sinat...BABAI ka.....ut ano man GUAPO MIT KAN GUAPA DA ADI YAY??? na mayora mi uway manigaw kabanbanatayan ala mestisa ryt??wad kasdiay no????adi na binuludan na pudaw na....
alsan ay politiko ka man damagun nu adi da rumaman si IRA kanda pundon gobyerno???adiyang ay si garde nakkong ko....nu ano kit na guram la unay a sukatsukatam na NAGAN nu ta nu kuan GINGAM siya payun mit na puntos nu PERSONAL pay unayon.....isaksak nu si utok nu taga ballasiw taaw na hidden financers ni mayor GARDE ta ammom siya ay NEVER uyawona na iyabroad adi ka manPARNUAY kan MANPADAKKOL si ginga ay MINISINTERPRET NO.
maman on March 03 2010 03:50:04
financers ma ***, ****....TINAKAW NA JAY MILKING COW MI KUNAM AH NAKONG, as ive told u months ago, JAK AY NAIYANAK AD KASANGADOM, nya ket dagitoyen aya maparparaburan ti kwarta nga tinakawanen.
maman on March 03 2010 03:50:45
smileysmileysmiley
pittogo on March 03 2010 05:32:17
Here comes the ENGLISH MAN garboo....Nagpintasen aya ta banat mon pay nu bagim koma pangibagaam daguita a litanyam???dakes na nakuneng kami han mi maawatan ta tang-tang-abem dita....nu dim kayat mabato agtanang ka...han dakami bagbagaam iyunam bagim ken daguita padat linya kapanunutam.....iyuray mo ngaminen a malpas election han ka tumanaol dita...nu pudno ka inkan agbitla agpameeting ta mangngeg naka kaadwan han mo ibanbandudo pinagkanunong mo iti pammatim a a kalaingan. nu masungbatan kayo sakay makaunget...Piangkkitak OPEN NI APO MAYOR A TAO wan ilimlimed na nga ibagbagam..open makipulapol iti tao sabagay nu sigud a kaguram iABSORB mo pay laeng aya ti kinapudno ket bagim met pagbilbilibam????
pittogo on March 03 2010 05:39:51
sika mit iyang kanam nu siano ka ammom na sapsapitom iyang ehehehey balangomang ilam kad na arubayam adu na mayyad kanda apo mayor payang ngim dakay mankilkilmon kay!!!! mabain ta pay!!!!! ur over reacting out of tune ka mit!!!!!!hahahahahahaha!!!
salecot on March 03 2010 09:44:12
makiah, naimbag ay minsapam assa....min aammo tay idin... sek ah nan ikamkamam da manogang ulitog ay kindusan????? ayyeh despensarempay no nasaktanka as inkamanko ay nin apat...na imagen ko laeng nan engel mayora no pumdot nan recnna ket bumidong ya....min pan amangan tako laeng payji.....ngem na color ni mayor gardi ay kanam ay ap apalak siya nan concernko no minpabaged.... bakaket no minballasiw as kalsada umoy as kapitolyo adin mailandin trycicle driver banggaenda...... am amay pay no minpolbos as adu wenno naposkol tay malasin da ket saldinganda.......ammom makiah????? ibagam ngamin ay adalenda ay minsida as kumbasa ta pumodawda ay isun inkamam mayor mi ad luba ay min asawa....siya ay napodawdakan im immayosan nan engel mayora mi. no minsagpawem nan agudong kan kumbasa ayyeh!!!!paynan imasna...naimas pay nan supsopnan agudong ay isun payen sopsop agudong ay mindalan as bato ay dila to bato....nasdi pay nan magusgustuan da mayora ken mayor mi ay sida tay pumodaw da ken ayyeh amay pay unay nan panag sinnopsopda.......nan agudong..,,ibagam kan agudong ta adina ay uyawen nan minsida as kumbasa... ilaem pay si auntie ay corazon assa sallapadan napudaw kan naguapa tay inkabkaban egna nan ninsida as kumbasa nalaeng pay ay minbasa tay kumbasa nan taraonna.....
makanugkog25 on March 03 2010 15:13:06
salecot, na color ni mayor garde sya na original sina kaitnegan bukonay, ison kan mayor yo ay kanam sinat luba ay napudaw mistake ka kaadwan ay napudaw ket natalaban si sakit anemik. no kanam ay madungpar si mayor garde si trycicle nagirado ka apay? saan mo amo aya ti sangwanan ti capitulyo nga adda square na? magna to met tay HI-LUX na ket kasano koma nga konam nga saan nga makita ti trycikelan maawatam ti kayat ko nga sawenen.
makanugkog25 on March 03 2010 16:20:33
HELLO, MAMAN ASINO KA AYA? APAY NGA INYALYAS MO TA NAGAN TA PASTO DA MAYOR. SAKA KONA NGA TINAKAWAN TA BAKA FAMILYA CARDENAS, MANBA-IN KA KABSAT TA SAKON AMMOK NA ISTORYA DANATO BAKA JA MAN CARDENAS. NA BAKA DA INPA-AYWAN JI MERIKANO KAN INNAN TA NAILA NGAMEN JIN AMERIKANO NA PASTO NI INNAN KEN MAILA JIN MERIKANO AY NAAPOT AY MAN AYWAN SI ANIMAL. SIKA MAMAN MANO NA TWEN NON, APAY ITAKAANG AY MANSAPITSAPIT TA ELECTIONEN?SAKON NAY LAKAY AY KATAOGAN INNAN? NAED MET COMPLAIN SEDI TYEMPO MI AY KANAM AY INAKAWAN NA BAKA DA.NA MAAWATAK KAN SIKA UPIL NO NATO KAN IDA NANGRUNA KADA MAYOR BAG KETDI TA WAD NA OY ON LINE AY MANGIYIBKASAM NAOY NALAOS AY UPIL MO.NO NAED NAOY ONLINE JAK AMMO BAKA NAATAKE KA NGATAN.KANNE SIKA NGATA AY TAGO SINA IGAWTAKAY AY NABAKED AY ISUN KAY ILOY AY ITTOK AY TAGA TUBO AY NALAING MANSAPIT KAN UPIL KET NATO ULPOM AY ISUN KAN LABONG MABALIN TAY ISULADNENON SAGPAWANTA SALUYOT AY NAGIMASEN HA" HA"HA" MAMAN NAOY MAIBAGAK KAN SIKA DIKA UNAY MANSAPIT SAPIT TAY UMAMKOK NA ***** NO SUN KAN BAKA AY NETIB.
iyang on March 03 2010 16:36:16
hey people I'M BACK!!! naka adu manen ni makiah! ay apo ta everyday sya sina. TOP SITE na naoy t.com. naoy ang suway sina ay website na igalgalbong na! hahaha sino ngayon sa atin ang PALENGKERA????? adi atrasan dika agdanag. well nakita ka idin, i've heard u talk, YOU'RE LOUD!!!

nu kasjay gayam ay mono ak ah ot, di bale, naid nasigab ay baklang ko, uway tay DUA TA MIT!!!! nyahahahaha!

NAID SENSE NA NA IBAG BAGA U SINA TAY MAY MAYSA ANG NA UMAYANA ALSAN. UWAY KAS ANO PANAG ISAKIT U, PANAG ILASON U KAN GARDE KAN NITA, AGLUT LUTAD LATTA NGA AGTATAKAW DA GAGAYYEM KO AYA...smileysmileysmiley

GAGANGAY NA LANG KANU TI AGTAKAW TI IRA NGA KUNA NI MAKIAH...HAHAHA LAGLAG AGBAIN KA! SIYA ANG NA BUMMAKNANG AY MAYOL! ADU UNAY NA TINAKAW NAN! KUSTO KUNAM GAYYEM A MAMAN HANTA NAIYANAK IDI SANGA ALDAW. MILKING COW NAN NA ILI TAKAYON? WHAT THE ****!!!

nu ano man na inam maana ay kan kanan yo ay projects na, obligasyon na nadi tay sya na nabutusan ay mayol. responsibilidad na ay papintason na ilimi. adi u isingir na naalamid na, tay THATS NOTHING SI INAKAW NA. NATULUNGANA NA TAGO? ok, wen ah ngata ngem ad adu mit na NAKIL-AB NA! PWE!!!!

8TH COMMANDMENT: THOU SHALL NOT STEAL!!!!

that's all i know!smileysmileysmiley
makanugkog25 on March 03 2010 17:11:10
SALECOT BUKON KA AYA AY PINAKAYSAN KAN NI AGUDONG? INTA WAD KA MAN SINAT BUCLOCON WAD KANTO MAN NGATAN BAAYEN INOYAW NO PAY MAYOR LAPAZ MAILAK KANSIKA KET ISON KA KAN PINGPINGAW AY MAN-AY-AYAW. GAPO MET NEN TA AMMOM LUSAN NAY SAPET ITNUGON SAPET TINEG MAN SAPETEM?APAY SALECOT TUTOWA AY MAKAPAPUDAW NA KAMBASA? KAMBASA MET NA SEDSEDAK MANIPUD KAANAK KO SIPAY NO AJAK MET PUMODAW NO DE KET ***** KO WANG NA NAPEKOT ISON KAN SIKA AY SALECOT
salecot on March 03 2010 18:01:54
hi!!!makanugkog25 ayyeh!!!!!!nin salak tamanen.....HA!!!!HA!!!!HA!!!!amay pay tay no march 13 sabado ji maila tako manen nan live action ni pacquiao en....makanugkogenna manen as mamenduapolo ket lima nan ulo yo ken kalabannan ayyeh!!!!ilaempay....kasano aya ay minsakit as anemik nan napudaw ay kanam ket janan amirikano ay ipogaw ninsakitjangarud as anemik sakbayja ay pimmujaw????ayyeh!!!!!ninkamalika......tettuwa pay nan mayor mi ay napojaw tay kumbasa laeng nan sidsijana ay kaman as agudong.ket naiwed pay as HI-LUX na. sabon laeng ay LUX nan us usarenna....tay umegyat ay min kawkaw or minkaut as IRA ay mingatangna as HI-LUX na. nailam ayya en makanugkog ay ninlako en si mayor as jagana kan bakaja??????tapno pangatangna as HI-LUX na??? into pay nan ninlapuan as innginana as HI-LUX na ay ikarkarit mo????ket ajimit ngarud ninlaku as properteisna.ayyeh!!!saganaem laeng en as PACQUIAO ay minmakanugkog si maninduapolo ket lima nan ulomen.... no jiket nasji kanan as SALIDUMAY.... ay anoji????? IRA!!!!IRA!!!!RARA NAN NINLAPUANA......INNGENAN MAYOR AS HI-LUX NA......HA!!!!!HA!!!!!HA!!!siya nan gapo ay min agum tay maikawa no malpas jin termna.... ay ay SALIDUMMAY....
salecot on March 03 2010 18:07:43
ayyeh makanugkog mintalnaka imbis minpupujut nan uloc pinan am amangak en.... amay paynan inkamanmo assa.....
makanugkog25 on March 04 2010 11:06:43
salsalsalecot ay na pigkot,laokan ka as inte nanlapo ad mudeng sa ka ilako, ad baay ta ikape ka kan oleteg nga atot.salecot, maipanggep na HI LUX mayor si ingina na nanlako si lippay kinlab na piman na amkok kay pasakla gapo tay aji makapangato ginuyod na jin lanot na kani wad kano pay silben den lanot na tay pitpitona kano mansabuna.salecot onnay no pay ta nan sabun ka si lux, ngem si mayor garde sabun na ang kit lanot lippay ay tinaltal.salecot aji ka onay man sida si kambasa bagam mayor yo ta mansida si parya.ay uggayam natobel gayam si kambasa aykanam.
Bong_TAYOn on March 04 2010 20:52:00
naalinaay na manikbol ita kakailian. kit gapo sinat ay panagkalman di situasion, intakay ngalod manpoprograma ad waginnan grand stand a kas panang selebrar si nalinak ay ili takay ay isal-lapadan.

ala umalikan apo pasado sangbayan ullayang bangibang ta inka mamangpangipang babaon si kalkalimustam. ot sakbay na ay intakay irugi na programa, kas dinotokan yo toy numo nga MC...ayagak man si apo pastor dosdosen bagiweng nga umay mangidaulo si panagdawat takay si bendisyon ni apo kabunyan.

ptr. dosdosen- ala sumikad kay ngalod kakailian ay isal-lapajan ta intakay tumangad pamindisyon Apo Kabunyan. kalalag: Apo Kabunyan, sika ingkam panjayjayawan, ngajan no katan-okan, itjom koma kan jakam ay kinanayon na talaon tapno wad pamilog naoy silalasag ay kalalua mi. tapno ing inggana kit makapagsilbi kam kan mapalagsak mi jana kakailiyan mi ay kasta mit na kangatowan ay ngajan no. pakawanon kam Apo tay aju jana tilitil na jila na ay sya na gapona no apay ay aji mamatingga na pinnatalpis si ginga. amin jana Apo kabunyan ot lumlumkop kam ay ujom ay isal-lapadan gapo si vain mi kan sika, nim ammo mi ay mannakaawat ka...Amen.

bong/ullayang duet salidummay:
dangdang-ay..............
ay ayam kos littalit
battit nim napalagsit
umoy na ikawit kawit
payak na ay naanglit
kakailian ay sumanapit
aji kay unay mansapsapit
ot masmasuyop gayyom
ko way littalit.

ay ayam kos pingpingaw
batit nim nadayaw
umoy na ipaspasindayaw
tago way nadayaw
nim no ugali yo kit mapilaw
amod pay na inna panag-uyaw
tago way mantutuggaw.

uway no a-i-it ami
dada'ol na uwami
uway no dada'ol ayo
a'i'it nat uwayo.

uway no nangitit ami
napujaw na uwami
uway no napujaw ayo
nangitit nat uwayo.

itoltoloy tay latta ti ragragsak kakailian. dad awad iduldulinna ay talento da, waya yo laeng nga umali sina sangwanan waginnan grand stand. ala ta innak yaan manpulutan yan da kapitan...
pintaz on March 06 2010 00:27:46
congratulations kandana baro ay nurses takay. sapay koma ta manbalin da ay inspirasyon c dana sumarsaruno ay annak sallapadan...

1. irish lee torres- (RN)

2. dorris dee batoon- (NCLEX- RN)


we are so proud of you guys!!! lallaingon yo...ammok ay naragsak c mamang no irish way no wad xa c sabali ay biagon, kasta mit kan mamang no dorkia tay buridek kan maymaysa ay babai ka....once again, congrats!
sAlLaPaDaN on March 06 2010 09:37:12
ooohooh.. pirmi man na gubat cna.. pinnaltoog kuma ta adi makaginga na mapaltooganun.. lol kumpulmi takay ang kakailyan.. nonsense na ipopost takay cna.. ustunan.. panmayatan ili takay kitdi na panpapatangan takay cna.. puro mit yinnama c pada takay ay kakailyanon.. inam maan da naoy ay site ta wad pan iiniliwan takay c kakailyan takay ay wad ad balasiw taaw... usto naton politika.. wad si panpanunut tagon nu c anu na ipatogaw da.. gudluck c kakandidato takay.. ilan takay na ibutbutos takay.. sad wad ibuga na payon ay pannam ayan ili takay.. adi ay dad kakandidato ay wad manubelan ot-tok da ay iyawil kin adun kan ida.. id pon principyo da.. payta wad da gayam pumadas pay gayam ita kumandidaton ay aanak... mayat mit ah ta wad mit mangitakder dad youth c ili takay.. gudluck kan cheston batoon kan di anak cap eddie bayongan ay tonton bayongan.. pagalop ku man abus nu padin di anak nan.. ay ot lalaingon yo ah.. barbareng maigasatan yo annak ko ay kakailyak.. mayat mit kitdi ah ta kapigpigsaan bagbagi kan panpanunut yo ta sapay kuma mit ta pannam ayan ili takay kan umili na inkay iserbisyo c ili takay nu mpagasatan kay..

c pay nu ta wad pay gayam RN ili takayon.. congrats kan dakay annak.. sapay koma ta ili takay na umuna ay panserbyan yo.. gudluck..

Good Day kakailyan! usto na lilin kada pipinnadakoson.. manpost takay kitdi cna c manpanpanunutan kakailyan takay c kakandidato takay.. dad maipang gop c kalbongan da kan nu anu na maitod da c ili takay.. danasdi kuma na panpapatangan cna nu concern takay mit laing c ili takay.. DONT BE SELFISH! nu wad amamum ay kandidato, iyam ammum cna u karapat dapat payon ta atleast wad manpanpanunutan dad bumutos ay makabasa.. adi ay dad lawlawing kadi na ibagbaga c maysa ay tago.. sakit nakum kan lilin to man pampamilyan apo.. nato ang mit na kapanunutak apo kakailyan..

GOODLUCK KAN TAKAY LUSAN! GODBLESS 2010 ELECTION!!
PEACE BE WITH YOU SALLAPADAN.!!!!!!!!!!!!!!!
etos on March 07 2010 00:43:28
explain? u want explanation iyang ay *****?.. laing ka ay mansapit sinat adim ammo na sapsapitom? inta ano koma na problemam aya? kabaelam t agsakripisyo tumulong t tao?.. **** no ay iyang!.. ni asin adim ay ngata maipaay na kakailya? huh?.. shallow ka talga!
etos on March 07 2010 00:50:24
shame on you iyang!. ***** ka talga hahahaha!
matiyatiyab on March 07 2010 04:53:40
ala adikay madanagan ka2illian uway ot naila u mittin na nanbaliwan ili takay manipud c Garde na mayor ay tinolongan asawa na . No danat mabasbasa u ay comment, aramid nato dad no ida na man2ray baka nakarkaro da pay. Gapu c apal kan ambision da su ay adu na mapatang da. ARAMID PAKAKITAAN. Luktam ta lapayag ken matam ka2ilian.
matiyatiyab on March 07 2010 05:11:57
smileyno c ano ka man yang kan garboo, sakbay ay usalom na computer no ot mansarming ka koma ay umuna, ilam no wad mukat no ta di kababain no man uyaw ka ot dakkol mit na mukat no. No nabalo man na biagno, nangalaam, nangabak kadi c lotto winno linoloko payon nanlapuan na. Ta wad ammok ay ipangpangas da kinabaknang na ngem pada mit ay kalalaingan panagbiag da sindiyoy, nanlapuan na ngalud kinabaknang na ot empleado ang mit c gobierno. Ala laglagipom na kanan da c english ay"Wealth accumulated thru evil means will not last long" kusto mit laing. correct no madi.smileysmileysmileysmiley
sakon on March 07 2010 06:19:55
kusto na kanan matiyatiyab... ARAMID PAKAKITAAN!!! no tlga ay madi na amammaan mayor si panagturay na, inta may ay nanbayag xa si trono as mayor? common sense kakabsat kc na tlga ay panpanunoton da ang ay manasawa ot COMMON GOOD takay alsan ay taga sallapadan... naid mit kit madi ay inammaana kc no ingka anagon, uway no si ano na kumdaw tulong kan ida, wad latta maashare da... adi u pal-usan na guminga kc naid mabalinan u, umili paun na manpili no sino na kayyad da ay manipangulo kan ida...
sakon on March 07 2010 06:33:17
kan cka mit IYANG!!! tlga ay IYANG ka ning pyang tuwa... id pyang ammom, adim payang maawatan na kankanam!!! bka 6 months old ka payang ngata a, ta inta man ay agtatakaw kanam kan mayor??? wad kadi inakaw nan ay nailamon??? no problemam na hilux da,... lukatam kad pay mit utok mo (no wad a nanyan na!) inta man ay laklakayan pakasikuram ot wad mit kit kwalta da!!! apay naidang maurnong da kadin si sweldo dan??? maymaysa anak da FYI... tapnon ammom, id pangastuwan da ay dakkol!!!
kamkamti on March 07 2010 07:29:44
kailyan ay puro maltis, ipailayo ang na naid di ad adal u sina ipangolwam margie cardenas kan kakadwana,, inta on ay tutupan u dana aya ay poster, no adi kay koma unay depensive naid unay ado ay singnungbat ngim inta ay adi kay paatiwon, deadal kay danangim naid pulos ammo gayam, sika mit maman, garbo16 iyang kan dadduma pay, isaldong yon na panaglallait u kan garde and banit, pagustwan u idan uway ot wad mit maila ay pummintasan ili takay, compare si ummuna ay nanmaymayor. sya ay isaldong yon na pinnabuyok, adi u ipaila si sangkalobongan ay naid di adal u, kababbain.
kulkuldong on March 07 2010 11:13:23
noy kamkamti pay, inta ay man ingadan kaon ot annat mit al alyas tagtaguwan. numona ta in reword no laing na kulkuldong, sipay pagalop da ay another version ko nato? nakabatbatad pay mit tay taga zone 1 na sapit no kabsat. adu ngamin na batang sutil, man in inap da si kallot sapit. kallot kad manok na buyaon yo gaw youtube. sagupaan n tukaan derby tapno ma divert na sutsutil yo.
tomahawk on March 07 2010 17:38:44
uy SAKON million worth pay na HI-LUX. cka ning mit na 6 months old...smiley kayan ngata sweldon ni rhu nurse kan mayor ay ngin-an nadi?smiley
tomahawk on March 07 2010 17:45:22
"Wealth accumulated thru evil means will not last long" that's right matiyatiyab. bgam mit a ngalud kan mayor kan mayora natosmiley aramid pakakitaan? tama din yan! ngem nu an anagok ot TABLA ang amin ay nanmayor si sallapadan. naid mailak ay inam maan dad udom, ngem naid mit inakaw da, naid inbaknang da. garde: wad mit a inammaana tay 9 yrs ngarud c turay, ngem sya ang mit na bummaknang ay mayol. adi ngata ay PARTIDA?smiley
stoic on March 07 2010 21:47:48
To all people who's against Mayor Cardenas lukatan yo man na at ata yo ta ilan yo na ag-lawlaw yo, MAYOR GARDE CARDENAS is the most PRODUCTIVE MAYOR IN SALLAPADAN naid makaartap si improvement ay inam-amaana. So pleasssssse open your "*" mind and accept the reality. Mayor Garde Cardenas is the best mayor of Sallapadan ammon kaadwan. Stupid people don't know the diffirence because they are DUMB.....
sakon on March 08 2010 04:11:37
won a ammok TOMAHAWK ay milyon na inginam c hilux... apay gapu ta nurse da ang kan mayor dan, adida makayan??? malay mo, hulugan lang yon dvah!!! adu ang mit a mayyad manpautang kan ida tay syempre MATALOK da kan maysa wad mit WORD OF HONOR da si pannakaammok tay nalaing da ay tago... ultimo pay id panwanglana kit makakan da pay 3 x a day......smiley
sakon on March 08 2010 04:20:04
kan 1 pay, adu mit ulnong da a tay id mit dakkol mangastuwan da kit... smileysmileysmileysmiley
sakon on March 08 2010 04:43:01
manpanpanunutan u no awad utok u.... mapalpas ngata aya 1 ay tago na 3 terms na c politika no madi na amammaana??? no madi na nairugi nan, apay koma ay ibotos payang tago man xa??? no talaga ay wad lawing c panagturay 1 ay pulitiko, adina madoble na mangabak koman... ngem APAY a ni mayor GARDE nga pakasikuran u, adu latta AGAYAT kanyana??? dakau nga madi mamati ti panagturay na, talaga nga BULAG ken TULPAK kayo, ti adda dita panunot u, ket KINAUPIL ken KINAAPAS u... ipadas u ti agkandidato no adda MAYAT kadakayo... saan a dakayo ti mangisuro ti kayat ti tattao, kasi kas kadakayo adda pununot da no sinno ti RUMBENG KEN MAIKARI nga agtugaw ti TRONO!!!
garboo16 on March 08 2010 06:09:54
Zzz…Zzz…I’m tired of the same old political gobbledygook… What a sorry lot we all are. I refer to the sad and trivial subject matter of most of the recent comments to this site. How sad am I…Lolo Maman, Invictus (KSA), Iyang, Tomahawk, Toloboy, Kampilan, Cheston, Tong8, Talangotong and all balikadangs out there, I am completely dumbstruck and feel sick to the core…

To be honest, I am over it. I’ll get out of the way as quickly as possible and everything has his or her peace…But what pro-admin stated, Made me lose my cool. Learn some manners and some respect…What makes you so important that you feel you can tussle with everybody? Is it because you think you are great? Or is it because you think you are simply above everyone that you have no reason to keep your rants? No, it simply showed the arrogance, ignorance and selfish attitude you clearly possess without a care for anybody else- A total callous attitude! Kas tay kunak manen, Agdamdamag kam laeng apo…Why do you have to be so shifty? If you can’t get your “grubby” mouth out of control enough everyday which makes you need to detest and try to tear down the opposition, May I suggest a bit of affability and I can assure you, fuming and carping- Simply makes you look even more stupid than you already are!smileysmileysmiley
garboo16 on March 08 2010 06:11:31
You are right iyang. I can reasonably safely predict that this letter will cause a veritable storm in a teacup from the people I will no doubt deeply insult if it is published. Bring it on! Meantime, Let’s hope not to many Sallapadenians are cheated before the election is out! People of Sallapadan, Vote wisely…By doing your bit, Even just a little bit, A difference can be made!!! Let us come together by committing ourselves not in words but in action to put greediness in the graveyard forever.
garboo16 on March 08 2010 06:12:56
Last of all, Let me say that the announcement (of pintaz) regarding our two nurses who passed the board exam recently made a lot of sense, Was actually quite well written and fully deserved the position of prominence it rightly occupied. Thank you ading for bringing the good news! God bless our souls…
maman on March 08 2010 06:47:36
I SECOND THE MOTION INAPOK..smileysmileysmiley
pittogo on March 09 2010 04:24:32
bezzzz!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
agudong on March 09 2010 06:36:49
GARBOO16, you've finally made the best post and best advise to the SALLAPADENIOS, that is to vote WISELY and to base it from ACTIONS and not from WORDS. From the aspiring political leaders of sallapadan, who has proven his worth in actions? is it the person who will just go home in sallapadan during election period to seek political position or the person who has been living with us SALLAPADENIOS in every minute, in every day, in times of trouble and in wealth, during rainy and dry season, during night and day?
the answer will certainly be a good basis for us to vote wisely.

lastly, if you're tired GARBOO16, then may you have a peaceful rest.......
agudong on March 09 2010 06:42:10
MAMAN, you second the motion? follow garboo16 to have a peaceful rest!!!!
tomahawk on March 09 2010 11:26:46
hoooooo kumpulmi kayang ay! inta ay pasaldungon u na man damdamag un? garboo and maman are just wondering why this and this and such things are happening in Sallapadan.apay dakes? adi takay papaon ida tay maymayat ta masungbatan na wad ay kapanunutan da? why here? well, alansa ngalud ay kanan da ay COMMENT.hehe

freedom of expression ngalud kakabsat. inta ay pakabasulan? win ah nu wad ital talo u...sumanawti kay unay...inta ay kagula u ida?

BEST MAYOR OF SALLAPADAN si GARDE CARDENAS? well, in my own opinion, ajak manin kagula kan dakay apo, opinyon ko ang naoy...my answer is a BIG NOOOOOOO!!!

I REMEMBER,UMMALI NA SININYALAN NA BUTOS MI AY MAN AAMA KAN DA MAN IINA, AMIN AY PAMILYAK TOGETHER WITH HIS ALIPORES. SAD BISE MAYOR KANO AY KAYYAD NA SYA KANU NA IBUTOS MI, OR ELSE KAANO NA KANU SI MANONG KO AY MAN WANGWANGOL GAW MUNISIPYO...smiley

MANO NGATA AY PAMILYA NA INKASJAY DAN? I BET AMIN AY PAMILYAN CONTRUCTUAL EMPLOYEES GAW MUNISIPYO.
tomahawk on March 09 2010 11:44:41
I followed what the mayor and his alipores told me...kaasiyak ngalud si manong ko, daksok ay makaan si wangol...wad para lista kan para naag gaw prisinto nu lumtaw nad sinyal mi.na nasigab ay nakom ko, bestfriend ko na anak din maysa ay kandidato ay bise mayor.

I was in my bestfriend's house after the counting of votes. and so they loss, i saw my bestfriend weep and all his family.CONSCIENCE filled my soul, for in my heart, i wanted to vote for the parent of my bestfriend for i had been treated as a son to them for years...

But i love my brother too..

I left their house and went to drink alone...kasjay gayam na kankanan da ay KONSENSYA...

this maybe a drama to many who will read this, but it was true. I'm sorry brod i wasn't able to vote for your parent. I hope u will forgive me oneday.nu ma ammuam nu siano ak, sapay ta adi maitdan si lamat na na panag gayyom ta.
matiyatiyab on March 09 2010 12:40:10
ano garboo16 naumakan ay man inglison? cka mit tomahawk naumakan ay manpadpdakoson? Naoy koma site takay ot panpipinnadagan kan pan iinniliwan bokon ay manyama c pada na ay tago. No panggop politika, kumayasan kay ad ili takay ta adcidi na inkay panpatangan ta ida na bumotos kan makaammo c mapaspasamak c ili takay. Naoy ngamin site takay ot nairanta ay panpadamagan c paspasamak c ili takay kadagiti kailian takay ay wad ay manwangwangol c ballasiw taaw, bokon koma ay pantsitsismisan kan panyamaan c pada takay ay tago. Ano na makanam SXINO? So padak ay miembro c naoy ay site isaldong takayon na manyiyinnama, nabalo koma ay damag na nabasa bokon kit ay yinnama. Ala SXINO manpadamag kaman no ad ano na yanno ita, mailiwak payketdin kanckan, 15 years ay adi ta na ilan.
kamkamti on March 09 2010 19:57:59
MATIYABTIYAB BALWOM MAN NA MANPOST IPAILAMANG AY ITA KA ANG NAKAADON SI KOMPYUTER, NANSASALUNO DA NA POST NON. MAYMAYSA KAYNING MIT AY TAGO KAN BANBANTAYsmiley
kamkamti on March 09 2010 19:59:18
SIKA MIT AGUDONG SUMALDONG KAN REST IN PEACE KANKANAM MANON MADI NA KASTAsmiley
kamkamti on March 09 2010 20:00:23
TOMAHAWK HUSTO NA MITTIN NA POLITICA SINATON MANPAPALIS KAYANG TOWA AY PORO LAPPEKsmiley
makiah on March 10 2010 00:29:58
AY I WOW ta anna man kamkamti yon na ang kit ayat nu man-ALYAS payang lawagom man nu siano ka ta ilan ta na kinatagum kabsat isun ka ang kan ni.....nalpukanak si anin langpadan ko naawanak sumagmamanu ay wakas bumanat ka payang si naalas isun ka ang kan ni....nu pudno na naniyan utok nu ipailam na ginggingaom sinat sika mit payun na naglawagan ay MALTIS
garboo16 on March 10 2010 03:42:27
Nasty Agudong: I couldn't understand a single thing written after your name, And therefore, I couldn't relate hehehe…Obviously you failed to read and understand my comments. YOU ARE BARKING AT THE WRONG TREE!!! Do your homework (read and understand) before you talk. Your folly is not wanted here…

My heart goes out to the people you are criticizing...Sadly the comments you expressed only serve to exacerbate the “materialism” related issue that they sought to criticize- That is their decision and I respect it for whatever reason that they may have.
garboo16 on March 10 2010 03:45:44
Peaceful rest Agudong? You wayward Martian!!! I think your opinion is grimy and ghastly. Apay met nga agilunod kan kabsat? Mind you, Telling a person to die is not a good idea. You don't want the same thing to happen to you and to your family right? So, Be careful of what you wish for others...

And despite what you might think, It’s not YOUR will that I depart this life…It’s GOD’s will…smiley
agudong on March 10 2010 06:12:50
GARBOO16 and KAMKAMTI, basaen yo nga nasyaat no anya jay in post ko, awan ti inbagak nga REST IN PEACE, no di ket REST PEACEFULLY and these statements have totally different meanings, OK!!!
english ka english, simple nga linya saan mo pay nga maawatan.
ulitek manen, REST PEACEFULLY jay inbagak. jak kayat ti ag englisen ta saan mo met gayam maawatan HAHAHAHAHAHA
kamkamti on March 10 2010 06:35:09
MAYSA KA MET NGA LAPPEK AGUDONG AGTALNA KAN....LA INKA KET BISITAEN JAY PUTOT MO TI RUARENsmiley
agudong on March 10 2010 16:39:30
nabartek kan sa ket ta agkamkamti ti panagkita mon. aDDA AYA BABAI NGA MAKAPUTOT.

inka ket kitaen ken bantayan ni asawam ta adda man kadwanan nga lalaki
glamorosa on March 10 2010 19:06:46
alla uy ano pay mpaspasama cna..inta on ay mansusuway kayun.
glamorosa on March 10 2010 19:10:39
naid ang mit maipadamag un a nabalo about kailian u nu?
kulkuldong on March 10 2010 19:11:25
ay inangay!!! kababbain kan naid ganas manbasa si ibagbaga yo. bumugaw kay si ganas viewer dakay udom.
pintaz on March 11 2010 00:41:23
attention gentis: para kandad kayyad na ay manpa-edit c posts na, waya yo latta ay ibaga kan sakon. wad da ngamin dad udomon ay nanpa-edit ot dakkol ay yaman ko tay talkonak kan dakay ay basat kan inaudi yo. ot sapay koma ta mapapintas naoy site takay ta maymayat payon na aangsan takay ay winakas hehehe...smiley
sijot on March 12 2010 05:56:28
ganas miya manvasa nim inta aju wang unay lumtaw vos na ay palimod ji tagtaguwan ji mi mit ngalud ammo janat koma MANPAILA kay ngaminon nu siano kay ta jakam na manhusga nu siano na kusto kanjakay...kansika kamkamti inagan nu pay mit na tago ala man ngalud vagam man mit nu siano ka ta ilan nu ajan nabalbalo kay kan margie cardenas ay uyuyawom. adaju ngata na natulungam ay tago nu siya? maymayat koma nu yamammom mit na vagim ta mayat na lavan yo nu tutuwa ka malaksid a nu ju mit jinulin nu ay vangtit siya ay magyat ka..magyat ka ay tiraonaka mit si isun si tiradam guunna???id ammok ay maibagam kansiya tay ammammok nato....naid nanillajuwana ay babai nat siya ay manvain ka man..nu tutuwa ay silib ka...isun ka ang kan appeng.....inta ay siya na jungpalom na kanjijato amin siya ay..basat na ji ngad sumungbat manpunger ka pay sinat kit...
nato wang kakailian ta ija ang na amammok jakay ay pajak ay bugos maginok kayun nu magyat kay mit laing manlutad id silsilvin sapsapiton yo guunnnan...ala ut vinnaga kay si vuyok a latta .......mees mit kit manvasa a
iyang on March 12 2010 20:35:30
tomahawk, really? who are u? pls PM me.
silitsairo on March 13 2010 14:14:08
hello once again kakailian. inta pay isardeng u patangan ay politika? naganganas no din man iinnadal adi ay manpipinnerdi.

siguradoak adu na manreact sina. "truth is not determined by majority vote". AND "politics, n (noun): poly - many + tics - blood-sucking parasites".

ala kakailian. id ganas na no id pro- kan anti-. yin and yang, evil and good, and so on and so forth.......
bugnay on March 14 2010 03:45:43
no dakay koma i gumguminga si kasta na manpolitiko baka nakalkalo py na pimma ayan you si administration yamanun takayang py ta nasingpot da mayor kan mayura... smileysmileysmiley
garboo16 on March 14 2010 05:10:51
I am still trying to calm down after seeing a heartless remark from Agudong. Ne, Binaliwam met ta statement mo Agatduggong este Agudong. Tarupam! Are you sure that's what you're trying to convey? SAPATAAM?! Basaem man ta post mo dita ngato? Naglawagan nga peaceful rest ti insurat mo, Tatta, Baliwam manen? Never in my life have I read such a sophistic, Irrational line of argument…

Peaceful rest (REQUIESCAT IN PACE)- The expression means: “May he/she rest in peace” (singular) or “May they rest in peace” (plural) as the Latin verb is used in the OPTATIVE SENSE. Check it from Wikipedia Agudong! Adu la amin nga pangallilaw mo, Tumanaol ka nga kasla aso dim met ammo ti sasawem. Break out of your BNP mindset…I don’t think this “site” wants such an individual who holds and advocates such wretched, senseless and narrow-minded views.

I will not let this lie as I have never adept such disregard for other’s life. I am livid!!! smiley
garboo16 on March 14 2010 05:17:49
Tomahawk: So, What hope is left? None...We know their options, And their disarray...
etos on March 14 2010 09:12:57
sirib unay c garboo16 hahaha clap! clap!.
matiyatiyab on March 14 2010 10:26:28
sirib kanam etos kan garboo16 ngim adi na mit ammo ay usalen sirib na. no talaga ay nasirib man advice koma adi kit man inginglis. gapu ta nasirib kan adi kan manpatang c nakayanakam ay patang. no kasta ay kitan tago, adi na ammo ay law ingan nalikudan na.
tomahawk on March 14 2010 16:39:53
garboo16 itul tuloy mo danat inkan kanam. kusto ka. sika ang pay na ab abangan mi kan dana ibak sina. adukam ay fans nu sina.
MAGUSTUWAN MI NA BANAT MO. ADU KAMI TI LIKUDAM. UWAY SIKA IYANG, INTO YAN NUN? WAD TO TIME AY IMESSAGE KA...ADI PAYANG AY ITA.

TO GARBOO ADU NA MASIGSIGIT KAN SIKA TAY ADI DA MAAWATAN NA BANAT NU KAN ENGLISH MO. PADAK NGAMIN IDA AY MONO. NGEM SAKON OT AJAK AY MA UPILAN SI KINASIRIB MO, INSTEAD, DAY DAYAWOK SIKA. WAD GAYAM KASTA AY ISALLAPADAN.smiley
tomahawk on March 14 2010 16:43:33
AY WON GAYAM! NALIGA MIT TAY AUTOMATED NA ELECTION NUN ITAN... MAKABUTOS UN SI AMMANG KAN INNANG SI KAYKAYYAD DAN AY NAID SINYAL NAN.
HAAYYY THANK GOD!smiley
texi cardenas on March 15 2010 00:09:35
nu inta kit ah tomahawk ay nanpasinyal da, nu kusto mitlaing nat bagbagam ay sinyal ah..hahhaha
glamorosa on March 15 2010 00:18:47
naid makanak ta maymaysa ay puon nanlapuan u...nu danat nanmamayor ad sallapadan maymaysa ay angkan nanlapuan da SALUQUEN xay adi u pansisinuwayan,baga u naid progresss sin kamanyor ni kastoy...dakau man mit wad naaramid un paDayo ay tago???A CHANllenge to all..cum to think of it...adi kay guminga no pada kay payun naid payang maipaila na c pada na ay tago..
texi cardenas on March 15 2010 00:20:49
annat ka manin ay manbilbilib si englishon tomahawk..naisagaw ka nga talaga!!hahhaha...
etos on March 15 2010 04:12:01
anon to kit ngamin na pakibibiyangan u no ano na estadon mayor mayora itan, lalo ngata no wad expedition dan adu man ngata na maicmment un ay opil sina. smiley. ahahahaaay, wayon un to ah! haha ano koma no manenglish si garbo, tomahawk, bilib ka angon? hahaha ano koman! waaah maulaw nak sina ay talaga!
makiah on March 15 2010 06:16:56
ala huston dakay ay makaADMIN.....way ananwon takay ut sina da ang maipaila na laing da danat kumunkontra manpatingga pay nato.....challenge kandakay ay sumarsaruno ay kapututan naton...stop takay yon umipepekto ang tuwa na hidden agenda danat ay detractors...adi takay mit ngalud ida ay amamo in particular...ta makibinnnanat kay koma....keep in mind: na kaiw ay nabunga tangadtangadon makalaos....di payang mapnok UBUrUbuREN DAN..MAALA DA ANG NA BUNGANA...siya ay maginok takayon.....dandanin na resultan...ilan tu wangun.....
garboo16 on March 16 2010 04:11:39
I am sorry Makiah, But your comments cannot be taken seriously, As they are purely a means to an end: Advertising MEADMIN. Your comparisons of anti-admin to a tree are naïve and emotionally conceived without a hint of rational consideration. Furthermore, You clearly have no idea how immense the political impact of Sallapadan is…

If there was only one case in Sallapadan, And unfortunately that is not the case, That would be one too many.
garboo16 on March 16 2010 06:11:45
Makiah: They say the brightest flame burns quickest. smiley

It’s certain that you do not see or appreciate the contribution of the anti-admin in our beloved place, But they definitely do. Please don’t try and poison relationship and do us all a favor- SHUT UP OR SHIP OUT! The sooner…The better…
garboo16 on March 16 2010 06:13:06
This time, I feel all the weight of the Sallapadenians yearning to express the revulsion at what you stand for. We only wish you and your ravenous family could do better…Thank you!
makiah on March 16 2010 12:17:34
na incomment ko was for the makaADMIN koma ta hustonan kit ni mayamaanon na site ,I change my mind from shutting up upon reading your stupid comments, using deeper synonyms just to catch our attention....if you think we salute you for that.... NOT AT ALL...only shows that you never had any experience from being a PUBLIC speaker with an EFFECTIVE COMMUNICATION. sin lugi payang pabelieve na ammomon....win, silib ka lalo koma nu usalom nato si panlaingan di sallapadan.....laing ka manuyaw si simple ay ginga mi tay usal ka kanu an si naunog ay english nu well in fact nabangbangtit pay na pinagsibsibok nu nu ananagom.....nabalbalo mit kitdi a ta akitang na makaawat...nasungbatan ka idin garboo.......i hate to go back nim u seem to be enjoying...ala a ngalud....alsan ay imbagam tungpa si bagim nato kabsat......ta nato kinaGENIUS nu ngamin masobraam na pinag=ANALYZE NU si ginga mi lang ay simple..dont try and poison relationship aya..sungsungbatan mi yang na gingam ay makagamot dungngo.. .ano na kanam kan agudong ta lecturam manon....ita simple lang ay banat ko adu manon na pinaltaw nu ay ginga....kaya hinay-hinay ka lang bro..... mas bilibak pay koma nu sika na MAGINOK sinat.....and please dont tend to stand for and in behalf the people of sallapadan ta bagimang na siksikadam...your SELF-SERVING/ ILL MOTIVE....bagim ay maapapus from the very beginning...if only you'll accept and support na nakatugaw di WAD PAY SILBIN di silib nu ay nanlapusanan???adi kitdin????mabutusan ay kanayun ay politiko ....AGUM kanam manon.....whose fault? nu tutuwa na kankanam daksun tagu idan....ut annaton dandanin na resulta MANBUYA TAN...adim mit ngalud ibaga nu siano ka ta palakpakan ka koma nu maiyannnatop mit laing na english nu si tinugawam ay estado ita..OR UMAGYAT KA TA MADUKTALAN NA GAPUN GULAM KAN MAYOR KAN MAYORA??? Dont ever judge my ideas in politics.....NEVER you NEOPHYTE ay PMAyer kanu an !!!!PEACE BE WITH YOU......
sxinu on March 16 2010 15:39:16
ala kusto na panagbibinnato u si luttakon iinaudi, kakaanakan. makadismaya ay tumam-aw sina si pampamay-an u. kasano pumintas, rumang-ay na igaw takay no kasta ang. wanin kay pay. na panpapatangan takay kad pay ot sadin maitulong takay si irarang-ay ili takay. kasano takay makatulong in the improvement of sallapadan whether we are FOR or AGAINST the administration. what we need is COOPERATION. no dakson u manpadamag kayang si nabalo on. calling kulkuldong and madam victoria. umali kayman manpaamang sina. i need to eksersais my facial muscles. mankuretreton. problemado ngamin payang ita.
sxinu on March 16 2010 15:49:05
siano ka pay garboo? taga sallapadan ka kadi wonno manlimlimo ka ang. i doubt that u are from sallapadan. nandamdamagakon si danasdi tagtaguwan ay inbagbagam in ur previous posts nim naid maibaga da si kinasiasinom. ur concern for sallapadan is good, and for that we thank u very much. bless u and ur loved ones......
garboo16 on March 16 2010 22:20:51
Sir Sxinu: The truth is always something that is told, Not something that is known. If there were no speaking or writing, There would be no truth about anything. There would only be what is.

I believe that courage is morally neutral. I can well imagine wicked people being brave and good people being timid or afraid. I don't consider it a moral virtue.

Taga-Sallapadan nak Sir ngem Bangued ti bangir ko. PMA- Stands for: Pedicure Manicure Agkulot hahaha!!! smileysmileysmiley Nah, Am just kiddin'...You'll know in time...I respect you a lot. For me, You're one of the best!
pittogo on March 17 2010 01:03:05
ay apo tomahawk iyang kan garboo bokon ay 3 in 1 kay? na pagkaamok ot maymaysa na kapanunotan yo adi ngata ay ososang ay tago naoy winno manbosat? sungbatan yo od naoy... wad ngamin nakaibaga kan sakon.... ta ilak man na makanam sina?smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on March 17 2010 01:16:11
[b][b]sxino adim ibaga ay adi taga sallapadan naoy despensaronak kan sika mailak ot medyo protektaram na kinatago naoy ay lappek.... in time maamwam to ay kanan garboo16 nim amamokan mailan to no kaison kaadu na nasapit no sina nasdi koma na kaadu mit na maalokoy no ay tagon to.. la mansum latta iyong banatam latta na manpadakos unnayang no wad maawis no win....sige ta manobserbar nak manin....bye!!!!![/b][/b]smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
sxinu on March 17 2010 11:00:46
inaudi ay pittogo, jak protprotektaran si garbo. wadang panagduaduak ay i-sallapadan xa. ilam ot istay tutuwa tay adi xa puro ay itnog according to him. no tutuwa ay amammom xa mabalin iyarasaas no kan sakon ta jak manpugpugto?

garboo, am very flattered that the likes of u respect me inspite of........thanks and regards....
tomahawk on March 17 2010 21:31:11
noy wad manin gayam masapul ay sungbatak sina, kanak nu gaw bangil ang... ala a ot sumungbatak manin. well sorry to dis appoint u PITTOGO, baka umag agayat ka si an niniwan mo. baka sika na doble kara sina.smileysmileysmiley uway sakon, man ob obserbaak mit pay, u seem like ur 3 in 1 with makiah and agudong.

nagresearch ak met pay ket base ti obserbasyon ket kasla sika ti maymaysa. manbosat? well pittogo, maymayat nu ibuksilam nu siano na sadap mo, kayyad ko mit pay ay maamuan nu siano dana kakampik sina.
how is wish i know them too, so why dont u help me? tulunganak man met, dua kam ken sxinu, manpugpugto kam sina. siano pay si garboo kan iyang?uway si maman kan nasdi invictus gaw bucloc site. will u be generous enough to tell me who they are?
basta siak ket local nak laeng. i think they are from afar. maysa ak nga mata ti aglawlaw, ammok ti mapaspasamak jay sallapadan.
maman on March 18 2010 04:11:22
WELL WELL WELL THE BUCLOC SITE IS GETTING EXITED.. lets go, rock and rollsmiley
texi cardenas on March 18 2010 08:14:17
aiwow apo maman sosyal ka man,"ROCK N ROLL MGA TOL?"hahahaah...ur giving me idea of hu u are LOLO MAMAN?godbless
killerabra on March 18 2010 08:25:39
no comment to all what i have read in this site....god bless sallapadan...peace to every one.....be happy...smiley
pittogo on March 18 2010 10:40:49
amum tomahawk garboo kan iyang sika naoy maman? bukon ay sika ngata naoy? bagim payon na luklukuwom sina... adi ka mabanug ay manswitch si character nu sina bilibak mit si laing utok no ta kayam si manaramid si nadumaduma ay personalidad no and to think anu na mapalam wad ngata mapasulot no... adi ay lappek sun kan sika.... and to tell sungbatak na kanam sakbay ay wad critics sunkan sika ay kanam umoy payon si envy nato.... manlalamot da sunkan sika nanlamalamon si kinaupil nun.... ligaton doktol ay agasan kan ta upilitis naton amon nato sakit no naibagak kan sikan....pangaasim ta adim mit ay palausan unay iyong na man amma si pakasaritaam.... wrong very wrong!!!!!! tong og ka ang tuwa!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
K-O-T-O-M on March 18 2010 13:44:02
HAY! NAKU... AJAN PAY JANA AY TAGTAGUWAN? AWAD KA ANG AY 3 IN 1, SIKA PAYON, SIYA PAYON,BAGIM PAYON,ANNINIWAN NO PAYON, LUPAM PAYON, TUPOK NO PAYON, IKIM PAYON, IJA PAYON!!! ANO JANA TAGO PAYON?smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley AY APO PAYON OS-OSANG JA PAYON! NO SIYA NAOY PAYON... I SAID REST IN PEACE!!! BAKA MAYAMAAN KA SI KA RE-REWIND. NAID PAY INTEREST TA ATA NAID PAY DAMAG AY NAPINTAS. ALA BIAGON YO NGALUD NA SAYSAYPOK SINA AY SITE, TA WAD DUMTONG AY DEMONIC ANGEL YO!!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pittogo on March 18 2010 18:23:57
basta na makanak....adi mangabak na tago nu adi pagayatan tago kan apo dios period.....3 terms consecutive?????ha ha ha meaning wad asenso di ili siya ay supsuportaran latta di tago adi aya maman, garbo tomahawk and so forth?????
kulkuldong on March 18 2010 18:33:50
ala kala_mansi, adim kaanon na interest no tay wadak kay ibam. naid mit si KILADon. nakabakasyon ning payang. ot dua tan a tay manpalis ta mit ay K na lugin ngadan ta. syana awad K ta. Knadongngo, Knapasig, Knapatog,Knasayakaw, Knatoli no sin-uddom. ati ta la kit pal-usan na man comment, oK na yan...ta adi ta kit mannanayon ay awagan da si K as in Kupal winno Ketits. mannumo kalkalo umalsem man nat laman non smileysmileysmiley nim adi bali, umaliyak to kumpot kan sika no lovelabi ta silsilawak man nat panagsabong no sabay isbo sinat puon no ta bareng marnuoyan ka si bunga kit ni kaadun okasyon ita inggana no semana santa.
kamkamti on March 18 2010 20:54:17
MAMAN LINUMTAW KA MAN NGATAN, MAGINOK KAYON KABABBAIN NYA KET DAGITOY FAMILYA TI SUAYEN AYA...NO AY APO KETDIN AYA TA ADI KAY PAW MIT PAATIW NGAMINsmiley
kampilan on March 19 2010 01:47:06
ay kakabsat kan kakailyan ay isallapadan.. wadak manin...
naoy kabsat ay TOMAHAWK siya nu ka ngata??? mapaselak man??
kampilan on March 19 2010 01:58:42
SIKA AY PITTOGO ANNAT KA MANIN AY KANAKON..... ADI MANGABAK NA TAGO NO ADI PAGAYATAN TAGO KAN APO DIOS KANAM?????? ADIM USALON SI APO PARA SINAT KANKANAM .... ADIM ILAMAN SI APO SI PATANGAN TAKAY SINA... NO TALAGA AY AGSERBI NATO GARDE AY CARDENAS.... INTA KUMA AY KAANONA NA AMAN NA TOMAHAWK SIYAN MUNISIPYO N ADI BUMUTOS???? SUNGNBATAM MAN SIKA PITTOGO???? UMPAW KA NGATA WINNU TUNG OG???? KAN YANNA NA ASENSO AY KANKANAM ????? SALAWASAW!!!!!! ANU NA PRAJEK MAYOR???? IBAGAM MAN??? LANGTAY??? ADI NA PRAJEK DANAT!!!! NO NA KANAM A OT SAD LANGTAY MANICBEL A OT TA RUPAM UN NA MAKANAK!!! MAILAM NA ASENSO NAID MIT ASENSON UMILI> WINNU NA KANAM AY ASENSO OT SAD ASENSON BIAG MAYOR CARDENAS???? USTO NATON KANAM NO SIYA TOWA...
pittogo on March 19 2010 02:36:52
ay apo seber na kankanam sinaton..... dakson koman tagtagowanon.... upil kay ngamin sya ay kasta kay..... inkay siji ta lawlawag apo mayor nagapuanan na tong og ka mit ah!!!!! sumungsungbat nakang si saludsud kan kinatolpi yo!!!!!
texi cardenas on March 19 2010 05:01:20
ala sumango man ngalud kinamayor kampilan nu wad payon maalamidam..bsssss!!!! let's learn to accept reality 4 us to move on...dim maila asenso ay bagbagan pittogo???MULAGATAM ning... cka na napukpuklan ay TUNG-OG!!!! sun mit kan makadyos ka,sipay patang nu payang ot napunpunwan kinasatanasun....upil nuwang nat, isuyop nu kitdin.mabalin?kunay manbayag si oliteg koh kinamayor nu naid asenso ay kankanam, baliktad ngamin na panunot nu kampilan...di u man usalon naoy ay site ay pangiyebkasan lusan ay kinaupil u...r u that desperate type??? sumango kay nu kusto ka ta mailawlawag kansika alsan ta di ka man mankilkilmangaw!!! patang nuwang na amod!!! adi may ilaman na umili cka na naid asenso na xya ay pumabasol ka turay!!! anuwang unayon aya na upupilam panagasenso da oliteg kun??? umumbog si dyamante ta pudnu wang unay na upil nun....grabe ka!!!!
sakon on March 19 2010 06:53:27
ano pay na kayyad u paltawon ay dakay ay anti-organs??? uwayon u no tlga ay dakson tago na mustard-cardenas family, dkay madanagan dakay to na pumadas mankandidaton no wad kabaolan u a... tay na ammok tlga ay napgsa da latta... SORI NA LANG KAYONG ANTI-ORGANS JEJEJEJEJEJE.................... tay UMILI mit ktdi nangtod kan ida TURAY adi ay dakay ay mabilbilang ang.......
silitsairo on March 19 2010 11:16:12
kalkalmangaw kaylang ay dana. magustuwan tagtaguwan mayor ta 3 terms suna nga nagmayor????? ha ha ha. that's a pigment of ur imaginations.....money is talking my dearest. votes are for the highest bidders.
iyang on March 19 2010 12:04:19
TEXIE CARDENAS, adin kayan ni KAMPILAN ay sanguwon si ulitog kan ikit nu. apay, mono sya ta dungpalona na nakapaksol? nakarit kayo nga agsasao ta ammo u nga awan ti makabael nga lumaban ta nakurapay unayen ti pilipinas gapu kadagiti kas ken ni uncle ken antim nga agturay! totowa mit towa ay ida ang na bummaknang? agmulagat ka a!smiley kanak ngalud ay man akawak yaan mit si IRA ta uway sakon na lumaban.
MAGUSTUWAN TAGTAGUWAN TAY NAKA 3 TERMS SI GARDE PITTOGO? HAHAHA NAGKATAON NGA ITI 9 YRS NGA PANAGTURAY NA, NAPANGLAW UNAYEN TI TAGA SALLAPADAN,NAID MAKABAOL AY SUMANGO UWAY ADU NA NASIRSIRIB NU SYA.

YOU ARE VERY RIGHT SILITSAIRO MANKALKALMANGAW DANA PASUROT GARDE KAN BANIT HAHAHA MONEY TALKS!!!!
LIGAT BIAG NGALUD KAKABSAT..
iyang on March 19 2010 12:20:55
hahaha kabasbasak nat kankanam PITTOGO ay 3 in 1 kam kanda tomahawk kan garboo. inlaman nu payun si maman. manbasbasa ka si posts sina? kayyad ko pay unay ay ma am ammo nu siano si TOMAHAWK. i even messaged maman privately nu si ano sya tay kayyad ko ay maam muan nu si ano da. you know, it feels so good to know that you have ALLIES. And i think we are alike in that manner.smiley WANT TO KNOW THE TRUTH??? I RECEIVED ALOT OF MESSAGES, PRIVATE MESSAGES FROM MEMBERS OF THIS SITE, SPECIFICALLY SALLAPADAN, KAKAMPI KO SILA MA'AM/SIR! SYA AY MANBALAW KA!

si ano da pay ngamin PITTOGO da garboo, tomahawk kan maman, ano na sadap mo? or baka mit sika na 3 in 1?smileysmileysmiley
NALAKA TI AGIPAPAN NU BAGI TI PAGIBASBASARAN!smiley
hep hep hep basaen yo ti comment ni SILITSAIRO, kasla agparis kmi ti kapanunutan. haan ngata nga kampik met isuna?smileysmileysmiley
killerabra on March 20 2010 05:33:56
la man pipinna dakos kay lalakay kay on kanda babakos kasta payang panunot yo sun kay si anak.....ilaman yo abos na kakandidato si patangan yo....grabe kay...padapada takay kay ay nanlapo pita.....syana luuwan yo danat ay banagon...man share kay kit napintas ay mapaspasamak si ili takay adi ay kasta....peace to all...smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
texi cardenas on March 20 2010 06:09:56
ay apo iyang manu na IRA"n salapadan ay ammum aya??? huh!! napanglaw ti salapadan?? nagkunaam ning? idadanos nu payon na bukod nuway ili gapuwang si upil nu..kasatnu kadpay kun kay kariton aya otson kan natulnog kay mit nu kaspagaligan dakay na tumugaw baka mit mansion alsan ay abong taga salapadanun nu cka iyang nu manturay..hahaha.. anu payang na makanam aya?kasatnum maapreciar na progreson ilim nu GURA na wad sinat panunot kan pusom iyang..apo ka pay.. ikumperam man na salapadan kan udom ay ili wad mit laban takay,adi aya???cka ang ngamin manpanpanunot kasta.. nagkataon? kasatnu kuma nga nagkataon nga patpatangem, wad gapu na nu inta naabot olitog koh na 9yrs iyang kan gapu TAGO nassi, ida na igaw na, desisyon da nassi ta amod na talok da kan olitog koh...awatom latta ngaminun ah, man-ananu ka pay!!!!simumulagatak iyang, panunot kan pusom na nakulaputan si gura xya ay pati atam naid pay maila naon nu diket negatibo alsan!!!
texi cardenas on March 20 2010 06:15:26
kusto na kanam iyang nalaka mangipapan nu bagi pangibasaran??? BAGAM TA BAGIM!!!hahahaha..
texi cardenas on March 20 2010 06:44:07
mit la gayam, wad mit gayam komunikasyon u iyang PRIVATELY, ot sidi kayon ah manpapas mansapiton adi ay cna ay site... ay abbay!!!pagayatanang unay riknamun na mancomcomenton???naid maibagam sabali un????ta mabasan sangkalubongan kanam ngata mit,uway ngata pay man-ananu ka naid maalamidamun...
etos on March 20 2010 07:01:23
i bet ms texi cardenassmileysmiley
BOLLITONG on March 20 2010 19:46:13
ay ya ay ay ya ay napia tay ummali kay, ay i nangay paysmileysmiley
Queen Victoria on March 21 2010 06:52:04
halo ilik ay sallapadan! lugar di kaguguwapowan kan kapipintazan!!! queen victoria still number one...smileysmileysmiley

as per the request of sir sxinu, suki and kulkuldong, anna ak manon ay umali maki-innamang tapnon kasta ot na gura c balukong lumag-an, pudot ulo mabaawan...

mansalidummayak yaan, kas naadal ko kan agunan, innak ngalud ipalaman...

kayngan pay kaban-og ko
ay-ayam inyum-og ko
itan tay dummakkolak
mansaglapak si ligat.

palbangon bumangonak
manalusak yan makmak
bunubon din panamdak
mapmapnoak si luttak.

gidam pay tumakdangak
manalusak yan duwag
dinikot din panamdak
ay apo pay din ligat.


ala kasta kakabagian kan kakailian, umaliyak to manin no maminsan. jak yaan mantangog ot na pintaz ko baka mayamaan...
etos on March 22 2010 05:05:33
Basta.......itultuloy mi latta na suportar mi kan dakay mayor kan mayora ....id makaaltap kandakay......si progresso mi sina ili ay sallapadan....nu wad man kumuntra dad nanlapusanan ayat na tumugaw danat nim daksanggasat adi palugudan apo ay namarsua, bay an yo ida ay ginga ay ginga...inglis ay inglis si pawpawayan..na politika isalwa na na nalaing uminglis dim pay la madlaw garboo???ARAMID PAKAKITAAN....DUR-AS SALLAPADAN latta!!!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
garboo16 on March 22 2010 06:19:11
Silitsairo: There is no doubt about it- Politicians need money. And the reality is most of the time the candidate with the most money wins...One of the key problems today is that politics is such a disgrace, Good people don't go into government.

Sometimes I wonder whether Sallapadan is being run by smart people who are putting us on, Or by imbeciles who really mean it. smileysmileysmiley
garboo16 on March 22 2010 06:30:25
Nenita Mustard Cardenas. Love her or hate her, You've gotta admit: A lot of people hate her. smiley

To Makiah and cronies: If I am wrong and you are right, Then the Sallapadenians will vindicate you and condemn me... smiley
garboo16 on March 22 2010 06:45:15
Etos: Whoever decides to dedicate their life to politics knows that earning money isn't the priority kabsat...

Too often it's not the most creative guys or the smartest. Instead, It's the ones who are best at playing politics and soft-soaping their bosses. Boards don't like tough, Abrasive guys. Maawatam??? smiley
tomahawk on March 22 2010 15:09:09
etos i challenged you before right? uminglis ka mit ay sun kan garboo. hehehe. DUR-AS? insyan na?smiley tugaw gaw terminal 1 kan terminal 2 ang a ngata?! hehehe. tapos namal kaan si "ANOTHER PROJECT" hihihi napud-ukanak pay ay nanbasa. tell me how humble ur mayor is nowsmiley sallapadan ang nakabasaak si kasjay, pay no si TAKIT, adi na ibaga na ANOTHER PROJECT ot nanlap lapusanan na projects na... HUMBLE huh?
kak kaamang kay man!...

isarwa da na nalaing ay uminglis aya? pay indirectly ay inamin nu ay si boss mo garde ot adi na maawatan na english?smiley

GARBOO adin maawatan ETOS nato kankanam! hahahaha
etos on March 22 2010 20:36:57
whatever garboo!!!!!!!! Dur-as sallapadan! sarwa garboo!smiley
etos on March 22 2010 20:40:45
really tomahawk? hahaha! whatever!smiley
tomahawk on March 22 2010 21:09:14
wowwwwsmileysmileysmileysmiley medyo um mimprove si ETOS! SHOCKINGGGG!!!smileysmileysmileysmiley wad dua ay english nan! WHATEVER kan REALLY! gasem dat! nilak laka na pay inbaga! smileysmileysmileywahahahaha
lassag on March 23 2010 19:15:59
tomahawk; hooy dim ibaga ay din ammon mayor man english.. mono ang unay mit na tago ay dina ammu man english un uaway 1 word ang..... uway kit pay english ka ay english sinat nu naid linyam politica...smileysmileysmileysmileysmileysmileyhahahahah kan english to mit laing pawpawayan,...hahahahahsmileysmileysmileysmileysmiley
killerabra on March 24 2010 09:48:16
haiz... nako mga abranian ay padak..naid ma-ublayo siguro kaya puros negative maibaga yo....well kumustas kakailyan ay itnog..sapay kuma ta mayat kan nadalos na elections takay ad abra naid kuma innupil...vote wisely nalang... remember malapas kay bayadan naid serbisyo para kan dakay...smileysmileysmileysmileysmiley
matiyatiyab on March 25 2010 11:05:10
apay garboo, iyang kan tomahawk, bangbangir na mata yo, adi yo kad maila na kasumbabangir da mayor c politika, am amoyo da nanding semanero kan josie dacuyan? man ipag da, ano. adi da p nayang nakapagturay ot wadon ammada ay kayyad da ay bukodan na turay, lalon to kit no manturay da on. su ay no wad panangissakit yo si ili takay, adi kay koma unfair ay man comment ta adiyo mittin maila na bangir. Su ay ammok lattan ay upil na wad c panonot yo.Su no nasirib ka GARBOO ta inglis ka mit ay inglis cna site usalom koma na duwa ay matam, adi ka kit manbalin ay duling ta adim mittin maila na udom, upil no ang na umado, wad ka payon ad BUCLOC kan BOLINEY. NO TAGA SALLAPADAN KA adi ka koman bumiang c sabali ay ili, no naid upil mo c familiyan da MAYOR ay ay ayaton d BUDABUSA.
donbsmith on March 25 2010 20:37:53
hohoho
etos on March 26 2010 19:23:25
Kakailyan, awad kano mit sad resultan BAR exam'on, Manpadamag kay mit ah nu awad taga- sal-lapadan ay nakapasa. BOOM BOOM BOOM!
iyang on March 26 2010 22:45:51
naid pummasa ay taga sallapadan ETOS? inta nan BAR ka?smiley winnu wad is stalk om ay nan BAR?smiley nangraduar ka si law? winnu abogado ka mit?
sempai on March 27 2010 03:34:23
matiyyatiyabbbbbb......noi cka ang ngalud na bumangbangir na ata na...????adin payang ngamin ammu na kababalin da....dim ammu ay nangabak kuma c NANDING SEMANERO sin napalabas ay election???nangabak kuma no d sinuwitik ni ay ayaton u ay mayor ay GARDE CARDENAS...c anu na opil ita??sya ay dakson da ay wad manpolitiko ay ALAFRIZ ta umugyat da ay maduktalan na aramid da ay sinuswitik...anu kuma amn na project na ay nalpas na???sad dalan ay umoy sidi yan da???ilan u8 man d langtay manicbel???naid nansumbangir ay nasemento ay kalsada na...dapat 2 span sad mansumbangil ay nasemento...ummayan na man nasdi???ofcorz....!!!!NAJUPIT mga iyong/iyang...panunuton u man ay nalaing...wad sigod lugan na ay nangisit sin nalpas nato ay langtay...Ei.....IMULAGAT mu man t matam....greedy da si turay ay man asawa...
kampilan on March 27 2010 03:37:29
ala maapsan ka PITTOGO ,TEXI ,MATIYAPTIYAP... si alsan ay kankanak a tay tutuwa mit alsan AY KANKANAK... KINA***** *G AYA PITTOGO NA IBAGBAGAK OT KINAPUDNO!!!!!! TALAGA AY APSAN YU KANAN YU??? DAKAY A NA MAAPSAN TAY MALIKNA YU AY MAABAK KAYON KAN MAILAN TAGON NA KINABUYOK YU SI PULITIKA!!!! KAYYAD YU TA MANPIPINNA ILA TAKAY SI EBIDENSIYA???? SIKA MATIYAPTIYAP! TALAGA AY MATIYAP NATO SUBSUB NU TAY MAAP ASPSAN KA SI KAN KANAK.. TIYAPOK TO PAY NATO AY SIBOK NO TA MAILA NA KINAPUDNO. INTA KUMA ABOS AY IBAGAM AY BASOL NA PANAGKANDIDATON NANDING KAN JOSIE???? OT MAN KAYONG DA MIT.. NA MADI A OT NA MANBASAT AY MAYOR KAN MAN ASAWA AY MAYOR KAN BISE KAN BOKAL AY BASAT!!! SIYA NATO NA MAKANAN AY KINAAGOM SI TURAY... KAYKAYYAD DA ANG AY MANLIGLIGAT NA KAKABAGYAN DA TA WAD ANG BABAONON DA... SUNGBATAM PITTOGO AY PINITTOGOKAN MATIYAPTIYAP AY MAPIYATPIYAT!!! LA MAAPSAN KAY OT TUTUWA NAOY!!! MANSAPATA KAY NO KUMUNTRA KAY!!!

NABULAG NA TAGTAGOWAN SI KINABAGLON DA MAYOR NIM ITA MAILA DAN NA KINAAGOM KAN KINAMANAGGUNDAWAY DA MAYOR.. SAPAY KUMA KAKAILYAN AY ISALLAPADIO, MANPANUNOT TAKAY... IBOTOS TAKAY NA USTO AY MANSIRBI KAN ITAKAY AY UMILI... LAGLAGIPON YU NA MASAKBAYAN AANAK KAN KAPUTUTAN TAKAY NU IDA MANIN NA MANTURAY... MAILA YU MIT NA NAGAPWANAN DA SI TOLO AY TERMINO DA SI POSISYON MANIPOD AMA INGGANA SI ANAK .... WAD AYA UMMASENSOAN SALLAPADAN OT NAID IDA ANG TUWA NA UMMASENSO, NA UMILI OT NAMMASENSO SI LIGAT PANAGBIAG TAYYA IDA MITTIN NA UMASENSO DI KIT KUMA AY DANA UMILI AY MASAKOPANA... ITA SUMUBLAT MANIN NA ASWAN????? SUNGBATAN YU MAN KAKAILYAN AY ISAALLAPADIO NO IDA MANIN NA IPALUBOS TAKAY AY MANTURAY???? MANPANUNOT TAKY KUMA..
kampilan on March 27 2010 03:42:11
WELL TEXI LET'S LEARN TO ACCEPT THE REALITY... AGOM SI MAYOR KAN PASADO BOKAL INNAN MANLAMAN SI BANIT AY PINULTIT AY PANGAS. ADI KA KUMA IDA PADPADAAN...... PANGNGAASIM IYANG AY TEXI.... UMUNA KUMA AY LUMIKNA NA KONSENSIYAM SINAT PUSOM TA MALUKATAN NA KINAAGPAYSO DANAT AY TAGO AY ASAG UN KAN SIKA....
sempai on March 27 2010 03:44:18
inta ay bantayan da na turay ay man asawan???inta umugyat da ay maduktalan na aramid da???inta kuma ay ungtan banit lusan ay kumuyog si bangil??bay a na kuma a...nu usto ay kayyad sya si lusan ay tago...inta ay umugyaton???to u mis texie cardenas mailam to lumaban to ngata c kampilan c kina mayor...mailan to a nu c anu na ad adu na ubra na ay mangpa dur as c ili takay....
sempai on March 27 2010 03:50:55
cka ay matiyatiyab...inka man mandamag nu anu kasasaad ni JOSIE DACUYAN???damagum man nu anu xa???si adi payang ay man rarun c kina SB xana ot adu natulunganan...noi....manmilmilngaw ka aya???ilam man na saccaang ita??nu wad nanbaliwan na???ai...wad gayam...jajaja....nasdi nasemento ay kalsada ad duban skwela....ngim ilan u man nu kas anu kaatiddog na???na napintas ang kit nasdi dalan ay umoy man sidi abong da ad is ison...wow...ilan u mit a....
kampilan on March 27 2010 03:55:37
LA ADI KAY MAAPSAN A TA NAOY OT TUTUWA... SOMETIMESA TRUTRH HURTS... WELL LET'S ACCEPT REALITY FOR US TO GO ON WITH OUR LIFE................
kampilan on March 27 2010 04:01:17
ADI AY KINA UPIL NA KANKANK TEXI NAOY OT KINAPUDNO... BULAG KA ANG NGAMIN SI AM AMAAN DANAT ULITOG MU AY MAGICIAN... KAN SINISUWITIK.... NA PAN UPILAK DANA UMILIN SALLAPADAN AY NAKURAPAY DA UWAY NO KAS ANO NA PANAGLUNG AW DA TAYYA ADIPENEN MIT MAYOR IDA TAGABO UN NA MIT IDA ... NU MANPASUGNOD DA UMAWIS SI KAKAN ,, SIYEMPRE MAAGASAN MAN NA SIGAB NAKOM NAPANGLAWON A TAY NABITIL DA MIT. NAID MIT IKAS ANO DA TAYA MAMINSAN DA ANG AY MANGAN SI BAKA... LA TEXI TUTUWA NAOY KANKANAK ADI KA KUMA PUMADA KAN IDA ...
sempai on March 27 2010 04:18:47
apay ania lang t iyan dan sanggunian laeng mt kn bise,ania agpalpalalo ka cka matiyatiyab d plng matiyatiyab ta bibig mo.dakau mangrugi iti bokal ni nancy,mayor-da nenita kn gody,kn bise mayor,kn sanggunian...apay ampatuan kau???jajaja...d kay lng agbain nga agsasao mangiram raman t nalimpiyo a tao.jajaja...
agudong on March 27 2010 06:41:49
adu la unay nga sasauwen u. agawid kay ketdin jay sallapadan ta ijay kayo nga agkompanya bareng no mangabak dagijay kandidato u nga nalalaing ken nasisirib
matiyatiyab on March 27 2010 22:35:23
cka kampilan kan sempai, namin ano ay nankandida2 c nanding ay SB? Namin ano mit ay nangabak? Ammom no ano ay gapu na suminsinaan da c kasinsin da, kayyad NINONG ay apointaran Mayor sindiyoy ay kapitan ngin madi c mayor ta wad mit election, su ay kinagura da. akn maysa pay damagom man c kakailian no ano na am ammaan Edna c kakailian ay manpatransfer c daga da? Manon ay kakailian na cningil na c gatad ay adi koma lumbong ay bayadan da, na2 na gapu ay na ab abak c Nanding no ammoyo. No di yo ammo kumaysan kay ta inkay mandamag, ta di kit nato sibok u na umado. cka kampilan usalom na2 ngadan no ay manpotod c dilam ta adi ka makaado ay manpatang.manggod ka ketdi ta wad inginam c ipacdam c pamiliyam. uway ngata bukodam naoy site naid mamati kan cka ta wad mit matan kan panonot d kakailian. no 22wa kay, kumaysan kay ta cdi ili takay na inkay panpatangan ta maila u na reaksion kakailiyan takay.
sijot on March 27 2010 22:50:54
inangay kay pay kakailian inta ang na ungot yo na awad guuna na avus...jakay ay amod gula na kan mayol mayola ju wang na sapiton kan jakamaton yo ay tago na....kin vasol nu wad mantugaw na BOTANtis aji yay????nu wad maavak isun sinat nanding ay nat basol Garde vos???jakam ad jaya naila mi na binnilang sindiyoy ta ammoyo...id namalpalatpatan nanding ay na....aju ay ata na umiila si resultan ji election...sika sempai ju wang gingam sinat ammomi na istolyan di alafriz kan cardenas...jamag ka kan litog ay Lagab a pajam manALAFRIZ...ata nu ji yo payang acceptarun ngamin ay aji kay manvalin kalit yo na ajal yo sinat amin mayat koma nim nangato kay unay kit ay sapsapit siya nato AVAK na gaw yo manjamag kay kad yaan si kavavalin yo..na Edna ay nat aju kam iJAYA ay linukloko na ay taga assesorya...id pay kit VAIN yo ay na nabyagang koma si litog ay isigun bagsil vaga na nu siano na nan-ipapilit kan edna nantugaw ay asesorya si litog ay innan ay uyuyawon yo ji koma qualified nu ammoyo....ugalin edna na gapu panjaksan mi lalo ad jaya ungot kay 2 ang vutos na ad ud-udiao sinjiyoy..yamanon ta ang pay tay wad payang he he he..kanan yo ning mit nu valin na talaki kan pilak yon si politika on....pajasun ja ngata mit a koma na manpolitiko nim agsan mit tago jakay ano ngalud ....
sika mit kampilan ju wang unay sapit nu pati litog innan jakamatom vos....annat na anggati akn vanit ija a na poloblimaom...kunsensiya kanu an.....ijuba yo na tonada yo nato na sikreton di cardenas ta ammoyo...jija napalangguad sun kanjakay.....jakay yang ngalud na maapapsan aginiiltaw kay si vuyok...adaju mit kanjakay...kauma ang na atakar yo sinat si meetings mi navuslon na tago ta ammoyo, dakam na manhusga si nabalo ay mangijaulo kanjakam....mali kay a ta kigtot kay mangila kinaaju mi mansuportar kan mayol kanan mit vatol .....tutuwa ka agudong, pakaysanom kit janat ta itira ja na laing ja...masisiggit ja ang unayon mangil-ilan pamilyan litogon ay popolitikon pinajas yo mit ut agsan kay mit tago aji yay?????
K-O-T-O-M on March 28 2010 10:20:26
JAKAY AY KAKAILIAN BAZAR SALLAPADAN AJAN NA JAMAG SINAT AY BAD & GOOD NEWS?MANPAJAMAG KAY OD AY KANAYON AY MAKKAIMATANG SI LUP-LUPAN BAZAR KEN SALLAPADAN. JAKAY AY PRESENTE SINAT AY AY ILI ANO NA INCUENTRO PAY AY AWAD SINAT? BOCON AY MANSAPSAPITAN YO LANG JANA KILKILMON AY TAGO WON! MAN-APPEAR KAY KAN KAN MAYOR SIJI KAY GUMINGA SANGUAWANAN NA. BOCON AY ON THE AIR KAY MANLALABAN. MANPAJAMAG KAY OT NO AJAN MAPASPASAMAK SINAT ILI TAKAY.TAPNO WAD MIT MADAMAG JAN ADAYO AY PAJAK .
balbalayang on March 30 2010 05:09:28
won man kalamansi... ngumanakngak ang dana ay tagu, naid mit ngalud am-aman ja ya? hehehehe... peace to all! ^^
salpajan on March 31 2010 04:30:40
Anak: tatang, sikat nga talaga ti pamilya Cardenas-Mustard nya?

Tatang: ta apay met nga nakunam dayta anak?

Anak: wen a ta ni, dati met gayam a mamayor dagiti tatang da manong Garde ken manang Nenita. Isu met la gayam nga nag-mayor met ni Manong Garde ket ita ‘tang, nangngeg ko kadagiti kaeskwelaak nga tumaray pay met gayam ni manang Nenita. apay ‘tang, kasapulan kadi nga aggapu ti maymaysa a pamilya ti agturay iti maysa nga ili? awan kadin ti mabalin no saan nga isuda laeng?

Tatang: ubing ka pay barok…saan mo payla nga maawatan ti politika. agadal ka ketdi nga nalaing ta isu laeng ti maipatawid ko kenka ken dagiti kakabsat mo…

Anak: ok ngarud ‘tang. ngem adda koma i-request ko no mabalin…

Tatang: ania daydiay aya anak ko?

Anak: agtaray kanto met ti kina-mayor wen ta addan to met isublat ni Nanang. ta no malpas kayo, isublat to met ni Uncle, tapos ni Auntie, ni Manong ko, sumaruno ni Manang, ket no dumakkelak, isublat kunto met…nagmayat siguro nya ‘tang? bagi tay amin ti turay, adu ti kwarta ken sikat nak to metten nga kasla kaniada. Yeheyyy!!!

Tatang: smileysmileysmileysmileysmileysmiley
makanugkog25 on March 31 2010 13:58:24
sika salpajan oray nagmayor na ama, ket ipasikad na manen na anank nan, wadkanja tago won, no kayyad janto payang na anak na ay tumaray para mayor, ket no mangabak aket maawatamon ay-ayaton kailyan.tamaawatam salpajan wad met linteg ay binnutos nato na makail-an maawatam? o-way man-at-atay ka no jakson ka si kakailyan naed mabalinam. kusto ji kanan amam ay anaka payang, man-adyal ka ya an si panggep politika sakanto man sapet oke?
K-O-T-O-M on March 31 2010 15:35:41
bwuaha!ha!ha!ha! navannog janan tagtaguwan ay manidsijok saypokon ja on!! MANBIAHE KAYON ! ALA NO WAD MASALAKAN YO AY MANGMANGKIK SI JALAN YO IPDAMAG YO MIT AH! SIMANA PAY ITA AY KANAN JA SINAT PILIPINAS.KULKULDONG SILAWAM JANA BAGABONDING AY JANA TA WAD MASAGOY JA AY PAJAMAG JA.


smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley AT THIS TIME BROS.&SISTS.WAYANG NO NAOY NA MALAGIP TAKAY UNOS BIAG TAKAY....SI INALDAW MAPALAGIPAN TAKAY LUSAN AY LAGIPON NA PANNAKAISALAKAN TAKAY BABAON INTOD JESUCRISTO AY DAKKEL NGA GRACIA TI BIAG KEN PANNAKAPAKAWAN TI BASOL ITI SANGALUBUNGAN. JOHN 3:16 KASTA TI AYAT TI DAKKEL A DIOS TAYO NI JESU CRISTO.smiley
matiyatiyab on April 01 2010 07:07:21
Salpajan, anak ka payang, adim payang ammo na napalabas c ili takay. Apay na ammom ot dana ang agdama, adim aya ammo na napalabas? C Queen Victoria adi aya nanmayor na ama na? C Garde Banawa nanmayor mit pay c ama na. Sin tiempon ama na ot nanbalin na Sallapadan ay little VIETNAM gapu ta nan ag agyat na tago sinssidi gapu c private army na.Su cka SALPAJAN na2 na damagom kan amam adi ka kit manambision. Ammom naid payang naammaan ay linoloko no elksion na panpapatangan cna ili takay, su no si ano na mangabak sia na kayyad tago. So ay sakbay mancomment ka mandamag ka ay umuna ta di ka kit kababain. Anak ka payang adim ammo na napalabas di ili takay. Su ay plasteram na sibok no ta di bumoyok.:);):pB)
allowin on April 01 2010 08:58:50
@Kala_mansi dongngo, aji ka kad umamaamang si kasta kanja mansapit si mangmankik no na gibus mit laing valikas winno ipost no kit nainviblia an. sipay aji pon maikanatad? kumaysan ka kitjin ta sirigok sika. kaing ingas no nin mit konyabela. jua kayon a moyko pasyalon paliwon. ikamakam ko koma mangasawa no awad maisalat tay ni kaajun kanjijato umali manajok.
K-O-T-O-M on April 01 2010 09:33:53
ALLOWIN DEAR FRIEND, WORLD HAS 2 WAYS OF LIFE,FOLLOWING HIS KING JESUS? OR FOLLOWING HIS KING DEVIL OF HIS LIFE.CHOOOSE WHICH OF ONE THEM IF YOU WANT! ITS UP TO YOU! SAME AS A PERSON WHO LIVE IN THIS WORLD, HE/SHE SEARCH OR FIND WHICH WORLD IS BETTER. SOMETIMES LIFE OF THE WORLD IS EASY & SIMPLE TO CONFORM, 4 DOS UNCHRISTIAN. WHILE THE WAYS OF BIBLICAL & SPIRITUAL THINGS ARE VEILED TO THEM.smileysmiley


ALLOWIN NO MANGASAWA KAON SIRIGOM YAAN NO KUSTO NO ASAWAOM BKA WAD MANGMANGKIK NA OT DILIKADO IPISOK KA GAW AVOT JA AY NAPANGOT KAASI KA,INVITALAM KIT SI KULKUDONG SYA NA LAMPLIGHTER NO NO MATALAK SI JALANNO. I WISH YOU GET SIMPLE PERSON TO MARRY.MAY GOD BLESS YOU FRIEND.

ALA INTO IGAW JAD VGABONDI AY JANA, NKATOUR KAYON? ALLOWIN TNKS 4 UR COMMENTS! MEET AGAIN THOSE
MANGMANGKIK JIKA KAD MAKULLAAPAN KAN IJA!!!!!!!!!!!
palungpong on April 05 2010 13:09:46
hello kakaillian!!!!!! intaonay mangegerra kay mit sinan!!!!!!ilan u ah no mantitinnadtad kay!!!numuna ta nailogin na kasta i chapchapan i tago sinat igaw takay i jitakay ekspektaron ay maaramidsmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley syana koollll kayang kakailian ty maji nu manhihinayblood kay ot maji na tungpal nasmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Dyosa on April 05 2010 14:15:35
THANKS kulkoldong ta intod no kansakon ay site..napintas gayam naoy kanak no naid site din itnog....wad mail-ilak site ngim sabali ay lugar..kanak no naid para kan itnog..:)
kulkuldong on April 06 2010 23:08:56
welcome Dyosa nang kersudan. sugurado adu na maipaay no ay napipintas ay kapanunutan, kapadasan kan pappaamang nga makaparay-aw si kakailian kangrunaanna kan ditako nga awad ta ballasiw taaw.
K-O-T-O-M on April 07 2010 15:54:14
HOY!! KULKULDONG KANAK MAN NO WAD KA SINAT PILIPINAS? PUMAJAMAG KAUD NGALUD JAN MAJAMAG IGAW NO AY LUVONG JI KAGISFOTAN! FAKA NASALSALAKAM JA MAYAN AY DYOSDYOSAN JAD KAGISFOTAN.
kulkuldong on April 09 2010 05:11:42
hello queen V. wadak abus sina neighborhood kan ni kabbabong. mayat latta na performance level amod no maipasabot na bannog ay manlapu ad AD. ummoy kam pay gaw mini-department store da pintaz kan sherley nim 1p.m kano ay manlukat. adu na kasangsangpot ay goods nim madi lukatan dad bangla no naid si sherley. kumaysanak abus no sabado. man celebrate kam yan kan dracula c 11th wedding anniv. mi no bigat april 10. sad regalo mi...don't forget madam queen v.
sxinu on April 10 2010 11:56:00
inaudi kulkuldong kan dra, happy anniversary!!! intaon ay inkumkumokom u manin na celebrasyon un adikayang pay ummawison. nato kit na kanak ta da silli ang kan pintas na ammo u ay kabagyan. kumaysana takay to mit laing ad pinas ta adikay to panpansinon no bumaknangak he he he. once again, happy anniversary.................
pintaz on April 10 2010 23:05:33
happy anniv kalkalading este kulkuldong and anti dracula!!! sayang, adi takay nan-iila sin friday. wad bbq party mi ad za'beel park ngamin. sin adkalabyan mit, nak nan-part time ad Abu Dhabi (YAS ISLAND). sidi da ay ginanap na UFC 112: Invincible ot ayapow ta nankawalikat na brazilians.

senxa kayon insan benedict kan sysad, naliowak dakay inawis. initdan kay koma c special tickets. jak pay nakaala t-shirt or cap ta wad koma mit remembrance. nangina unay, can't afford hehehe...

dnt worry kulkuldong, adu na tinalok ay ukay regalok kan dakay kan kabbabong. hahaha!!! smileysmileysmiley
kulkuldong on April 11 2010 08:08:04
salamat sa greetings sir szinu. adimi dakay inawison a tay wad ka kano mit sinat bahrain ay ummoy nan perform. adi bali, man iila takay no mayo. sked kunto no umalikam kan dana ibak ta intakay mantam tumbling ad deira.

pintaz, manbilok ka man si gerber toolkit #400 with cork opener ta bayadak to kan sika. bukon ay made in china a kit para kan sad ka batch ko ay taga candon. adim man paresibowan si times 5 bon. in search ko gaw googles no mano na bayad nan.
K-O-T-O-M on April 11 2010 10:58:42
Hmmm!!!! KULKULDONG LATED ANNIVERSARY YO KAN SWEETHEART NO AH! ILAM KAD GREETINGS PINTAZ OT ISTAY NAIKADLUS.... ITULOY KO MANANGON!! KALKALDING KANO!!! I MEAN KALDING COMA AY PINAPAITAN... NAM-AY YOWANG CNAT ARAB TA MAK-ENJOY KAY, LALO NO MANDADATONG KAY LUSAN AY ITNOGAN. KAISUN PAY NA SITUAZION CNAT? OT ALA PRAISE TO THE LORD BEING MEETING U OL ON D' AIR GUYS!!!!!!!!!!!
pintaz on April 12 2010 00:11:30
adi kalamansi, usto nato kalkalading. sabali mit ah na kalding. ammom na kalkalading? dad moy manpaspasyal si labi ay kalalua hahaha! smileysmileysmiley

manlugi na pudot cnan kalamansi...manlingot man na kakoy kada sillangon. bumuyok man dana itik, pato kada arabon. dida man am-amos angdod da ay padan kulkuldong wahahaha! smileysmileysmiley
kulkuldong on April 12 2010 06:54:20
uway no kas ano na kapudot na tay anna simpuon ay kalamansi narnuoyan si bunga manipod is-isbuwak na pun-ad na sina nursery ay igaw mi. siya na ubraon dana itik, bangla kan ipis(siya mit na tawag dana pada ay pinoy) ay pandusdos si kakoy da. ot pati pay sakon a pintaz kan 'la_mansi, ublaok dusdusan na pusog kan sillang ko tapno nasiling latta ay man andap si labi. ot? dakay man? pagalop u nabango kay? wakiz kan kala_alsom kay mit kit ay dana? gapu ta nandal-op kay si suka ay datu puti pagalop yo pummudaw kayon? ay abbay kay payyyyyyy!
maman on April 12 2010 16:18:49
just recieved a1000 pesos from banit and garde two days ago, with a ISEM a ingget sam it, ibutos nakami manong pangngaasi yo ta itultuloy mi ti progreso ti ili tayo, NYA KETDIN AYA DAGITOY AGASSAWA NGA AGUM TI TURAYEN..nakitak pay isuda nga nagwidraw ti rinibribu nga kwarta jay land bank...ay apo ti biag dagitoy nga agassawasmiley
bagatol on April 13 2010 20:10:06
maman, no daksom ay ibotos ida inta man ay innalam na kualta ngarud dami mong daldal tungkol sa kanila pero yan awatom mit ngarud na itod da ay wow!!!! ka mit ibang klase ka ay talagasmileysmileysmiley
garboo16 on April 14 2010 01:16:37
Nicely put lolo Maman! Coming from Bila-Bila, I had the chance talking to panglakayens out there. Napigsa kano nga talaga ni Banit ta agkwarta da. Ket no agbayad da pay ti 30,000-80,000 pesos nga bill dagiti tao nga agsakit nga maiyapan iti ospital. My goodness, Niriwriw nga kwarta ti rumrumwar iti bulsa da ayat da la nga isu da ti mangabak! What the heck is going on???

I hear you Bagatol. We’re not talking blunders here. It could be that Lolo Maman took the money but in his heart, He will not vote for them, Right? And may I add that it is not so much a “sin” to accept that money because that is OUR money. It’s Sallapadan’s money after all…Kumbaga, Binabawi lang natin kung ano ang sa atin.

With Banit, The reckoning is yet to be made. The ruling is near kakailian. And if she wins, It won’t make any difference as she is not and never will be the mayor I have dreamed of…
bagatol on April 14 2010 20:15:00
you're a smart ***!smileysmileysmiley kidding! but yeah that's your right kung ano man ang gusto mong gawin nasa sayo na yan(lahat may free will) ika nga di kit?
indiatagpurple on April 29 2010 11:25:17
hello Pintas,Kulkuldong and Sysad...... nabayagak di ummalin a ta makauma na post dana pada ay posters........ nanlapuwak ya ad Pinas, gagangay madama na kampanyan di kakandidato....ala na makanakang ot... Vote wise......wala ng iba.
sakon on April 30 2010 06:17:42
helow sallapadan!!! kan dakay ay adi mauma gumguminga, ginek kayon.. 10 days angon maamwan resultan eleksyonon... and m sure, wad 2 latta makanan dad bulag kada tulpak no mangabak da nenita kan garde... kakaasi kayang dakay ay maabak hehehe...
sakon on April 30 2010 06:25:37
banawa-semanero voters, awawa naman kau... kinapudno na, ibaga dan ay "TALAGA NAID PANGABAK MI KAN IDA, NAPIGSA DA AY MANASAWA"... xa na kandakay ay manyamyama kada banit kan garde, mantalna kayon id mabalinan un kabsat... no tlga ay dakson tago ida, maamwan yunto sungbat nan no malpas botos win...
kulkuldong on May 02 2010 06:28:17
condolence si pamilya Manggad ad Magu. kangrunaana kan da sir zxinu kan pintaz si pannakasukton angus ingongoton da ay innang. ot kumaysan kay ngalod pintaz? iyibil winno idung-aw no koma na pakumustami kan kabbabong kanda inang kan amang no mansasalak danto ad singit. sigulado umoy danto sumbot si pabalon danasdi. banigon da man si nolma on no naid ipaw-it na ay pinattupat.

si kapid koma ay piyot na manpaw-itan da si pabalon a ngim adi mit makabitbit tay intallay aso na maysa ay ima na. ala kapid, ublaom latta na umoy manpaaba kan nato nanpalti kan sika ta adi makasuyop.

kaykaynga ka ang kapid ay piyot. sumaklang ka ay vildin ata talkok ka mit si kabbaayan.

again, our sincerest sympathy to d family hu r in griefsmileysmileysmiley.
maman on May 08 2010 06:58:57
banit campaining for cecyl luna while her brother leo mustard campaining for joy bernos..i go for leo this time thanks for the money lea.smileysmiley
salpajan on May 10 2010 06:30:27
MEES TALON IMIS KO UMAWAT YAD LAVI 5,000 PESOS FROM BANIT JAKAY. ENANGAYYY...MANO NGATA EH MILLION NA KASUKAT AKAWONA GO MUNISIPYON? AWAD MIT AH 10,000 ME KANNI VAKOS KO. APAG-ISU USALON UMOY MAKITINJA AD VANGOD SANGAJOM NGUMENA AKOM LAKO GO ISTOL. WANIN SALLAPAJAN, VUMANGON KA KADPAY...smileysmileysmiley OH OH...KAASI KA ANG NA GARDE BANAWA, JIKIT NO AJIJA NANGWALTA TA ILAK NO AJIJA MAAVAK? HU, ANO ANG LAGSAK NO ON NO MANGAVAK KA SINWITIKAN? VAEN...LA, MANPAW-IS KAYON LOYAR BLOOD AY PAMILYAN MUSTARD KAN CARDENAS. NANGABAK KAYON...NIM!!! GAPOS PERAKKKKKKKKKKK KANAM MAN...ANTOKAW PENGPENGAW!!! smileysmileysmiley
sijot on May 10 2010 06:40:39
politika ngalud......sapit avak naton. ...he he he ano ita na makanan yo i opposition man vaen?????pal-usan yo kit na sapit yo....pilak ay???way wad pilak nu nu daksun ka avak ka latta....SOURGRAPING?????
Markham on May 10 2010 09:13:20
CONGATULATIONS TO THE WINNERS esp. to Garde and Banit smileysmileysmileysmileysmileysmiley ...To the losers better luck next time i'm sure you know that Banit and Garde still very strong even before you file your candidacy i appreciate your courage to face the giants... remember this is not a David and Goliath story.... Banit and Garde, itultuloy yo latta na panagserbi yo si ili ay Sallapadan i am very proud of you MABUHAY SALLAPADAN!
K-O-T-O-M on May 10 2010 13:13:23
DANGDANG-OK UMMAM-AMKOK DANGDANGKAK MANPAGPAGGAK NA NANGABAK!!!DANGDANG-AK BILBILAKAK BAGANG NAABAK!! SAGAWISIW MAN-PALPALIIW DAD TAGO AY MANWINGWINGIWING SAKIT NAKOM KAILYAN DI MABABALAW NO MAAK-AKAW KALINTEGAN KOMA NA MADAYAW...MANLIPLIPYAS DUYOG KAN PALATO JA MANPAPIGAS JA NIM AWAD SUKAT NA. AJAN NA? MANKURNUWON KA GAW JAPJAPAN IKI JA, ITALTALMOD JA ANG TUWA NA TANGGOD TA KAN ULO TA...smileysmileysmileysmileyMAAMANG KA LATTA SALPAJAN TA ITJAN KA MULKAK DUYOG JAsmileysmileysmileysmileysmileysmiley
K-O-T-O-M on May 10 2010 13:29:09
HOY!! KAKAILYAN....BAY-AN YO DANATON POLITIKA.. DIYO AYA AMMO!! NATO NA UMUNA AY NUMERON YAD ANIMAL AY LUMMOSWA GAW BAYBAY... ANNAD KAY PAY PATI NAOY AY TINGGIUAN SITE MAN-IPUG-OS TO PAY SI INITTOK AY LETRA.
OT PADAYAWAN TAKAY MANIN NA WINNER ITA AY TAWON.smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
pintaz on May 12 2010 03:36:59
congrats kan dana nangabak apo!

mayor: nenita "banit" cardenas
v- mayor: garde "anggati" cardenas

SB:

1. jaime "calpo" domingo
2. jeana jack
3. oscar "calib" isidro
4. nancy trongco
5. cheston warren "damulag" batoon
6. jaime agaid
7. filomeno "mino" batoon
8. berena "mestra belen" leones


para kandad adi napagasatan, baliwan yon to abos no kasin. better luck next time ay kanan da si english. sapay koma ta manserbi kay si ili takay ay siaayat kan sipupuso...once again, congratulations!!!
pintaz on May 12 2010 04:00:35
alak man mit naoy ay gundaway ay manyaman kan dakay alsan ay nakipagladingit si ipupusay patpatgon mi ay innang, mrs. felisa manggad.

to you kulkuldong and dra. kabbabong, chang makiah, sysad, kan alsan yo ay kakabagyan, si Apo Dios na mansubsubalit si ayat kan tultulong yo...
maman on May 15 2010 03:04:32
congratiolations to all sb members who are newly elected for our municipality, san kayo koma nga tung tung ed laeng kadagitoy agum nga agassawa ti turay.smileysmiley
indiatagpurple on May 20 2010 14:03:49
why don't u go infront of them and tell them that yourself if u really have the guts. am or not in their side, i really appreciate if u shut up and go yourself and tell them what exactly u wanna say.
agudong on May 23 2010 15:08:29
GO MAMAN GO MAMAN GO MAMAN GO
GO MAMAN GO MAMAN GO MAMAN GO
Markham on May 23 2010 19:48:45
oo asi amin smileysmileysmileysmileysmileysmiley
allowin on June 05 2010 03:31:57
kumusta kay sinat ballasiw taaw.ay apo! aju ay gibgib-ok ita jakay. miis tahlon na inajofo kan sinag-it amod no masagpawan si lafong. hayyyy.....
mansulad kam pinal-ag ay ugadiw+rabong+saluyot+gib-gib-ok ita. inangay miis unay!!!
batang on June 05 2010 06:24:36
aho! nam-ay manang allowin dakay? adi yang pay man idaw-ason. ikomkomokom da ang kada ricto won. ala kawongggg! uwayang koma mit pay no agudong na isang-at no nim naid pay. sya ang towa na nginis-il nos nat na adu. ingka manlapa kanak kan sika adkasangadom!... sya man na kaimulmulak gaw likod na ingka binagsoton. ihih! naidang towa um umno. ummay ayan da kilad, kada pintason. nalpas na elecsionon. lumtaw kayon.
pintaz on June 09 2010 04:53:10
ano aya ikit batang...nabatang ay katila? smileysmileysmiley wad kam man cna kan ikit ay kilad manpal-paliiw. nalpas ang na election, naid maila ay kimat tagtagowanon. smileysmileysmiley

la malikayon ta nalaglagsak payon na patangan aglalo koma no itiran kulkuldong na inuumpaw ay istolya na. kaysan aya si kabbabong? tay di nanpakpakada no? magyat ning man-awit gaw tinampong ko ay ukay-ukay xa ay nanlibas hahaha!!! smileysmileysmiley
indiatagpurple on June 12 2010 12:50:23
annakamang pay sina batang, ay e nay pay Allowin, inim imas na man na gip gip-okon. ha manpaw-it kay pay no man pauli si kabbabong.......bagam kan taraki uncle ko way Dangwa win.
K-O-T-O-M on June 16 2010 04:46:23
allowin!!!!!! ay no wang na!!!papaapal ka lang fos....annaak pay naum-uma salad on! mattayak payya GREEN!!! kan BROWN kauma pay na karne yon... unnay no pay ta makulay na ipangpangan no!!! mailiwak pay moy man-ay-ayaw biligan ay mangib-gib-ok, ganas na manpapaujan inap pangan tattalon.

OY!! MUSTA KAY DAKAY.. SIPAY TA SUNGKAN KAY MANSISSIIM NO? PAJAMAG KAY MIT AH!! SAKON OT PAJAMAG KO WANG NA MANOK KO AY NANGABAK AY NAKITALLOB AD ILOCOS SUR.3000.00pesos LAENG MANPILITIK MOY DULLANGITAN BISITAON DAD DAKDAKOL.smileysmileysmileysmileysmileysmiley
donbsmith on June 28 2010 23:15:38
inta pay ay nabayag naid tago bimmisita cna?
smiley
maman on July 04 2010 15:36:15
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
panglaw on July 12 2010 20:55:06
wad iyabas sina?
Bugatol on July 16 2010 22:24:38
hello Sallapadan.....am grateful that at last we have outgrown our immaturities fighting over politics in this corner....and now with aunt Nenita as theMayor, and uncle Garde as her Vice Mayor, it means...whether u like it or not, they were "voted by the majority" of the Sallapdan voters. Please give them the due respect and help them in their projects for better Sallapadan. Criticisms are essential to better leadership... but if we criticize, let us first see ourselves. Are we better than those whom we are criticizing?
agudong on July 19 2010 21:06:19
DUR-AS LATTA SALLAPADAN.

D - DISIPLINA
U - URNOS
R - RANG-AY

A - AGBIAG KA
S - SALLAPADAN.

May the ever loving GOD bless us all!!!
maman on July 30 2010 15:52:40
another million of money from the kuribot of our beloved town ti nausar ti pagsayaatan ti Familya Agum....smileysmileysmiley
d gambler on July 31 2010 10:59:39
hello sallapadan, apay manen nga kunam ti kasta apo maman ket katogtogaw pay laeng ni madam? first salary da pay ken first withdrawal da koma how come nga million million manen? hehehe. according to some of the employees doon, ayos kano ti leadership ni apo mayora tatta, stricto ken dapat lang tapno dur-as latta ti ili tayo.i salute you Madam! keep up the good work!
K-O-T-O-M on August 05 2010 12:02:27
jan ad-ajo sueldon mrs.mayora kan ni presidente pinas?tay kanan yo bos ay million na? naoy maman ay na! adu mit nin na lisa gaw olom? nagatol sya ay dim ammo na lablabidom!!!smileysmileysmiley
indiatagpurple on August 05 2010 14:45:44
magustuak man na panangal alam K-O-T-O-M.........!!!!!!
maman on September 06 2010 05:01:10
a new toyota hi ace worth a million is being purchased by the first family (agum) of our place, and where the hell this million come from?????? K-O-T-O-M the floor is yours... smiley
K-O-T-O-M on September 19 2010 10:01:59
oh!oh! maman!!! look up your comments up there in june 30? well this is not the right for we can argue somthing for nothing...either we cannot do anything of this **** and bloody millions money... apay ania kad work mo? ignore this and do work hard for your self.. see kung sino ang natalo? of course yong magnanakaw! at ikaw ang panalo dahil pondar mo yon d' gaya ng iba na umaasa lang sa kamay ng tao. ammom? narigat itan ti baknang ta matay a sigud ket no saan agbutbuteng inggana adda ik-ikutanna a kinabaknang!!! maymayat jay kalkalainganna biag ta adda LOVE nad PEACE na..... saan nga mangalngal ti tattao no di ket isem laeng!! kabsat.......
maman on October 07 2010 15:27:04
K-O-T-O-M if you dont want argument, dont ask silly question on direct to me? its ma choice from alpha to omega to kick the ass of mangingibrung nga agum ti ili tyo.smileysmileysmileysmiley
pittogo on October 18 2010 06:45:51
upil!!!!!!!!smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
K-O-T-O-M on October 25 2010 14:06:33
WHAT'S GOING ON KAKAILYAN AY WAD DASNAT DEPPAAR NA LAOD? NAKOMOGON? SYA AYA ... SO MIT LAING AY SADOT KAY MA-TYPE PAJAMG YO TA NAKAKOPKOP IM-IMAYO.. LA NGALUJON.. LAUSAN KAY YAAN.
sAlLaPaDaN on October 30 2010 20:58:13
wow.. warlito latta na tagtagoan ili takay.. magustwan ka man maman.. wad towa kanu mit TOYOTA HI ACHE latest model jim italtalpon da zone7.. bagam ngamin maman ay minlapo c first AGUM family minlapu si kurakot da si kwaltan sallapadan, adi ay minlapo c sweldo ni mayora tay imposible tuwa tay katugtugaw na payang.. bka ulnong din lakay na ay Garde ay inakaw na ay kwaltan sallapadan..hihihi
sAlLaPaDaN on October 30 2010 21:02:55
im just here maman ta wad ibam ot puro al-alyan pamilya agum na wad sina.. ibaan ka latta uway malugubam ta sina si sasaon jin kumaw pamilya agum..cxa danat dad sumus soso si pamilya agum kan bumingbingay sipilak di ili takay..hehehesmiley
kulkuldong on November 04 2010 06:39:40
nagasat kan nalagsak ay panagbanyagam si tangatang sir zsinu.diak maimagine na pustulam sin labi ad dxb airport departure area. saludo ak ay talaga kan sika tay uway ad anu na umay ayam ot ipaw-is no latta na kina tingguian no. adayo ka payang, nalasin mi un kan kabbabong ay sika na sumungsungad manipud gaw taxi stand. agasom ngamin na inkaysan no way paw-it? inagtom na maleta; insaklay no na laptop no; bitbit no na tampong no. ala ot sigulado ay nalagsak danat umoy makisarabo kan sika tay adu na inkaykaysan no. agwaam na manpauli adsina dxb ta umoy takay abus manpipicnic. safari kano na next outing kanan ni madam lagingging tay lumamminon. moy takay man-an anido gaw gawan disyerto. kumusta ang danat kakaeskuelaak sinat si aviation non.
K-O-T-O-M on November 27 2010 13:02:01
HELLO!!! KAYYAD YO MAN KN SAAN.. IDANON KO MAN PAGDAYAW KO KAN JANA NANPAPINTAS NAOY AY SITE.. GOOD JOB!!!KUMAYKAYSAN ABOS ON NA 2010 smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
The President on December 03 2010 15:56:37
Balbalwon yo kad na isulsulat yo sina,maman kan sAlLaPaDaN.Adi ay kasta.
The President on December 03 2010 16:55:09
Kan dakay mit si bangil,adi yo patpatulan na madi ay kankannan dan.
The President on December 03 2010 16:57:28
MAN-I-INNAYAT KAN MANTITINNULONG TAKAY KAD.
lassag on January 02 2011 02:04:19
HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU KAKAILYAN AHY TAGA SALLAPADAN... GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY... TAKE CARE ALWAYS....
pintaz on February 01 2011 05:51:06
noy, inta ay masmasuyop na kailiak ay i-sallapadan?! ummayan yon? paging kulkuldong! bumangon kan...bakasyon kano no feb. 15 tay b-dayn prophet mohd. take note: maipalit na alak xa ay adi ka man man-isakbot c red horse on. smiley
maman on April 01 2011 05:11:14
president your honor..ano na balwok ay ipost? na kinakorakot da garde kan nita? adi da ang kit mabain, nakalkalo man si baniton makisabay si style man bag si worth 60k ay bag adi ang ay maymaysa no di ket tolo pay ay abbay ka pay nenita. mabain ka kad pay.
leho33322 on May 03 2011 22:53:47
ano aya dana bag na maman? sumabay ka mit a no likes no ta adim mang il ilan na us-usalona apal no ang naton. ammom mangon no gift da kan siya naton ay abbay makauma ay basbasaon na ipopost non since 2008 or 2007 ning payang ay puros naid kankanana na ibagbagam makauma ay basaon dana post no. sika koma na mabain ay manpost dana ibagbagam. baka nansandal si napintas bagam man ay kinorakot nan. pay naid ngalud sabali ay kwaom no di kid sipsiputam na galaw da ay winakas. haistssssssssssssss makauma.
sissiwit on May 04 2011 18:36:11
ay ala kakailian, intakay koma mit padason na gasat takay ad sn fernando casino. mannumo way unnaan takay man kadadi mamayoritas son ay makaala si jackpot ay nasurok 5million itan. adi uyaw ay kanayon manpa la union dana empleadan sallapadan tay sya gayam na casino na umoy da lanlantaon. ay inangay, naliga kitdi ta adi mangimon dana assawada tay nakapusposkol na make up kan umasbok na polbos da. wad pay maysa ay inbagan sissiwit ay inlako na na baka na gaw unog kasino si basat na uway adina naila tay naabak kano. wad pay dua ay adi da makadkadalan sin parade kawayan festival tay nasulapan da gayam ot kanayon da mantugaw no wad linong kan ngummisit na nanlikmot ata da gapu si sulap. isudsud da kit na sag 1thousand asi da pikpikon na bakrang machine ahahayyyy! kakkaamang da unay. ala sissiwit, inka abus ad la union ta siimom dana. ammodan na bagbagida. inaudik ay maman, talaga ay kasta, kada shopping ibang shoulder bag agraman mamayoritas.
sissiwit on July 15 2011 17:44:04
sal-lapadaN Agridam ka. sakbay nga maibus ti caban ng bayan. wake up kakailian. bumanakbak ti panag casino daguitoy agassawa nga mayora ken bise mayor. kunwari mapan da agpa check up diay baguio kada lorma ngem casino ti pag check inan da. adda ni sissiwit kanayon a kaduada idiay puro point sn fernando casino. pulis pay ti escort da smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
municitio on July 16 2011 10:27:43
Ado mit na IRA ay icasino da maamin da pay nato! alangan mitay maisugal da na kaguduan 35M quarterly un......wake up Sallapadan..
maman on September 08 2011 03:30:32
leho33322 ay apo kan aya nakong, adim basaonon ah na post kon, no daksom lausamon..nakakkaagyat ay mancasino dana manturay takay ay agum, manpaabak si garde si 250k maim imis payang, shieldin ta manwidraw mansabot ta ad bangued, sya mit na isun kan mayor payon, si mit madam nenita ay rason na na regalo ay abbay ka pay, iyaw awan no dad kayam ay maiyaqw awan iyang. sinuknob no payon na tugot dios talwad na amamom. mang ngaakaw kay ay familya, sya ay makonkondenar kayon, karma yo nato.
bolbollagaw on December 14 2011 12:11:01
omaliyak man makitsismis.ta jak mankalkalmangaw.no ano na mapaspasmak ad gaw takay ay sallapadan.
sissiwit on February 02 2012 05:23:39
casino latta kakailian tga sallapadan. pakaibusan ti kuarta ng bayan. imbes nga i project da. kunwari agpa check up da lorma. thunderbird casino sumrekan da.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

Awesome! Awesome! 71% [10 Votes]
Very Good Very Good 0% [No Votes]
Good Good 7% [1 Vote]
Average Average 7% [1 Vote]
Poor Poor 14% [2 Votes]
Login

Welcome to Tingguian.Com!


 Registered users have much more options!

Register


Log in Zone

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Statistics
 User's registered...
   Last year: 0
   Yesterday: 8
   Today: 0
   In this week: 0
   In this month: 0
   In this year: 14
   Total registered: 1580
 Members visited page...
   Last year: 0
   Yesterday: 4
   Today: 0
   In this week: 0
   In this month: 0
   In this year: 6
   The newest user francismake
   Guests online:0

Last online users
 chenchen12495 6 days
 Agnaya_trienta 3 weeks
 herobayan 7 day
 rs2367gold11 day
 baohong314 day
 Jim14 day
 shoingfaai17 day
 fiena18 day
 nyanniee21 day
 TaiGameMienPhi21 day
Advertisements
Mail your Ads to sysad@tingguian.com.
Webcast

13/02/02 - Interview with Mr. David Guzman, BOD Chair, ABRECO
13/01/28 - ABRECO Open Forum
13/01/12 - Interview with an ABRECO Employee and CDA-Legal
12/12/23 - SP Special Session on ABRECO situation
10/10/21 - Interview with Mayor Ryan Luna and Cong Joy Bernos
10/10/11 - Speech of PNP Chief Gen. Raul Bacalzo
09/08/19 - SOPA of Gov Bersamin
09/07/07 - Interview with Gov Bersamin and Mayor Dominic Valera Regarding DZPA Building Shooting Incident
09/01/13 - Interview with Mayor Dominic Valera.
08/11/25 - Fiscals vs Mayor Luna.
08/05/29 - Second Provincial PPOC meeting held at the Abra Provincial Capitol(w/ Videos).
08/05/03 - Interviews about the Feast of Saint Joseph the Worker in Mayabo, Tubo
08/04/10 - PGMA's Promise to Finish Manabo Bridge
08/02/27 - Interview About the Upcoming Abrenian Festival 2008
08/02/06 - Interview with Col Pumecha
08/02/03 - Road Projects
Tingguian Music

NEW! music uploaded
>>Patanggok 104

NEW! songs uploaded
>>Salidummay 443
Events
Abra Electoral Candidates 2010
Election 2007 Results
Events Calendar
MoTuWeThFrSaSu
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Next 60 days
- 16.6. Reason to be thankful to the Lord

Shoutbox
You must login to post a message.

herobayan
25/10/2015 16:19
[url=http://neodamail.blo
gspot.com/2015/08/manfaat
-yoghurt.html]Manfaat Yoghurt[/url]


herobayan
25/10/2015 16:19
http://neodamail.blogspot
.com/2015/10/amazing-farm
-produsen-salad.html


joannaguinaban
30/07/2013 19:41
Manabo Bridge Abra now open July 31, 2013

Prince Wan
27/06/2013 14:34
eyes in the diff. parts of foreign land.

Prince Wan
27/06/2013 14:30
Could you please update us like what they are doing at Abrenian? Thank you very much for your care and patience of bringing us news as our only consolation while working with tears dropping from our

Prince Wan
27/06/2013 14:22
When are you going to change our headline news? Abrenians scattered outside the province are so anxious and curious to be informed on what's going on in our province.

prince malagantz
25/04/2013 15:45
You can have blood tests as many as you want, but the result still the same and never lies. Instead you should be proud of it, otherwise, you didn't exist in this world without it.

prince malagantz
25/04/2013 15:38
you to support her. Are you one of us or still trying to be different. Remember, whatever you do, wherever you are, you are still carrying that Tingguian blood.

prince malagantz
25/04/2013 15:35
Ms. Malabed vowed to promote our cultural identity with emphasis on universal love, friendship, unity, and peace to every human species on earth. But, she couldn't do it alone by herself without

prince malagantz
25/04/2013 15:28
not just be ignored now nor belittled by anyone or other cultural minorities scattered worldwide.

Shoutbox Archive
Top 10 Forum Posters
Sierraleon 295
rosela 201
stingo 148
pintaz 95
itneg gem 91
PULOT 83
Henry Ed 81
kanata 76
Liwliwa 68
SysAd 56
Copyright © 2007-2010 by Yaraworx

15141672 Unique Visits

Powered by PHP-Fusion v6.01.11 © 2003-2005